Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
SPIS TREŚCI DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE ID grupy: 97/89_P_G1 Opiekun: ANNA KUBISZEWSKA Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM Semestr/rok szkolny: SEMESTR IV / ROK SZKOLNY 2011/2012

3 4. BADANIA MARKETINGOWE- WPROWADZENIE
SPIS TREŚCI 1. CELE PROJEKTU 2. PODZIAŁ ZADAŃ DLA CZŁONKÓW GRUPY PROJEKTOWEJ 3. POJĘCIA 4. BADANIA MARKETINGOWE- WPROWADZENIE 5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH RODZAJÓW BADAŃ MARKETINGOWYCH 6. MARKETING MIX NA PRZYKŁADZIE HIPOTETYCZNEGO PODMIOTU GOSPODARCZEGO 7. BIBLIOGRAFIA

4 3. POJĘCIA SPIS TREŚCI 3.1. MARKETING- DEFINICJA 3.2. MARKETING MIX
3.3. BADANIA MARKETINGOWE

5 4. BADANIA MARKETINGOWE- WPROWADZENIE
SPIS TREŚCI 4. BADANIA MARKETINGOWE- WPROWADZENIE 4.1. ŹRÓDŁA INFORMACJI RYNKOWYCH 4.2. CECHY BADAŃ MARKETINGOWYCH 4.3. ZNACZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH 4.4. PODZIAŁ BADAŃ MARKETINGOWYCH ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM PRZEDMIOTU BADAŃ. 4.5. INNE KLASYFIKACJE BADAŃ MARKETINGOWYCH 4.6. ETAPY PROCESU BADAWCZEGO 4.7. DOBÓR PRÓBY DO BADAŃ

6 5. CHARAKTERTYKA WYBRANYCH RODZAJÓW BADAŃ MARKETINGOWYCH
SPIS TREŚCI 5. CHARAKTERTYKA WYBRANYCH RODZAJÓW BADAŃ MARKETINGOWYCH 5.1. KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY 5.2. WYWIAD 5.3. OBSERWACJE 5.4. EKSPERYMENT 5.5. SPECYFICZNE TECHNIKI BADAWCZE

7 SPIS TREŚCI 6. MARKETING MIX NA PRZYKŁADZIE NASZEGO HIPOTETYCZNEGO PODMIOTU GOSPODARCZEGO. 6. WPOWADZENIE 6.1. PRODUKT 6.2. CENA 6.3. DYSTRYBUCJA 6.4. PROMOCJA

8 5.1. KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 5.1. KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY KWESTRIONARIUSZ ANKIETOWY- DEFINICJA PROCES KONSTRUKCJI KWESTIONARIUSZA ZASADY BUDOWY KWESTIONARIUSZA RODZAJE PYTAŃ I SKAL POMIAROWYCH KLASYFIKACJA METOD ANKIETOWYCH KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY NA POTRZEBY STWORZENIA NASZEGO HIPOTETYCZNEGO PODMIOTU- DOMU NAUKI I ZABAW „POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ”

9 5.2.2. KLASYFIKACJA WYWIADÓW
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 5.2. WYWIAD WYWIAD- DEFINICJA KLASYFIKACJA WYWIADÓW

10 5.3.1. OBSERWACJE- DEFINICJA 5.3.2. KLASYFIKACJA OBSERWACJI
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 5.3. OBSERWACJE OBSERWACJE- DEFINICJA KLASYFIKACJA OBSERWACJI

11 5.4.1. EKSPERYMENT- DEFINICJA 5.4.2. KLASYFIKACJA EKSPERYMENTÓW
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 5.4. EKSPERYMENT EKSPERYMENT- DEFINICJA KLASYFIKACJA EKSPERYMENTÓW

12 SPIS TREŚCI 1. CELE NASZEGO PROJEKTU W tym semestrze założeniami naszego projektu było wzbogacenie naszej wiedzy o tworzeniu strategii firmy i zarządzaniu nią. Zapoznanie z elementami marketingu-mix. Podczas tworzenia prezentacji udoskonaliliśmy umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z trudnościami. Nauczyliśmy się budować kwestionariusz ankietowy, analizować i interpretować wyniki badania. Nasze kompetencje poszerzyliśmy o umiejętność podejmowania decyzji dotyczących strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

