Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia publiczne w ujęciu systemowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia publiczne w ujęciu systemowym"— Zapis prezentacji:

1 Zamówienia publiczne w ujęciu systemowym
Dr Adam Strzelecki

2 Założenia i cele przedmiotu
Założeniem przedmiotu jest: - przedstawienie w usystematyzowany sposób problematyki zamówień publicznych, - wyjaśnienie złożonego mechanizmu stosowania zamówień publicznych w gospodarce rynkowej oraz przeciwdziałaniu korupcji. Efektem kształcenia powinna być : - znajomość podstawowych zasad prawa zamówień publicznych z wyrobieniem przeświadczenia o potrzebie stosowania zdrowych zasad wynikających z prawnych regulacji o zamówieniach publicznych, - nabycie umiejętności gospodarowania powierzonymi środkami publicznymi w trybach udzielania zamówień publicznych.

3 Literatura podstawowa
Prawo zamówień publicznych Praktyczny komentarz ekspertów, Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka , Warszawa 2010, Łukasz Korporowicz, Hubert Nowak, Prawo zamówień publicznych. Vademecum Wydawnictwo: Branta, Warszawa, 2010, Arkadiusz Szyszkowski, Aneta Trześniewska-Markowicz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla praktyków, ODDK Gdańsk 2010, Nowicki Henryk, Łazuga Izabela, Wyżgowski Jarosław,Prawo zamówień publicznych. Komentarz do nowelizacji, Wydawnictwo: LexisNexis Warszawa 2010.

4 Literatura uzupełniająca
Łukasz Korporowicz, Hubert Nowak, Zamówienia Publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP, Wydawnictwo: Branta, Warszawa 2009, Mateusz Winiarz, Prawo zamówień publicznych. Orzecznictwo w zakresie dyscypliny finansów publicznych, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2009, Krzysztof Puchacz, Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz, Wydawnictwo: ODDK, Gdańsk 200,. Agnieszka Kurowska, Mariusz Sarnowski, Grzegorz Wicik, Piotr Wisniewski, Analiza wyroków sądowych oraz analiza orzeczeń zespołu arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006, Jawina Kopietz-Unger, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Warszawa 2006, Urząd Zamówień Publicznych, portal centralny;

5 Geneza powstania systemu zamówień publicznych
Potrzebę regulacji racjonalnego wydatkowania środków publicznych w Polsce dostrzeżono już w 1918 r. Dla potrzeb racjonalizacji wydatków na zamówienia rządowe, 7 grudnia 1918 r. został wydany Dekret o utworzeniu Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych (Dz. Pr. Państwa Polskiego Nr 19 poz. 55), Podobnie się miała rzecz o wydatkowaniu pieniędzy publicznych na potrzeby tworzącego się wojska polskiego, gdzie w dniu 11 kwietnia 1919 r. w drodze ustawy (Dz. Pr. Państwa Polskiego Nr 32 poz. 265) – utworzony został główny Urząd Zaopatrywania Armji Wydane ówczesne akty prawne były jednakże tylko przepisami o charakterze ramowym i dotyczyły problematyki dostaw i robót na rzecz: - skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, - instytucji prawa publicznego, - zakładów i przedsiębiorstw państwowych oraz zarządzanych prze państwo z wyłączeniem monopoli i przedsiębiorstw państwowych wydzielonych z administracji państwowej W myśl tych przepisów obowiązywały preferencje krajowe Obowiązującymi trybami były: -pisemny przetarg ofertowy nieograniczony i ograniczony, - publiczny przetarg ustny, - z wolnej ręki, - przez zakup bezpośredni za zwykłym rachunkiem

6 Rozwój systemu zamówień publicznych
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych , handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P Nr 25 poz. 195) wprowadzało; - przetarg nieograniczony na podstawie pisemnej umowy , jako podstawową formę, - obowiązek przeprowadzenia przetargu za pomocą komisji, - zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych poprzez wybór oferty, która najbardziej odpowiadała całokształtowi warunków oczekiwanych przez zamawiajacego Przepisy także zobowiązywały do: a) kierowania zamówieniami w tzw sezonach martwych, b) uwzględniania równomiernego potrzeb we wszystkich okręgach Określone zostały także obowiązki w zakresie: - umów o zamówienia publiczne, - zabezpieczenia wykonania umowy, - odszkodowań umownych.

7 Ustawa z 1933 r. W dalszych latach okresu międzywojennego uchwalono pierwszą w Polsce ustawę o zakupach dostaw, usług i robót publicznych. Dziennik Ustaw Nr 19 z dnia 24 marca 1933 roku w pozycji 127 zawiera opublikowaną ustawę z dnia 15 lutego 1933 roku o dostawach i robotach na rzecz Skarbu państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego, którą podpisał ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. W artykule 1 tej ustawy istnieje zapis: „Rada Ministrów ustala w drodze rozporządzenia sposoby i warunki udzielania zamówień na dostawy i roboty oraz przyjmowanie dokonanych dostaw i robót dla Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, instytucji prawa publicznego, zakładów i przedsiębiorstw państwowych, tudzież dla zakładów i funduszów przez Państwo zarządzanych” W wyniku braku doświadczeń i dostatecznego zainteresowania związanego z funkcjonowaniem tej ustawy, z uwagi na niestabilność polityczną, zmiany gabinetowe, nieporozumienia między poszczególnymi resortami, ówczesna Rada Ministrów rozporządzenie wykonawcze do niej przyjęła dopiero 29 stycznia 1937 roku (Dz. U. z 1937 roku Nr 13, poz. 92) W 1933 roku stworzono w Polsce ustawę, która tak naprawdę, miała słuszne założenia, ale nie zdążyła sprawdzić się, ponieważ pierwsze i jak się okazuje jedyne wydane rozporządzenie wykonawcze do niej, wydano w 1937 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Pomimo tego zasługuje na szczególną uwagę z powodu opracowania pewnych wzorców w zakresie zarządzania pieniędzmi publicznymi a także wprowadzenia istotnych dla dalszych legislacji pojęć prawnych

8 Zamówienia publiczne w gospodarce socjalistycznej
Po drugiej wojnie światowej akty prawne, które miały zastosowanie przed wojną zastąpione zostały Ustawą z dnia 18 listopada 1948 roku o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. z 1948 r., Nr 63, poz. 494). Z przyczyn politycznych wprowadzona była centralnie zarządzana gospodarka państwowa. System ten oparty był w szczególności na dyspozycjach Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Centralne planowanie eliminowało w sektorze dostaw, usług i robót budowlanych gospodarkę rynkową. Oznaczało to, że zamawiający czyli wydatkujący środki publiczne, z góry mieli wyznaczonych wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych. Przyjęta regulacja prawna dyskryminowała sektor prywatny. Zamówienia publiczne były tu dostępne tylko i wyłącznie wtedy, gdy jednostki gospodarki uspołecznionej nie mogły ich zrealizować. Państwo prowadziło politykę, w której własność prywatna nie była traktowana jako równoprawna, a sektor prywatny miał w gospodarce narodowej charakter marginesowy. W roku przyjęto nową, prawnie zmienioną Ustawę z dnia 28 grudnia 1957 roku o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1957 r., Nr 3, poz. 7).

