Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia marketingowa Biblioteki Uniwersyteckiej im J

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia marketingowa Biblioteki Uniwersyteckiej im J"— Zapis prezentacji:

1 Strategia marketingowa Biblioteki Uniwersyteckiej im J
Strategia marketingowa Biblioteki Uniwersyteckiej im J. Giedroycia w Białymstoku

2 ? ? ? Książki są po to, by z nich korzystać.
Daj każdemu czytelnikowi odpowiednią dla niego książkę. Każda książka ma swojego czytelnika. Oszczędzaj czas czytelnika. Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem. S.R Ranganathan, Pięć praw bibliotekarstwa, 1931

3 Podstawowe założenia marketingu bibliotecznego:
maksymalne zaspokojenie potrzeb użytkowników, maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, pozyskanie możliwie największej liczby użytkowników. Plan działań marketingowych: promocja zbiorów i usług, badania opinii i potrzeb użytkowników, doskonalenie kultury organizacyjnej biblioteki, budowanie prestiżu instytucji w środowisku.

4 Definicje marketingu Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. P.Kotler Na gruncie bibliotecznym: Marketing w działalności bibliotecznej oznacza kształtowanie procesów wymiany, zmierzających do zaspokojenia potrzeb, wymagań i preferencji użytkowników. J. Sójka Marketing jako działalność zmierzająca do konstruktywnej i wzajemnie satysfakcjonującej wymiany między dostarczycielami informacji i usług. Słownik ALA

5 Marketing – mix („4P”, „5P”, a nawet „7P”)
produkt biblioteczny – to co biblioteka może zaoferować użytkownikom w postaci dóbr jak i usług, cena - nie odgrywa znaczącej roli w działalności bibliotecznej, biblioteki jako organizacje niedochodowe „zasadniczo” świadczą usługi nieodpłatnie, dystrybucja – zbiór działań i decyzji związanych z udostępnianiem i świadczeniem usług w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom użytkowników, promocja – zespół instrumentów i działań pełniących funkcję informacyjną w systemie komunikowania się instytucji z otoczeniem i służących pozyskiwaniu akceptacji dla pełnionych przez nie funkcji. Działania promocyjne prowadzi się w oparciu o zespół instrumentów, które składają się na kompozycję tzw. mieszankę promocyjną. Należą do nich: reklama public relations i publicity sprzedaż osobista oferta promocyjna J. Sójka

6 Marketing – mix („4P”, „5P”, a nawet „7P”)
personel - wszelkie działania realizuje zatrudniony w bibliotece personel i to od niego zależy powodzenie nie tylko we wdrażaniu koncepcji marketingowych, ale także w ogóle sukces całej instytucji, proces - postrzeganie działań w kategorii procesów, czyli następujących po sobie lub równoległych czynności, które prowadzą do spełnienia oczekiwań użytkownika przez dostarczenie mu usługi zgodnej z jego oczekiwaniami, świadectwo materialne - to materialne otoczenie procesu świadczenia usług, czyli wszystkie wizualne i materialne elementy takie jak budynek, wystrój wnętrza biblioteki, wyposażenie w sprzęt i meble, nawet wygląd personelu.

7 Dotychczasowe działania marketingowe (promocyjne) Biblioteki Uniwersyteckiej

8 Reklama informacje o bibliotece na portalu Białystok Online,
informator o bibliotece w wersji drukowanej, strona internetowa, jako źródło aktualnych informacji o organizacji pracy i ofercie biblioteki kierowanej do wszystkich grup użytkowników, ulotki reklamowe, krótkie informacje o działalności, materiały reklamowe m.in. zakładki, notesy, długopisy, torby reklamowe, pocztówki, afisze, plakaty, wykazy nabytków, stała rubryka w czasopiśmie uczelnianym „Nasz Uniwersytet”, informacje o imprezach bibliotecznych na kolejne posiedzenia Senatu.