13 2. PODZIAŁ ZADAŃ DLA CZŁONKÓW GRUPY PROJEKTOWEJ
SPIS TREŚCI 2. PODZIAŁ ZADAŃ DLA CZŁONKÓW GRUPY PROJEKTOWEJ Aneta zajęła się opracowaniem podstawowych pojęć dotyczących marketingu, Małgosia i Ania zobowiązały się scharakteryzować badania marketingowe, Monika i Dominika opracowały zagadnienia dotyczące budowy, procesu konstrukcji, rodzajów pomiaru i klasyfikacji kwestionariusza ankietowego, Ania i Kasia w naszej prezentacji zajęły się opisaniem zagadnień dotyczących: wywiadu, obserwacji, eksperymentów i specyficznych technik badawczych w badaniach marketingowych, Roksana zajęła się opracowaniem kwestionariusza ankietowego naszego hipotetycznego podmiotu gospodarczego, Wszyscy członkowie grupy zobowiązali się przeprowadzić 100 ankiet na terenie Śremu i okolic, Magda i Roksana przedstawiły w różnych formach wyniki badania marketingowego, Magda i Aneta opisały Marketing MIX na przykładzie naszej firmy, Usystematyzowanie przez Szymona informacji zebranych przez pozostałych członków grupy i stworzenie prezentacji multimedialnej.

14 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 3.1. DEFINICJA MARKETINGU Handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzeb konsumentów, usiłujący te potrzeby pobudzać, a nawet kreować, i zaspokajać je poprzez proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług.

15 HISTORIĘ MARKETINGU MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY ETAPY:
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ HISTORIA MARKETINGU HISTORIĘ MARKETINGU MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY ETAPY: Rozwój produkcji masowej (1850) Rozwój nowoczesnej koncepcji marketingowej (1960) Przejście od nacisku na transakcje do relacji z klientem (1990)

16 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ Planowanie marketingowe ma korzenie w szkole zarządzania marketingowego lat 50-tych, która ukształtowała się głównie w Stanach Zjednoczonych. Powstała z połączenia różnych teorii stworzonych przez McCarthy’ego, Bordena, Kotlera i innych. Marketingowcy uważali, że dane okoliczności i zjawiska są praktycznie niemożliwe do powtórzenia się w przyszłości, więc nie ma potrzeby analizowania aktualnych zachowań rynkowych. W związku z tym narodziło się wiele różnych teorii, co spowodowało, że nie ma jednej filozofii marketingu.

17 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 3.3. MARKETING MIX Jest to zbiór narzędzi marketingowych, za pomocą których przedsiębiorstwo chce osiągnąć zamierzone cele na wybranym rynku działania.

18 product, price, place, promotion.
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ Najbardziej popularna koncepcja marketingu mix to tzw. "4p" czyli z ang: product, price, place, promotion.

19 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ PRODUCT (PRODUKT) Oferowane nabywcom do sprzedaży dobra materialne, usługi, pomysły, które zaspokajają określone potrzeby. Mówiąc o produkcie omawiamy m.in: asortyment, jakość, markę, opakowanie.

20 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ PRICE (CENA) Suma pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego produktu.

21 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ PLACE (DYSTRYBUCJA) Przemieszczanie produktu z miejsca jego wytworzenia do ostatecznego nabywcy.

22 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ PROMOTION (PROMOCJA) Przedsiębiorstwo informuje o firmie i cechach produktu oraz przekonuje nabywców do jego zakupu poprzez zespół środków takich jak promocja osobista, reklama, public relations.

