Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice Numer Projektu: POIiŚ.01.01.00-00-185/09 KONFERENCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice Numer Projektu: POIiŚ.01.01.00-00-185/09 KONFERENCJA."— Zapis prezentacji:

1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice Numer Projektu: POIiŚ.01.01.00-00-185/09 KONFERENCJA PRASOWA Gmina Ziębice - 25 listopad 2011 rok Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

2 Unia Europejska – Fundusz Spójności (dotacja) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pożyczka) Beneficjent i Inwestor – Gmina Ziębice Instytucje finansujące Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie

3 poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, a tym samym, zwiększenie liczby obsługiwanych przez nowobudowany system kanalizacji sanitarnej mieszkańców aglomeracji Ziębice spełnienie przez aglomerację Ziębice (oszacowaną na 17 300 RLM) wymagań określonych w Dyrektywie 91/271/EWG stworzenie mieszkańcom aglomeracji równych szans rozwoju realizowane będzie dzięki przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej, zwiększenie spójności społeczno- gospodarczej województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu Cele Projektu FS pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice

4 Zakres rzeczowy Projektu Przedmiotem inwestycji jest budowa i renowacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Działania inwestycyjne prowadzone są na terenie miasta Ziębice oraz sześciu miejscowości wiejskich tj.: Henrykowie, Nowym Dworze, Raczycach, Witostowicach, Wadochowicach, Brukalicach. Efektem rzeczowym Projektu będzie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 25,1 km w tym: - 5,5 km w zlewni oczyszczalni Ziębice - 19,6 km w zlewni oczyszczalni Henryków wraz z przepompowniami ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie do przepustowości Q śr.d =300 m3/d - 1 szt.

5 Gmina Ziębice w okresie od kwietnia 2007 r. do marca 2009 r. prowadziła prace w zakresie uzyskania pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę dla całego aplikowanego przedsięwzięcia, uzyskania decyzji oddziaływania na środowisko oraz decyzji celu publicznego. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożono w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 30.04.2009 r. Wniosek Gminy Ziębice spełnił kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia i w miesiącu czerwcu 2009 r. został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

6 Ocena merytoryczna II stopnia Wniosku została ostatecznie zakończona dnia 05.03.2010 r. Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej o dofinansowaniu zostało wręczone Burmistrzowi Ziębic przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska P. Stanisława Gawłowskiego dnia 14 stycznia 2010 r. Umowę o dofinansowanie Projektu pomiędzy Instytucją Wdrażającą – WFOŚiGW we Wrocławiu a Beneficjentem – Gminą Ziębice podpisano uroczyście dnia 12 marca 2010 r.

7 Rzeczowe i ekologiczne rozliczenie inwestycji Zgodnie z umową o dofinansowanie 12 marca 2010 roku Zgodnie z umową o dofinansowanie 12 marca 2010 roku Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność końcową, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie z dolnośląskim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 Potwierdzenie efektu rzeczowego Beneficjent zobowiązany jest do 15.01.2013 roku przedstawić Instytucji Wdrażającej kopię pozwolenia na użytkowanie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. IW W celu potwierdzenia zakończenia realizowanych zadań budowlanych, należy IW przedstawić: kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, oświadczenia o braku zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu w drodze decyzji, protokoły odbioru końcowego, dla zadań w zakresie sieci kanalizacyjnej – pomiarów geodezyjnych długości wykonanej sieci wraz z wykazem wykonanych przyłączy.

9 Potwierdzenie efektu ekologicznego Beneficjent zobowiązany jest do 15.01.2014 roku potwierdzić uzyskany w wyniku realizacji inwestycji efekt ekologiczny. Efekt ekologiczny rozumiany jest jako: wzrost liczby użytkowników indywidualnych – 2 198 osób przyrost RLM w wyniku realizacji Projektu – 2 198 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń Spotkanie z mieszkańcami w Wadochowicach

10 Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w aglomeracji powyżej 15 tyś. RLM nie mogą przekroczyć * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 137, poz. 984). ** Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), (Dz. U. L 135 z 30.05.1991, str. 40). BZT 5 15 mgO2/l CHZT5 125 mg O2/l Zawiesiny ogólne 35mg/l Azot ogólny 15 mg N/l Fosfor ogólny 2 mg P/l

11 Kontrakt W1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków KRAK INVEST S.A., Kraków – umowę podpisano Wykonawca - KRAK INVEST S.A., Kraków – umowę podpisano 21.06.2010 r. 09.11.2011 roku Wykonawca złożył wniosek o wydanie świadectwa przejęcia obiektu budowlanego. 25.11.2011 roku dokonano uroczystego odbioru oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Okres zgłaszania wad jest tożsamy z okresem rękojmi i trwa 3 lata od momentu przekazania obiektu budowlanego Zamawiającemu. Zamawiającemu. Zadanie obejmowało wykonanie nowego ciągu technologicznego oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Podpisanie umowy z Wykonawcą w Urzędzie Gminy

