Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

29.10.2008 Kędzierzyn- Koźle Jak motywować ucznia do pracy? Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej Przygotowały: Niedzia ł kowska Bo ż ena Niedzia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "29.10.2008 Kędzierzyn- Koźle Jak motywować ucznia do pracy? Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej Przygotowały: Niedzia ł kowska Bo ż ena Niedzia."— Zapis prezentacji:

1

2 Kędzierzyn- Koźle Jak motywować ucznia do pracy? Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej Przygotowały: Niedzia ł kowska Bo ż ena Niedzia ł kowska Bo ż ena Paw ł owicz Anna Paw ł owicz Anna Potter Monika Potter Monika

3 Kędzierzyn- Koźle Co to jest motywacja? Motywacja jest jednym z czynników, które w istotny sposób wp ł ywaj ą na skuteczno ść procesu kszta ł cenia. Ucze ń zmotywowany osi ą ga lepsze wyniki w nauce, potrafi lepiej planowa ć prac ę, jest ś wiadomy tego jak wa ż na jest wiedza i wykszta ł cenie. Z punktu widzenia efektywno ś ci wa ż niejsza i przynosz ą ca lepsze rezultaty jest motywacja wewn ę trzna. Odpowiada ona za w ł a ś ciwe nastawienie emocjonalne do nauki i mobilizuje ucznia do pracy w sposób trwa ł y i bezwarunkowy. Ogromny wp ł yw ma równie ż motywacja zewn ę trzna czyli wszelkie dzia ł ania ś rodowiskowe. ( bazuj ą ce na zainteresowaniu ucznia tematem, przedstawieniem u ż yteczno ś ci wiedzy i ciekawym sposobem prowadzenia lekcji jak i sylwetka samego nauczyciela )

4 Kędzierzyn- Koźle Poglądy na temat motywacji Właściwa motywacja uczenia się prowadzi do powstania odpowiednich uwarunkowań wewnętrznych. Ona powoduje, że nauka staje się dla uczniów subiektywnie ważna i stwarza warunki kształtowania wysokiej intelektualnej i fizycznej gotowości działania. (M. Węglińska, 1997) Właściwa motywacja uczenia się prowadzi do powstania odpowiednich uwarunkowań wewnętrznych. Ona powoduje, że nauka staje się dla uczniów subiektywnie ważna i stwarza warunki kształtowania wysokiej intelektualnej i fizycznej gotowości działania. (M. Węglińska, 1997) Wielu psychologów uważa, że człowiek ma naturalną motywację do nauki, gdy nie musi obawiać się niepowodzeń, gdy przedmiot nauki traktuje jako osobiście dla niego ważny oraz gdy może liczyć na wsparcie ze strony nauczyciela. (B. L.Mc Combs, J. E. Pope, 1997) Wielu psychologów uważa, że człowiek ma naturalną motywację do nauki, gdy nie musi obawiać się niepowodzeń, gdy przedmiot nauki traktuje jako osobiście dla niego ważny oraz gdy może liczyć na wsparcie ze strony nauczyciela. (B. L.Mc Combs, J. E. Pope, 1997)

5 Kędzierzyn- Koźle Nauczając musisz wypracować u swego ucznia takie wewnętrzne zainteresowanie tym, czego masz zamiar go nauczyć, że każdy inny przedmiot uwagi zostaje przepędzony z jego myśli; następnie przedstaw mu temat tak sugestywnie i frapująco, by zapamiętał go aż do śmierci; na koniec wzbudź w nim zżerającą go ciekawość i pragnienie poznania następnych elementów wiedzy związanych z tym tematem. (Ch. Galloway, 1988) Nauczając musisz wypracować u swego ucznia takie wewnętrzne zainteresowanie tym, czego masz zamiar go nauczyć, że każdy inny przedmiot uwagi zostaje przepędzony z jego myśli; następnie przedstaw mu temat tak sugestywnie i frapująco, by zapamiętał go aż do śmierci; na koniec wzbudź w nim zżerającą go ciekawość i pragnienie poznania następnych elementów wiedzy związanych z tym tematem. (Ch. Galloway, 1988) We freudowskim uj ę ciu motywacji zadanie nauczyciela polega na pomaganiu ucz ą cym si ę, na ukierunkowaniu swojej energii na to, co jest akceptowalne logicznie i moralnie. Motywowanie ma polega ć na pomaganiu uczniom w dokonywaniu wyboru mi ę dzy ró ż nymi mo ż liwo ś ciami, przez co ułatwia si ę im podejmowanie decyzji jak post ę powa ć. (Ch. Galloway, 1988) We freudowskim uj ę ciu motywacji zadanie nauczyciela polega na pomaganiu ucz ą cym si ę, na ukierunkowaniu swojej energii na to, co jest akceptowalne logicznie i moralnie. Motywowanie ma polega ć na pomaganiu uczniom w dokonywaniu wyboru mi ę dzy ró ż nymi mo ż liwo ś ciami, przez co ułatwia si ę im podejmowanie decyzji jak post ę powa ć. (Ch. Galloway, 1988)

