Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drogowskazy Nowego Człowieka W tej sytuacji formowanie elity katolickiej, wychowywanie ś wi ę tych, ż yj ą cych autentycznie ż yciem nadprzyrodzonym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drogowskazy Nowego Człowieka W tej sytuacji formowanie elity katolickiej, wychowywanie ś wi ę tych, ż yj ą cych autentycznie ż yciem nadprzyrodzonym,"— Zapis prezentacji:

1

2 Drogowskazy Nowego Człowieka

3 W tej sytuacji formowanie elity katolickiej, wychowywanie ś wi ę tych, ż yj ą cych autentycznie ż yciem nadprzyrodzonym, wydaje si ę najpilniejszym zadaniem chwili. ks. Franciszek Blachnicki

4 Drogowskazy I. Jezus Chrystus II. Niepokalana III. Duch Ś wi ę ty IV. Ko ś ciół V. Słowo Bo ż e VI. Modlitwa VII. Liturgia VIII. Ś wiadectwo IX. Nowa Kultura X. Agape

5 I. Jezus Chrystus Jezus Chrystus jest moim Ś wiatłem i ż yciem oraz jedyn ą drog ą do Ojca. Przyj ą łem go, jako mojego Pana i Zbawiciela: oddałem Mu swoje ż ycie, aby nim kierował.

6 Jezus Chrystus moim Panem jest.... Alleluja!!! D r ż ą cym, ale pewnym głosem powiedziałem Bogu TAK. I poczułem w sercu wielk ą rado ść i ulg ę. Z ostał Jezus...

7 II. Niepokalana Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Ś wi ę tym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu, dlatego oddaj ę si ę Jej, rozwa ż am z Ni ą w ró ż a ń cu tajemnice zbawienia i na ś laduj ę J ą.

8 O, Pani ufno ść nasza w modlitwy Twej obronie. Chro ń nas, chro ń nas, Królowo Pokoju.... I wiecie co? Kocham moj ą mam ę ! To najlepsza osoba na ś wiecie, dała mi ż ycie. Dzi ę ki Maryjo!

9 III. Duch Ś wi ę ty Duch Ś wi ę ty nama ś cił Jezusa, dzi ę ki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Ś wi ę tego, który sprawił, ż e narodziłem si ę na nowo do ż ycia dziecka Bo ż ego skierowanego w miło ś ci i posłusze ń stwie ku Ojcu, dlatego chc ę prowadzi ć ż ycie w Duchu, poddaj ą c si ę Jego tchnieniu i mocy.

10 Duchu Ś wi ę ty, wołam, PRZYJD Ź.... Rozpal mnie Przyjd ź Duchu z moc ą dla naszych moderatorów Nawied ź Duchu wszystkich animatorów, Wołam Ci ę Duchu daj sił ę dla nas uczestników. Przyb ą d ź Duchu i pozosta ń i trwaj w nas na wieki. Oto Ci ę prosz ę ja mały nie ś miały uczestnik Ruchu Ś wiatło- Ż ycie.

11 IV. Ko ś ciół Ko ś ciół- wspólnota pielgrzymuj ą cego ludu Bo ż ego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Ś wi ę tym jest jedynym ś rodowiskiem ż ycia, w którym mo ż e rozwija ć si ę Nowy Człowiek, chc ę wrasta ć coraz gł ę biej w t ę bratersk ą wspólnot ę poprzez ż yw ą komórk ę małej grupy w ramach Ko ś cioła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Ko ś cioła Powszechnego.

12 Bo ż e, obdarz Ko ś ciół Twój jedno ś ci ą i pokojem...... potem zrozumiałam, ż e wszyscy stanowimy jeden Ko ś ciół. I wszyscy potrzebujemy w Nim siebie nawzajem.

13 V. Słowo Bo ż e Słowo Bo ż e stanie si ę dla mnie ś wiatłem ż ycia, je ż eli b ę d ę podejmował stały wysiłek zachowania go, pój ś cia za nim i czynienia go słowem ż ycia, dlatego chc ę karmi ć si ę nim jak najcz ęś ciej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z bra ć mi studiowanie Pisma Ś wi ę tego.

14 Twoje Słowo jest lamp ą dla moich stóp i ś wiatłem na mojej ś cie ż ce... Zatrzymałem si ę na stacji PRAWDY O SOBIE SAMYM! Kto ś powiedział mi wtedy: Słowo głosisz a sam Słowem nie ż yjesz. Po co Ci Ś wiatło je ś li go nie u ż ywasz?

15 VI. Modlitwa Modlitwa jest oddechem Nowego Ż ycia, wielkim przywilejem i rado ś ci ą Nowego Człowieka, ź ródłem mocy i dziełem Ducha Ś wi ę tego w nas, dlatego chc ę by ć wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.

16 Panie, prosz ę spraw, aby ż ycie mi nie było oboj ę tne.....abym zawsze kochał to, co pi ę kne, pozostawił ciepły ś lad na czyjej ś r ę ce.... Usłyszałem to pó ź niej. Na modlitwie. To ona mnie podniosła. Zakradła si ę rutyna, bo zabrakło modlitwy. A modlitwa od ś wie ż a, umacnia, odnawia. To pot ęż na bro ń.