9 Public Relations konferencje prasowe i rozmowy z przedstawicielami lokalnej prasy, wywiady w radiu i telewizji (udział w programie „Gość Dnia” i wystąpienia w „Obiektywie”),| gotowe notatki prasowe o planowanych lub zakończonych przedsięwzięciach w bibliotece i na uczelni, zaproszenia przedstawicieli mediów na imprezy biblioteczne, wystawy tematyczne lub okolicznościowe, publikacje dyrekcji i pracowników w prasie fachowej, pracach zbiorowych i materiałach konferencyjnych, udział dyrekcji i pracowników biblioteki w imprezach i uroczystościach lokalnych (Podlaska Marka Roku, Nagroda im. W. Kazaneckiego), utrzymywanie dobrych stosunków z władzami samorządowymi i władzami uczelni poprzez zapraszanie przedstawicieli władz do biblioteki, informacja o bibliotece w postaci wkładek do indeksów.

10 Promocja osobista szkolenia biblioteczne,
organizowanie praktyk studentom informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz pracownikom białostockich bibliotek naukowych, szkolenie pracowników naukowych i bibliotekarzy z innych bibliotek naukowych, oprowadzanie wycieczek, dni otwarte dla uczniów szkół średnich - potencjalnych studentów, udział w posiedzeniach Senatu i innych gremiach uniwersyteckich, udział bibliotekarzy w życiu środowiska akademickiego, współpraca z pokrewnymi instytucjami, bibliotekami, muzeami, archiwum, powstanie Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku i utworzenie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, zorganizowanie Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, organizacja cyklicznych wykładów pracowników naukowo-dydaktycznych „Podlasie w badaniach naukowych" skierowanych do studentów i uczniów oraz całej społeczności lokalnej, nadanie imienia Sali audytoryjnej oraz otwarcie gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Czytelni ogólnej.

11 Badania opinii i potrzeb użytkowników
Segmentacja „rynku" użytkowników biblioteki Dwie podstawowe kategorie użytkowników to: użytkownicy zewnętrzni, użytkownicy wewnętrzni.

12 Badania dotyczące usług i ich jakości w Bibliotece Uniwersyteckiej
częstotliwość odwiedzin, godziny otwarcia, ocena księgozbioru (aktualność, kompletność, fachowość), ocena strony internetowej biblioteki (aktualność informacji, wartość merytoryczna, rozwiązania techniczne, szata graficzna), trudności w korzystaniu z katalogów komputerowych, lokalizacja i nowy gmach biblioteki (funkcjonalność, wyposażenie, oświetlenie), ocena jakości świadczonych usług, ocena personelu biblioteki (kompetencja, kultura osobista, zaangażowanie, prezencja).

13 Podsumowanie badań (ankiety - 2008, 2010)
niewystarczające zbiory w wypożyczalni, mała ilość nowości wydawniczych, zbyt mała ilość tytułów drukowanych czasopism naukowych, bezproblemowe wyszukiwanie w katalogu komputerowym, postulat stałego kiermaszu książek, udostępnienie kabin pracy indywidualnej również dla studentów, wydłużenie godzin otwarcia biblioteki oraz praca w niedziele, negatywne nastawienie do korzystania z samoobsługowych kserokopiarek, dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całego gmachu, brak zastrzeżeń do projektu funkcjonalnego budynku, otwarcie bufetu/kawiarni na VI piętrze, zbyt mała liczba studentów korzystających z imprez kulturalnych, nieliczne zastrzeżenia do kultury osobistej i zaangażowania pracowników biblioteki.

14 Wnioski zbyt małe zainteresowanie stroną internetową biblioteki,
brak wiedzy na temat funkcjonowania Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, niedostateczne wykorzystanie zasobów elektronicznych, zasadność wprowadzenia wolnego dostępu do zbiorów, małe zainteresowanie działalnością kulturotwórczą biblioteki, małe wykorzystanie komunikatorów elektronicznych w kontaktach z biblioteką, zmiana w zakresie funkcjonowania ksero w bibliotece, użytkownicy ciągle są najbardziej zainteresowani tradycyjnymi zbiorami bibliotecznymi i możliwością ich udostępniania za pomocą tradycyjnych metod (wypożyczenie do domu, ksero), zmiana jakości i kultury obsługi oraz zaangażowania pracowników biblioteki.

15 Plan działań marketingowych na lata 2012-2016

16 Rodzaje marketingu: Marketing zewnętrzny, Marketing wewnętrzny,
Marketing partnerski (relacji), Marketing przeżyć, Marketing holistyczny, Marketing szeptany, Marketing wirtualny.

17 Marketing zewnętrzny skupia się wokół wszystkich działań skierowanych na zewnątrz biblioteki, w ramach przyjętych procedur postępowania, w tym przede wszystkim określenie celów oraz potrzeb odbiorców, które mają zostać zrealizowane.