6 Kędzierzyn- Koźle Zgodnie z teorią motywacji A. Maslowa najważniejszą zasadą, która obejmuje mnogość ludzkich motywów, jest dążenie do zaspokojenia coraz to nowych i wyższych potrzeb. Warunkiem jest spełnienie potrzeb niższych w hierarchii. Gdy zaspokojone są potrzeby fizjologiczne i potrzeba bezpieczeństwa, pojawia się potrzeba przynależności i więzi, posiadania przyjaciół, rodziny. Zgodnie z teorią motywacji A. Maslowa najważniejszą zasadą, która obejmuje mnogość ludzkich motywów, jest dążenie do zaspokojenia coraz to nowych i wyższych potrzeb. Warunkiem jest spełnienie potrzeb niższych w hierarchii. Gdy zaspokojone są potrzeby fizjologiczne i potrzeba bezpieczeństwa, pojawia się potrzeba przynależności i więzi, posiadania przyjaciół, rodziny. Po zaspokojeniu tych potrzeb motywacja kieruje si ę w stron ę samorealizacji. Osoba osi ą gaj ą ca samorealizacj ę w du ż ej mierze sama si ę motywuje i sama sob ą kieruje. (B. Hiszpa ń ska, 1994) Po zaspokojeniu tych potrzeb motywacja kieruje si ę w stron ę samorealizacji. Osoba osi ą gaj ą ca samorealizacj ę w du ż ej mierze sama si ę motywuje i sama sob ą kieruje. (B. Hiszpa ń ska, 1994)

7 Kędzierzyn- Koźle Motywacja i osi ą gni ę cia s ą wspierane, gdy ucznia namawiamy, aby rywalizowa ł sam ze sob ą a nie z innymi i zdoby ł wiedz ę, a nie usi ł owa ł wypa ść lepiej. (B.L. Mc Combs, J. E. Pope, 1997). Motywacja i osi ą gni ę cia s ą wspierane, gdy ucznia namawiamy, aby rywalizowa ł sam ze sob ą a nie z innymi i zdoby ł wiedz ę, a nie usi ł owa ł wypa ść lepiej. (B.L. Mc Combs, J. E. Pope, 1997). Dobry nauczyciel nie tylko wskazuje uczniowi błędy, lecz uczy go dostrzegać je i korygować samodzielnie. (Z. Pietrasiński, 1975) Dobry nauczyciel nie tylko wskazuje uczniowi błędy, lecz uczy go dostrzegać je i korygować samodzielnie. (Z. Pietrasiński, 1975) Aby zachęcić uczniów do rzetelnego i bezpośredniego podejścia do nauki i do tego, aby nie czuli lęku zachęcaj uczniów, gdy tylko jest to możliwe, by sami poprawiali swoje prace. Jest to okazja do kształtowania właściwych zachowań typu: koncentracja uwagi i uczestnictwo. (Ch. Galloway, 1988) Aby zachęcić uczniów do rzetelnego i bezpośredniego podejścia do nauki i do tego, aby nie czuli lęku zachęcaj uczniów, gdy tylko jest to możliwe, by sami poprawiali swoje prace. Jest to okazja do kształtowania właściwych zachowań typu: koncentracja uwagi i uczestnictwo. (Ch. Galloway, 1988)

8 Kędzierzyn- Koźle Czynniki sprzyjaj ą ce pracy ucznia- Teoria Maslowa W przypadku dzieci ważne jest zaspokajanie podstawowych jak i wyższych potrzeb. Teoria potrzeb A. Maslowa to najbardziej znana i inspirująca koncepcja potrzeb. Ujmuje ona podstawowe potrzeby człowieka w prostym schemacie. Maslow widzi motywację człowieka jako hierarchię pięciu grup potrzeb:

9 Kędzierzyn- Koźle 1. Potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód, posiłek). 2. Potrzeby bezpieczeństwa ( pewność, stałość, potrzeba porządku, wolność od strachu i lęku) 3. Potrzeby społeczne (przyjaźń, miłość). 4. Potrzeby uznania= szacunku, wartościowania, statusu (potrzeba osiągnięć, prestiżu, uznania dla samego siebie oraz szacunku i uznania ze strony innych) 5. Potrzeby samorealizacji (potrzeba rozwoju, realizacji własnego potencjału, dążenia do możliwie pełnego wykorzystania swoich uzdolnień)

10 Kędzierzyn- Koźle Potrzeby fizjologiczne i bezpiecze ń stwa nazywane s ą łą cznie grup ą potrzeb podstawowych, za ś pozosta ł e potrzeby stanowi ą grup ę potrzeb wy ż szych. Potrzeby fizjologiczne i bezpiecze ń stwa nazywane s ą łą cznie grup ą potrzeb podstawowych, za ś pozosta ł e potrzeby stanowi ą grup ę potrzeb wy ż szych. W tej klasyfikacji dzieli si ę potrzeby Maslowa na tzw. - grup ę potrzeb redukcji odczuwalnych braków oraz - grup ę potrzeb rozwoju

11 Kędzierzyn- Koźle Badania ankietowe wskazuj ą, ż e cechy nauczyciela najbardziej motywuj ą ce uczniów to: I miejsce – optymizm, poczucie humoru I miejsce – optymizm, poczucie humoru II miejsce – kompetencje merytoryczne II miejsce – kompetencje merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność i metodyczne oraz umiejętność nawiązywania kontaktu nawiązywania kontaktu III miejsce – sprawiedliwe ocenianie III miejsce – sprawiedliwe ocenianie i wspomaganie uczniów w problemach i wspomaganie uczniów w problemach i kłopotach i kłopotach IV miejsce - otwartość i umiejętność planowania pracy IV miejsce - otwartość i umiejętność planowania pracy w klasie w klasie

12 Kędzierzyn- Koźle Natomiast do cech, które utrudniaj ą motywacj ę to : brak kompetencji, nieumiej ę tno ść nawi ą zywania kontaktu z uczniem, utrzymywanie zbyt du ż ej dyscypliny lub jej ca ł kowity brak, nie wspieranie ucznia i brak poszanowania godno ś ci, brak poczucia humoru.

13 Kędzierzyn- Koźle Stopień skuteczności poszczególnych sposobów motywowania do nauki: Bardzo skuteczny – wzbudzanie ciekawo ś ci, Bardzo skuteczny – wzbudzanie ciekawo ś ci, pobudzanie ambicji, przyjazna atmosfera w klasie, pobudzanie ambicji, przyjazna atmosfera w klasie, mo ż liwo ść rozwijania zainteresowa ń oceny na zach ę t ę mo ż liwo ść rozwijania zainteresowa ń oceny na zach ę t ę Do ść skuteczny – pomoce audiowizualne, u ś wiadomienie Do ść skuteczny – pomoce audiowizualne, u ś wiadomienie na temat u ż yteczno ś ci wiedzy, pochwa ł y i nagrody, na temat u ż yteczno ś ci wiedzy, pochwa ł y i nagrody, konsekwencja w wymaganiach konsekwencja w wymaganiach Ma ł o skuteczny – wskazanie wzorców osobowych Ma ł o skuteczny – wskazanie wzorców osobowych Nieskuteczny – zani ż anie ocen, straszenie z łą ocen ą Nieskuteczny – zani ż anie ocen, straszenie z łą ocen ą