9 Zamówienia publiczne w gospodarce socjalistycznej c.d.
W sytuacji gdy przedsiębiorstwa przemysłowe były własnością państwa, to strony „zamawiający” i „oferent” („wykonawca”), zawierające umowę były partnerami posiadającymi wspólny cel, reprezentowały, choć każda z innej płaszczyzny, interes państwa. Nie było uwwarunkowań, by zamawiający mieli możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty. W rezultacie nie było potrzeby współzawodniczenia, rywalizacji w celu zdobycia kontraktu, uwzględnienia rachunku zysków, wynikającego z udziału w kontraktach gospodarczych z jednostkami publicznymi lub rachunku strat, wynikającego z nie uczestniczenia w takich kontraktach. Brak dystansu pomiędzy stronami transakcji, eliminował uzyskanie jak najkorzystniejszej – pod względem kryterium ceny i jakości – umowy. Dostawca również nie miał na celu korzyści finansowych z robieniem interesów z administracją rządową Różnice stanowisk pomiędzy stronami rozwiązywano poprzez obopólne porozumienie. Nie pojawiały się rzeczywiste spory, które wymagały rozstrzygnięcia przez trzecią, o arbitralnym charakterze, stronę. W roku ustawę z 1957 roku uchylono. W praktyce u schyłku PRL ministrowie poszczególnych resortów (wzorując się na polityce gospodarki rynkowej Zachodu) wprowadzali branżowe regulacje prawne dające możliwość składania ofert przez wykonawców. Przykładem tego jest branża podlegająca Ministrowi Budownictwa, gdzie obowiązkiem było ogłaszanie przetargów budowlanych. Mimo rozporządzeń unieważniano przetargi bez podania przyczyny, ponieważ prawo tego nie zabraniało, a jego przepisy były niespójne i zróżnicowane, uczestnicy postępowania natomiast nie byli równoprawnymi stronami. Nie było mowy o definiowaniu pojęcia zamówień publicznych (Na podstawie: Zasady udzielania zamówień publicznych w Polsce, pod red. J. Krakowiaka, Warszawa , s. 1.)

10 Transformacja instytucji zamówień publicznych
Po roku nastąpiło przechodzenie z centralnie sterowanej gospodarki państwowej do gospodarki rynkowej i zmiana ustroju socjalistycznego na demokratyczny. doprowadziło to do pojawienia się nowych lub do odwoływania się do już istniejących przedwojennych idei, dotyczących sposobu nabywania towarów usług i robót budowlanych przez polską administrację rządową i na nowo powołaną administrację samorządową. Zmiany ustrojowe i systemowe polskiej gospodarki oraz przebudowa systemu ekonomicznego, zapoczątkowane pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, wymusiły potrzebę szybkiej racjonalizacji gospodarowania finansami sektora publicznego. Wymagało to szczegółowego, a zarazem przejrzystego uregulowania zasad i procedur zarówno gromadzenia, jak i wydatkowania środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez podmioty publiczne. Konieczność uporządkowania tej sfery działalności wynikała również z międzynarodowych zobowiązań Polski (Wykorzystano materiały opracowane prze M. A. Tumińska wieloletnie doradcę – i konsultanta zamówień publicznych, członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych przy Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie,

11 Konwergencja polskiego prawa zamówień publicznych z regulacjami w UE
Zgodnie z treścią Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, podpisanego przez Polskę w Brukseli 16 grudnia 1991 r., strona polska zobowiązała się do implementacji przepisów unijnych w sferze gospodarki finansami publicznymi. Układ ten wchodził w życie 1 lutego 1994 r. Od momentu podpisania umowy stowarzyszeniowej, a następnie po uzyskaniu w roku członkowstwa w UE Polska była zobowiązana całkowicie dostosować zasady i procedury gospodarowania finansami publicznymi do wymogów unijnych. W pracach przygotowawczych nad uchwaleniem polskiej ustawy o zamówieniach publicznych w jej pierwotnym ujęciu oraz do jej kolejnych nowelizacji wykorzystano m.in.: - wzór "Kodeksu Zamówień Publicznych", opracowany przez komisję prawniczą ONZ, dyrektywy i rozporządzenia Wspólnot Europejskich, - przedwojenne przepisy o zamówieniach publicznych w Polsce, w tym ustawę z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego; - doświadczenia praktyczne administracji rządowej i samorządowej, - a także wyniki badań naukowych.

12 Ustawa z dnia 10. 06. 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U
Ustawa z dnia r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) Ze względu zobowiązań umowy stowarzyszeniowej z UE w dniu 8 kwietnia 1994 r. powołana została sejmowa komisja nadzwyczajna do pilnego rozpatrzenia rządowego oraz poselskiego projektu ustaw o zamówieniach publicznych. Było to konieczne ze względu na zobowiązania wynikajace z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską W skład komisji weszło 31 posłów. Jej prace były wspomagane przez grupy ekspertów, pracowników naukowych oraz członków samodzielnego zespołu ds. zamówień publicznych, funkcjonującego przy Urzędzie Rady Ministrów. W rezultacie uchwalono ustawę z dnia r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) W okresie przejściowym strona polska miała możliwość stosowania tzw. preferencji krajowych tj. korzystniejszego traktowania podmiotów krajowych podczas porównywania ofert. Zgodnie z postanowieniami art Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, strony zostały zobowiązane do stopniowego otwierania dostępu do realizacji zamówień publicznych na zasadach wzajemności i niedyskryminacji. Przedsiębiorstwa polskie otrzymały dostęp do rynku zamówień publicznych w UE z dniem wejścia w życie Układu Europejskiego – tj r. Podobnie jak w przypadku wielu innych rozwiązań, na korzyść Polski stosowana była zasada asymetrii w otwieraniurynku zamówień publicznych.

13 Przesłanki racjonalnego wydatkowania środków publicznych
W zamówieniu publicznym chodzi o to by uzyskać pożądany produkt wydając możliwie najmniej pieniędzy, Dysponenci środków publicznych, nie zawsze mają wystarczającą wiedzę związaną z regułami rynkowej gry ekonomicznej (np. lekarze, nauczyciele, wojskowi, politycy), Prawo zamówień publicznych – czasem uciążliwe dla uczestników rynku- jest więc instrumentem (instrukcją) nakazującym: określone sposoby postępowania tworzenie swoistej przeciwwagi wyrównującej szanse w grze rynkowej, wobec przewagi przedsiębiorców – dostawców, którzy są specjalistami i ekspertami w swojej działalności, potrzebę uchronienia dysponentów środków publicznych (zamawiających) przed popełnianiem błędów ochronę przed odpowiedzialnością za nieracjonalne i niezgodne z prawem gospodarowanie groszem publicznym

14 Czym jest i komu służy system zamówień publicznych ?
Instytucja zamówień publicznych polega na systemowym działaniu zmierzającym do racjonalnego gospodarowania zasobami pieniężnymi, które społeczeństwo postanowiło przeznaczyć na sfinansowanie i zrealizowanie określonych potrzeb rzeczowych, W warunkach gospodarki rynkowej w ramach konkurencji i działającego prawa popytu i podaży występuje potrzeba racjonalnego działania przez dysponenta środków publicznych(zamawiającego), Racjonalne jest takie działanie, gdy zamawiający: potrafi wykorzystać różnice interesów jakie mają potencjalni wykonawcy, dostawcy i wybiera tego, któremu mniej zapłaci, za odpowiednio jakościową usługę, robotę

15 Podstawowe akty prawne w zakresie zamówień publicznych
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz127 ze zm.) liczy sobie 240 artykułów pogrupowanych na dziewięć działów Wielokrotnie nowelizowana Ostatnie nowelizacje to: Nowelizacja – ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. nr 89, poz. 551) Celem jej było: pełne dostosowanie prawa krajowego w zakresie zamówień publicznych do wymogów Unii Europejskiej oraz odbiurokratyzowanie i przyspieszenie procedur Nowelizacja – ustawa z o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 560) Celem tej nowelizacji była: Zmiana procedur ogłaszania postępowania, którego wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych ( euro – poprzednio 6000 euro) Zwiększenie progu dla złożenia protestu do euro, Utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej jako stałego organu odwoławczego

