Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Łódź, 13 czerwca 2013 r. Rozliczanie wskaźników rezultatu projektu pt. Innowacyjne środki i efektywne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Łódź, 13 czerwca 2013 r. Rozliczanie wskaźników rezultatu projektu pt. Innowacyjne środki i efektywne."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Łódź, 13 czerwca 2013 r. Rozliczanie wskaźników rezultatu projektu pt. Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju realizowanego w ramach Programu POIG NUMER UMOWY: POIG.01.01.02-10-106/09 DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU - 30 grudnia 2009 r. DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU - 30 marca 2014 r.

2 Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się do zrealizowania projektu w pełnym zakresie zgodnie z umową i jej załącznikami, oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Jeden z załączników do umowy stanowi Opis projektu, w którym wskazane są wskaźniki produktu oraz załącznik w postaci Zestawienia wskaźników do monitorowania projektu, w którym określone są zarówno wskaźniki produktu, jak i wskaźniki rezultatu. Oznacza to, że Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się jednocześnie do osiągnięcia wskaźników ujętych w ww. załącznikach oraz opisanych we wniosku o dofinansowanie. Obostrzenie to dotyczy zarówno wskaźników obligatoryjnych jak i nieobligatoryjnych. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu* * Zgodnie z zapisami § 8 Umowy o dofinansowanie. WSKAŹNIKI REZULTATU ZOBOWIĄZANIA

3 WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu opisują efekty realizacji projektu uzyskiwane w okresie zachowania trwałości rezultatów projektu. Uzupełniając wniosek o dofinansowanie wnioskodawca wpisuje przewidywane (realistycznie oszacowane) wielkości wskaźników. Przykłady takich wskaźników określone są w dokumentacji programowej. Wnioskodawca może je uzupełnić o wskaźniki własne. Jednak musi pamiętać, że będą one brane pod uwagę podczas rozliczania projektu.

4 Rezultat – wskaźniki obligatoryjne: Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego; Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej; Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC); Liczba utworzonych nowych etatów badawczych; Liczba krajowych zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu rozwojowego; Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej. WSKAŹNIKI REZULTATU

5 Rezultat – wskaźniki fakultatywne (należy wybrać min. 4): Liczba zgłoszeń za granicą w tym do EPO i USPTO; Liczba publikacji dotycząca wyników projektu rozwojowego; Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizowanym projektem; Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu; Liczba nabywców wyników projektów rozwojowych; Liczba odbiorców użytkujących nieodpłatnie wyniki projektu; Liczba opracowanych nowych rozwiązań technologicznych, linii technologicznych jako efekt realizacji projektu; Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia/ wdrożenia (np.. Instrukcje/ wytyczne). WSKAŹNIKI REZULTATU

6 Wskaźniki rezultatu należy osiągnąć w trakcie trwałości projektu, tj. 5 lat po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu. Beneficjenci podpisujący umowę o dofinansowanie w 2008 r. nie mieli wskazanych konkretnych lat dla osiągnięcia wskaźników. Umowy podpisywane po 2008 r. mają już wprowadzony harmonogram osiągania wskaźników rezultatu. W jakim czasie należy osiągnąć wskaźniki rezultatu? WSKAŹNIKI REZULTATU

7 WSKAŹNIKI REZULTATU - OBLIGATORYJNE Wskaźnik rezultatu Jedn. miary 201320142015201620172018 WARTOŚĆ DOCELOWA Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego szt.025201584 72 Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowe szt.043322 14 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) stanowisk o 054320 14 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych etat044220 12 Liczba krajowych zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji przedsięwzięcia Szt.096310 19 Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej Szt.054311 14

8 Wskaźnik rezultatu Jedn. miary 201320142015201620172018 WARTOŚĆ DOCELOWA Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu Szt.0110703644 224 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizowanym projektem Szt.087623 26 Liczba nabywców wyników projektu Szt.054321 15 Liczba odbiorców użytkujących nieodpłatnie wyniki projektu Szt.020151087 60 WSKAŹNIKI REZULTATU - FAKULTATYWNE

9 Nazwa Konsorcjanta WSKAŹNIKI REZULTATU Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) Liczba utworzonych nowych etatów badawczych Liczba krajowych zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji przedsięwzięcia Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej Politechnika Łódzka 2334,593,4653 Politechnika Śląska 1022,001,7132 Politechnika Gdańska 1021,961,6832 Politechnika Świętokrzyska 921,781,5322 Politechnika Krakowska 511,010,5211 Politechnika Wrocławska 501,382,0020 Politechnika Warszawska 310,550,4711 Szkoła Głowna Służby Pożarniczej 310,510,4411 Uniwersytet Łódzki 110,220,1911 Instytut Techniki Budowlanej 310,00 01 WSKAŹNIKI REZULTATU - OBLIGATORYJNE

