Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia interpretacyjne w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 - 2013 Poznań, 22.06.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia interpretacyjne w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 - 2013 Poznań, 22.06.2012."— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia interpretacyjne w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 - 2013 Poznań, 22.06.2012

2 Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013, oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013.

3 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – operacje o charakterze niezarobkowym. Niezarobkowy – niegenerujący dochodu. Operacje niegenerujące dochodu – biznes plan/ studium wykonalności – bez części finansowej.

4 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – operacje o charakterze ogólnodostępnym. Opłaty za wstęp mogą być przeznaczone na bieżące funkcjonowanie obiektu.

5 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – drogi. Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów zabaw… - zagadnienie dróg gminnych Projekt musi wpisywać się w plan odnowy miejscowości. Mała infrastruktura turystyczna – wraz z drogami dojazdowymi – drogi dojazdowe nie mogą stanowić kosztu głównego projektu.

6 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – obiekty wpisane do rejestru zabytków, objęte wojewódzką ewidencją zabytków. Konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o wpisie do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków.

7 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – mała infrastruktura turystyczna. Budowa, remont, lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej. Wyposażenie – jako element większej operacji, jeżeli jest niezbędne do osiągnięcia celu. Trasy turystyczne – walory turystyczne infrastruktury.

8 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych. Należy wskazać poprzez jakie rozwiązania obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - uzasadnienie w projekcie.

9 Realizacja projektu przez jednostki samorządu terytorialnego: NIP gminy (nie urzędu gminy). Prawo do dysponowania nieruchomością – dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, oświadczenie jest dokumentem niewystarczającym. Zaświadczenie o wyborze wójta, burmistrza, uchwała o powołaniu skarbnika. Jst nie dostarczają biznes planu, w przypadku braku pozwolenia budowlanego/ zgłoszenia konieczne dostarczenie studium – bez części finansowej. Instytucje kultury – nazwa z rejestru instytucji kultury.

10 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – pomoc przyznaje się podmiotowi zaliczanemu do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Osoby podejmujące działalność gospodarczą – podjęcie działalności gospodarczej do czasu złożenia drugich uzupełnień.

11 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – działalność sezonowa. Działalność sezonowa – np. pola namiotowe, konieczne oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności sezonowej na etapie wniosku o dofinansowanie.

12 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – koszt bieżącego funkcjonowania. Koszty bieżącego funkcjonowania nie są kosztem kwalifikowalnym gdyż nie są bezpośrednio związane z realizacją operacji i osiągnięciem celu.

13 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – sprzedaż bezpośrednia zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38), lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753).

14 Kwestie wspólne dla wszystkich działań: Gospodarcza trwałość. Wpływ na środowisko. Równość kobiet i mężczyzn.

15 Załączniki: Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Kopia dowodu osobistego (!!!). Szczegółowy opis operacji. Oferty albo kosztorys inwestorski. Brak obowiązku dostarczania dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG) oraz odpisu z KRS (wydruk ze strony internetowej MS).

16 Załączniki: Studium wykonalności – decyzja o warunkach zabudowy, kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem przebiegu granic terenu objętego inwestycją. Biznes plan – ostateczna decyzja pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu (do 30 dni) albo oświadczenie wnioskodawcy (po upływie 30 dni).

17 Spółka cywilna Wniosek o dofinansowanie - wnioskodawcą wspólnicy spółki cywilnej (wpis do CEIDG obligatoryjny dla wszystkich wspólników). Umowa o dofinansowanie zawierana ze wspólnikami spółki, w umowie wskazany NIP spółki. Wniosek o płatność – dokumenty księgowe z NIPem spółki.

18 Nadleśnictwa Zakwalifikowanie do sektora: Publicznego. Gospodarczego. Brak jednoznacznej odpowiedzi MRiRW.

19 Zgodnie z art. 55 ust. 5 lit. d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, wydatki mieszkaniowe są kosztem niekwalifikowanym. Nie kwalifikują się do wsparcia projekty inwestycyjne polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Konieczna zmiana sposobu użytkowania na etapie wniosku o dofinansowanie.

20 W ramach osi 4 pomoc może być przyznana: Osobie fizycznej. Osobie prawnej. Jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich (szkoła, sołectwo). Wnioskodawcą i stroną umowy nie może być jednostka nieposiadająca osobowości prawnej – aplikować o środki w imieniu takiej jednostki może jednostka macierzysta posiadająca osobowość prawną np. szkoła – gmina. Limit liczony na jednostkę organizacyjną.

21 Dziękuję za uwagę Magdalena Grochowa UMWW


Pobierz ppt "Zagadnienia interpretacyjne w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 - 2013 Poznań, 22.06.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google