18 Działania promocyjne związane z marketingiem zewnętrznym
poprawa stanu księgozbioru biblioteki (zmiany ilościowe i jakościowe), zakupienie większej ilości e-booków, wprowadzenie nowych usług (wypożyczenia krótkoterminowe, całodobowe zwroty książek do wypożyczalni, zmiana częstotliwości drukowania rewersów), upowszechnienie korzystania z zasobów elektronicznych poprzez komputery domowe, kabiny pracy indywidualnej również dla studentów, poszerzenie przestrzeni niebibliotecznej (bufet, kawiarnia), rozwój nowych usług promocyjnych (marketing telefoniczny i internetowy), zmiany w zakresie funkcjonowania ksero, promocja Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej ( 55 % użytkowników nie wie o jej istnieniu), zmiany i wydłużenie godzin pracy, nowa jakość i kultura obsługi.

19 Marketing wewnętrzny stanowi system sposobów postępowania i zachowania instytucji zorientowanej na interesy i oczekiwania pracowników, zarówno już zatrudnionych jak i potencjalnych. W praktyce jest to postrzeganie i traktowanie personelu jako klientów wewnętrznych.

20 Marketing wewnętrzny - pracownicy
Marketing wewnętrzny szczególną rolę i wagę przywiązuje do pracowników pierwszego kontaktu z klientami (pracownicy liniowi) J. Otto łącznicy moderatorzy pracownicy sfery oddziaływania personel pomocniczy

21 Obszary oddziaływania marketingu wewnętrznego
kultura organizacyjna, założenia kulturowe normy i wartości artefakty komunikacja wewnętrzna, struktura organizacyjna czynnik ludzki symbolika i znaczenia wizerunek wewnętrzny, wizerunek rzeczywisty wizerunek komunikowany wizerunek pożądany wizerunek idealny

22 Kultura jakości kreowanie kultury organizacji cechującej się otwartym stylem zarządzania, opartym na partnerstwie między przełożonym a podwładnym, podział zadań ustalający dla każdego stanowiska pracy czytelny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, angażowanie pracowników w procesy decyzyjne, zbudowanie sprawnego systemu komunikacji wewnątrz biblioteki, tworzenie dobrych relacji z pracownikami bibliotek systemu (stanowisko ds. bibliotek wydziałowych), kształtowanie odpowiednich stosunków międzyludzkich w bibliotece, współdziałanie na rzecz wysokiej jakości usług bibliotecznych na każdym etapie ich wytwarzania, zmiany świadomości objawiającej się w odpowiedniej postawie zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników biblioteki, podstawowymi wartościami w kulturze jakości w bibliotece powinny być: rzetelność, fachowość, kultura osobista i zaangażowanie.

23

24 Wprowadzenie strategii personalnej opartej na:
planowaniu potrzeb kadrowych w bibliotece (employer i internal branding ), ustaleniu stopnia przydatności pracowników na zajmowanych stanowiskach, doborze pracowników i dokonanie racjonalnych przemieszczeń, tworzeniu nowych zespołów zadaniowych, integrowaniu pracowników, motywowaniu pracowników, umożliwianiu pracownikom rozwoju poprzez udział w konferencjach, publikowaniu, wprowadzeniu systemu szkoleń i dokształcania pracowników, stosowaniu przejrzystego systemu oceny i awansu zatrudnionych pracowników.

25

26 Zmiana wizerunku biblioteki:
misja biblioteki, wirtualny przewodnik po bibliotece, zasobność, różnorodność, specjalizacja w zakresie zbiorów drukowanych i elektronicznych, odpowiedni dobór personelu, wprowadzenie nowych komunikatorów do obsługi użytkowników, komfort w korzystaniu z usług (dogodne dni i godziny otwarcia, krótki czas realizacji zamówień itp.), kultura i wysoka jakość obsługi, lobbing i sponsoring na rzecz biblioteki, działalność na rzecz innych grup (Uniwersytet III Wieku, uczniowie), dalsze długofalowe badania użytkowników, budowanie lojalności użytkowników poprzez rozwijanie marketingu partnerskiego (mentoring i coaching).

