Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA A PRAK TYKA SZKOLNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA A PRAK TYKA SZKOLNA"— Zapis prezentacji:

1

2 INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA A PRAK TYKA SZKOLNA
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

3 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

4 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

5 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

6 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

7 Monitorowanie jakości pracy szkoły w zakresie kultury fizycznej.
Nadzór nad realizacją podstawy programowej w szkole na przykładzie wychowania fizycznego. Monitorowanie jakości pracy szkoły w zakresie kultury fizycznej. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

8 Zmiany w przepisach prawa oświatowego związane z nową podstawą programową
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

9 Wykaz najważniejszych aktów prawnych związanych z nową podstawą programową
Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17) 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 422) 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(...) (Dz. U. Nr 50, poz. 400) 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116) 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139, poz. 1130) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

10 Nowa podstawa programowa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

11 Nowa podstawa programowa
W zależności od potrzeb i możliwości szkoły w klasach: IV-VI szkoły podstawowej II-III gimnazjum w szkołach ponadgimnazjalnych(LO, LP, T, ZSZ) dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu nowej podstawy programowej dla przedmiotów: Wychowanie fizyczne od roku szkolnego 2009/2010 Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

12 Wymagania szczegółowe w zakresie:
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? II ETAP III ETAP IV ETAP 3 GODZ. 4 GODZ. 7 lat 19 lat LEKCYJNE I ETAP Wymagania szczegółowe w zakresie: diagnozy sprawności fizycznej diagnozy sprawności fiz. i rozwoju fiz. diagnozy spraw. i aktywności fiz. oraz rozwoju fiz. diagnozy sprawności i aktywności fiz. Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Katarzyna Hall treningu zdrowotnego treningu zdrowotnego treningu zdrowotnego treningu zdrowotnego sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku bezpieczeństwa i higieny osobistej bezpiecznej aktywności fiz. i higieny osobistej bezpiecznej aktywności fiz. i higieny osobistej bezpiecznej aktywności fiz. i higieny osobistej sportu sportu sportu tańca tańca

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 422) Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu nie były mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte. wychowanie fizyczne Gimnazjum godzin w ciągu etapu edukacyjnego Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

14 Wychowanie fizyczne – zajęcia obowiązkowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116) Wychowanie fizyczne – zajęcia obowiązkowe Część zajęć jest realizowana w systemie klasowo-lekcyjnym Część zajęć (1-2 godz. tyg.) może być organizowana przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne i może odbywać się w grupach międzyoddziałowych i miedzyklasowych Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

15 2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych 3) zajęć tanecznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116) Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (w ramach tygodniowego wymiaru godzin) dla uczniów: klas IV-VI szkoły podstawowej gimnazjum szkół ponadgimnazjalnych mogą być realizowane w formie: 1) zajęć sportowych 2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych 3) zajęć tanecznych 4) aktywnych form turystyki Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

16 więcej informacji: Podstawa programowa z komentarzami. T. 8, s. 37-66
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116) Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ramach ww. form, do wyboru przez uczniów. więcej informacji: Podstawa programowa z komentarzami. T. 8, s Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

17 Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116) Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać: 1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej; 2) uwarunkowania lokalne; 3) miejsce zamieszkania uczniów; 4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły; 5) możliwości kadrowe. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

18 Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej
Plan nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji podstawy programowej Nadzór na etapie planowania pracy dydaktycznej Nadzór na etapie realizacji planów pracy Nadzór na etapie sprawozdawczości, wyników pracy dydaktycznej Formy nadzoru – kontrola, ewaluacja, wspomaganie Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

19 Nadzór na etapie planowania pracy dydaktycznej
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

20 Podstawa programowa kształcenia ogólnego
Nowa podstawa programowa – mechanizm regulacji praktyki edukacyjnej Podstawa programowa kształcenia ogólnego Wspólna dla całego kraju Nauczyciel opracowuje własny program nauczania (lub wybiera autorstwa innej osoby) i proponuje dyrektorowi Program nauczania dla klasy Nauczyciel przygotowuje wg zasad ustalonych w szkole Okresowy plan pracy dla klasy Osnowa dla cyklu lekcji WF Konspekt lekcji WF

21 Zadanie nauczyciela Nauczyciel może:
opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; lub przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje; przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

22 Zadanie nauczyciela Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

23 Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania (wniosek).
Etapy procedury dopuszczenia programu nauczania do użytku w danej szkole Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania (wniosek). Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, doradcy metodycznego, konsultanta lub zespołu o zaproponowanym przez nauczyciela programie nauczania. (fakultatywnie) Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej (obligatoryjnie) Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w danej szkole (obligatoryjnie) Dopuszczone do użytku w danej szkole programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania (obligatoryjnie) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

24 Zadanie dla dyrektora przed dopuszczeniem do użytku w szkole Jak ocenić program?
Najważniejszą kwestią, którą należy sprawdzić przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania do użytku w danej szkole, jest zgodność jego zapisów z podstawą programową. Program może zawierać dodatkowe treści nauczania wykraczające poza zakres ustalony w podstawie programowej, jeśli są dobrze uzasadnione i możliwe do wprowadzenia w warunkach szkolnych, ale przede wszystkim musi prowadzić do opanowania wymagań wynikajacych z podstawy programowej. Jeśli program wykracza w jakimś zakresie poza podstawę programową, należy zwrócić uwagę, czy i na ile takie poszerzenie jest zasadne, a także możliwe do zrealizowania z uczniami. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

