Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,"— Zapis prezentacji:

1 Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie 14-15 stycznia 2010 r. Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

2 Projekt SSPW – historia 11.01.2007 – warsztaty Jaspers p.n. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Wschodniej 22.02.2007 – raport końcowy koncepcji projektu według Jaspers : Interwencja ograniczona tylko do infrastruktury pasywnej Źródło: opracowanie JASPERS

3 Projekt SSPW – historia 25.07.2007 – akceptacja przez MRR modelu projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – koncepcja woj. małopolskiego

4 Projekt SSPW – historia Źródło: Prezentacja p. Sławomira Kopcia p.n. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

5 Projekt SSPW – historia 02.10.2007 – podpisanie Porozumienia o współpracy dotyczącej projektu SSPW pomiędzy: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWojewództwa: L Lubelskie, Podkarpackie Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie Telekomunikacja Polska S.A. Telekomunikacja Polska S.A. Netia S.A. Netia S.A. Exatel Exatel Telekomunikacja Kolejowa Telekomunikacja Kolejowa GTS Energis GTS Energis Multimedia Polska S.A. Multimedia Polska S.A. Nordisk Polska Nordisk Polska Telekomunikacja Dialog Telekomunikacja Dialog Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST MNI Telecom Spółka z o.o. MNI Telecom Spółka z o.o.

6 Projekt SSPW – historia 06.08.2007 – ogłoszenie przez MRR przetargu na wykonanie Inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej… 29 lipca 2008r. - przekazanie wyników inwentaryzacji przedstawicielom Urzędów Marszałkowskich.

7 Projekt SSPW – historia 28.09.2007 – ogłoszenie przez MRR przetargu na wykonanie Studium Wykonalności projektu SSPW : I część: Opracowanie Szczegółowego modelu i metodyki realizacji projektu, II część: Szczegółowe Studia Wykonalności dla każdego obszaru objętego projektem Zmiana koncepcji realizacji projektu – budowa spójnej sieci szkieletowo-dystrybucjnej z elementami aktywnymi

8 Harmonogram działań Etap Iinwentaryzacja infrastruktury i badania rynkowe – wytypowanie obszaru interwencji Etap II opracowanie koncepcji realizacji projektu Etap III opracowanie studium wykonalności –ustalenie prawnej, finansowej i technologicznej wykonalności projektu, Etap IV – notyfikacja projektu w KE Etap V pozyskanie finansowania z ERDF w ramach PO RPW– zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu Etap VI wyłonienie Inżyniera Kontraktu Etap VII budowa SSPW –zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi i dostawę sprzętu oraz realizacja procesu inwestycyjnego Etap VIII wyłonienie Operatora Infrastruktury i udostępnienie mu SSPW do zarządzania i eksploatacji Zmiana sytuacji prawnej po wejściu w życie megaustawy

9 Projekt SSPW –formuła realizacji Właściciel sieci: wybudowana infrastruktura będzie własnością Województwa. Zarządzanie siecią i świadczenie usług – zasady: zarządzaniem siecią zajmuje się Operator Infrastruktury – podmiot komercyjny wybrany w oparciu o Ustawę o Koncesjach i Ustawę PPP na określony czas, OI będzie świadczył usługi i udostępniał infrastrukturę na przejrzystych i równych dla wszystkich zasadach, OI nie będzie dostarczał usług klientom końcowym. OI zostanie wyłoniony w trakcie budowy infrastruktury sieciowej. Sieć będzie otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe odbiorcom końcowym

10 Projekt SSPW – województwo lubelskie Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary białe 15 1532,47% Obszary szare 221 30436,03% Obszary czarne 377 74761,50% Razem614 224100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 58,40% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

11 Projekt SSPW – województwo podlaskie Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary białe 15 5994,41% Obszary szare 145 54541,16% Obszary czarne 192 43954,43% Razem353 583100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 48,56% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

12 Projekt SSPW – województwo podkarpackie Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary białe 71 36812,94% Obszary szare 210 05538,08% Obszary czarne 270 20048,98% Razem551 623100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 52,94% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

13 Projekt SSPW – województwo świętokrzyskie Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary białe 7 0971,94% Obszary szare 134 23936,71% Obszary czarne 224 38361,35% Razem365 719100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 62,18% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

14 Projekt SSPW – województwo warmińsko- mazurskie Obszar Liczba gospodarstw domowych Udział procentowy Obszary białe 17 2004,19% Obszary szare 194 53747,38% Obszary czarne 198 84348,43% Razem410 580100,00% Zasięg obszarowy wybudowanej sieci to 48,42% powierzchni województwa Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

