Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Techniki Budowlanej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Techniki Budowlanej"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Techniki Budowlanej
Czyste środowisko – komfort życia mgr inż. Anna Wiejak BUDMA 2009

2 Komfort życia Higiena środowiska wewnętrznego
Zakres działania ITB jakość powietrza w pomieszczeniach i powietrza zewnętrznego azbest w powietrzu i w wyrobie korozja biologiczna - zapobieganie i zwalczanie oddziaływanie wyrobów budowlanych i obiektów budowlanych na środowisko w pełnym cyklu życia

3 Zespół Laboratoriów Badawczych ITB
Problematyka jakości środowiska wewnętrznego Laboratorium Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Laboratorium Materiałów Budowlanych

4 Jakość powietrza Uregulowania prawne
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski nr 19/1996). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12).

5 Jakość powietrza Opinie i ekspertyzy
badanie i ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza substancjami chemicznymi wewnątrz budynków, na zewnątrz oraz w środowisku pracy ustalanie źródeł i przyczyn zanieczyszczenia powietrza zalecenia dotyczące sposobu usunięcia przyczyn zanieczyszczenia powietrza

6 Badania badania emisji formaldehydu i zawartości pentachlorofenolu w wyrobach drewnopochodnych badania emisji lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych badania zawartości metali ciężkich w wyrobach budowlanych i odpadach

7 Badania badania emisji formaldehydu i zawartości pentachlorofenolu w wyrobach drewnopochodnych badania emisji lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych badania zawartości metali ciężkich w wyrobach budowlanych i odpadach Badane związki: formaldehyd lotne związki organiczne VOC rozpuszczalniki organiczne monomery nienasycone trudnolotne składniki bitumów i ich pochodne chlorowane chlorek winylu izocyjaniany estry kwasu ftalowego pentachlorofenol inne związki organiczne

8 Problem azbestu w budownictwie
Utylizacji wymaga: tys. ton płyt azbestowo – cementowych o powierzchni ok. 1,5 mld m2, 600 tys. ton rur azbestowo – cementowych.

9 Uregulowania prawne Dotyczą:
zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest wymagań dotyczących oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

10 Najważniejsze akty prawne
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20. Rozporządzenie MGP i PS z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, Dz. U. z r. nr 192, poz Rozporządzenie MGP i PS z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649. Rozporządzenie MP i PS z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów, Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz Rozporządzenie MG i P z dnia 10 października 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz

11 Opinie i ekspertyzy związane z azbestem
inwentaryzacja oraz ocena stanu i możliwości dalszego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami badania i ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków i na zewnątrz włóknami respirabilnymi azbestu monitoring powietrza podczas wykonywania robót z wyrobami zawierającymi azbest i po ich zakończeniu Szkolenia Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

12 Korozja biologiczna Czynniki korozji biologicznej: grzyby domowe glony
grzyby pleśniowe grzyby domowe glony owady – techniczne szkodniki drewna

13 Ekspertyzy mykologiczne
ocena stopnia zagrzybienia pomieszczeń ustalenie rodzaju mikroorganizmów ustalenie przyczyn ich występowania propozycje sposobu likwidacji porażeń Szkolenia Występowanie korozji biologicznej w obiektach budowlanych, sposoby jej zapobiegania, konserwacja i likwidacja już istniejących zniszczeń. Doradztwo w zakresie impregnacji drewna konstrukcyjnego.

14 Dyrektywa 98/8/WE o produktach biobójczych
Założenia: zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, ludzi i środowiska, harmonizacja/ ujednolicenie wymogów dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych. Określa: wykazy substancji czynnych, które mogą być składnikiem produktu biobójczego, warunki wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie UE produktów biobójczych, procedurę wzajemnego uznawania pozwoleń na terenie UE.

15 Akty prawne wdrażające Dyrektywę 98/8/WE
ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. nr 175 poz.1433 z późniejszymi zmianami) ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych (Dz.U. nr 180 poz i 1491) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. nr 126. poz.1379) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U. nr 16 poz. 150)

16 Warunek wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych
uzyskanie pozwolenia na obrót wydane przez Ministra Zdrowia wpisanie do rejestru produktów biobójczych

17 Badania skuteczność działania środków ochrony drewna przeciwko grzybom i organizmom glebowym badania odporności powłok na pleśnie i glony badania skuteczności produktów do zabezpieczania murów przed korozją biologiczną badanie własności biobójczych środków do zwalczania pleśni i glonów

18 Oceny oddziaływania materiałów budowlanych na środowisko
Ocena właściwości środowiskowych wyrobów budowlanych Certyfikacja środowiskowa wyrobów budowlanych zgodnie z ISO serii 14000 Opracowywanie charakterystyk środowiskowych wyrobów budowlanych w oparciu o analizę LCA Opinie o oddziaływaniu inwestycji lub procesu technologicznego na środowisko

19 „Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, ludzi i środowiska”
Dyrektywa 98/8/WE o produktach biobójczych


Pobierz ppt "Instytut Techniki Budowlanej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google