23 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ KONCEPCJA „5P” Wyróżniamy również koncepcję marketingu zwaną 5p. Są to wszystkie wcześniej wymienione pojęcia i dodatkowo personel. Pojęcie personelu obejmuje: zaangażowanie w proces obsługi samodzielność podejmowania decyzji bez odwoływania się do kierownictwa poziom wyszkolenia wygląd zewnętrzny i postawę wobec klientów

24 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 3.3. BADANIA MARKETINGOWE Jest to zbiór technik i zasad systematycznego i obiektywnego projektowania, zbierania, analizowania i prezentowania danych związanych z sytuacją rynkową. Umożliwiają zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji, a także zdobycia informacji uzupełniających o szansach na sukces oraz umożliwiają uzyskanie informacji pozwalających zidentyfikować potrzeby i oczekiwania konsumenta.

25 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ WYWIAD Wywiad- metoda badania pierwotnego polegająca na udzielaniu przez respondentów odpowiedzi ustnych które są zapisywane przez ankietera.

26 5.2.2. KLASYFIKACJA WYWIADÓW
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ KLASYFIKACJA WYWIADÓW 1. PROSTE a) Wywiad bezpośredni- osoba prowadząca wywiad ma bezpośredni kontakt z rozmówcą b) Wywiad telefoniczny- osoba prowadząca wywiad komunikuje się z rozmówcą przez telefon 2. POGŁĘBIONE a) indywidualne b) grupowe

27 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ OBSERWACJE Obserwacje- gromadzenie i rejestrowanie informacji o faktach i zdarzeniach, których świadkiem jest osoba prowadząca badanie. Przedmiotem obserwacji mogą być zachowania ludzi lub przedmioty.

28 5.3.2. KLASYFIKACJA OBSERWACJI
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ KLASYFIKACJA OBSERWACJI Klasyfikacja obserwacji: a) jawne b) ukryte

29 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ EKSPERYMENT Eksperyment- metoda badawcza polegająca na badaniu zjawisk wywoływanych przez badającego w kontrolowanych przez niego warunkach

30 5.4.2. KLASYFIKACJA EKSPERYMENTÓW
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ KLASYFIKACJA EKSPERYMENTÓW Klasyfikacja eksperymentów: a) naturalne b) laboratoryjne

31 5.5. SPECYFICZNE TECHNIKI PROJEKCYJNE
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 5.5. SPECYFICZNE TECHNIKI PROJEKCYJNE Techniki projekcyjne- dokonywanie projekcji czyli przeniesienia własnych cech respondenta na opisywane przez niego inne osoby lub rzeczy.

32 5.5.2. KLASYFIKACJA TECHNIK PROJEKCYJNYCH
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ KLASYFIKACJA TECHNIK PROJEKCYJNYCH Klasyfikacja technik projekcyjnych Techniki projekcyjne: a)techniki skojarzeń Swobodne słowne Swobodne sukcesywne Kontrolowane ograniczone Kontrolowane związane z prezentacją gotowych odpowiedzi b) techniki rysunkowe c) techniki wyobrażeń d) techniki uzupełniania Zdań Opowiadań

33 5.1.1. KWESTONIONARIUSZ ANKIETOWY - DEFINICJA
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ KWESTONIONARIUSZ ANKIETOWY - DEFINICJA Kwestionariusz ankietowy- to niezbędne narzędzie badawcze, które wykorzystywane jest do realizacji konkretnych celów badawczych.

34 5.1.2. PROCES KONSTRUKCJI KWESTIONARIUSZA
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ PROCES KONSTRUKCJI KWESTIONARIUSZA Określić jakiej informacji będziemy szukać Określić rodzaj kwestionariusza oraz metodę aplikacji Określić treść poszczególnych pytań Określić formę odpowiedzi na poszczególne pytania Określić sposób sformułowania poszczególnych pytań Określić kolejność pytań Przetestować kwestionariusz Analiza wyników badania oraz opracowanie ostatecznej wersji kwestionariusza

