Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wdrażania i Zarządzania Funduszy Strukturalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wdrażania i Zarządzania Funduszy Strukturalnych"— Zapis prezentacji:

1 System wdrażania i Zarządzania Funduszy Strukturalnych
Agnieszka Ścigaj Stanisław Alwasiak

2 Instytucja Zarządzająca
Dokument Programowy Komitet Monitorujący KOMISJA EUROPEJSKA Instytucje pośredniczące P Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza Beneficjenci Końcowi

3 Struktura dokumentu programowego
DOKUMENT PROGRAMOWY PRIORYTET DZIAŁANIE Cel działania Opis działania - Schemat A i B Opis sytemu wdrażania - Instytucje - Beneficjent Końcowy - Projektodawcy Rodzaje projektów Kryteria wyboru projektów Koszty kwalifikowane

4 Instytucje w ramach NPR i SPO - programowanie, zarządzanie i ewaluacja

5 System oceny i wyboru projektów

6 Wybór projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.)
1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2. Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA

7 Wybór projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.)
1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 5. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 6. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

8 Ogólne informacje dot. Panelu Ekspertów
Panel Ekspertów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów; Jego zadaniem jest ocena merytoryczna i techniczna projektów zgłoszonych w ramach ZPORR dla Priorytetów I i III (oprócz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa); Eksperci wchodzący w skład panelu powinni posiadać wyższe wykształcenie magisterskie oraz minimum 5 letnie doświadczenie w dziedzinie, której dotyczyć będzie dany PE (dla każdego obszaru wsparcia powoływany jest odrębny PE); Panel składa się z przewodniczącego (wybrany przez Zarząd Województwa), sekretarza (osoba zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim) i ekspertów; Eksperci będą wybierani spośród 4 list.W każdym z województw tworzy się trzy listy ekspertów: Eksperci powołani przez Marszałka Województwa Eksperci reprezentujący instytucje regionalne Eksperci powołani przez Wojewodę Jeśli wartość projektu będzie przekraczać 2 mln euro to do prac w PE powoływany jest dodatkowy ekspert z listy utworzonej na poziomie krajowym przez Instytucję Zarządzającą; Marszałek Województwa powołuje PE; Posiedzenie PE odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego;

9 Na każdej z list powinni znaleźć się eksperci z dziedzin, które objęte są wsparciem w ramach ZPORR, tj: Infrastruktura drogowa (Działanie 1.1.1, 3.1, 3.2) Transport publiczny (Działanie 1.1.2) Inwestycje wodno-kanalizacyjne (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) Zagospodarowanie odpadów (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) Energia odnawialna i ochrona powietrza (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) Edukacja (Działanie 1.3 i 3.5)  Ochrona Zdrowia (Działanie 1.3 i 3.5) Sport (Działanie 1.3 i 3.5)  Turystyka (Działanie 1.4, 3.1, 3.2) Kultura (Działanie 1.4, 3.1, 3.2) Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych ( Działanie 3.3.1, 3.3.2) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.5)   Inne obszary interwencji (nie wchodzące w zakres wyżej wymienionych Paneli np.: kompleksowe uzbrojenie terenu, inkubatory przedsiębiorczości) Przy nazwisku każdego z ekspertów na liście musi znaleźć się informacja nt. dziedziny, w której jest ekspertem.

10 Miesięczny harmonogram pracy Paneli Ekspertów w tym terminy i miejsca posiedzeń opracowuje jednostka ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim. Harmonogram ten przekazywany jest członkom Panelu, Regionalnemu Komitetowi Sterującemu, Instytucji Zarządzającej oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej 14 dni przed sesją Panelu przewidzianą w harmonogramie Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Panelu Ekspertów muszą podpisać deklarację bezstronności i poufności na każdym posiedzeniu.  Członkowie Panelu Ekspertów są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji. Postępowanie członka Panelu Ekspertów niezgodne z regulaminem oraz zasadą bezstronności i poufności może spowodować jego wykluczenie z prac. Procedura odwoławcza w tym przypadku należy do kompetencji Instytucji Zarządzającej.

11 Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu EFRR w ramach ZPORR
Kryteria Formalne - nie są punktowane, służą sprawdzeniu kompletności wniosku (Ocena dokonywana jest w Urzędzie Marszałkowskim) 1. Kompletność wniosku; 2. Kompletność załączników; 3. Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku; 4. Zgodność projektu z celami działania określonymi w UZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w UZPORR dla danego działania; 5. Zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym lub społecznym określonym w ZPORR dla danego działania; 6. Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia);

12 Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w UZPORR
Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w UZPORR; Właściwa wartość projektu; Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków); Źródła finansowania projektu; Znaczący zysk netto dla celów ustalenia wysokości dotacji; Plan rozwoju lokalnego, Lokalny program rewitalizacji, Plan rozwoju transportu publicznego.

