Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”
Plan prezentacji: historia, harmonogram, przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, problemy, jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie 14-15 stycznia 2010 r.

2 Projekt SSPW – historia
– warsztaty Jaspers p.n. „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Wschodniej” – raport końcowy koncepcji projektu według Jaspers : Interwencja ograniczona tylko do infrastruktury pasywnej Źródło: opracowanie JASPERS

3 Projekt SSPW – historia
– akceptacja przez MRR modelu projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” – koncepcja woj. małopolskiego

4 Projekt SSPW – historia
Źródło: Prezentacja p. Sławomira Kopcia p.n. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”

5 Projekt SSPW – historia
– podpisanie „Porozumienia o współpracy dotyczącej projektu SSPW” pomiędzy: Telekomunikacja Polska S.A. Netia S.A. Exatel Telekomunikacja Kolejowa GTS Energis Multimedia Polska S.A. Nordisk Polska Telekomunikacja Dialog Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST MNI Telecom Spółka z o.o. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Województwa: Lubelskie, Podkarpackie Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie

6 Projekt SSPW – historia
– ogłoszenie przez MRR przetargu na wykonanie Inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej… 29 lipca 2008r. - przekazanie wyników inwentaryzacji przedstawicielom Urzędów Marszałkowskich.

7 Projekt SSPW – historia
– ogłoszenie przez MRR przetargu na wykonanie Studium Wykonalności projektu SSPW : I część: Opracowanie Szczegółowego modelu i metodyki realizacji projektu, II część: Szczegółowe Studia Wykonalności dla każdego obszaru objętego projektem Zmiana koncepcji realizacji projektu – budowa spójnej sieci szkieletowo-dystrybucjnej z elementami aktywnymi

8 Zmiana sytuacji prawnej po wejściu w życie megaustawy
Harmonogram działań Etap I inwentaryzacja infrastruktury i badania rynkowe –wytypowanie obszaru interwencji Etap II opracowanie koncepcji realizacji projektu Etap III opracowanie studium wykonalności –ustalenie prawnej, finansowej i technologicznej wykonalności projektu, Etap IV – notyfikacja projektu w KE Etap V pozyskanie finansowania z ERDF w ramach PO RPW– zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu Etap VI wyłonienie Inżyniera Kontraktu Etap VII budowa SSPW –zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi i dostawę sprzętu oraz realizacja procesu inwestycyjnego Etap VIII wyłonienie Operatora Infrastruktury i udostępnienie mu SSPW do zarządzania i eksploatacji

9 Projekt SSPW –formuła realizacji
Właściciel sieci: wybudowana infrastruktura będzie własnością Województwa. Zarządzanie siecią i świadczenie usług – zasady: zarządzaniem siecią zajmuje się Operator Infrastruktury – podmiot komercyjny wybrany w oparciu o Ustawę o Koncesjach i Ustawę PPP na określony czas, OI będzie świadczył usługi i udostępniał infrastrukturę na przejrzystych i równych dla wszystkich zasadach, OI nie będzie dostarczał usług klientom końcowym. OI zostanie wyłoniony w trakcie budowy infrastruktury sieciowej. Sieć będzie otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe odbiorcom końcowym

10 Projekt SSPW – województwo lubelskie
Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary „białe” 15 153 2,47% Obszary „szare” 36,03% Obszary „czarne” 61,50% Razem 100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 58,40% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

11 Projekt SSPW – województwo podlaskie
Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary „białe” 15 599 4,41% Obszary „szare” 41,16% Obszary „czarne” 54,43% Razem 100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 48,56% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

12 Projekt SSPW – województwo podkarpackie
Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary „białe” 71 368 12,94% Obszary „szare” 38,08% Obszary „czarne” 48,98% Razem 100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 52,94% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

13 Projekt SSPW – województwo świętokrzyskie
Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary „białe” 7 097 1,94% Obszary „szare” 36,71% Obszary „czarne” 61,35% Razem 100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 62,18% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

14 Projekt SSPW – województwo warmińsko-mazurskie
Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary „białe” 17 200 4,19% Obszary „szare” 47,38% Obszary „czarne” 48,43% Razem 100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 48,42% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