16 Nowelizacje prawa zamówień publicznych
Kolejna nowelizacja Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058) weszła w życie z dniem 24 X 2008 r. Według nowych przepisów, zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane mają być udzielane również w trybie licytacji elektronicznej, jednak wykonawca nie będzie musiał posługiwać się podpisem elektronicznym Sejm utrzymał zasadę zmuszającą samorządy do zlecania zadań powoływanym przez siebie spółkom komunalnym w drodze przetargu w dniu 7 grudnia 2009 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. z dniem 22 grudnia 2009 r.), z wyjątkiem: • art. 1 pkt 5, który zmienia art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący zasad obowiązujących przy wyjaśnianiu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz • art. 3 ust. 2, zgodnie z którym art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia oraz konkursów wszczętych przed dniem ogłoszenia ustawy w przypadku, gdy specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została przekazana lub udostępniona wykonawcom przed tym terminem, które weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy, tj. z dniem 7 grudnia 2009 r

17 Główne zmiany p. z. p. od r. W dniu 29 stycznia 2010 r. weszły w życie kolejne zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 2 grudnia r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) (zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; oraz z 2009 r.Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591,Nr 223, poz. 1778) W dniu 15 sierpnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, która nowelizuje przepis art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Zmianie uległy przepisy dotyczące warunków jakie powinien spełnić wykonawca, aby mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 22). Ustawodawca posłużył się dość ogólnymi sformułowaniami (klauzulami generalnymi), jeśli chodzi o zakreślenie zamawiającym granic dopuszczalnego opisu sposobu spełnienia powyższych warunków Oprócz powyższego, dopuszczono zastrzeżenie w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się tylko wykonawcy zatrudniający odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych (ponad 50 % zatrudnionych pracowników). Powyższy przepis stanowi wdrożenie art. 19 Dyrektywy 2004/18/WE

18 Główne zmiany p. z. p. w r. Zmianie uległy także przepisy zawierające katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania. Co ciekawe, jako jedną z przyczyn wykluczenia wykonawcy z postępowania, wprowadzono brak wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Powyższe ma istotne znaczenie w kontekście nowych przepisów nakładających na wykonawcę obowiązek udowodnienia, na żądanie zamawiającego, we wskazanym przez zamawiającego zakresie, jeszcze przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminem składania ofert, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji, intencją przy wprowadzeniu powyższych przepisów było doprecyzowanie momentu, na który wykonawca powinien wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz umożliwienie mu wykazania spełniania tych warunków w dogodny, elastyczny sposób, co miało zmierzać do poprawy konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe ma wynikać z dopuszczenia możliwości powołania się na pisemne zobowiązania podmiotów trzecich, które udostępnią wykonawcy zasoby niezbędne do wykonania zamówienia, oraz z umożliwienia w uzasadnionych przypadkach, powołania się na inne dokumenty niż dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej, w celu wykazania spełniania konkretnego, opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu

19 ROZPORZĄDZENIEPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U
ROZPORZĄDZENIEPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224 Poz. 1795) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące zamówień przekazuje się, jeżeli wartość zamówień: 1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro - dla dostaw lub usług, b) euro - dla robót budowlanych; 2) udzielanych przez zamawiających innych niż określenych w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro - dla dostaw lub usług, 3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro - dla dostaw lub usług, b) euro - dla robót budowlanych.

20 Ogłoszenia dotyczące konkursów
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się, jeżeli wartość zamówień: 1) przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: euro - dla dostaw lub usług, 2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: euro - dla dostaw lub usług, 3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: euro - dla dostaw lub usług,

21 Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych
Punktem wyjścia dla niniejszego „Kodeksu najlepszych praktyk” są główne problemy napotykane i zgłaszane przez MŚP i ich przedstawicieli. Jednocześnie zwraca się w nim uwagę państw członkowskich oraz ich instytucji zamawiających na dostępne rozwiązania tychże problemów w następujących dziedzinach: – pokonywanie trudności związanych z wielkością kontraktów, – zapewnianie dostępu do istotnych informacji, – podnoszenie jakości i zrozumienia udostępnianych informacji, -- ustalanie proporcjonalnych poziomów kwalifikacji i wymogów finansowych, – zmniejszanie obciążenia administracyjnego. – przywiązywanie większej wagi do opłacalności niż do ceny, – zapewnianie wystarczającej ilości czasu na przygotowanie ofert, – zapewnienie terminowego dokonywania płatności. Ogólnym celem „Europejskiego kodeksu najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych” jest umożliwienie państwom członkowskim oraz ich instytucjom zamawiającym wykorzystania w pełni możliwości, jakie stwarzają dyrektywy w sprawie zamówień publicznych w celu zapewnienia równych reguł gry dla wszystkich wykonawców pragnących uczestniczyć w przetargach na zamówienia publiczne „Kodeks najlepszych praktyk” jest dokumentem o charakterze orientacyjnym, przygotowanym przez służby Komisji, i nie należy go uznawać za wiążący dla tejże instytucji w jakikolwiek sposób. polska,

22 EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DOZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jest to DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI W istocie, zainteresowane strony, z którymi przeprowadzono konsultacje podczas przygotowywania kodeksu, podkreśliły, że do ułatwienia dostępu MŚP do zamówień publicznych najbardziej potrzebne są nie zmiany legislacyjne w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych, lecz zmiana kultury instytucji zamawiających w zakresie udzielania zamówień. Zwiększone uwzględnienie MŚP przy dokonywaniu zakupów publicznych będzie skutkowało wzrostem konkurencji w zakresie zamówień publicznych, co z kolei prowadzić będzie do poprawy relacji jakości do ceny odczuwalnej przez instytucje zamawiające. Ponadto bardziej przejrzyste i sprzyjające konkurencji praktyki w dziedzinie zamówień publicznych pozwolą MŚP uwolnić ich potencjał wzrostu i innowacyjności z korzystnym skutkiem dla gospodarki W tym kontekście niniejszy dokument ma spełnić dwa zadania: 1) dostarczyć państwom członkowskim i ich instytucjom zamawiającym ogólnych wytycznych dotyczących sposobu stosowania ram prawnych UE, tak by poprawić udział MŚP w procedurach udzielania zamówień, oraz 2) zwrócić uwagę na te krajowe przepisy i praktyki, które ułatwiają dostęp MŚP do zamówień publicznych. Elementy te, po raz pierwszy zebrane w formie jednego„Kodeksu”, będą ilustrowane przydatnymi przykładami doświadczeń różnych państwczłonkowskich. Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Bruksela, SEC(2008)2193

23 Zakres podmiotowy p. z. p. (art. 3)
I-sza grupa Podmioty państwowe, rządowe i samorządowe (jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawa o finansach publicznych) organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa,sądy i trybunały, Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, Fundusze celowe, Państwowe szkoły wyższe, Jednostki badawczo-rozwojowe, Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowe lub samorządowe instytucje kultury, ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze, PAN i jej jednostki, Państwowe lub samorządowe osoby prawne II-ga grupa Osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym nie mającym charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, jeżeli podmioty z pierwszej grupy pojedynczo lub wspólnie ,bezpośrednio ;lub pośrednio przez inny podmiot; finansują je w ponad 50 % lub posiadają ponad polowe udziałów albo akcji, lub Sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub Mają prawo do powoływania ponad polowy składu organu nadzorczego lub zrządzającego Celem jest objęcie p. z. p. jako osób quasi publicznych