13 Kryteria Oceny Merytorycznej i Technicznej – Wniosek podlega ocenie przez Panel Ekspertów i otrzymuje ocenę pozytywną jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów tj. 69 punktów . Kryteria te są takie same dla każdego działania. 1. Przedsięwzięcia w ramach projektu 2. Spójność projektu z celami działania UZPORR 3. Powiązanie z innymi projektami 4. Trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna 5. Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia 6. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu

14 Kryteria Dodatkowe – charakterystyczne dla danego działania
Wykonalność techniczna 8. Wskaźniki ekonomiczne 9. Wskaźniki finansowe 10. Wpływ na politykę ochrony środowiska 11. Wpływ na politykę równych szans 12. Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego 13. Promocja projektu 14. Czy załączniki spełniają kryteria określone w podręczniku procedur wdrażania bądź wynikające z polskiego prawa Kryteria Dodatkowe – charakterystyczne dla danego działania

15 Kryteria oceny merytoryczne i technicznej stanowią 80% punktów możliwych do zdobycia przez wniosek, natomiast kryteria dodatkowe pozostałe 20 % . Liczba punktów za poszczególne kryterium jest uzależniona od wagi jaka została przypisana danemu kryterium. Kryterium może uzyskać wagę od 1 do 3. Punktacja 1-bardzo słabo zgodny 2-słabo zgodny 3-zasadniczo zgodny 4-zdecydowanie spójny maksymalny wynik oceny wniosku 115=92+ punkty uzyskane z kryteriów dodatkowych – 23punkty

16 Regionalny Komitet Sterujący
Utworzony jest na podstawie art. 41 ust.1 art.41 ust.2pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DZ U. Nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami) Komitet jest ciałem opiniodawczo-doradczym, działającym przy Zarządzie Województwa Komitet uczestniczy w programowaniu i wdrażaniu, realizowanych na poziomie regionalnym, programów wchodzących w zakres Narodowego Planu Rozwoju Regulamin Komitetu przyjmowany jest uchwałą Komitetu na pierwszym jego posiedzeniu. Komitet obraduje w obecności co najmniej połowy członków podstawowego składu, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Zastępcy Członkowie Komitetu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu Koszty dojazdu na miejsce posiedzenia oraz koszty pobytu członków Komitetu pokrywa instytucja delegująca

17 1.  Komitet podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy podstawowego składu Komitetu, lub w trybie obiegowym. 2.  Uchwały Komitetu dotyczą: a)  rekomendacji Zarządowi Województwa listy wniosków o dofinansowanie, b) propozycji zmian komponentu regionalnego ZPORR i komponentu regionalnego Uzupełnienia ZPORR, c)  Ramowych Planów dla wybranych działań ZPORR zawierających formy wsparcia istotne z punktu widzenia strategii rozwoju województwa. W sprawach pilnych uchwały Komitetu mogą zapadać w trybie obiegowym, z inicjatywy co najmniej 3 członków lub Przewodniczącego Komitetu, bez potrzeby zwoływania posiedzenia Komitetu

18 Podstawowy skład Komitetu tworzą:
a)  Przewodniczący Komitetu – Marszałek Województwa lub wyznaczony przez Marszałka przedstawiciel Zarządu Województwa,      Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Wojewoda lub osoba przez niego wyznaczona, c)   Zastępca Przewodniczącego Komitetu – członek Zarządu Województwa ds. polityki regionalnej      przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, e)  przedstawiciele Zarządu Województwa, f)  przedstawiciele samorządów powiatowych, g)  przedstawiciele samorządów gminnych, h)  przedstawiciele organizacji pracodawców,       przedstawiciele związków zawodowych, j)   przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, w tym pozarządowych, k)   przedstawiciele innych instytucji mających znaczenie dla rozwoju regionu. Członkowie Komitetu wyznaczeni przez Instytucje mające swych przedstawicieli w Komitecie powoływani są decyzją Marszałka.

19 Monitorowanie ZPORR Plan: Podstawy prawne Monitoring – definicje
Obowiązki instytucji zaangażowanych Rola komitetów monitorujących Raporty Wskaźniki

20 Monitoring: proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (-> wskaźniki) spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu

21 Monitoring ZPORR – zadania
INSTYTUCJA PŁATNICZA (MF, IP) 1. prowadzi monitoring finansowy wdrażania ZPORR, którego przedmiotem są: zobowiązania finansowe (przestrzeganie limitów), płynność dostępu środków (na rachunkach bankowych w momencie płatności), terminowość ich wydatkowania (-> zasada wygasania środków, „n+2”), 2. sporządza kwartalne i roczne raporty o postępie wydatków i ewentualnych nieprawidłowościach finansowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej PWW i Komitetu Monitorującego PWW, 3. zarządza systemem informatycznym SIMIK.