14 Kędzierzyn- Koźle Recepta dla nauczycieli na sukces ucznia 1.Przekonaj ucznia, ż e naprawd ę lubisz go uczy ć. 2.Mów jasno, g ł o ś no, wyra ź nie, z zapa ł em. 3.Dbaj o w ł a ś ciwe tempo mówienia. 4.Mów z zapa ł em. 5.B ą d ź swobodny i baw si ę razem z uczniem podczas nauki. 6.Okazuj mu zaufanie. 7.Wyra ź nie okre ś l cele. 8.Poka ż korzy ś ci. 9.B ą d ź przygotowany do lekcji. 10.Dobrze organizuj lekcj ę. 1.Przekonaj ucznia, ż e naprawd ę lubisz go uczy ć. 2.Mów jasno, g ł o ś no, wyra ź nie, z zapa ł em. 3.Dbaj o w ł a ś ciwe tempo mówienia. 4.Mów z zapa ł em. 5.B ą d ź swobodny i baw si ę razem z uczniem podczas nauki. 6.Okazuj mu zaufanie. 7.Wyra ź nie okre ś l cele. 8.Poka ż korzy ś ci. 9.B ą d ź przygotowany do lekcji. 10.Dobrze organizuj lekcj ę.

15 Kędzierzyn- Koźle Recepta dla nauczycieli na sukces ucznia 11.Rób du ż e, przejrzyste i ł atwe do ogl ą dania pomoce naukowe. 12.Ogranicz do minimum czynniki rozpraszaj ą ce uwag ę. 13.Dbaj o dobry nastrój ucznia. 14.Nie nud ź. 15.Przypominaj informacj ę, kiedy ucze ń zaczyna j ą zapomina ć. 16.Polegaj na nim, stawiaj na niego, wierz w jego mo ż liwo ś ci. 17.B ą d ź dla niego oparciem, b ą d ź po jego stronie. 18.Nie oszukuj go. 19.Dotrzymuj przyrzecze ń. 20.Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. 11.Rób du ż e, przejrzyste i ł atwe do ogl ą dania pomoce naukowe. 12.Ogranicz do minimum czynniki rozpraszaj ą ce uwag ę. 13.Dbaj o dobry nastrój ucznia. 14.Nie nud ź. 15.Przypominaj informacj ę, kiedy ucze ń zaczyna j ą zapomina ć. 16.Polegaj na nim, stawiaj na niego, wierz w jego mo ż liwo ś ci. 17.B ą d ź dla niego oparciem, b ą d ź po jego stronie. 18.Nie oszukuj go. 19.Dotrzymuj przyrzecze ń. 20.Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

16 Kędzierzyn- Koźle Recepta dla nauczycieli na sukces ucznia 21. Je ś li co ś mu si ę nie uda, zrozum go, ale nie okazuj 21. Je ś li co ś mu si ę nie uda, zrozum go, ale nie okazuj lito ś ci, zach ęć do dalszej pracy. 22. Zach ę caj go do chwalenia si ę kolejnymi osi ą gni ę ciami. 23. Chwal za wszystko, co da si ę pochwali ć. 24. Mów mu cz ę sto jak podoba Ci si ę jego praca, lito ś ci, zach ęć do dalszej pracy. 22. Zach ę caj go do chwalenia si ę kolejnymi osi ą gni ę ciami. 23. Chwal za wszystko, co da si ę pochwali ć. 24. Mów mu cz ę sto jak podoba Ci si ę jego praca, doceniaj go. 25. Nigdy nie przerywaj, kiedy on mówi. 26. Pozwól mu kontynuowa ć Twoj ą my ś l na jego sposób. 27. S ł uchaj uwa ż nie upewniaj ą c si ę, ż e dobrze rozumiesz. 28. Rozwijaj jego samodzielno ść. 29. Zach ę caj do krytycznego my ś lenia. 30. Okazuj mu swoje pozytywne uczucia. doceniaj go. 25. Nigdy nie przerywaj, kiedy on mówi. 26. Pozwól mu kontynuowa ć Twoj ą my ś l na jego sposób. 27. S ł uchaj uwa ż nie upewniaj ą c si ę, ż e dobrze rozumiesz. 28. Rozwijaj jego samodzielno ść. 29. Zach ę caj do krytycznego my ś lenia. 30. Okazuj mu swoje pozytywne uczucia.