24 Zakres podmiotowy p. z. p. III-ga grupa
Podmioty wykonujące działalność użyteczności publicznej w obrębie siedmiu sektorów: Poszukiwania, rozpoznania miejsc występowania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej pochodnych, węgla brunatnego, kamiennego i innych paliw, Zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udostępniania ich przewoźnikom, Tworzenia stałych sieci dla produkcji, transportu lub dystrybucji energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do sieci i zarządzania sieciami, Tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług zwianych z dystrybucją wody pitnej lub dostarczeniem jej do sieci, Obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego trolejbusowego, kolei linowej i systemów automatycznych, Udostępnienia lub obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świadczenia takich usług za pomocą sieci O ile działalność ta wykonywana jest na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo podmioty publiczne mają na nie dominujący wpływ

25 Zakres podmiotowy p. z. p. IV-ga grupa Inne podmioty, które jeżeli:
Ponad 50% wartości zamówienia jest finansowane ze środków publicznych w myśl ustawy o Finan.pub. bądź z innych środków przekazanych przez podmioty pierwszej i drugiej grupy, Zamówienie finansowane jest z udziałem środków,których przyznanie (dotacja, darowizna,zapis) uzależnione zostało od zastosowania procedury zamówień publicznych, Podmioty publiczne wymienione w art. 3 ust 1 pkty 1-3 p. z. p. udzieliły im zamówienia budowlanego z koncesją na eksploatację obiektu w zakresie w jakim udzielają dalszych zamówień w celu wykonania tego rodzaju zamówienia koncesyjnego Ustawa nie zabrania stosowania ustawy przez inne niż wymienione w ustawie podmioty

26 Wykluczenia z postępowania
Art. 24. Prawa zamówień publicznych Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

27 Wykluczenia z postępowania – c.d.
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za; przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

28 Wykluczenia z postępowania – c.d.
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za: przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

29 Zakres przedmiotowy prawa zamówień publicznych
art. 2 p. z. p. Przez postępowanie o udzielenie zamówienia należy rozumieć: postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy; Zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane W wyniku dostosowania do dyrektywy UE kładzie się nacisk na odpłatność umowy zawartej pomiędzy wykonawca a zamawiającym Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie

30 Zakres przedmiotowy dostawy – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu; ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*)), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, zawierającego, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem; postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ;

31 Zakres przedmiotowy c. d.
środki publiczne – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.*)); najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia; - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, - albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy

32 Wyłączenia z zakresu przedmiotowego
Art. 4. ustawy Ustawy nie stosuje się do: 1) zamówień udzielanych na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie, b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień, c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień; 2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych, g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;

33 Wyłączenia z zakresu przedmiotowego
2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy - utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: – prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, – pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa; 3) zamówień, których przedmiotem są: a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, b) usługi Narodowego Banku Polskiego, e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności, f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, h) zakup czasu antenowego,

34 Wyłączenia z zakresu przedmiotowego
i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego; 4) umów z zakresu prawa pracy; 5) zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa; 5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług; 7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw; 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro

35 Wyłączenia z zakresu przedmiotowego
10) zamówień, których głównym celem jest: a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej; 11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego; 12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.*)).

36 Wyłączenia z zakresu przedmiotowego
Art. 5. ustawy Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a Zamówienia BGK, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1a. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym; 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. 1b. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. 3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1.

37 Wyłączenia z zakresu przedmiotowego
Art. 6. ustawy Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. Art. 6a. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.

38 Ogłoszenia art. 11 p. z. p. Zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, Publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Zamawiający może drogą elektroniczną złożyć Prezesowi Urzędu wniosek o sprostowanie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe, Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, Wzory ogłoszeń przekazywanych Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich określiła Komisja Europejska rozporządzeniem (WE) nr 1564/2005 z 7 września 2005 r. Prezes Rady Ministrów określa w drodze Rozporządzenia kwoty wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowych Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich a) euro - dla dostaw lub usług, b) euro - dla robót budowlanych;

39 Ogłoszenia dotyczące zamówień przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:
1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro - dla dostaw lub usług, b) euro - dla robót budowlanych; 2) udzielanych przez zamawiających innych niż określenie w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro - dla dostaw lub usług, 3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro - dla dostaw lub usług, b) euro - dla robót budowlanych. 2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określenie w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro; 3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro

40 Forma i czas przekazania ogłoszenia
Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub droga elektroniczną Zamawiający jest obowiązany udokumentować: Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególności przechować dowód jego zamieszczenia, Publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w szczególności przechować dowód jego zamieszczenia Zamawiający może przekazać ogłoszenie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, pomimo, że ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest to obowiązkowe

41 Informowanie o planowanych zamówieniach
Zamawiający po zatwierdzeniu albo po uchwaleniu planu finansowego, zgodnie z przepisami, statutem lub umową, a w przypadku tych którzy nie sporządzają planu – raz w roku, może przekazać Urzędowi Oficjalnych ... Lub zamieścić na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień zwanym profilem nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne O planowanych w terminie 12 następnych miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość: 1) dla robót budowlanych – jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach art. 11 ust. 8, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych ..., 2) zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach art. 11 ust. 8, 3)w ramach danej grupy określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z 5 XI 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień jest równa lub przekracza wartość euro

42 Tryby udzielania zamówień publicznych
Wybór trybu należy do czynności dokonywanych w ramach postępowania przygotowawczego Jest on ściśle związany z prawidłowym określeniem przedmiotu i wartości zamówienia Za właściwy wybór trybu odpowiada kierownik zamawiającego, przy czym może on powierzyć wstępne dokonanie wyboru trybu zamówienia komisji przetargowej, Czynności wyboru trybu są dokumentowane w protokóle postępowania o udzielenie zamówienia Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje osiem trybów udzielania zamówień publicznych i poświęca tej tematyce Rozdział 3. Zawarty w ustawie katalog trybów w zupełności pokrywa się z katalogiem trybów przewidzianych dyrektywami unijnymi a nawet go rozszerza o: zapytanie o cenę i aukcje elektroniczną.

43 Tryby udzielania zamówień publicznych http://www. uzp. gov
Lp. Tryb 2007 2008 2009 2010 2011 do 1. Przetarg nie- ograniczony  63,79% 70,39%   68,28% 77,94%  82,01% 2 Przetarg ograniczony 1,30% 0,97% 0,79% 0,69%   0,76%   3 Negocjacje z ogłoszeniem 0,14% 0,11%   0,13% 0,52%   4 Negocjacje bez ogłoszenia 0,54%   0,53% 0,39%   0,29% 1,23%   5 Dialog konkurencyjny 0,04%   0,03%   0,02%   6 Wolna ręka  28,27%  22,19% 25,98% 17,20% 12,53% 7 Zapytanie o cenę  5,87%  5,73% 4,27% 3,55% 2,77% 8 Licytacja elektroniczna 0,05% 0,16%   0,17%

44 Analiza danych statystycznych
Analiza danych statystycznych wskazuje na; - niewielkie wykorzystanie trybów niepodstawowych, w tym zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę - ale jednocześnie trybów takich jak negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny i licytacja elektroniczna, wobec których istnieje obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniu zapewniających pełną transparentność. Rzadkie stosowanie negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego Urząd Zamówień Publicznych ocenia jako zjawisko niekorzystne, bowiem są to tryby pozwalające na udzielanie zamówień o wysokiej jakości. Oznacza to, iż mimo dokonanych w ostatnich latach zmian w zakresie tych trybów, służących zachęceniu do ich szerszego stosowania Urząd Zamówień Publicznych analizuje możliwości dalszego ich odformalizowania. Większy stopień stosowania procedur otwartych jest wynikiem konsekwentnego ich odformalizowania poprzez przyjęcie szeregu zmian w ostatnich nowelizacjach Prawa zamówień publicznych. Wśród wielu zmian warto wymienić te, dotyczące środków ochrony prawnej, zasad zadawania pytań do siwz, wprowadzenia możliwości zmian w ogłoszeniach o zamówieniu oraz siwz czy możliwości szybszego zawarcia umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej. Z drugiej strony wprowadzono również mechanizmy ograniczające możliwości stosowania trybów niekonkurencyjnych lub wzmacniające mechanizmy kontrolne stosowania tych trybów