35 5.1.3. ZASADY PRAWIDŁOWEJ BUDOWY KWESTIONARIUSZA
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ ZASADY PRAWIDŁOWEJ BUDOWY KWESTIONARIUSZA Pytania powinny być podawane we właściwej kolejności, uwzględniając zasadę przechodzenia od pytań ogólnych do szczegółowych Pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć Pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego respondenta nie należy wymagać uogólnień w odpowiedziach na pytania Należy unikać pytań naprowadzających respondenta na odpowiedz oczekiwaną przez organizatora badań Należy unikać pytań kłopotliwych dla respondenta; Kwestionariusz powinien dotyczyć faktów i opinii w mniejszym stopniu motywów postępowania; Pytania powinny dotyczyć tylko jednej sprawy. W przypadku pytań obejmujących wiele zagadnień należy przyjąć zasadę eliminacji pozostałych spraw lub podzielić pytanie na kilka oddzielnych pytań; Wszystkie pytania kwestionariusza powinny być opatrzone w wariantowo różne odpowiedzi; Układ i prezentacja graficzna pytań powinny ułatwiać odpowiadanie na nie.

36 5.1.4. RODZAJE PYTAŃ, KTÓRE NIE MOŻNA WYRÓŻNIĆ W ANKIECIE.
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ RODZAJE PYTAŃ, KTÓRE NIE MOŻNA WYRÓŻNIĆ W ANKIECIE. Dotyczące zachowań Dotyczące postaw Pytania klasyfikacyjne Badają wyobrażenie klientów ich opinie i postawy, ich spostrzeżenia, które mogą, lecz nie muszą opowiadać prawdzie, za ich pomocą możemy określić pozycję firmy lub produktu na rynku, na tej podstawie możemy też opracować strategię zwalczania konkurencji. . Pozwalają ustalić czy różne grupy respondentów myślą i zachowują się w inny sposób, właściwy sobie. Rynek można podzielić na pewne grupy i badać wybrane z nich. Występują różne klasyfikacje na rynku konsumpcyjnym i przemysłowym. Dotyczą faktów, można je wykorzystać do ustalenia wielkości rynku, udziałów w rynku, określenia poziomu wiedzy konsumentów o produktach, stanie posiadania, przewidywanie zamierzeń itp.

37 Pytania rozstrzygnięcia Pytania klasyfikacyjne
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ Pytania otwarte Pytania zamknięte Pytania półotwarte Pytania buforowe Rodzaje pytań Pytania rozstrzygnięcia Pytania klasyfikacyjne Pytania filtrujące Pytania dopełniające

38 RODZAJE SKAL POMIAROWYCH
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ RODZAJE SKAL POMIAROWYCH Skala nominalna – wartości na tej skali nie mają oczywistego uporządkowania (np. nazwy miejscowości). Jedyną dozwoloną relacją porównującą dwie wartości na skali nominalnej jest równość. Skala interwałowa (przedziałowa) – różnice pomiędzy wartościami mają sensowną interpretację, ale ich iloraz nie. Np. daty. Skala porządkowa - wartości mają jasno określony porządek, ale nie są dane odległości między nimi (np. wykształcenie). Oprócz równości możliwe są relacje porządku ( < > ≤ ≥) Skala ilorazowa (stosunkowa) – nie tylko różnice, ale także ilorazy wielkości mają interpretację. Przykładem jest masa (coś może być dwa razy cięższe). Wielkości na skali ilorazowej można dodawać odejmować i dzielić przez siebie. Skala absolutna – skala w której dla danej zmiennej istnieje tylko jeden sensowny sposób zakodowania wyników pomiaru. Przykładem są zmienne typu "liczba wystąpień x w zbiorze".

39 5.1.5. KLASYFIKACJA METOD ANKIETOWYCH
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ KLASYFIKACJA METOD ANKIETOWYCH Ankiety bez udziału ankietera np. pocztowa, prasowa, radiowa, telewizyjna, komputerowa, opakowaniowa itp. Z pośrednia obecnością ankietera np. telefoniczna.