17 Kędzierzyn- Koźle Recepta dla nauczycieli na sukces ucznia 31. Poka ż mu, ż e jeste ś cz ł owiekiem omylnym 31. Poka ż mu, ż e jeste ś cz ł owiekiem omylnym i pope ł niaj ą cym b łę dy. i pope ł niaj ą cym b łę dy. 32. Stosuj ró ż ne metody nauczania - b ą d ź 32. Stosuj ró ż ne metody nauczania - b ą d ź nieszablonowy i ekscytuj ą cy. 33. Odno ś do rzeczywisto ś ci to, czego go uczysz – nieszablonowy i ekscytuj ą cy. 33. Odno ś do rzeczywisto ś ci to, czego go uczysz – niech praktyka uzupe ł nia teori ę. 34. Ko ń cz lekcj ę w takim momencie, ż eby mia ł niech praktyka uzupe ł nia teori ę. 34. Ko ń cz lekcj ę w takim momencie, ż eby mia ł poczucie niedosytu (jak w dobrym serialu). poczucie niedosytu (jak w dobrym serialu).

18 Kędzierzyn- Koźle Układ lekcji mobilizujących do pracy: Lekcję można rozpocząć testem – powtórką. Polega to na tym, że nauczyciel pisze na tablicy krótkie polecenia, zadania, pytanie, a uczniowie w zeszytach lub na kartkach piszą rozwiązanie lub odpowiedź. W międzyczasie nauczyciel zapisuje prawidłową odpowiedź na tablicy. Uczniowie sprawdzają swoje rozwiązanie porównując je z zapisem nauczyciela. Wykonując ćwiczenia w takiej formie uczeń dokonuje również samooceny, co bardzo mobilizująco wpływa na dalszą pracę i chęć zdobywania wiedzy. Ważne jest, aby zachować szybkie tempo pracy i obserwacja uczniów w kierunku ich zaangażowania, gdyż należy wtedy wprowadzać pewne urozmaicenia. Lekcję można rozpocząć testem – powtórką. Polega to na tym, że nauczyciel pisze na tablicy krótkie polecenia, zadania, pytanie, a uczniowie w zeszytach lub na kartkach piszą rozwiązanie lub odpowiedź. W międzyczasie nauczyciel zapisuje prawidłową odpowiedź na tablicy. Uczniowie sprawdzają swoje rozwiązanie porównując je z zapisem nauczyciela. Wykonując ćwiczenia w takiej formie uczeń dokonuje również samooceny, co bardzo mobilizująco wpływa na dalszą pracę i chęć zdobywania wiedzy. Ważne jest, aby zachować szybkie tempo pracy i obserwacja uczniów w kierunku ich zaangażowania, gdyż należy wtedy wprowadzać pewne urozmaicenia. Ciekawą metodą pozwalającą uzyskać szybką informację o przygotowaniu uczniów do odpowiedzi lub działania jest zgłoszenie swojego stanu gotowości. Uczniowie postępują wg przekazanej instrukcji. Kto ma jakiś pomysł, ale nie chce odpowiadać podnosi jeden palec. Kto ma ochotę wypowiedzieć się przed klasą, ale nie jest pewny, podnosi dwa palce. Kto jest dostatecznie pewny i chce odpowiadać podnosi trzy palce… Osoby, które nic nie rozumieją podnoszą pięść. Ta metoda dostarcza nauczycielowi informację na temat samooceny uczniów. Ciekawą metodą pozwalającą uzyskać szybką informację o przygotowaniu uczniów do odpowiedzi lub działania jest zgłoszenie swojego stanu gotowości. Uczniowie postępują wg przekazanej instrukcji. Kto ma jakiś pomysł, ale nie chce odpowiadać podnosi jeden palec. Kto ma ochotę wypowiedzieć się przed klasą, ale nie jest pewny, podnosi dwa palce. Kto jest dostatecznie pewny i chce odpowiadać podnosi trzy palce… Osoby, które nic nie rozumieją podnoszą pięść. Ta metoda dostarcza nauczycielowi informację na temat samooceny uczniów.