27 Nowa jakość obsługi

28 Marketing partnerski (relacji)
wyraźne wyeksponowanie pierwszoplanowej roli użytkownika w bibliotece, ciągły proces poszukiwania i tworzenia nowej wartości z czytelnikiem, który obejmuje cały okres jego aktywności nabywczej, trwała współpraca pomiędzy bibliotekarzami a wybranymi użytkownikami, skierowana na osiągnięcie obopólnych korzyści, przygotowanie i zaoferowanie użytkownikowi kluczowej usługi, która może stanowić postawę długotrwałych więzi, utrzymanie bezpośrednich więzi między biblioteką a czytelnikiem, aktywne pobudzanie i zaspakajanie rosnących potrzeb użytkowników, konieczność dostosowania poziomu usług bibliotek do potrzeb i oczekiwań użytkowników, zwiększenie lub uatrakcyjnianie swoich usług i ofert w celu przyciągnięcia nowych czytelników.

29 Marketing relacji w Bibliotece Uniwersyteckiej:
nawiązanie kontaktów z potencjalnymi użytkownikami poprzez prezentację oferty Uniwersytetu i Biblioteki dla maturzystów, współpraca ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, organizacja cyklicznych wykładów i imprez kulturalnych (Podlaskie Forum Bibliotekarzy, Podlasie w badaniach naukowych), komunikacja indywidualna (spersonalizowana) – nieustanny dialog z czytelnikiem, obecność w portalach społecznościowych, specjalne plany lojalnościowe , wolontariat.

30 Podsumowanie Całość działań marketingowych biblioteki
powinna zmierzać w kierunku: bogatej oferty w zakresie księgozbioru i usług, szerokiego informowania o swojej działalności, świadczenia wysokiej jakości usług, pozyskiwania nowych użytkowników, zmiany wizerunku placówki w środowisku i zyskania jego akceptacji, wypracowania uznania ze strony władz uczelnianych i samorządowych. Aby tak się stało należy pamiętać o zasadach jakości pracy stosowanych w bibliotekach niektórych krajów Europy Zachodniej:

31 Klienci [użytkownicy] są najważniejszymi osobami w każdej działalności,
nie są zależni od nas - to my jesteśmy zależni od nich, nie zakłócają naszej pracy, a są jej celem, robią nam uprzejmość kiedy przychodzą, my nie robimy im uprzejmości obsługując ich, są częścią naszej organizacji, a nie osobami z zewnątrz, nie są tylko częścią naszej statystyki - są ludźmi z krwi i kości, którzy czują i reagują tak jak my, przychodzą do nas ze swoimi potrzebami i życzeniami, a naszym zadaniem jest je zaspokoić, zasługują na tyle uprzejmości i uwagi, ile tylko możemy im poświęcić, są istotą tego i każdego innego działania, bez nich nie byłoby nas i nigdy o tym nie zapominaj. J. Bank

32 Dziękuję za uwagę 

33 Bibliografia Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Warszawa 1997 (s. 2)
Kamińska J.: Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydaw. UŚ, 2006 (s , 17, 36, ) Kisilowski M.: Marketing w bibliotece: filary, wybory, perspektywy [prezentacja Power Point], [tryb dostępu] [ ] Marzec P.: Biblioteki -współczesność -marketing. Lublin: Wydaw. Polihymnia, 2006 (s.63-71) Marketing biblioteczny. Rozważania- dyskusje- konteksty. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk : Wyd. Atheneum, 2007 Marketing wyzwaniem dla współczesnej biblioteki, [red. nauk. D. Marzec], P. Marzec. Lublin: Wydaw. Polihymnia, 2006 (s ) Partnerzy bibliotek, [red. I. Jurczak, E. Okularczyk]. Łódź: Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, 2008 Sójka J.: Promocja w strategii marketingowej biblioteki. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1994 Sójkowska I. : Promocja biblioteki akademickiej : doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. W :Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne, Poznań, czerwca Pod red. Haliny Ganińskiej. T. 1. Poznań : Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005 s Wiśniewska M.: Marketing w bibliotece: streszczenie referatu zaprezentowanego na Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych 17 marca 2004 r.[tryb dostępu] : http: //www.wmbp.olsztyn.pl/_strony/referat.htm [ ] Wojciechowski J.: Marketing w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 1993 Wojciechowski J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: Wydaw. SBP, 1997


Pobierz ppt "Strategia marketingowa Biblioteki Uniwersyteckiej im J"

Podobne prezentacje


Reklamy Google