40 4.1 ŹRÓDŁA INFORMACJI RYNKOWYCH
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 4.1 ŹRÓDŁA INFORMACJI RYNKOWYCH ŹRÓDŁA INFORMACJI RYNKOWYCH ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE WTÓRNE PIERWOTNE WTÓRNE PIERWOTNE KRAJOWE ZAGRANICZNE

41 4.2. CECHY BADAŃ MARKETINGOWYCH
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 4.2. CECHY BADAŃ MARKETINGOWYCH Do najważniejszych należą: aktualność  systematyczność dostępność  dotarcie do dokładnych informacji obiektywizm  rzetelne wyniki opłacalność  korzyści z realizacji

42 4.3. ZNACZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 4.3. ZNACZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZNACZENIA BADAŃ MARKETINGOWYCH: Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa  lepsze dopasowanie do sytuacji na rynku Złożoność zachowań nabywców  zmieniające się potrzeby i postawy konsumentów Rozszerzenie się terytorialnego zasięgu działania firm  zmniejszenie ryzyka działania na nieznanym rynku Coraz większe ryzyko podejmowania decyzji ze względu na silną konkurencję Coraz większa ilość produktów i marek na rynku

43 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 4.4. PODZIAŁ BADAŃ MARKETINGOWYCH ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM PRZEDMIOTU BADAŃ BADANIA MARKETINGOWE BADANIA RYNKU BADANIA WARUNKÓW DZIAŁANIA BADANIA INSTRUMENTÓW DZIAŁANIA BADANIA REZULTATÓW DZIAŁANIA BADANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW DZIAŁANIA BADANIA WIELKOŚĆI SPRZEDAŻY I UDZIAŁU W RYNKU BADANIA PODAŻY BADANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM BADANIA STRUKTURY PODMIOTOWEJ RYNKU BADANIA POPYTU BADANIA ZWIĄZANE Z CENĄ BADANIA WIZERUNKU FIRMY BADANIA ZWIĄZANE Z DYTRYBUCJĄ BADANIA CEN BADANIA KONSUMENTÓW I ICH ZACHOWAŃ BADANIA ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ BADANIA WEWNĘTRZYCH WARUNKÓW DZIAŁANIA

44 4.5. INNE KLASYFIKACJE BADAŃ MARKETINGOWYCH
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 4.5. INNE KLASYFIKACJE BADAŃ MARKETINGOWYCH KRYTERIUM CHARAKTERU INFORMACJI BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA ILOŚCIOWE Gromadzenie informacji na temat motywów, preferencji konsumentów oraz zachowania na rynku Zbieranie informacji, które są poddawane obróbce statystycznej KRYTERIUM CZĘSTOTLIWOŚCI BADANIA BADANIE CIĄGŁE BADANIA OKRESOWE BADANIA SPORADYCZNE Prowadzone systematycznie Obserwacja określonych zjawisk (wielkość sprzedaży) Prowadzone regularnie co pewien czas Pokazują zmiany określonych zjawisk w czasie Prowadzone nieregularnie Wykonuje się je, gdy pojawia się jakiś problem

45 KRYTERIUM FUNKCJONALNOŚCI
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ KRYTERIUM FUNKCJONALNOŚCI BADANIA OPISOWE BADANIA WYJAŚNIAJĄCE BADANIA PROGNOSTYCZNE BADANIA INNOWACYJNE BADANIA KONTROLNE Charakteryzują zdarzenia rynkowe, elementy otoczenia marketingowego firmy Opinie o produktach Charakterystyka rynku Pokazują przyczyny zdarzeń rynkowych Przewidywanie zmian zachodzących na rynku Prognoza wielkości sprzedaży Możliwości wprowadzenia innowacji w firmie Pozwalają ocenić skuteczność działań marketingowych Badanie skuteczności reklamy KRYTEREIUM CHARAKTERU ZBIOROWOŚCI RESPONDENTÓW Badania wśród konsumentów Badania wśród przedstawicieli firm Badania wśród ekspertów w danej dziedzinie

46 4.6. ETAPY PROCESU BADAWCZEGO
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 4.6. ETAPY PROCESU BADAWCZEGO Projektowanie badania Faza przygotowania badania Dobór próby Budowa instrumentu pomiarowego (kwestionariusza) Zbieranie danych Faza realizacji badania Analiza i interpretacja wyników Prezentacja i ocena wyników badania

47 4.7. DOBÓR PRÓBY DO BADAŃ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ METODY DOBORU PRÓBY
Dobór losowy Dobór nielosowy prosty systematyczny warstwowy wielostopniowy typowy celowy

48 5.1.6.1. PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO Raport wyników badania ankietowego dotyczącego zapotrzebowania na nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą na terenie wsi Psarskie. Kwestionariusz ankietowy przeprowadzili wszyscy członkowie grupy w Śremie i na Psarskim. W badaniu wzięło udział 100 ankietowanych, mających dzieci lub wnuki w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Badanie zostało przeprowadzone w ciągu 3 dni ( – ).