45 Biuletyn zamówień publicznych
Aby zamieścić ogłoszenie biuletznie należy: posiadać login- BZP i hasło- BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres: Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, Warszawa lub faksem na numer Na bieżącym ekranie Zamawiający wybiera jeden z dwóch dostępnych serwerów umieszczonych w menu po lewej stronie ekranu, Następnie zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika(login- BZP) oraz hasło-BZP, Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy, które wybiera z rozwijanej listy "Wybierz rodzaj ogłoszenia", Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku "Nowe ogłoszenie". Wypełnione ogłoszenie zamieszcza się w BZP za pomocą przycisku "Publikacja ogłoszenia", Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń, zostanie wysłane powiadomienie z numerem zamieszczonego ogłoszenia i załączoną jego treścią. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia można również uzyskać będąc zalogowanym w systemie wchodząc w zakładkę "Moje ogłoszenia" a następnie przycisk "Potwierdzenie". Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie ogłoszenia poprzez wciśniecie przycisku "przerwanie sesji". Takie ogłoszenie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie ogłoszenia należy wybrać przycisk "powrót do przerwanej sesji".

46 Ogłoszenia art. 11 p. z. p. Ogłoszenia w sprawie zamówień publicznych:
Zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, Publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Zamawiający może drogą elektroniczną złożyć Prezesowi Urzędu wniosek o sprostowanie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe, Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, Wzory ogłoszeń przekazywanych Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich określiła Komisja Europejska rozporządzeniem (WE) nr 1564/2005 z 7 września 2005 r. Prezes Rady Ministrów określa w drodze Rozporządzenia kwoty wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowych Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( euro BZP, euro i euro UOPWE)

47 Informowanie o planowanych zamówieniach
Zamawiający po zatwierdzeniu albo po uchwaleniu planu finansowego, zgodnie z przepisami, statutem lub umową, a w przypadku tych którzy nie sporządzają planu – raz w roku, może przekazać Urzędowi Oficjalnych ... Lub zamieścić na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień zwanym profilem nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne O planowanych w terminie 12 następnych miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość: 1) dla robót budowlanych – jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach art. 11 ust. 8, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych ..., 2) zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach art. 11 ust. 8, 3)w ramach danej grupy określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z 5 XI 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień jest równa lub przekracza wartość euro

48 Wzorce ogłoszeń W systemie dostępne są następujące formularze, stanowiące załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U nr 12, poz. 69 z dnia 28 stycznia 2010 r.): ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1 uproszczone ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów - załącznik nr 2 ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - załącznik nr 3 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik nr 4 ogłoszenie o konkursie - załącznik nr 5 ogłoszenie o wynikach konkursu - załącznik nr 6 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - załącznik nr 7 ogłoszenie o koncesji na usługi - stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. W sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz. U. z dnia 13 marca 2009 r.) Obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zachodzi w przypadku zamówień oraz konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

49 Wybór najkorzystniejszej oferty
Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 p.z.p.) Niedopuszczalne jest prowadzeniem między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 art. 87, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści Ust. 1a – w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści oraz przedstawienia informacji dodatkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert i SIWZ

50 Dokumentowanie postępowań
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zawierający co najmniej: 1) opis przedmiotu zamówienia; 2) informację o trybie udzielenia zamówienia; 3) informacje o wykonawcach; 4) cenę i inne istotne elementy ofert; 5) wskazanie wybranej oferty lub ofert. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

51 Umowa ramowa Na tle zasad ogólnych,jest to wyjątek, bowiem nie jest to umowa definitywna, lecz podstawa prawna dla definitywnych umów wykonawczych Jest to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców (nie mniej niż z trzema), której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen oraz przewidywanych ilości Umowę ramową określa się jako ogólne ramowe uzgodnienia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, określające warunki przyszłej współpracy. Ta instytucja ma swój praktyczny wymiar przede wszystkim dla zamawiających, którzy nie są w stanie precyzyjnie określić przedmiotu zamówienia albo ze względu na proceduralne uzgodnienia i to w związku z udzieleniem zamówień dłuższym okresie czasu, np. roku

52 Umowa ramowa - 2 Regulacja zamówień sektorowych stanowi, że zmawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzenia postępowania stosując odpowiednie przepisy: o przetargu nieograniczonym, ograniczonym lub negocjacjach z ogłoszeniem Charakterystyczną cechą w tej umowie jest ustalanie warunków przyszłej współpracy. Umowa powinna zawierać przynajmniej cenę oraz przewidywane ilości zamówień definitywnych Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy Art. 101 p. z. p. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową: wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej, wykonawcom, z którymi zawarł umowę na warunkach nie mniej korzystnych niż umowa ramową, zapraszając do składania ofert

53 Dynamiczny system zakupów
Dynamiczny system zakupów polega na odpowiednim stosowaniu przepisów zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w okresie nie dłuższym niż 4 lata przy składaniu ofert z możliwością wariantową wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą stosownych formularzy UZP lub UOPWE Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Specyfikację Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków, a na żądanie zamawiającego potwierdzenie spełnienia tych warunków Zamawiający dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej (www.uzp.gov.pl) Niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert orientacyjnych zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia, zapraszając wszystkich wykonawców dopuszczonych do tego systemu Oferta złożona w postępowaniu nie może być korzystniejsza od oferty wariantowej

54 Konkurs art p. z. p Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków mających na celu wszczęcie procedury konkursowej Należy do nich: 1. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej, 2. Ponadto ogłoszenie to winno zostać umieszczone zależności od wartości konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rezygnuje się z pośrednictwa Prezesa UZP przy ogłoszeniach poniżej progów unijnych (odpowiednio w zależności od rodzaju zamawiającego euro, euro i euro dla zamawiających sektorowych) Ogłoszenie winno zawierać: Nazwę i adres zamawiającego, Określenie przedmiotu konkursu, Wymagania, a jeżeli nagrodą jest zaproszenie do negocjacji, co najmniej dwóch autorów, Kryteria oceny i kryteria uzyskania regulaminu konkursu, Termin składania prac oraz rodzaj i wysokość nagród.

55 Koncesja na roboty budowlane
Wszczyna zamawiający, zamieszczając ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej W zależności od wartości koncesji określonej w art. 11 ust. 8 P.Z.P. zamawiający zamieszcza ogłoszenie w BZP lub Urzędowi OPWE Koncesji udziela się, stosując odpowiednio przepisy dotyczące: - przetargu nieograniczonego, - przetargu ograniczonego, - negocjacji z ogłoszeniem. Jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż określona w art. 8 P.Z.P, termin składania wniosków: nie może być krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie zamówień publicznych Gdy wartość większa lub równa kwocie określonej w art. 8 P.Z.P to: - 45 dni od dnia przekazania ogłoszenia do Urzędu OPWE drogą elektroniczną, -52 dni od dnia przekazania ogłoszenia do Urzędu OPWE inną drogą

56 Zamówienia sektorowe Jest to rodzaj zamówień publicznych dotyczącej specyficznej działalności w obszarze użyteczności publicznej Reguluje dyrektywa 93/38/EWG W prawie zamówień publicznych regulują art. 122 – 136 Za działalność sektorową należy uznać: Poszukiwanie, rozpoznawania, wydobywani: gazu, ropy naftowej, węgla i innych paliw, Zarządzanie portami morskimi i lotniskami, Tworzenia stałych sieci do produkcji, transportu i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub ich dostarczania, Tworzenia stałych sieci do świadczenia usług związanych z dystrybucją wody pitnej i kierowanie takimi sieciami, Obsługi sieci w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, autobusu, trolejbusu, kolei linowej lub systemów automatycznych, Udostępniania lub obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej, Ponadto w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz pozyskiwania wody pitnej.