17 VII. Liturgia Liturgia szczególnie Eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Ś wi ę tym, znakiem objawiaj ą cym i urzeczywistniaj ą cym tajemnic ę Ko ś cioła- wspólnoty oraz ź ródłem i szczytem jego ż ycia, dlatego chc ę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczy ć, a moim zaszczytem i rado ś ci ą jest słu ż ba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zalece ń soborowej odnowy liturgii.

18 Oto stoj ę u drzwi i kołacz ę.... Gubi ę si ę w tym wszystkim. Nie rozumiem, nie wiem, mo ż e nie chc ę... Pomó ż cie mi !!!

19 VIII. Ś wiadectwo Ś wiadectwo słowa i ż ycia jest nakazem Pana, który chce, aby ś wiatło ść nasza ś wieciła przed lud ź mi i dlatego obiecał nam moc DUCHA Ś WI Ę TEGO, aby ś my mogli sta ć si ę Jego ś wiadkami, ufaj ą c tej mocy i modl ą c si ę o ni ą chc ę przy ka ż dej okazji wyznawa ć Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.

20 Ciebie Bóg wybrał spo ś ród wielu, Ciebie obdarzył zaufaniem..... Ty masz prowadzi ć innych do celu!!! Nie jest mi te ż trudno mówi ć o Chrystusie. Nawet nie czuj ę obowi ą zku mówienia o Nim, bo czuj ę rado ść ś wiadczenia. Wyzna ć Chrystusa, przyzna ć si ę do Niego - nie ma wi ę kszego zadowolenia. To daje ogromny pokój w sercu.

21 IX. Nowa Kultura Nowa Kultura polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poni ż a jego godno ść oraz na rozwijaniu warto ś ci osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach ż ycia, jest ona dzi ś bardzo potrzebn ą form ą ś wiadectwa i ewangelizacji, moim ś wiadectwem w tej dziedzinie b ę dzie wi ę c ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków, oraz szerzenie kultury czysto ś ci i skromno ś ci, jako wyrazu szacunku dla osoby.

22 Serce wielkie nam daj zdolne obj ąć ś wiat...m ęż ne w walce ze złem... Bo rozmowa z nim naprawd ę oczyszczała. Jego dobro ć sprawiała, ż e i ty przez chwil ę czułe ś si ę dobry. Nie był moim najlepszym kumplem, ale miałem do niego najwi ę ksze zaufanie...

23 X. Agape Agape, czyli pi ę kna miło ść, któr ą Duch Ś wi ę ty rozlewa w naszych sercach, dzi ę ki której osoba mo ż e odnale źć si ę w pełni przez bezinteresowny dar z siebie dla Boga i bli ź nich, jest najwy ż sz ą form ą ś wiadectwa i urzeczywistnieniem si ę osoby, dlatego poprzez stał ą metanoi ę, przekre ś lanie swego egoizmu, na ś ladowanie Chrystusowego Krzy ż a, chc ę wdra ż a ć si ę w postaw ę bezinteresownej słu ż by- diakonii, słu żą c na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Ko ś cioła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uci ś nionym.

24 Bóg jest MIŁO Ś CI Ą, miejcie odwag ę ż y ć dla Miło ś ci. Bóg jest Miło ś ci ą, NIE L Ę KAJCIE SI Ę....!!! Animatorka poprosiła ż eby ś my w domu przeczytały hymn o miło ś ci ś w. Pawła. A zamiast słowa miło ść prosiła, by wstawi ć swoje imi ę. Taki mały Test. I siedz ę teraz testuj ą c moje ż ycie. Wynik...

25 Nowy człowiek...jaki on jeszcze słaby jest we mnie. Wyra ż a si ę on w modlitwie, w t ę sknocie i pragnieniu. Miota si ę on nieraz jak ptak w klatce wi ę ziony. Na pró ż no chciałby jakim ś jednym zrywem całkowicie wydoby ć si ę z niewoli bytu przyrodzonego. To bowiem dokonuje si ę na drodze powolnego procesu. Trzeba codziennej, wiernej, wytrwałej walki o panowanie bytu nadprzyrodzonego we mnie. Wtedy b ę d ę mógł powiedzie ć, ż e stary człowiek umarł, ż e ż yj ę ju ż nie ja, ale ż yje we mnie Chrystus. Ks. Franciszek Blachnicki

26 Opracowała: K. Owsianka Autorem tekstów podanych w cudzysłowiach jest M. Kobierski. Zdj ę cia: K. Owsianka, zasoby internetowe ;)...prosimy o nieuto ż samianie aktorów z wypowiedzianymi słowami...


Pobierz ppt "Drogowskazy Nowego Człowieka W tej sytuacji formowanie elity katolickiej, wychowywanie ś wi ę tych, ż yj ą cych autentycznie ż yciem nadprzyrodzonym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google