49 PODROZDZIAŁ SPIS TREŚCI

50 ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA

51 ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA

52 ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA

53 ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA W odpowiedzi na to pytanie można było zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi. Ankietowani zakreślili łącznie 376.

54 ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA

55 ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA
COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ ANALIZA ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA Analiza odpowiedzi ankietowanych pozwoliła nam stwierdzić, że powstanie tego typu placówki odniosłoby sukces na terenie wsi Psarskie. 42% respondentów miało problem z przyjęciem dziecka do innej placówki w okolicy. Na pytanie, czy jest potrzeba jej powstania, 89 % ankietowanych uznało, że tak. Respondenci wykazali prawie równomierne zainteresowanie, przedszkolem pracującym w godzinach 7-18, dodatkową opieką poza godzinami pracy przedszkola, jak i miejscem warsztatów i dodatkowych zajęć. Najbardziej atrakcyjnymi zajęciami okazała się nauka języków obcych, warsztaty teatralne oraz wycieczki dydaktyczne. Natomiast najmniejsze zainteresowanie przyciągnęły warsztaty kulinarne oraz dogoterapia.

56 Dla potrzeb prowadzenia działalności opracowaliśmy marketing MIX
SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 6.Marketing MIX na przykładzie naszego hipotetycznego pomiotu gospodarczego Magda Dom nauki i zabaw dla dzieci „Pod szczęśliwą gwiazdą” W związku z pracą nad projektem postanowiliśmy stworzyć swoją hipotetyczną firmę. Będzie to prowadzenie prywatno-publicznego Domu zabaw i nauki „Pod szczęśliwą gwiazdą”. Naszymi podopiecznymi będą dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Dla potrzeb prowadzenia działalności opracowaliśmy marketing MIX

57 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.1. PRODUKT/ USŁUGA Podstawową korzyścią z naszej usługi będzie bezpieczeństwo dzieci uzyskane dzięki wykwalifikowanej kadrze nauczycieli i pedagogów przedszkola. Formą podstawową usług, jakie proponujemy klientom jest opieka i edukacja dzieci. Oczekiwaną usługą domowego przedszkola jest nauka czytania i pisania poprzez zabawę oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków rozwoju.

58 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.1. PRODUKT/ USŁUGA Klienci naszej firmy będą mogli skorzystać z promocji wakacyjnych i świątecznych, a dla rodziców, których nie tylko jedno dziecko uczęszcza do przedszkola przewidziane są całoroczne karty rabatowe. W miarę rozwoju firmy, przedszkole będzie szukało nowych form zadowolenia klienta, a różnicowanie oferty będzie wpływało na zwiększenie udziału firmy w rynku oraz wzrost jej prestiżu.

59 6.1. PRODUKT/ USŁUGA COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ
sprzedaż Cykl życia usługi Wprowadzenie wzrost dojrzałość schyłek czas na rynek

60 6.1. PRODUKT/ USŁUGA COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ
Opis wykresu: W momencie wprowadzenia na rynek usługi, dzięki wzmożonej reklamie potencjalni klienci zostaną poinformowani o ofercie, jaką kierować będzie do nich nasza firma. Wzrost sprzedaży i dochodu będzie wzrastał w miarę pozyskiwania klientów i będzie rósł do czasu wykupienia wszystkich dostępnych dla dzieci miejsc. Usługi przedszkola będą dojrzewać latami, gdyż firma będzie się stale rozwijać i unowocześniać. W czasie schyłku przedszkole będzie minimalizowało koszty poprzez obniżkę czesnego, promocje i rabaty. Rozszerzenie działalności opiekunek do dzieci także będzie hamowało schyłek

61 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.2. CENA Wpisowe wynosić będzie 150 złotych, które jest jednorazową bezzwrotną wpłatą pobieraną przy składaniu dokumentów do przedszkola. Wpisowe gwarantuje rezerwację miejsca dla dziecka w placówce. Opłata ta będzie niższa, jeżeli rodzic zapisze więcej dzieci do przedszkola.

