Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA ODPADAMI prowadzona przez

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA ODPADAMI prowadzona przez"— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA ODPADAMI prowadzona przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ul. Matejki 13 Wąbrzeźno REGON NIP KRS nr w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu Tel fax 2011

2 Podstawy prawne gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. zm.) Art. 3b. Gminy są obowiązane zapewnić osiągnięcie do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu: 50% odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych poprzez przygotowanie do ponownego użycia i recykling co najmniej w następujących frakcjach: papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła; 70% innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez przygotowanie do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku. Art. 3c. Gminy są obowiązane docelowo ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

3 W stosunku do samych odpadów komunalnych Plan zakłada objęcie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do końca 2012 r., oraz stawia następujące cele: zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego pięcio pojemnikowego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w niniejszym Krajowym Planie, najpóźniej do końca 2012 r., zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: w 2013 r. więcej niż 50%, w 2020 r. nie więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

4 Założenia natury systemowej
Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne. Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowiska. Założenia natury systemowej 1. Urzeczywistnienie idei "społeczeństwa recyklingu", dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu 2. Określenie hierarchii postępowania z odpadami – wyjątki uzasadnione wykonalnością techniczną, opłacalnością ekonomiczną, ochroną środowiska 3. Przyjęcie, iż konieczne jest stwarzanie korzystnych warunków dla zbierania, selektywnego „u źródła powstania odpadu” i właściwego przetwarzania bioodpadów na potrzeby produkcji bezpiecznego dla środowiska kompostu i innych materiałów opartych na bioodpadach

5 Założenia funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi
Podstawowe założenia funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w Kpgo 2010, który określa system rozwiązań regionalnych uwzględniając wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych. Zgodnie z Kpgo 2010 podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się MKUOK, które będą obsługiwały regiony gospodarki odpadami komunalnymi określone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. W powyższym dokumencie określono również wymagania jakie powinien spełniać MKUOK, w szczególności w zakresie najlepszej dostępnej techniki (BAT). W ramach regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi powinny być realizowane działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowa MKUOK wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania MKUOK. W Kpgo 2010 zostały zawarte również wytyczne dotyczące wskazania frakcji odpadów komunalnych, które powinny być zbierane i odbierane w sposób selektywny: - odpady zielone z ogrodów i parków; - papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma); - odpady opakowaniowe ze szkła; - tworzywa sztuczne i metale; - zużyte baterie i akumulatory; - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; - przeterminowane leki; - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); - meble i inne odpady wielkogabarytowe; - odpady budowlano-remontowe.

6 PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, dostosowując się do celów "Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010" uchwalonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXIV/468/08 z dnia 3 lipca 2008 r. oraz Powiatowego i gminnych planów gospodarowania odpadami, wdrożyło system selektywnego pięciopojemnikowego zbierania odpadów „u źródła powstawania”. Tworząc nowoczesny kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi na zasadzie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, objęto zasięgiem wszystkie strumienie odpadów, tzn. odpady z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu, usług i handlu.

7 Wprowadzając system rozstawiono komplet pięciu pojemników na wszystkich posesjach. Jest to indywidualna zbiórka na każdej posesji - najbardziej efektywny sposób selektywnej zbiórki odpadów, ale jednocześnie najbardziej skomplikowany organizacyjnie. Wymaga zwielokrotnienia liczby pojemników oraz rozbudowania systemu specjalistycznego transportu.

8 Oto jak należy segregować:
Do pojemnika z napisem "SZKŁO" – kolor zielony, wrzuć: czyste szklane: butelki po napojach, słoiki po dżemach, marynatach, mogą być zarówno całe, jak i potłuczone. Nie wrzucaj: ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), szkła budowlanego (szkła okienne, szkło zbrojone), luster, zakrętek, kapsli i korków, zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych z zawartością. Do pojemnika z napisem "PLASTIK" – kolor żółty, wrzuć: otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach, opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie, kubki po produktach mlecznych (umyte), kubki po jogurtach, pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po owocach. Nie wrzucaj: tekstyliów, styropianu, brudnych: torebek foliowych, brudnych folii z gospodarstwa domowego, pampersów, brudnych opakowań po żywności. Do pojemnika z napisem "PAPIER" – kolor niebieski, wrzuć: czyste gazety i kolorowe magazyny, katalogi, prospekty, ulotki, książki, czysty nie zatłuszczony papier, kartony, pudła, tekturę falistą, torby i worki papierowe, stare sprawdziany, zeszyty. Nie wrzucaj: tłustego i zabrudzonego papieru, papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, sokach, mrożonkach, torebek plastikowych, kalki, folii. Do pojemnika z napisem "BIOODPAD" – kolor brązowy, wrzuć: odpady zielone z ogrodu, jak skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty i chwasty bez ziemi; odpady domowe (kuchenne): obierki po ziemniakach, skórkę po bananie i mandarynce, mięso, resztki obiadu, chleb, skorupki po jajkach, ości po zjedzonej rybie. Nie wrzucaj: ziemi, popiołu, pampersów, tekstyliów, plastiku, szkła.