15 Projekt SSPW – aktualne problemy Obszary BSC w kontekście notyfikacji pomocy publicznej w KE : wiarygodność inwentaryzacji, - brak zasad wiarygodność planów inwestycyjnych operatorów, ???? definicja potencjalnego zasięgu sieci, Broadband czy NGA (NGN) ? wyznaczać obszary BSC, czy może relacje BSC (budujemy przecież sieci dystrybucyjne i szkieletowe), Model instytucjonalny: jaki model przyjąć ? (PPP - podział ryzyk) kiedy wybrać partnera ? czy znajdzie się partner ? – uzasadnienie biznesowe Projekt: finansowanie - niekwalifikowalność VAT-u, krótki okres realizacji – pozwolenia, uzgodnienia dostępność wykonawców

16 Jak to robią inni ? Francja – bez pomocy publicznej ?! Przykład Francuski – brak pomocy publicznej. We Francji usługi szerokopasmowe traktowane są jako usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, tzw. SGEI-Services of General Economic Interest (art.86 ust.2 TWE - wyjątek od zasady swobodnej konkurencji dla przedsiębiorstw, które zajmują się świadczeniem usług w interesie publicznym ). W sprawach N 381/2004 (Francja) i N 382/2004 (Francja) KE uznała, że Pomoc publiczna nie występuje. Formuła realizacji: PPP – powołanie SPV (spółki składajacej się z : Operatora Infrastruktury+ Wykonawcy + Finansującego) przed budową sieci ; Sieć jest budowana w technologii end to end – dostęp tylko hurtowy (BSA); Samorząd płaci za utrzymanie i eksploatację Operatorowi Infrastruktury, Dostawcy Usług płacą Samorządowi za udostępnienie infrastruktury. Źródło: strona WWW projektu Proximite http://www.hautsdebits.cg54.fr/fr/DefautBureau.aspx

17 Jak to robią inni ? Przykład francuski – techniczna realizacja projektu Proximite: Źródło: strona WWW projektu Proximite

18 Jak to robią inni ? Irlandia – prawie SSPW Przykład irlandzki – model budowy sieci metropolitalnych (obecność pomocy publicznej)) Kluczowym projektem w Irlandii był projekt budowy sieci metropolitarnych. W sprawie N 284/2005 KE uznała, że pomocpubliczna występuje, ale jest dopuszczalna w oparciu o art. 87 ust. 3 lit.c TWE. Sieci metropolitalne (MAN-y) - JST buduje sieci szerokopasmowe ze środków publicznych, w tym ERDF (co do zasady nie zapewnia łączności na odcinku ostatniej mili) - JST wyłania operatora infrastruktury (OI) w procedurze przetargowej i na podstawie umowy PPP powierza mu utrzymanie i eksploatację sieci - Infrastruktura pozostaje własnością JST i otrzymuje za nią czynsz - OI ma obowiązek świadczyć wyłącznie dostęp hurtowy i nie może świadczyć usług detalicznych

19 Jak to robią inni ? Przykład irlandzki – model budowy sieci regionalnych – inwestycja prywatna Inwestor Prywatny ESB Telecom – spółka zależna Grupy ESB (operatora energetycznego) zapewnia łącza w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej niezależne od istniejącego duopolu: Eircom i Esat BT. Sieć ESB korzysta z głównych linii przesyłowych energii elektrycznej jako nośnika dla kabli światłowodowych. Operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne będą mogli oferować usługi detaliczne dla klientów, korzystając z oferty hurtowej ESB Telecom.

20 Jak to robią inni ? Przykład irlandzki Źródło: strona WWW firmy ESB Telecoms

21 Jak to robią inni ? Przykład irlandzki – inwestor prywatny Źródło: strona WWW firmy ESB Telecoms

22 Jak to robią inni ? Australia – ciekawy model instytucjonalny Przykład Australii: 7.04.2009 Rząd Australii ogłosił powołanie spółki w celu budowy i eksploatacji nowej super szybkiej Szerokopasmowej Sieci Krajowej. Rząd będzie większościowym udziałowcem tej spółki- przewidywany jest znaczący udział sektora prywatnego. Rząd zamierza sprzedać swoje udziały po 5 latach od operacyjnego uruchomienia sieci. Technologia: FTTP, Radio, Satelita, Szacunkowy koszt inwestycji : 43 mld. dolarów


Pobierz ppt "Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google