57 Zamówienia sektorowe Zamówień sektorowych udziela się, stosując odpowiednio przepisy dotyczące: - przetargu nieograniczonego, - przetargu ograniczonego, - negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania w wyżej wymienionych trybach Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli: - zachodzi jedna z okoliczności wym. w art. 62 ust. 1, - w postępowaniu prowadzonym poprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie wpłynąl żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału, - nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone. Zmówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki jeżeli: - zachodzi okoliczność wym. W art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9, - ceny znacząco niższe od cen rynkowych, - nie minęły 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego (do 50 % zamówienia podstawowego).

58 Umowy w sprawach zamówień publicznych
Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego Obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności Zawarcie umowy jest jednym z głównych elementów postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jest wyrazem jawności postępowania Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej W odniesieniu do jawności umów stosuje się następujące zasady: 1) umowy są udostępniane na wniosek zainteresowanego, 2) od osoby wnoszącej o udostępnienie umowy nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, 3) jawność może być ograniczona przepisami o ochronie tajemnic niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, 4) zamawiający powinien zapewnić możliwość ich odpłatnej kopii, 5) udostępnienie nie później niż 14 dni od złożenia wniosku, 6) gdy odmowa to wskazanie imion, nazwisk i funkcji osób odmawiających, 7) w przypadku odmowy 14 dni na ponowny wniosek, 8) kara grzywny, ograniczania wolności albo jej pozbawienia do roku.

59 Umowy w sprawach zamówień publicznych - 2
Do umów zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego w sprawach: - zasad reprezentacji (do osób prawnych - ważności czynności prawnych, - wad oświadczenia woli, - pełnomocnictwa, - terminów, - przepisów księgi trzeciej Do umów zaliczamy także umowy ramowe w zamówieniach sektorowych Wykonawcy, na podstawie art. 23 ust 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie i wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy Umowę zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, co oznacza zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony za wyjątkiem umów udzielonych zgodą Prezesa UZP w formie jego decyzji administracyjnej. Nie wymaga zgody Prezesa zawarcie umów powyżej 3 lat: kredytu, pożyczki, rachunku bankowego do 5 lat, ubezpieczenia do 5 lat, obsługi emisji papierów wartościowych, koncesji na roboty budowlane, Także: umowy gdzie przedmiotem jest: dostawa wody, odprowadzanie ścieków, dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu – sieci. Licencji na oprogramowanie komputerowe

60 Dopuszczalność zmiany umowy, odstąpienie od umowy
Art. 144 p. z. p. zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 1) konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) lub zmiany te są korzystniejsze dla zamawiającego Odstąpienie od umowy przez zmawiającego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy łącznie wystąpią następujące przesłanki: - (art. 145 ust. 1 p.z.p.) 1) zaistnieją istotne zmiany okoliczności, 2) okoliczności te będą powodowały, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 3) okoliczności tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Art..145 ust. 1 jest istotnym ograniczeniem równości stron stosunku umownego, uzasadnionym ochroną interesu publicznego, dlatego tez niedopuszczalna będzie jego wykładnia rozszerzająca

61 Nieważność umowy p.z.p. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych umowa jest nieważna jeżeli: 1) ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, chyba, że z przepisów ustawy nie wynika taki obowiązek, 2) zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, a przede wszystkim bez wymaganej zgody przed rozstrzygnięciem protestu, 3) Zamawiający zawarł umowę przed zakończeniem kontroli o której mowa w art. 167, albo terminem jej wszczęcia, 4) Zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy, 5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów w ustawie, mających wpływ na wynik postępowania 6) zamawiający zawarł umowę przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Nieważność bezwzględna oznacza w prawie cywilnym bezskuteczność czynności prawnej z mocy samego prawa. Jest to sankcja wadliwości w postaci sprzeczności z prawem. Strony same mogą stwierdzić nieważność ustawy ex lege . W przypadku braku takiej zgody stwierdza to sąd

62 Budowlanka - matką spadków
Październik w segmencie zamówień publicznych okazał się miesiącem ostatecznego pożegnania z sezonem budowlanym, instytucje publiczne szykują się za to do nadchodzącej zimy oraz dokonują zwiększonych zakupów...samochodów Dane, opracowane na podstawie ogłoszeń pochodzących z Biuletynu Zamówień Publicznych publikowanych w serwisie pokazują, że w październiku 2010 roku liczba ogłaszanych zamówień publicznych spadła względem poprzedniego miesiąca o 5,2 procent. Za wynik ten odpowiedzialny jest segment budowlany, w którym jako jedynym wystąpił w relacji miesięcznej znaczny, bo aż 30,8 procentowy spadek. To już widoczny znak końca sezonu budowlanego i początek zimowego zastoju w tym sektorze zamówień. Liczba ogłoszeń w BZP (sierpień-październik 2010 r.) W październiku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiły się 17 tys. 124 ogłoszenia, wobec 18 tys. 63 miesiąc wcześniej, 15 tys. 942 ogłoszeń w sierpniu, 18 tys. 161 ogłoszeń w lipcu i 16 tys. 817 w czerwcu. Od początku roku ogłoszono o ponad 23,7 procent więcej postępowań o udzielenie ZP niż rok wcześniej – w okresie styczeń-październik 2009 roku w BZP pojawiły się łącznie 121 tysięcy 422 ogłoszenia, w analogicznym okresie bieżącego roku było to 150 tys ogłoszeń. Pod koniec roku można pokusić się już o pierwsze podsumowania. Te są zaś jednoznaczne – w bieżącym roku w segmencie zamówień publicznych doszło do wyraźnego odbicia względem poprzedniego. Po bardzo złym ubiegłym roku, budżet wyraźnie złapał oddech i już pod koniec pierwszego kwartału 2010 ponownie ruszyły publiczne zakupy oraz inwestycje

63 Zamówienia publiczne w październiku 2010
Analiza struktury zamówień przetargowych pokazuje, że jednostki sektora publicznego nadal kontynuują przygotowania do okresu chłodów. Po silnym wrześniowym przyroście nadal zwiększa się liczba ogłoszeń na typowo „zimowe” usługi czy dostawy towarów – dostawy opału (węgla, oleju opałowego), wykonywanie usług odśnieżania, usuwania lodu. Bardzo wysoki przyrost względny - i to zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym - zanotowały ogłoszenia na dostawę samochodów osobowych. Czyżby administracja szykowała się do wymiany swojej floty motoryzacyjnej?

64 Prezes Urzędu Zamówień publicznych
Art. 152 p.z.p. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jest to organ nadzorujący zamówienia publiczne Nadzór nad Prezesem sprawuje Prezes Rady Ministrów Obsługę Prezesa zapewnia Urząd Zamówień Publicznych, którego organizację określa statut nadany zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Prezesa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego Zadaniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych są: - opracowanie projektów aktów normatywnych w/s zamówień, - wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w których zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą, - prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, - prowadzi ogłasza i aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

65 Zadania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – cd.
zapewnia funkcjonowanie środków ochrony prawnej, - opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia, - przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria merytorycznego poziomu szkoleń, - upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów w/s udzielania zamówień publicznych, - czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, dokonuje analiz, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie ustawowym, - upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień, - dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnienia orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, - w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, - opracowuje oraz przedstawia Prezesowi R.M. i Komisji Europejskiej roczne sprawozdania z systemu funkcjonowania zamówień publicznych, - opracowuje oraz przedstawia Prezesowi R.M informację o o działaniu Krajowej Izby Odwoławczej oraz zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa tej Izby oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego tej Izby.