10 WSKAŹNIKI REZULTATU - FAKULTATYWNE Nazwa Konsorcjanta WSKAŹNIKI REZULTATU Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu Liczba stopni naukowych dr Liczba stopni naukowych hab. Liczba stopni naukowych prof. Liczba nabywców wyników projektu Liczba odbiorców użytkujących nieodpłatnie wyniki projektu Politechnika Łódzka 62521418 Politechnika Śląska 3121029 Politechnika Gdańska 3130028 Politechnika Świętokrzyska 2820028 Politechnika Krakowska 1510014 Politechnika Wrocławska 3040206 Politechnika Warszawska 801012 Szkoła Głowna Służby Pożarniczej 800012 Uniwersytet Łódzki 310011 Instytut Techniki Budowlanej 810012

11 WSKAŹNIKI REZULTATU Wdrożenie rozumiane jest jako każde praktyczne zastosowanie wyników projektu w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Przez wdrożenie należy rozumieć również nie mające wymiaru rynkowego praktyczne zastosowanie wyników projektu (bez transakcji handlowej związanej ze sprzedażą praw do wyników projektu bądź z przekazaniem prawa do korzystania z wyników projektu bez zmiany ich właściciela). Wdrożenie może polegać również na udostępnieniu oznaczonemu podmiotowi rezultatów przeprowadzonych badań nieodpłatnie, pod warunkiem, że podmiot ten będzie wykorzystywał te wyniki w praktyce. Wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów w ramach Działania 1.1 nie mogą być bezpośrednio wdrażane przez Beneficjentów. WDROŻENIE

12 WSKAŹNIKI REZULTATU W ramach prac wdrożeniowych powinny zostać wykonane - co najmniej - następujące działania: opracowanie dokumentacji produkcyjnej, uruchomienie serii pilotażowej. Zasada nieodpłatnego przekazania wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu. zapewnienie nieograniczonego dostępu wszystkim zainteresowanym podmiotom (wyniki na stronie internetowej projektu).

13 WSKAŹNIKI REZULTATU KOMERCJALIZACJA Udostępnianie na zasadach rynkowych (odpłatnie) wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Przez komercjalizację rozumiemy całokształt działań związanych z przenoszeniem wyników badań do praktyki gospodarczej i społecznej. Jest to sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji na korzystanie z tych wyników lub wniesienie ich aportem do spółki.

14 WSKAŹNIKI REZULTATU Zasada udostępnianie na zasadach rynkowych wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu. szerokie upowszechnienie informacji o możliwości nabycia wyniku; zapewnienie możliwości nabycia wyników wszystkim zainteresowanym podmiotom ( procedura konkursowa, zebranie ofert, jasne i obiektywne zasady wyboru nabywcy); zbycie po cenie rynkowej.

15 WSKAŹNIKI REZULTATU Przygotowując się do komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, powinno dokonać się wyceny wyników tych wyników. W celu dokonania wyceny, można skorzystać z usług profesjonalnego rzeczoznawcy specjalizującego się w wycenie wartości niematerialnych i prawnych Należy pamiętać, że brak wyceny wyników prac B+R finansowanych ze środków publicznych może zostać uznany za przejaw niegospodarności środkami publicznymi. Znając wartość wyników prac B+R mających być przedmiotem komercjalizacji, może stwierdzić, czy planowana transakcja przekracza równowartość 50 000 (dla uczelni publicznych jest to próg 250 000, powyżej którego wymagane jest ponadto uzyskanie zgody senatu uczelni), podlegając tym samym obowiązkowi zgłoszenia do Ministra Skarbu. KOMERCJALIZACJA

16 Kto jest właścicielem wyników badań finansowanych w PO IG? POKOMERCJALIZACJI PRZED KOMERCJALIZACJĄ Nabywca: w przypadku sprzedaży wyników prac B+R Beneficjent: w przypadku udzielenia licencji na wykorzystywanie wyników prac B+R Spółka celowa: w przypadku wniesienia wyników prac B+R aportem przez beneficjenta Beneficjent: jednostka naukowa lub przedsiębiorca W przypadku konsorcjum: określa umowa konsorcjum lub regulamin konkursu WSKAŹNIKI REZULTATU

17 Kiedy i w jaki sposób należy sprawozdawać wskaźniki rezultatu dot. komercjalizacji wyników badań? Wskaźnik związany z komercjalizacją musi być osiągnięty w okresie trwałości projektu. We wnioskach o dofinansowanie projektów, na które zawierano umowy od roku 2009, beneficjenci wykazują wartości tego wskaźnika w rozbiciu na poszczególne lata. Beneficjenci zobowiązani będą do nadsyłania do IP informacji o osiąganych wartościach wskaźników rezultatu do momentu uzyskania wartości docelowych, corocznie do 31 stycznia kolejnego roku oraz na ewentualne żądanie IP. WSKAŹNIKI REZULTATU