15 Projekt SSPW – aktualne problemy
Obszary BSC w kontekście notyfikacji pomocy publicznej w KE : wiarygodność inwentaryzacji, - brak zasad wiarygodność planów inwestycyjnych operatorów, ???? definicja potencjalnego zasięgu sieci, Broadband czy NGA (NGN) ? wyznaczać obszary BSC, czy może relacje BSC (budujemy przecież sieci dystrybucyjne i szkieletowe) , Model instytucjonalny: jaki model przyjąć ? (PPP - podział ryzyk) kiedy wybrać partnera ? czy znajdzie się partner ? – uzasadnienie biznesowe Projekt: finansowanie - niekwalifikowalność VAT-u, krótki okres realizacji – pozwolenia, uzgodnienia dostępność wykonawców

16 Jak to robią inni ? Francja – bez pomocy publicznej ?!
Przykład Francuski – brak pomocy publicznej. We Francji usługi szerokopasmowe traktowane są jako usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym , tzw. SGEI-Services of General Economic Interest (art.86 ust.2 TWE - wyjątek od zasady swobodnej konkurencji dla przedsiębiorstw, które zajmują się świadczeniem usług w interesie publicznym ). W sprawach N 381/2004 (Francja) i N 382/2004 (Francja) KE uznała, że Pomoc publiczna nie występuje. Formuła realizacji: PPP – powołanie SPV (spółki składajacej się z : Operatora Infrastruktury+ Wykonawcy + Finansującego) przed budową sieci; Sieć jest budowana w technologii end to end – dostęp tylko hurtowy (BSA); Samorząd płaci za utrzymanie i eksploatację Operatorowi Infrastruktury, Dostawcy Usług płacą Samorządowi za udostępnienie infrastruktury. Źródło: strona WWW projektu „Proximite”

17 Źródło: strona WWW projektu „Proximite”
Jak to robią inni ? Przykład francuski – techniczna realizacja projektu „Proximite”: Źródło: strona WWW projektu „Proximite”

18 Jak to robią inni ? Irlandia – prawie SSPW
Przykład irlandzki – model budowy sieci metropolitalnych (obecność pomocy publicznej)) Kluczowym projektem w Irlandii był projekt budowy sieci metropolitarnych. W sprawie N 284/2005 KE uznała, że pomoc publiczna występuje, ale jest dopuszczalna w oparciu o art. 87 ust. 3 lit.c TWE. Sieci metropolitalne (MAN-y) - JST buduje sieci szerokopasmowe ze środków publicznych, w tym ERDF (co do zasady nie zapewnia łączności na odcinku „ostatniej mili”) - JST wyłania operatora infrastruktury (OI) w procedurze przetargowej i na podstawie umowy PPP powierza mu utrzymanie i eksploatację sieci - Infrastruktura pozostaje własnością JST i otrzymuje za nią czynsz - OI ma obowiązek świadczyć wyłącznie dostęp hurtowy i nie może świadczyć usług detalicznych

19 Jak to robią inni ? Przykład irlandzki – model budowy sieci regionalnych – inwestycja prywatna Inwestor Prywatny ESB Telecom – spółka zależna Grupy ESB (operatora energetycznego) zapewnia łącza w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej niezależne od istniejącego duopolu: Eircom i Esat BT. Sieć ESB korzysta z głównych linii przesyłowych energii elektrycznej jako nośnika dla kabli światłowodowych. Operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne będą mogli oferować usługi detaliczne dla klientów, korzystając z oferty hurtowej ESB Telecom.

20 Źródło: strona WWW firmy ESB Telecoms
Jak to robią inni ? Przykład irlandzki Źródło: strona WWW firmy ESB Telecoms

21 Źródło: strona WWW firmy ESB Telecoms
Jak to robią inni ? Przykład irlandzki – inwestor prywatny Źródło: strona WWW firmy ESB Telecoms

22 Jak to robią inni ? Australia – ciekawy model instytucjonalny
Przykład Australii: Rząd Australii ogłosił powołanie spółki w celu budowy i eksploatacji nowej super szybkiej Szerokopasmowej Sieci Krajowej. Rząd będzie większościowym udziałowcem tej spółki- przewidywany jest znaczący udział sektora prywatnego. Rząd zamierza sprzedać swoje udziały po 5 latach od operacyjnego uruchomienia sieci. Technologia: FTTP, Radio, Satelita, Szacunkowy koszt inwestycji : 43 mld. dolarów


Pobierz ppt "Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google