66 Podział zadań prezesa UZP
Podstawowy podział zadań prezesa UZP uległ zasadniczym zmianom. Jego zadania można podzielić na dwie grupy: -organizatorskie, służące sprawnemu funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych; -zadania kontrolne, w trakcie których dokonuje oceny prawidłowości postępowania uczestników systemu. Wśród zadań organizatorskich możemy wyróżnić te, które służą przede wszystkim sprawnemu funkcjonowaniu systemu oraz zadania informacyjne. Do pierwszych zaliczyć należy przede wszystkim opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień. Warto zwrócić uwagę, że prezes UZP jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach zamówień jest jedynie władny do zmian w ustawie. Prezes UZP wydaje Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym publikowane są ogłoszenia przewidziane przez ustawę. Jeżeli bowiem wartość zamówienia przekracza kwotę 60 tys. euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie na specjalnym formularzu do prezesa UZP, który publikuje je w Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym na papierze i w formie elektronicznej. Ustawodawca nakłada na prezesa UZP obowiązek opracowywania programów szkoleń oraz organizuje i inspiruje szkolenia z zakresu zamówień. Nowym rozwiązaniem jest również uprawnienie prezesa do przygotowania i upowszechnienia przykładowych kryteriów oceny merytorycznego poziomu szkoleń oraz dokonywania na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenia oceny spełniania przez ten podmiot przygotowanych kryteriów. W ten sposób prezes UZP zyskał prawo do prowadzenia quasi-listy trenerów

67 Podział zadań prezesa UZP
Prezes ma także obowiązek upowszechniania ogólnych warunków umów w sprawach o zamówienie publiczne, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Do ważnych zadań należą również te związane z funkcjonowaniem systemu środków odwoławczych w postępowaniu. Ustawa zobowiązuje prezesa urzędu do zapewnienia funkcjonowaniu środków ochrony prawnej Zadania informacyjne służą przede wszystkim diagnozowaniu rynku zamówień i ocenie jego funkcjonowania. Prezes UZP jest zobowiązany do analizy funkcjonowania systemu zamówień. Rezultatem tej analizy jest przedkładanie Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień. Zadania kontrolne prezesa UZP można podzielić na kontrolę dokonywaną w ramach wydawania pozwoleń na odstąpienia przez zamawiającego od trybu przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego oraz kontrole sensu stricto, polegającą na skontrolowaniu postępowania przez pracowników Urzędu Zamówień Publicznych Pierwszy typ kontroli obejmuje wydawanie przez prezesa UZP następujących decyzji: zatwierdzenie zastosowania trybów: z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia publicznego wyrażonego w złotych przekroczy kwotę 60 tysięcy euro, zatwierdzenie zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych kwotę 10 min euro, a dla dostaw i usług kwotę 5 min euro, zezwolenie zawarcia umowy o zamówienie publiczne na czas dłuższy niż trzy lata.

68 Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz i Nr 145, poz. 1537). Urząd zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Prezesem", i działa zgodnie z jego zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem. Urzędem kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektora departamentów, dyrektorów biur oraz dyrektora sekretariatu. 2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust.1, oraz innych pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach. Prezes może tworzyć rady i zespoły, jako organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania. § W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Departament Prawny; 2) Departament Kontroli Doraźnej; 3) Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej; 4) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej; 5) Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych; 6) Departament Odwołań; 7) Biuro Organizacyjno-Finansowe; 8) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

69 Charakterystyka Urzędu zamówień publicznych
Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie: przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych, wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa, analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą, publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń przewidzianych ustawą, zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej, prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

70 Tryb decyzji administracyjnych Prezesa UZP
Prezes UZP wydaje decyzje administracyjne w sprawach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej kieruje się do organu tj. Prezesa UZP. Wnioskodawca powinien być podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych bądź odpowiedniego umocowania prawnego. Prawidłowo przygotowany wniosek powinien spełniać wymogi podania zawarte w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa). W szczególności powinno z niego wynikać: kto jest wnioskodawcą jakie jest żądanie wnioskodawcy na jaką podstawę prawną powołuje się wnioskodawca (z jakiego przepisu wnioskodawca wywodzi swoje uprawnienie) jakie okoliczności faktyczne wskazują na możliwość otrzymania pozytywnej decyzji administracyjnej. Jeżeli wnioskodawca powołuje się na zdarzenia potwierdzone dokumentami, to takie dokumenty powinny stanowić załącznik do wniosku. Przykładowo, jeżeli: wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które nie dało rozstrzygnięcia, a z ustawy wynika, że  okoliczność przeprowadzenia postępowania jest warunkiem wydania pozytywnej decyzji wówczas dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie przedmiotowego postępowania powinna być dołączona do wniosku. Zgodnie z przepisami Kpa, Prezes UZP obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki.

71 Rada Zamówień publicznych
Rada Zamówień publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu o kadencji równej kadencji Prezesa - Art p. z. p. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, 2) opiniuje projekty aktów normatywnych, 3) opiniuje roczne sprawozdania, 4) ustala zasady etyki zawodowej. Skład Rady 10 – 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców Kandydaci to: - obywatele polscy, w pełni praw publicznych, - nie karane za przestępstwa majątkowe, - posiadają wiedzę oraz autorytet w/s zamówień, - członkom rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach.

72 Rada Zamówień publicznych c.d.
Prezes Rady Ministrów powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę. Art. 159 p. z. p Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Urzędu. 2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady, śmierci członka Rady, jego odwołania albo rezygnacji. 3. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie: 1) niewykonywania obowiązków członka Rady; 2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady; 3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres obowiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady.

73 Kontrola udzielania zamówień
Art p. z. p. Prezes Urzędu Zamówień przeprowadza kontrolę, której celem jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu. Wszczęcie kontroli może poprzedzić postępowanie wyjaśniające, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy. Wyłączeniu od przeprowadzania kontroli podlegają pracownicy Urzędu z tych samych powodów jak przy udzielaniu zamówienia (linia pokrewieństwa .....) Prowadząc postępowanie wyjaśniające lub kontrolę Prezes Urzędu może: 1) żądać od kierownika zamawiającego, niezwłocznego przekazania dokumentów w/s udzielenia zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 2) żądać od kierownika zamawiającego, od jego pracownika oraz innych podmiotów w terminie przez niego ustalonym pisemnych wyjaśnień, 3) zasięgać opinii biegłych, jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego tego wymaga.

74 Stan faktyczny - protokół
Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego w toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności: dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów. Z kontroli sporządza się protokół z kontroli zawierający w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli; 5) informację o stwierdzeniu naruszeń.

75 Kontrola doraźna Prezesa UZP
Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów, które mogłyby mieć wpływ na jego wynik Wszczęcie tej kontroli – nie później niż 4 lata od dnia zakończenioa postępowania o udzielenie zamówienia Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Zakończeniem kontroli doraźnej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej w szczególności: 1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli; 2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, zakończeniem kontroli jest doręczenie zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.

76 Zastrzeżenia od wyników kontroli
1. Od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. 2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Prezes Urzędu przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. 4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu. 5. Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń. 6. Do członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrujących zastrzeżenia przepis art. 188 stosuje się odpowiednio.