18 Udokumentowanie osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu dokonuje się na podstawie przedłożenia śladu rewizyjnego, który może mieć formę np.: umowy (np. dla zatrudnienia), umowy handlowe pomiędzy jednostkami, dokumentu odbioru technicznego, budowlanego, faktury zakupu, listy obecności na szkoleniach. Osiągnięcie poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu powinno być tak udokumentowane, aby zespół kontrolujący nie miał wątpliwości co do osiągnięcia wskaźnika. WSKAŹNIKI REZULTATU

19 Beneficjent powinien zagwarantować sobie w umowie dot. komercjalizacji wyników: prawo do wykorzystania nowej wiedzy wytworzonej w ramach projektu w swojej dalszej działalności badawczej i dydaktycznej, prawo do rozpowszechniania uzyskanych wyników (publikacje, konferencje, prace doktorskie i in.), o ile nie narusza to praw wyłącznych przedsiębiorcy nabywającego prawa do wyników B+R WSKAŹNIKI REZULTATU

20 Jaki dokument powinien potwierdzać zaistnienie współpracy badawczej z uczelnią? List intencyjny nie jest potwierdzeniem zaistniałej współpracy. Może stanowić jedynie chęć podjęcia takiej współpracy. Dokumentem potwierdzającym osiągniecie wskaźnika jest umowa o współpracy. Umowa o współpracy nie musi wiązać się z przepływami finansowymi. WSKAŹNIKI REZULTATU

21 KONSEKWENCJE Nie osiągnięcie któregokolwiek z zadeklarowanych wskaźników lub opóźnienie w jego realizacji, może być przyczyną nierozliczenia projektu w pełnej kwocie lub nawet rozwiązania umowy o dofinansowanie. Brak osiągnięcia wskaźników rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. PROBLEM

22 W sytuacji wystąpienia trudności w osiągnięciu zakładanej wartości wskaźników rezultatu istnieją dwa możliwe sposoby postępowania: Zmniejszenie wskaźnika rezultatu i proporcjonalne obniżenie dofinansowania dla projektu, bez zmiany terminu osiągnięcia wskaźnika. Zawarcie aneksu do umowy, który umożliwia Beneficjentowi osiągnięcie wskaźnika rezultatu w okresie późniejszym niż określony w umowie, pod warunkiem osiągnięcia pierwotnie zakładanych wartości z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń należytego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy. Wydłużenie takiego okresu jest jednakże ustalane w oparciu o analizę opóźnień powstałych podczas realizacji projektu i powinno stanowić okres niezbędny do osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika. Okres taki powinien być proporcjonalny do ewentualnych opóźnień wynikających z działania czynników uznanych za niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Beneficjenta. WSKAŹNIKI REZULTATU DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

23 Czy można w trakcie realizacji projektu zmienić wskaźniki rezultatu? W przypadku wartości docelowej wskaźnika istnieje możliwość zmiany poprzez podpisanie aneksu. Beneficjent chcący uaktualnić docelowe wartości wskaźników produktu i rezultatu powinien przeprowadzić dogłębna analizę tych wartości. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba aneksowania wartości docelowych wskaźników beneficjent powinien zwrócić się pismem do IP z prośba o aktualizacje wartości wskaźników. W piśmie należy przedstawić aktualną oraz zaproponowaną wartość wskaźnika. Należy również wykazać istotne powody zmiany wartości docelowej wskaźników. Dodatkowe szczegóły dostępne będą u opiekuna projektu. WSKAŹNIKI REZULTATU

24 Nie każda jednak zmiana wskaźników jest dopuszczalna, ponieważ w wielu przypadkach zadeklarowane wartości wpływały na ocenę wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać, że podanie określonej wartości wskaźnika pozwalało na otrzymanie odpowiednio wysokiej liczby punktów, zwiększającej szanse na podpisanie umowy o dofinansowanie. WSKAŹNIKI REZULTATU

25 W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu IP może dokonać indywidualnej oceny czy w konkretnym projekcie uzasadniony jest zwrot całości czy jedynie części dofinansowania. Dokonując takiej analizy IP będzie brać pod uwagę następujące kwestie: czy projekt zrealizował określone dla niego cele; czy wskaźnik rezultatu, którego Beneficjent nie osiągnął, był również kryterium oceny, tzn. czy zaplanowane wartości wskaźnika były brane pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie. W takich przypadku należy zweryfikować czy mimo nie osiągnięcia wskaźnika rezultatu projekt nadal spełnia kryteria punktowe rekomendujące projekt do dofinansowania; czy zaistniały czynniki zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od Beneficjenta, które miały wpływ na nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu.

26 WSKAŹNIKI REZULTATU Dział Transfer Technologii Politechniki Łódzkiej ul. Ks. Skorupki 6/8 90-924 Łódź Tel. 42 631 20 41/631 21 41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Łódź, 13 czerwca 2013 r. Rozliczanie wskaźników rezultatu projektu pt. Innowacyjne środki i efektywne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google