9 Podstawowymi zaletami selektywnej zbiórki odpadów „u źródła" są:
zbiórka surowców wtórnych „czystych", nie zanieczyszczonych innymi odpadami; zbiórka odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologię ich ostatecznego przerobu w zakładach unieszkodliwiania; zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania; ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania. Cały program segregacji przebiega tak, aby w efekcie końcowym: oddzielnie pozyskać poszczególne asortymenty odpadów do powtórnego wykorzystania jako surowce wtórne; oddzielnie pozyskać odpady niebezpieczne do specjalistycznego, bezpiecznego ich unieszkodliwiania; zebrać odpady organiczne do biologicznego unieszkodliwiania; zebrać odpady palne, których nie można wykorzystać jako surowce wtórne, do termicznego unieszkodliwiania z odzyskiem energii cieplnej; zebrać pozostałe odpady, nie objęte opisanym wcześniej zagospodarowaniem oraz pozostałości po procesach unieszkodliwiania, np. resztki pokompostowe, popiół i żużel ze spalania, itd. w celu ich unieszkodliwiania na składowisku.

10 Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia odpadów.
Są to miejsca ogrodzone, nadzorowane, wyposażone w szereg kontenerów i pojemników, obejmujący teren działania przedsiębiorstwa i zostały zlokalizowane na bazie przedsiębiorstwa przy ul. 750 lecia Wąbrzeźna i MKUOK w Niedźwiedziu. Mieszkańcy mogą tu przynosić - dowozić, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych, odbierane są tam; zużyte oleje i farby wraz z opakowaniem, baterie, zużyte urządzenia domowe jak lodówki, pralki, kuchenki, telewizory, stare meble, itp. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia mają ogromne znaczenie w selektywnej zbiórce odpadów niebezpiecznych. Odbiór posegregowanych odpadów jest NIEODPŁATNY! Zbiór pozostałych segregowanych odpadów niebezpiecznych: Opakowania po lekach oraz leki we wszystkich aptekach działających na terenie powiatu. Akumulatory odbierane jeden za jeden oraz baterie w punktach sprzedaży na terenie powiatu oraz w wszystkich szkołach i urzędach użyteczności publicznej. W trosce o środowisko naturalne, mając na względzie dobro Klientów w naszej działalności kierujemy się prostymi zasadami. Naszym kapitałem jest wiedza, a celem zrównoważony rozwój. Działamy, rozwiązując trudne problemy gospodarki odpadami. Chcemy stosować pionierskie, niekonwencjonalne rozwiązania, jeśli tylko pozwolą one na zminimalizowanie negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego. Naszym celem jest wprowadzanie w Polsce standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu.

11 Dane statystyczne Ilość mieszkańców zamieszkujących obsługiwany przez PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie na koniec 2009 r. teren to mieszkańców, Obszar ten obsługuje 6 nowoczesnych śmieciarek dwudzielnych fińskiej firmy NTM przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów oraz DAF z hakiem obsługujący kontenery 30 m Ilość obsługiwanych gospodarstw domowych Ilość ustawionych pojemników to szt W tym do zbiórki selektywnej: - papier szt - szkło szt - bioodpady szt - tworzywa sztuczne szt

12 Widok MKUOK w Niedźwiedziu z lotu ptaka

13 PUK i M EKOSYSTEM Sp. zo.o. w Wąbrzeźnie wdrażając dyrektywy unijne oraz dostosowując Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (MKUOK) w Niedźwiedziu gmina Dębowa Łąka do wymogów prawa krajowego, przystąpiło w 2006 r. do modernizacji kompleksu projektując cztery współpracujące ze sobą moduły technologiczne. Są to: bezpieczne składowisko odpadów wyposażone w drenaż odcieków, drenaż opaskowy, instalację odgazowującą z czynnym wykorzystaniem pozyskanego gazu, monitoring, wagę oraz brodzik dezynfekcyjny, moduł do magazynowania wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów (surowców wtórnych przeznaczonych do odzysku), wraz z boksami na odpady zbierane selektywnie oraz do demontażu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz elementów wielkogabarytowych i budowlanych. moduł do prowadzenia kompostowania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych. moduł instalacji umożliwiającej przygotowanie odpadów do procesu odzysku i unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie poprzez budowę linii sortowniczej poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz przygotowania paliw formowanych wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia oraz budowie magazynu odpadów wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych klasyfikowanych jako niebezpieczne.