62 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.2. CENA Czesne: 495 złotych dla dzieci z grup: od 6 miesięcy do 12 miesięcy od 12 miesięcy do 2 lat od 2 do 3 lat 450 złotych dla dzieci z grup: a) od 3 do 4 lat b) od 4 lat do 5 lat

63 6.2. CENA COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ
W ramach czesnego oferujemy: - opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do soboty od godziny 6 do 20 -naukę języka obcego -przygotowanie do nauki czytania, pisania, liczenia, -zajęcia przyrodnicze w parku i na przedszkolnym placu zabaw -zajęcia plastyczno-techniczne -zabawy ze śpiewem -naukę tańca -zajęcia gimnastyczne -czytanie na głos ulubionych bajek, różnorodne gry i zabawy w przedszkolu i na -świeżym powietrzu -lekcje religii -opiekę psychologa, pedagoga i logopedy -artykuły edukacyjne -koc, poduszkę do spania -wyżywienie (menu przygotowane zostało przez dietetyka): - śniadanie - drugie śniadanie - dwu daniowy obiad - podwieczorek - kolacja

64 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.2. CENA Cena po kalkulacji dla grup od 6 miesiąca do 3 lat: Jedzenie: 5 posiłków po około 3,5 złotych = 17,50 złotych dziennie 17,50 złotych * 27 dni miesięcznej opieki = 472,50 złotych Opieka nauczycielska przy pensji nauczycieli równej 1500 złotych wynosi 186,62 złote na jedno dziecko. Język obcy 1 godzina w tygodniu po 3 złote = 12 złotych miesięcznie Zajęcia muzyczno taneczne 1,5 godziny w tygodniu po 4 złote = 16 złotych Stałe opłaty (woda, prąd, media) 9,79 złotych 472, , ,79=696,91 Cena z 8% marżą 696, % = 752,66 złotych Po odliczeniu comiesięcznej pomocy od gminy wynoszącej 257,60 czesne dla rodziców wynosi: 752,66 – 257,60 = 495 złotych

65 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 6.2. CENA Ceny opiekunek do dzieci: Gdy dziecko uczęszcza do przedszkola 1 godzina usług opiekunki wynosi 8 złotych, przy opiece 24 godzinnej następuje rabat 10% i usługi te kosztują 173 złote. Rodzice dzieci, których przedszkole nie obejmuje pomocą dydaktyczna także mogą skorzystać z usług wykwalifikowanych opiekunek do dzieci jednakże usługa ta wynosi wtedy 9 złoty za godzinę, za opiekę 24 godzinną przy rabacie 8% 198 złotych. W domu zabaw i nauki „Pod szczęśliwą gwiazdą” rodzice maluchów mogą skorzystać z usług w wyznaczone dni i godziny i wtedy czesne określone zostanie indywidualnie. Ceny mojego przedszkole porównywalne są z cennikiem innych przedszkoli w Śremie.

66 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 6.3. DYSTRYBUCJA Miejscem, w którym firma będzie sprzedawać usługi jest ul. Zachodnia na Psarskim koło Śremu w pobliżu nowych i rozwijających się osiedli. Tą lokalizacje, wybraliśmy, ponieważ wokół miejsca gdzie ma zostać wybudowany dom zabaw i nauki mieszkają grupy docelowe naszej firmy. Ponadto obszar ten leży w spokojnej okolicy, a dotarcie tam umożliwia łatwy dojazd. Klienci mogą przybyć do przedszkola także spacerkiem, gdyż okolica jest ładna i bezpieczna. Dom zabaw i nauki „Pod szczęśliwą gwiazdą” będzie dysponował parkingiem przed przedszkolem, by nie było problemu z dojazdem i zostawieniem swojego prywatnego samochodu na czas odprowadzenia dziecka do budynku.