19 Kędzierzyn- Koźle Układ lekcji mobilizujących do pracy: Na koniec lekcji warto zapytać uczniów, czego się dowiedzieli, nauczyli. Można poprosić uczniów o dokończenie zdania np. Dziś dowiedziałem się, że…/ Dziś zaskoczyło mnie, że…….? Po dzisiejszej lekcji zapamiętam…………………… lub robimy rundkę bez przymusu, odpowiada uczeń, który chce, ten który nie chce odpowiadać mówi,, pasuję. Na koniec lekcji warto zapytać uczniów, czego się dowiedzieli, nauczyli. Można poprosić uczniów o dokończenie zdania np. Dziś dowiedziałem się, że…/ Dziś zaskoczyło mnie, że…….? Po dzisiejszej lekcji zapamiętam…………………… lub robimy rundkę bez przymusu, odpowiada uczeń, który chce, ten który nie chce odpowiadać mówi,, pasuję. Metodę zdań podsumowujących można stosować na podsumowanie fragmentu lekcji, przy powtórzeniach. Sprzyja ona wyrabianiu w uczniach umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków z doświadczenia, skłania do autorefleksji. Metodę zdań podsumowujących można stosować na podsumowanie fragmentu lekcji, przy powtórzeniach. Sprzyja ona wyrabianiu w uczniach umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków z doświadczenia, skłania do autorefleksji.

20 Kędzierzyn- Koźle Układ lekcji mobilizujących do pracy: Zwiększenie poczucia wartości i zachęcanie bez nagród poprzez tzw. sentencje, prowokujące do refleksji na temat podchodzenia do nauki, pracy, obowiązków, sukcesów i porażek. Taką,, przerobioną sentencję można powiesić w klasie, wpisać lub wkleić do zeszytu. Jednorazowo można podać i omówić kilka sentencji podając przykłady z życia na ich zasadność np. Zwiększenie poczucia wartości i zachęcanie bez nagród poprzez tzw. sentencje, prowokujące do refleksji na temat podchodzenia do nauki, pracy, obowiązków, sukcesów i porażek. Taką,, przerobioną sentencję można powiesić w klasie, wpisać lub wkleić do zeszytu. Jednorazowo można podać i omówić kilka sentencji podając przykłady z życia na ich zasadność np. Każdy potrzebuje czasu, aby myśleć i uczyć się Każdy potrzebuje czasu, aby myśleć i uczyć się Każdy uczy się na swój własny sposób i w swoim tempie Każdy uczy się na swój własny sposób i w swoim tempie Błędy zdarzają się każdemu Błędy zdarzają się każdemu Mądrze jest prosić o pomoc Mądrze jest prosić o pomoc Możemy osiągnąć więcej, jeżeli jesteśmy gotowi zaryzykować Możemy osiągnąć więcej, jeżeli jesteśmy gotowi zaryzykować Przypomnienie sentencji działa pocieszająco, stymuluje aktywność, wzmacnia i buduje poczucie wartości. Przypomnienie sentencji działa pocieszająco, stymuluje aktywność, wzmacnia i buduje poczucie wartości.

21 Kędzierzyn- Koźle Układ lekcji mobilizujących do pracy: Kolejnym krokiem może być amortyzowanie ( 1-2 min), czyli zapewnienie uczniom stałego oparcia i zrozumienia. Składa się ono z trzech elementów: Przypomnienie sentencji Przypomnienie sentencji Zachęcanie uczniów do krótkich odpowiedzi na zaproponowany temat Zachęcanie uczniów do krótkich odpowiedzi na zaproponowany temat Zamykanie dyskusji podsumowaniem Zamykanie dyskusji podsumowaniem Zachęcanie bez nagród to poświęcenie uczniowi czasu i zainteresowanie się nim i efektami jego pracy bez oferowania zapłaty. Przykładami takich działań wskazujących na zainteresowanie się uczniem są : Zachęcanie bez nagród to poświęcenie uczniowi czasu i zainteresowanie się nim i efektami jego pracy bez oferowania zapłaty. Przykładami takich działań wskazujących na zainteresowanie się uczniem są : A kontakt wzrokowy A kontakt wzrokowy B pytania zachęcające B pytania zachęcające C polecenia lub wskazówki sygnalizujące, że interesuję się pracą ucznia C polecenia lub wskazówki sygnalizujące, że interesuję się pracą ucznia D komunikaty typu,, doceniam,,, jestem z tobą D komunikaty typu,, doceniam,,, jestem z tobą E zainteresowanie się uczniem po dłuższej nieobecności E zainteresowanie się uczniem po dłuższej nieobecności F zwykła codzienna troska F zwykła codzienna troska G złej odpowiedzi nie należy komentować G złej odpowiedzi nie należy komentować