14 MKUOK został dostosowany do wymagań obowiązującego prawa poprzez modernizację składowiska oraz budowę modułu do prowadzenia kompostowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych zrealizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, obiekt o powierzchni składowania 4335,00 m2, instytucją wdrażającą był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

15 Zalety zastosowanego procesu kompostowania: - uzyskanie wartościowego produktu w postaci kompostu, - pełna higienizacja odpadów organicznych, - zmniejszenie o ok % ilości odpadów kierowanych na składowisko, - prosta tradycyjna technologia, realna do stosowania i uzasadniona ekonomicznie.

16 Kontynuując poprzednie działania Przedsiębiorstwo wybudowało instalację umożliwiającą przygotowanie odpadów do procesu odzysku i unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie, poprzez budowę linii sortowniczej poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz przygotowania paliw formowanych, stanowi ona integralną część MKUOK w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka. Efektem tej inwestycji jest spełnienie norm unijnych, a głównie zmniejszenie ilości składowanych odpadów i wydłużenie czasu eksploatacji składowiska w niezmienionej lokalizacji. Celem przedsięwzięcia jest maksymalny odzysk odpadów surowcowych, jak: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne oraz wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów, odpady niebezpieczne, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich składowania oraz zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych oraz przygotowania paliw RDF.

17 Bioelektroania

18

19

20

21 Schemat systemu zagospodarowania odpadów
Linia sortownicza poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz przygotowania paliw alternatywnych Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych Instalacja do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem osadów ściekowych Stacja odzysku gruzu budowlanego MKUOK w Niedźwiedziu gmina Dębowa Łąka Składowisko odpadów w tym odpadów balastowych Waga Magazyn odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych Instalacja do pozysku i energetycznego wykorzystania biogazu Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Boksy na odpady zbierane selektywnie

22 TECHNOLOGIA LINII SORTOWNICZEJ

23 W wyniku realizacji projektu możliwe stanie się również osiągnięcie następujących wskaźników środowiskowych: 1. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów w wyniku: segregacji – docelowo tj. od 2014 r. – o 10 921,65 t/rok, 2. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów w wyniku: poddaniu recyklingowi – docelowo tj. od 2014 r. – o 2170,63 t/rok, 3. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów w wyniku: kompostowaniu – docelowo tj. od 2014 r. – o 1515,00 t/rok, 4. Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych – docelowo tj. od 2014 r. - 76 t/rok. Należy podkreślić, iż instalacja sortowni umożliwia wybranie z masy odpadów przyjmowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz odpadów ulegających biodegradacji emitujących szkodliwy metan. Wskaźnikami na poziomie oddziaływania, których oszacowanie jest utrudnione będą: zmniejszona emisja zanieczyszczeń i odorów do atmosfery, zmniejszone negatywne oddziaływanie odpadów, znajdujących się na składowisku w Niedźwiedziu na środowisko naturalne.

24

25 Widok kabiny sortowniczej

26 Przesiewacz wibracyjny

27 Separator optyczny REDWAVE

28 Prasa hydrauliczna do zbelowania odpadów użytkowych i RDF

29 Separator pneumatyczny

30 Separator feromagnetyczny

31 Bunkier magazynujący

32 Przerzucarka kompostu Doppstadt DU 265

33 Kompaktor TANA G 320

34 DAF z systemem hakowym

35 Kruszarka szczękowa 7V4

36 Ładowarka teleskopowa JCB TM 310

37 Ciągnik Teletrack CX 65 L

38 Ładowarka czołowa JCB 456 ZX

39 Przesiewacz kompostu SM 518

40 Pomieszczenia socjalne, boksy na odpady i stacja sprężarek

41 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie ul. Matejki 13 8 7 – W Ą B R Z E Ź N O ISO 9001:2000 Świadczy usługi w zakresie: Wywóz i utylizacja odpadów, usługi zamiatania ulic i utrzymania zieleni miejskiej - tel Zarządzanie wspólnotami i obsługa nieruchomości - tel


Pobierz ppt "GOSPODARKA ODPADAMI prowadzona przez"

Podobne prezentacje


Reklamy Google