Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Numer Projektu: POIiŚ /09

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Numer Projektu: POIiŚ /09"— Zapis prezentacji:

1 Numer Projektu: POIiŚ.01.01.00-00-185/09
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice” Numer Projektu: POIiŚ /09 KONFERENCJA PRASOWA Gmina Ziębice listopad 2011 rok

2 Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie
Instytucje finansujące Unia Europejska – Fundusz Spójności (dotacja) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pożyczka) Beneficjent i Inwestor – Gmina Ziębice Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie

3 Cele Projektu FS pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Cele Projektu FS pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice” poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, a tym samym, zwiększenie liczby obsługiwanych przez nowobudowany system kanalizacji sanitarnej mieszkańców aglomeracji Ziębice spełnienie przez aglomerację Ziębice (oszacowaną na RLM) wymagań określonych w Dyrektywie 91/271/EWG stworzenie mieszkańcom aglomeracji równych szans rozwoju realizowane będzie dzięki przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej, zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu

4 Zakres rzeczowy Projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa i renowacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Działania inwestycyjne prowadzone są na terenie miasta Ziębice oraz sześciu miejscowości wiejskich tj.: Henrykowie, Nowym Dworze, Raczycach, Witostowicach, Wadochowicach, Brukalicach. Efektem rzeczowym Projektu będzie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 25,1 km w tym: - 5,5 km w zlewni oczyszczalni Ziębice - 19,6 km w zlewni oczyszczalni Henryków wraz z przepompowniami ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie do przepustowości Q śr.d  =300 m3/d - 1 szt.

5 Historia aplikowania Gminy Ziębice o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Gmina Ziębice w okresie od kwietnia 2007 r. do marca 2009 r. prowadziła  prace w zakresie uzyskania pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę dla całego aplikowanego przedsięwzięcia, uzyskania decyzji oddziaływania na środowisko oraz decyzji celu publicznego. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożono w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia r. Wniosek Gminy Ziębice spełnił kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia i w miesiącu czerwcu 2009 r. został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

6 Historia aplikowania Gminy Ziębice o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Ocena merytoryczna II stopnia Wniosku została ostatecznie zakończona dnia r. Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej o dofinansowaniu zostało wręczone Burmistrzowi Ziębic przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska P. Stanisława Gawłowskiego dnia 14 stycznia 2010 r. Umowę o dofinansowanie Projektu pomiędzy Instytucją Wdrażającą – WFOŚiGW we Wrocławiu a Beneficjentem – Gminą Ziębice podpisano uroczyście  dnia 12 marca 2010 r.

7 Rzeczowe i ekologiczne rozliczenie inwestycji
Zgodnie z umową o dofinansowanie 12 marca 2010 roku Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność końcową, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie z dolnośląskim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 Potwierdzenie efektu rzeczowego
Beneficjent zobowiązany jest do roku przedstawić Instytucji Wdrażającej kopię pozwolenia na użytkowanie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W celu potwierdzenia zakończenia realizowanych zadań budowlanych, należy IW przedstawić: kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, oświadczenia o braku zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu w drodze decyzji, protokoły odbioru końcowego, dla zadań w zakresie sieci kanalizacyjnej – pomiarów geodezyjnych długości wykonanej sieci wraz z wykazem wykonanych przyłączy.

9 Potwierdzenie efektu ekologicznego
Beneficjent zobowiązany jest do roku potwierdzić uzyskany w wyniku realizacji inwestycji efekt ekologiczny. Efekt ekologiczny rozumiany jest jako: wzrost liczby użytkowników indywidualnych – osób przyrost RLM w wyniku realizacji Projektu – 2 198 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń Spotkanie z mieszkańcami w Wadochowicach

10 Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w aglomeracji powyżej 15 tyś. RLM nie mogą przekroczyć * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 137, poz. 984). ** Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), (Dz. U. L 135 z , str. 40). BZT 5 15 mgO2/l CHZT5 125 mg O2/l Zawiesiny ogólne 35mg/l Azot ogólny 15 mg N/l Fosfor ogólny 2 mg P/l

11 Zaawansowanie rzeczowe Projektu – listopad 2011 rok
Kontrakt W1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Wykonawca - KRAK  INVEST S.A., Kraków – umowę podpisano r. roku Wykonawca złożył wniosek o wydanie świadectwa przejęcia obiektu budowlanego. roku dokonano uroczystego odbioru oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Okres zgłaszania wad jest tożsamy z okresem rękojmi i trwa 3 lata od momentu przekazania obiektu budowlanego Zamawiającemu. Zadanie obejmowało wykonanie nowego ciągu technologicznego oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Podpisanie umowy z Wykonawcą w Urzędzie Gminy