77 Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Przepisy o kontroli uprzedniej stosuje się do zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: 1) robót budowlanych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro; 2) dostaw lub usług – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. Wszczęciem kontroli uprzedniej jest doręczenie Prezesowi Urzędu kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie instytucji postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami ustawy. Informację o odstąpieniu od kontroli Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wnioskodawcy.

78 Wszczęcie kontroli uprzedniej
Art p. z. p Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy, przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej Zamawiający niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu o wniesieniu odwołania lub skargi po przekazaniu dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes Urzędu wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu wydania przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, informując o tym zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których mowa w ust. 1. 4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia zakończenia kontroli.

79 Zakończenie kontroli uprzedniej
Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej w szczególności: 1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli; 2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku; 3) zalecenia pokontrolne – jeżeli w toku kontroli stwierdzono, że jest zasadne unieważnienie postępowania lub usunięcie stwierdzonych naruszeń. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 171a, zakończeniem kontroli jest doręczenie zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń. Doręczenie informacji o wyniku kontroli następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia materiałów, o których mowa w art. 163 ust. 1, a w przypadku kontroli szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia materiałów, o których mowa w art. 163 ust. 1. Do czasu doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie można zawrzeć umowy. Kierownik zamawiającego, na wniosek Prezesa Urzędu, pisemnie informuje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Art. 171a p. z. p. Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. Przepisy art. 167 ust. 2–6 stosuje się.

80 Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy - wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz - specyfikacji istotnych warunków zamówienia Środkami ochrony prawnej są: Odwołanie i Skarga do sądu W poprzednich regulacjach prawnych takim pierwszym środkiem prawnym był protest, który został zniesiony

81 Krajowa Izba Odwoławcza
Z dniem 5 grudnia 2007 r. Krajowa Izba Odwoławcza zastąpiła dotychczas rozpatrujące odwołania Zespoły Arbitrów, złożone z arbitrów wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza jest organem działającym przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, właściwym do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W skład Krajowej Izby Odwoławczej wchodzi obecnie 21 członków, którzy zajmują się wyłącznie orzekaniem w sprawach odwoławczych. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą korzystają z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Organami Izby są: 1) Prezes Izby 2) wiceprezes 3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby.

82 Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Prezes Izby kieruje jej pracami, a w szczególności: 1) reprezentuje Izbę na zewnątrz; 2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu; 3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządza łączne rozpoznanie odwołań; 4) wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego; 5) czuwa nad sprawnością pracy Izby; 6) przedkłada Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną informację o działaniu Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa. Prezes Izby określa, w drodze zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacji pracy Izby. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art. 174 ust. 5 stosuje się odpowiednio

83 Zgromadzenie ogólne Krajowej Izby Odwoławczej
Zgromadzenie ogólne Izby: 1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa; 2) wyznacza skład sądu dyscyplinarnego; 3) rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego; 4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego. Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku, a także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby albo przewodniczącego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Uchwały zgromadzenia ogólnego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Izby; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby.

84 Skład Izby W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających wymaganiai które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Członkiem Izby może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze; 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 4) korzysta z pełni praw publicznych; 5) ma nieposzlakowaną opinię; 6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami; 8) ukończyła 29 lat. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie powołania w terminie określonym w akcie powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.*)).

85 Ograniczenia w zakresie członkostwa w Izbie
. Członkostwa w Izbie nie można łączyć z: 1) mandatem posła lub senatora; mandatem radnego, mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z członkostwem w zarządzie powiatu lub województwa; 2) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorządowym kolegium odwoławczym; 3) przynależnością do partii politycznej lub prowadzeniem działalności politycznej. Członkowie Izby nie mogą: 1) podejmować dodatkowego zatrudnienia ani innych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo dydaktycznym lub naukowym; 2) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem; Członek Izby składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 31 marca oświadczenie: 1) czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne, wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania; 2) o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, stosując odpowiednio formularz, którego wzór jest określony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

86 Odwołanie Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Występuje tu instytucja domniemania , iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia

87 Terminy wniesienia odwołania
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

88 Terminy wniesienia odwołania
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

89 Skutki wniesienia odwołania
W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli: - niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, - przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, - w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu: 1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku; 2) cofnięcia wniosku. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

90 Przystąpienie do odwołania
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

91 Rozpoznanie odwołania
Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków. Skład orzekający Izby, zwany dalej „składem orzekającym”, jest wyznaczany przez Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach uzasadniających wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby

92 Rozpoznanie odwołania
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; 5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu; 6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2; 7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania

93 Oddalenie odwołania lub jego uwzględnienie
Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron. Izba może powołać biegłego Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

94 Uwzględnienie odwołania
Uwzględniając odwołanie, Izba może: 1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta – nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo 2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1: a) unieważnić umowę; albo b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo c) nałożyć karę finansową albo d)orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo 3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie – stwierdzić naruszenie przepisów ustawy. Izba nie może: nakazać zawarcia umowy orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu

95 INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOZNAWANIA ODWOŁAŃ PRZEZ KIO W ROKU 2011
- STAN NA DZIEŃ R. Zestawienie danych statystycznych dotyczących rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia w okresie r. – r. 1)    Wniesiono 2132 odwołania. Spośród wszystkich wniesionych odwołań, 214 zostało złożonych w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, co stanowi 10% odwołań wniesionych ogółem. Dla porównania w roku 2010 za pośrednictwem ESP złożono 125 odwołań, co stanowi 5% odwołań wniesionych ogółem. Do postępowań odwoławczych zgłoszono 2378 przystąpień; w tym 257 złożono w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, co stanowi 11% przystąpień wniesionych ogółem. Dla porównania w roku 2010 za pośrednictwem ESP złożono 148 przystąpień, co stanowi 7% przystąpień wniesionych ogółem )    KIO rozstrzygnęła 2120 odwołań. 3)    Rozstrzygnięcia KIO: zwrot odwołania z powodu nie uiszczenia wpisu lub nie uzupełnienia braków formalnych odwołania – 246 odwołań (12%) umorzenie postępowania w związku z uwzględnieniem przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości – 307 odwołań (14%) umorzenie postępowania w związku z cofnięciem odwołania – 245 odwołań (12%) odrzucenie odwołania – 132 odwołania (6%) oddalenie odwołania – 642 odwołania (30%) uwzględnienie odwołania – 548 odwołań (26%) 4)    Terminowość rozpoznawania odwołań: W okresie r. ok. 93% odwołań zostało rozpoznanych przez KIO w terminie ustawowym (15 dni od daty jego doręczenia Prezesowi Izby).średni czas oczekiwania na posiedzenie KIO – 7 dni, średni czas oczekiwania na wydanie orzeczenia – 12 dni.

96 Kary finansowe Kary finansowe, nakłada się na zamawiającego w
wysokości do 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana. Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową w wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku orzeczenia sądu – wraz z kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku oddalającego skargę

97 Wykonalność orzeczenia Izby
Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności ma moc prawna na równi z wyrokiem sądu O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadajacego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy KPC o sądzie polubownym arbitrażowym Orzeczenie sądu polubownego ma moc prawomocnego wyroku

98 Skarga do sądu W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w oparciu o przepisy k.p.c. Skargę się wnosi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamawiającego Skargę się wnosi za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Skarga powinna czynić zadość wymaganiom dla pisma procesowego W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

99 Orzeczenia sądu Orzeczenia o charakterze proceduralno-formalnym
Sąd na posiedzeniu niejawnym: odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. przywraca termin na wniosek strony jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania Sąd w tym zakresie wydaje postanowienie Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

100 Orzeczenia o charakterze merytorycznym
Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania W przypadku uwzględnienia skargi sąd: - zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192–195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem od wołania. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.


Pobierz ppt "Zamówienia publiczne w ujęciu systemowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google