12 Projektowana oczyszczalnia będzie obsługiwać mieszkańców gminy Ziębice, z miejscowości: Henryków, Brukalice, Nowy Dwór, Skalice, Raczyce, Wadochowice, Witosławie, Zakrzów, w których istnieje system kanalizacji sanitarnej oraz w których przewidziano budowę kanalizacji. Przepustowość oczyszczalni wynosi Qśr.d. = 300,0 m3/d. Oczyszczalnia obsługiwać będzie Równoważną liczbę Mieszkańców RM = 2719 Do oczyszczalni dowożone będą również ścieki z indywidualnych zbiorników bezodpływowych ścieków, zlokalizowanych na terenie gminy Ziębice. Oczyszczanie ścieków na oczyszczalni w Henrykowie realizowane jest w układzie dwustopniowym tj. mechaniczno – biologicznym procesie ich oczyszczania.

13 Podstawowe procesy przebiegają w ciągu technologicznym składającym się z:

14 Kontrakt W2 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice Wykonawca - Przedsiębiorstwo Gramowscy, ATA Technik Sp. jawna, Budzyń Termin podpisania Kontraktu – 23.06.2010 r. Termin zakończenia Kontraktu – 15.11.2012 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą w Urzędzie Gminy W wyniku zakończenia zadania powstanie nowa kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno- tłocznym wraz z niezbędnymi urządzeniami do przetłaczania ścieków w: poszczególnych ulicach miasta Ziębice tj. Polna, Sienna, Łąkowa, Stawowa, Paczkowska, Pilichowska, Otmuchowska, Oławska, Krótka – 5,5 km sieci, 3 pompownie ścieków – zlewnia oczyszczalni ścieków w Ziębicach, północnej części gminy Ziębice – 19,6 km sieci, 13 pompowni ścieków – zlewnia oczyszczalni ścieków w Henrykowie.

15 4 433,63 mb 4 433,63 mb kanalizacji tłocznej wykonano 62,68% 14 662,58 mb 14 662,58 mb kanalizacji grawitacyjnej wykonano 83,15% Miasto Ziębice 4 470,57 mb Pozostałe miejscowości 14 625,64 mb Na dziś wybudowano 19 096,21mb 19 096,21mb sieci kanalizacji sanitarnej Stan zaawansowania budowy kanalizacji na koniec lutego 2011 r.

16

17 inwestycji liniowych procent skanalizowana: W wyniku przeprowadzonych inwestycji liniowych wzrośnie procent skanalizowana: GMINY ZIĘBICE o 12% - z 51% do 63% AGLOMERACJI ZIĘBICE o 14% - z 59% do 73%

18 Koszty po przeprowadzonych przetargach

19 Koszt całkowity Projektu po przetargach 31 186 819,97 PLN Koszt całkowity Projektu oszacowany we wniosku o dofinansowanie 48 700 800,00 PLN

20 Zaawansowanie finansowe Projektu zgodnie z wnioskiem o płatność za okres 01.10.2011 – 31.10.2011

21 1.Prowadzenie strony internetowej Projektu, 2.Posadowienie na terenie realizacji Projektu dwóch tablic informacyjnych - 2.Posadowienie na terenie realizacji Projektu dwóch tablic informacyjnych - Dz. Nr 635/1 w Ziębicach obręb zachód (przed Urzędem Miejskim), Dz. Nr 299/1 w Henrykowie (parking przy Opactwie Cystersów), 3.Przygotowywanie i dystrybucja wśród społeczności lokalnej plakatów promujących przedsięwzięcie. 4.Przygotowywanie i dystrybucja wśród społeczności lokalnej broszury ogólnoinformacyjnej o Projekcie. 5.Organizacja w okresie marzec – listopad 2011 roku dwóch konferencji na szczeblu lokalnym, 6.Publikacja artykułów prasowych w prasie lokalnej i regionalnej. 7.Spotkania z mieszkańcami.

22 Spotkania z mieszkańcami odbyły się w dniach: 29.09.2010 - spotkanie z mieszkańcami Henrykowa oraz Nowego Dworu 12.10.2010 - spotkanie z mieszkańcami Raczyc 22.03.2011 - spotkanie z mieszkańcami Witostowic 09.06.2011 - spotkanie z mieszkańcami Wadochowic 16.06.2011 - spotkanie z mieszkańcami Brukalic Henryków Witostowice Raczyce Wadochowice Brukalice

23 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice Numer Projektu: POIiŚ.01.01.00-00-185/09 Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:


Pobierz ppt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice Numer Projektu: POIiŚ.01.01.00-00-185/09 KONFERENCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google