22 Kędzierzyn- Koźle Układ lekcji mobilizujących do pracy: Jak podnosić poprzeczkę ? Jak podnosić poprzeczkę ? Musimy przedstawić szkolne zadania jako wyzwanie lub okazję do sprawdzenia się, a nie jako obowiązek lub ciężar. Takie potraktowanie nauki jako wyzwania to okazja do zmierzania się z własnymi słabościami. Przezwyciężenie przeszkód, osiąganie sukcesów. Innym sposobem są inspirujące stwierdzenia typu jestem z tob ą, uda nam si ę to razem zrobi ć lub wysokie oczekiwania w stosunku do uczniów, które pozwalają nauczycielowi wierzyć, że jego uczniowie będą sobie świetnie radzić, nawet jeżeli jeszcze nic na to nie wskazuje. Nauczyciel, okazując uczniom wiarę w ich możliwości buduje w każdym z nich poczucie pewności siebie. Musimy przedstawić szkolne zadania jako wyzwanie lub okazję do sprawdzenia się, a nie jako obowiązek lub ciężar. Takie potraktowanie nauki jako wyzwania to okazja do zmierzania się z własnymi słabościami. Przezwyciężenie przeszkód, osiąganie sukcesów. Innym sposobem są inspirujące stwierdzenia typu jestem z tob ą, uda nam si ę to razem zrobi ć lub wysokie oczekiwania w stosunku do uczniów, które pozwalają nauczycielowi wierzyć, że jego uczniowie będą sobie świetnie radzić, nawet jeżeli jeszcze nic na to nie wskazuje. Nauczyciel, okazując uczniom wiarę w ich możliwości buduje w każdym z nich poczucie pewności siebie.

23 Kędzierzyn- Koźle Układ lekcji mobilizujących do pracy: Literatura: Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002 Maslov A. H., Motywacja i osobowość, Warszawa 1990 Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Warszawa 2002 Covington M. V., Motywacja do nauki, Gdańsk 2004

24 Kędzierzyn- Koźle KANON OCZEKIWAŃ DZIECKA WOBEC NAUCZYCIELA Zobacz świat takim, jakim ja go czuję. Nie nudź mnie monotonnymi zajęciami. Przekazuj mi wiedzę w sposób interesujący. Mam prawo popełniać błędy i nie mów mi, że jestem do niczego. Nie improwizuj, bądź zawsze przygotowany do zajęć. Mów do mnie prostym i zrozumiałym językiem. Nie żałuj mi pochwał. Nie zmuszaj mnie do pracy, gdy jestem zniechęcony, gdy przeżywam w swym sercu problem swojego życia. Nie okazuj mi swego zniechęcenia. Daj mi szansę naprawienia moich błędów. Pamiętaj o tym, że ja dopiero uczę się żyć i nie wszystko do końca rozumiem. Nie oczekuj ode mnie więcej, niż mogę Ci dać. Zobacz świat takim, jakim ja go czuję. Nie nudź mnie monotonnymi zajęciami. Przekazuj mi wiedzę w sposób interesujący. Mam prawo popełniać błędy i nie mów mi, że jestem do niczego. Nie improwizuj, bądź zawsze przygotowany do zajęć. Mów do mnie prostym i zrozumiałym językiem. Nie żałuj mi pochwał. Nie zmuszaj mnie do pracy, gdy jestem zniechęcony, gdy przeżywam w swym sercu problem swojego życia. Nie okazuj mi swego zniechęcenia. Daj mi szansę naprawienia moich błędów. Pamiętaj o tym, że ja dopiero uczę się żyć i nie wszystko do końca rozumiem. Nie oczekuj ode mnie więcej, niż mogę Ci dać.

25 Kędzierzyn- Koźle Sposoby motywowania uczniów Sposoby motywowania uczniów Bez chęci do nauki nie można tak naprawdę nauczyć się niczego, dlatego tak ważna jest znajomość różnych sposobów motywowania uczniów. Hanna Hamer proponuje następujące techniki motywujące ucznia do nauki: 1.Stwórz luźną, nieformalną atmosferę podczas lekcji, demonstruj poczucie humoru, żartuj: spraw, aby nauka w zabawie stała się przyjemnością. poczucie humoru, żartuj: spraw, aby nauka w zabawie stała się przyjemnością. 2.Szanuj odmienne zdanie uczniów i zachęcaj ich do samodzielnego, krytycznego, twórczego myślenia. 3.Staraj się być lubianym nauczycielem. 4.Reaguj na potrzeby uczniów, np. kiedy mówią Ci, że czegoś nie rozumieją lub gdy demonstrują objawy zmęczenia, zniechęcenia lub znudzenia. 5.Stosuj pomoce audiowizualne. 6.Dostosowuj metody nauczania do stylów uczenia się uczniów. 7.Dbaj, aby poziom motywacji uczniów nie był zbyt niski (wtedy nic nie robią), ani za wysoki (wtedy dochodzi do dezorganizacji myślenia i działania, zwłaszcza w sytuacjach trudnych).