22 Monitoring ZPORR – zadania
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MGPiPS, DRR) z realizacji programu, zdefiniowane w ZPORR i UZPORR, w przekroju działania/priorytetu/programu, w oparciu o raporty Instytucji Pośredniczących sporządza zbiorcze raporty monitoringowe, a po ich zaakceptowaniu przez Komitet monitorujący ZPORR przekazuje je do Instytucji Zarządzającej PWW, Instytucji Płatniczej oraz Komisji Europejskiej (roczne i końcowe), na zlecenie Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej PWW czy Instytucji Płatniczej sporządza także raporty ad hoc oraz na temat wybranych aspektów wdrażania, odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie programu, organizuje -> ocenę ZPORR

23 Monitoring ZPORR – zadania
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (UW) prowadzi monitoring realizacji komponentu regionalnego programu w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe zdefiniowane w ZPORR i UZPORR, odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR, weryfikuje raporty monitoringowe z działania*/projektu od beneficjentów końcowych, w oparciu o ww. sporządza raporty monitoringowe z komponentu regionalnego ZPORR, które po ich zaakceptowaniu przez wojewódzki Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego są przekazywane do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

24 Monitoring ZPORR – zadania
BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA* lub ODBIORCA OSTATECZNY ) monitoruje wdrażanie poszczególnych projektów, w tym przygotowuje okresowe, roczne i końcowe raporty monitoringowe z działania*/projektu i przedkłada go Instytucji Pośredniczącej odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie działania*

25 Komitety monitorujące-struktura

26 KOMITET MONITORUJĄCY ZPORR
jest odpowiedzialny za monitoring ZPORR na poziomie krajowym, m.in.: za zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz rzeczowych i finansowych wskaźników monitorowania, za okresowe badanie: postępu w zakresie osiągnięcia celów pomocy, rezultatów wdrażania, za zatwierdzanie raportów monitoringowych przed ich przekazaniem Instytucji Zarządzającej PWW, Instytucji Płatniczej, JMK, KE, za rozpatrywanie wyników przeprowadzonych ocen programu – polepszenie efektywności wdrażania i zarządzania finansowego, za podejmowanie decyzji ws. realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach tego samego priorytetu ZPORR, za opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach ZPORR i sugerowanie jego zmian oraz korekt.

27 wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR
jest odpowiedzialny za monitoring ZPORR na poziomie województwa, w tym za: okresowe badanie postępu, efektywności oraz skuteczności działań i projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności na podstawie wskaźników monitoringowych określonych w ZPORR i UZPORR; zatwierdzanie raportów okresowych, rocznych oraz raportów na zakończenie realizacji komponentu regionalnego ZPORR przed ich przekazaniem do Instytucji Zarządzającej ZPORR; opiniowanie i rekomendowanie KM ZPORR propozycji zmian zapisów ZPORR i w UZPORR, które umożliwią efektywniejsze wdrażanie i lepsze zarządzanie finansowe, w tym zmian i przesunięć alokacji pomiędzy działaniami w ramach tego samego priorytetu ZPORR; opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach komponentu regionalnego ZPORR i sugerowanie jego zmian oraz korekt.

28 wojewódzki KOMITET MONITORUJĄCY PRR
zasady funkcjonowania: przewodniczy Wojewoda, zastępuje go Marszałek; posiedzenia przynajmniej 4 razy do roku (zawiadomienie + materiały min. 7 dni przed - przewodniczący) ; częściej z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków; możliwość zapraszania niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych (głos doradczy); możliwość udziału dla przedstawicieli KE, EBI lub właściwego UKS (obserwatorzy); możliwość tworzenia stałych zespołów i grup roboczych (także spoza członków); możliwość zlecania dodatkowych analiz i ekspertyz; decyzje i opinie w formie uchwał: konsensus, ew. głosowanie (zwykła większość obecnych i uprawnionych), możliwy tryb obiegowy; sekretariat i obsługę prac zapewnia Wojewoda.

29 wojewódzki* Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego – skład
Instytucja Pośrednicząca (Wojewoda - przewodniczący), Jednostka Uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR w województwie (Marszałek – zastępca przewodniczącego), Instytucje Wdrażające (Samorząd Województwa: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski) Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (MGPiPS), ministrowie właściwi ze względu na kategorie interwencji w ramach ZPORR przedstawiciele właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych, przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych z terenu województwa


Pobierz ppt "System wdrażania i Zarządzania Funduszy Strukturalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google