67 SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.4. PROMOCJA Miejscem, w którym firma będzie sprzedawać usługi jest ul. Zachodnia na Psarskim koło Śremu w pobliżu nowych i rozwijających się osiedli. Tą lokalizacje, wybraliśmy, ponieważ wokół miejsca gdzie ma zostać wybudowany dom zabaw i nauki mieszkają grupy docelowe naszej firmy. Ponadto obszar ten leży w spokojnej okolicy, a dotarcie tam umożliwia łatwy dojazd. Klienci mogą przybyć do przedszkola także spacerkiem, gdyż okolica jest ładna i bezpieczna. Dom zabaw i nauki „Pod szczęśliwą gwiazdą” będzie dysponował parkingiem przed przedszkolem, by nie było problemu z dojazdem i zostawieniem swojego prywatnego samochodu na czas odprowadzenia dziecka do budynku.

68 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.4. PROMOCJA Dom zabaw i nauki „Pod szczęśliwą gwiazdą” dopiero wchodzi na rynek, więc nie jest to znana firma. W związku z tym początkowym celem promocji będzie ukazanie opinii publicznej usług, jakie proponuje moje domowe przedszkole. Kolejne akcje reklamowe będą miały na celu ukazanie klientom rozszerzonej oferty przedszkola, co prowadzić będzie do wzrostu dochodów. Adresatami kampanii reklamowej będą rodziny z małymi dziećmi mieszkający w powiecie śremskim.

69 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.4. PROMOCJA Instrumentami promocji i komunikacji będzie: a) reklama: - ogłoszenia w środkach masowego przekazu - broszury - biuletyny - plakaty i ulotki - informatory - symbole i logo - strona internetowa b) sprzedaż osobista: -prezentacje ofert -targi edukacyjne i drzwi otwarte -spotkania z rodzicami na darmową godzinę zajęć dzieci i rodziców w -przedszkolu

70 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.4. PROMOCJA c)public relations: -informacje dla prasy -oferty w miesięcznikach dla rodziców m.in. w gazecie „Mamo to Ja!” -całoroczne oferty -akcje charytatywne -imprezy, festyny d) promocja sprzedaży: -konkursy -rabaty -różne formy rozrywki e) marketing bezpośredni - listy - połączenia elektroniczne

71 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.4. PROMOCJA Akcja promocyjna informująca o powstaniu nowego domowego przedszkola zacznie się miesiąc przed otwarciem firmy. Wykorzystamy do tego ogłoszenia w prasie i telewizji, broszury. W dzień oficjalnego otwarcia urządzimy festyn połączony z drzwiami otwartymi przedszkola, na którym rodzice będą mogli zobaczyć, w jakich warunkach uczyć się będą ich dzieci. Tego dnia na terenie przedszkola odbywać się będą także gry i konkursy dla dzieci, a wieczorem loteria fantowa.

72 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ DALEJ 6.4. PROMOCJA c)public relations: -informacje dla prasy -oferty w miesięcznikach dla rodziców m.in. w gazecie „Mamo to Ja!” -całoroczne oferty -akcje charytatywne -imprezy, festyny d) promocja sprzedaży: -konkursy -rabaty -różne formy rozrywki e) marketing bezpośredni - listy - połączenia elektroniczne

73 COFNIJ SPIS TREŚCI PODROZDZIAŁ 6.4. PROMOCJA Przez cały rok dla rodziców dostępne będą biuletyny informacyjne. Co roku na wiosnę organizować będziemy festyny, a wakacje rozpoczynać będzie akcja charytatywna, z której środki zostaną przekazane dla biednych dzieci. Miesięcznie na reklamę firma przeznaczać będzie około 700 złotych. Planujemy, także by w akcję promującą otwarcie przedszkola zainwestować około 6,000 złotych

74 7. BIBLIOGRAFIA http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing
SPIS TREŚCI 7. BIBLIOGRAFIA „Marketing” Jacek Musiałkiewicz wydawnictwo EKONOMIK 2001 „Podstawy marketingu” Aldona i Robert Nowaccy wydawnictwo DIFIN

75


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google