12 Projektowana oczyszczalnia będzie obsługiwać mieszkańców gminy Ziębice, z miejscowości: Henryków, Brukalice, Nowy Dwór, Skalice, Raczyce, Wadochowice, Witosławie, Zakrzów, w których istnieje system kanalizacji sanitarnej oraz w których przewidziano budowę kanalizacji. Przepustowość oczyszczalni wynosi Qśr.d. = 300,0 m3/d. Oczyszczalnia obsługiwać będzie Równoważną liczbę Mieszkańców RM = 2719 Do oczyszczalni dowożone będą również ścieki z indywidualnych zbiorników bezodpływowych ścieków, zlokalizowanych na terenie gminy Ziębice. Oczyszczanie ścieków na oczyszczalni w Henrykowie realizowane jest w układzie dwustopniowym tj. mechaniczno – biologicznym procesie ich oczyszczania.

13 Podstawowe procesy przebiegają w ciągu technologicznym składającym się z:

14 Kontrakt W2 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Gramowscy,  ATA Technik Sp. jawna,  Budzyń  Termin podpisania Kontraktu – r. Termin zakończenia Kontraktu – r. W wyniku zakończenia zadania powstanie nowa kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z niezbędnymi urządzeniami do przetłaczania ścieków w: poszczególnych ulicach miasta Ziębice tj. Polna, Sienna, Łąkowa, Stawowa, Paczkowska, Pilichowska, Otmuchowska, Oławska, Krótka – 5,5 km sieci, 3 pompownie ścieków  – zlewnia oczyszczalni ścieków w Ziębicach, północnej części gminy Ziębice – 19,6 km sieci, 13 pompowni ścieków – zlewnia oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Podpisanie umowy z Wykonawcą w Urzędzie Gminy

15 Stan zaawansowania budowy kanalizacji na koniec lutego 2011 r.
Na dziś wybudowano 19 096,21mb sieci kanalizacji sanitarnej 4 433,63 mb kanalizacji tłocznej wykonano 62,68% 14 662,58 mb kanalizacji grawitacyjnej wykonano 83,15% Miasto Ziębice 4 470,57 mb Pozostałe miejscowości ,64 mb

16 Wskaźniki i stopień realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o płatność za okres od do

17 W wyniku przeprowadzonych inwestycji liniowych wzrośnie procent skanalizowana:
GMINY ZIĘBICE o 12% - z 51% do 63% AGLOMERACJI ZIĘBICE o 14% - z 59% do 73%

18 Koszty i źródła finansowania Projektu
Koszty po przeprowadzonych przetargach

19 Koszt całkowity Projektu po przetargach 31 186 819,97 PLN
Koszt całkowity Projektu oszacowany we wniosku o dofinansowanie 48 700 800,00 PLN

20 Zaawansowanie finansowe Projektu zgodnie z wnioskiem o płatność za okres 01.10.2011 – 31.10.2011

21 Działania informujące i promujące Projekt realizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej od momentu podpisania umowy o dofinansowanie Prowadzenie strony internetowej Projektu, Posadowienie na terenie realizacji Projektu dwóch tablic informacyjnych - Dz. Nr 635/1 w Ziębicach obręb zachód (przed Urzędem Miejskim), Dz. Nr 299/1 w Henrykowie (parking przy Opactwie Cystersów), Przygotowywanie i dystrybucja wśród społeczności lokalnej plakatów promujących przedsięwzięcie. Przygotowywanie i dystrybucja wśród społeczności lokalnej broszury ogólnoinformacyjnej o Projekcie. Organizacja w okresie marzec – listopad 2011 roku dwóch konferencji na szczeblu lokalnym, Publikacja artykułów prasowych w prasie lokalnej i regionalnej. Spotkania z mieszkańcami.

22 Spotkania z mieszkańcami odbyły się w dniach:
spotkanie z mieszkańcami Henrykowa oraz Nowego Dworu spotkanie z mieszkańcami Raczyc spotkanie z mieszkańcami Witostowic spotkanie z mieszkańcami Wadochowic spotkanie z mieszkańcami Brukalic Henryków Witostowice Raczyce Wadochowice Brukalice

23 Numer Projektu: POIiŚ.01.01.00-00-185/09
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice” Numer Projektu: POIiŚ /09 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Numer Projektu: POIiŚ /09"

Podobne prezentacje


Reklamy Google