26 Kędzierzyn- Koźle Sposoby motywowania uczniów 8. Obni ż aj w grupie uczniów poziom napi ę cia i l ę ku; im wy ż szy l ę k, tym mniejsza sprawno ść intelektualna. sprawno ść intelektualna. 9. Próbuj zaciekawia ć uczniów i rozwija ć ich zainteresowania; motywy poznawcze (pragnienie wiedzy i rozumienia) daj ą znacznie lepsze i trwalsze efekty ni ż czysto (pragnienie wiedzy i rozumienia) daj ą znacznie lepsze i trwalsze efekty ni ż czysto egocentryczne (rywalizacja, pokazanie swojej wy ż szo ś ci) i zewn ę trzne (nauka dla egocentryczne (rywalizacja, pokazanie swojej wy ż szo ś ci) i zewn ę trzne (nauka dla stopnia i sprawienia przyjemno ś ci innym osobom). stopnia i sprawienia przyjemno ś ci innym osobom). 10. Oczekuj od uczniów tego, co w nich najlepsze i mów im o tym. 11. Dostosuj wymagania do górnej granicy mo ż liwo ś ci uczniów: niech maj ą poczucie osi ą galno ś ci celu, ale przy du ż ym wysi ł ku; tylko wtedy bowiem nauka mo ż e by ć osi ą galno ś ci celu, ale przy du ż ym wysi ł ku; tylko wtedy bowiem nauka mo ż e by ć dla nich w pe ł ni satysfakcjonuj ą cym wyzwaniem. dla nich w pe ł ni satysfakcjonuj ą cym wyzwaniem. 12. Przypominaj uczniom, ż e niepowodzenia i b łę dy to normalny etap na drodze do si ę. si ę.

27 Kędzierzyn- Koźle Sposoby motywowania uczniów 13.Ucz wyci ą gania konstruktywnych wniosków z pora ż ek. 14.Zach ę caj do odnoszenia sukcesów. 15.Omawiaj konkretne korzy ś ci, jakie mo ż na odnie ść z ka ż dej 13.Ucz wyci ą gania konstruktywnych wniosków z pora ż ek. 14.Zach ę caj do odnoszenia sukcesów. 15.Omawiaj konkretne korzy ś ci, jakie mo ż na odnie ść z ka ż dej lekcji. 16.Chwal uczniów cz ę sto; tak ż e za najdrobniejsze osi ą gni ę cia. 17.Nagradzaj wspó ł prac ę. 18.Przyznawaj si ę do b łę dów, okazuj, ż e jeste ś omylny, poniewa ż to lekcji. 16.Chwal uczniów cz ę sto; tak ż e za najdrobniejsze osi ą gni ę cia. 17.Nagradzaj wspó ł prac ę. 18.Przyznawaj si ę do b łę dów, okazuj, ż e jeste ś omylny, poniewa ż to zwi ę ksza sympati ę uczniów do Ciebie i modeluje zachowanie zwi ę ksza sympati ę uczniów do Ciebie i modeluje zachowanie uczniów (stanowi wzór do na ś ladowania). 19.Utrzymuj w ł asn ą motywacj ę do pracy na wysokim poziomie: b ą d ź uczniów (stanowi wzór do na ś ladowania). 19.Utrzymuj w ł asn ą motywacj ę do pracy na wysokim poziomie: b ą d ź entuzjastyczny. 20.Kontroluj w ł asny poziom stresu. entuzjastyczny. 20.Kontroluj w ł asny poziom stresu.

28 Kędzierzyn- Koźle KONIEC Dziękujemy za uwagę Życzymy sukcesów


Pobierz ppt "29.10.2008 Kędzierzyn- Koźle Jak motywować ucznia do pracy? Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej Przygotowały: Niedzia ł kowska Bo ż ena Niedzia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google