25 Podstawa programowa kształcenia ogólnego
Nowa podstawa programowa a program nauczania Program nauczania szczegółowe cele kształcenia i wychowania treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w pp sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy opis założonych osiągnięć ucznia propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Podstawa programowa kształcenia ogólnego Cele kształcenia – wymagania ogólne Zalecane warunki i sposób realizacji Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe

26 Nauczyciel powinien opracować plan pracy
Roczny plan pracy wynikający z programu nauczania z wychowania fizycznego zawiera: budżet godzin (plan kierunkowy) w każdej klasie, opis założonych osiągnięć uczniów w każdej klasie, treści kształcenia w każdej klasie. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

27 Plan kierunkowy dla III etapu edukacji
Liczba godzin wychowania fizycznego: 385 godzin w całym etapie – 4 godziny tygodniowo (2+2), czyli 2 godziny obowiązkowe w systemie klasowo-lekcyjnym (193 godziny w etapie – rocznie) i 2 godziny obowiązkowe do wyboru przez ucznia (192 godziny w etapie – 64 rocznie). W III etapie edukacji w wymaganiach programowych z wychowania fizycznego wyodrębniono dodatkowo obszar edukacji zdrowotnej. Najbardziej optymalnym wariantem jej realizacji będzie przeznaczenie na ten cel godzin z puli zajęć do wyboru w jednym, dowolnie wybranym przez szkołę semestrze (32 godziny ze 192 przysługujących na zajęcia do wyboru). Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

28 Plan kierunkowy – schemat zapisu
Obszary w. p. Formy aktyw. ruchowej klasa Diagnoza sprawności, aktywności i rozwoju fizycznego Trening zdrowotny Sporty całego życia i wypoczynek Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Sport Taniec Lekkoatletyka i atletyka terenowa I 3 2 - II III Gimnastyka podstawowa Różne formy zajęć ogólnorozwojowych 4 1 Zespołowe gry sportowe 13 6 12 Łączna liczba godz. I-III

29 Plan „osiągnięć uczniów”
Plan (śródroczny, roczny): – tematy lekcji ze sformułowanymi wymaganiami programowymi na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, ułożone w kolejności ich realizacji, opracowywane osobno na zajęcia lekcyjne i na zajęcia do wyboru. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

30 Planowane formy oceny osiągnięć ucznia
Plan – schemat zapisu Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe Planowane formy oceny osiągnięć ucznia Podstawowe Ponadpodstawowe Atletyka terenowa 1 Poznajemy zasady organizacji terenowych torów przeszkód Uczeń: plusy za wiadomości, plusy za sprawne i bezpieczne pokonywanie przeszkód wyjaśnia pojęcie terenowego toru przeszkód, pokonuje przeszkody technikami dostosowanymi do własnych możliwości, podaje przykłady aktywności fizycznej w terenie omawia zasady bezpiecznej organizacji terenowych torów przeszkód, pokonuje przeszkody najbardziej ekonomicznymi technikami ruchu, wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie

31 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego zawiera: opis przedmiotu oceny bieżącej (śródrocznej), najlepiej uporządkowany w tzw. obszary oceniania, opis sposobu oceny bieżącej, opis skali i kryteriów oceny bieżącej, opis sposobu ustalenia oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej), opis sposobu i trybu uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana przez nauczyciela. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

32 CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM OCENY Z WF?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… (fragmenty) § 2. 1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia; zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

33 CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM OCENY Z WF?
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.(…) § 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

34 WSKAŹNIKI WYSIŁKU WKŁADANEGO PRZEZ UCZNIA W WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI WF  udział w lekcjach WF (frekwencja, absencja), udział w obligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (frekwencja, absencja), udział w nieobligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (częstość), aktywność w czasie lekcji WF, aktywność w trakcie obligatoryjnych pozalekcyjnych zajęć WF, wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji WF (organizowanie ćwiczeń, prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie itp.), wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie obligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (organizowanie ćwiczeń, prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie itp.), wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie nieobligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (organizowanie ćwiczeń, prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie itp.), wykonywanie na terenie szkoły prac na rzecz WF (strony WWW, gazetki, konkursy itp.). Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

35 Przykłady oceny wysiłku
Ocena frekwencji w czasie lekcji WF: Ocena bieżąca frekwencji: kontrola obecności w dzienniku lekcyjnym z odnotowaniem podjęcia lub niepodjęcia ćwiczenia. Ocena semestralna (miesięczna itp.) z obszaru oceniania „frekwencja” w skali szkolnej (6-1) (nieobecności lub niećwiczenie usprawiedliwione nie są uwzględniane przy ustalaniu oceny): 6 – powyżej 95% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia, 5 – od 90% do 95% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia, 4 – od 80% do 89% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia, 3 – od 70% do 79% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia, 2 – od 60% do 69% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia, 1 – poniżej 60% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

36 Ocena aktywności w czasie lekcji WF:
Ocena bieżąca aktywności w skali dwustopniowej (+/–): (+) plus otrzymuje uczeń, który ćwiczy w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, (–) minus otrzymuje uczeń, który bez uzasadnionego powodu unika ćwiczeń. Ocena semestralna (miesięczna itp.) z obszaru oceniania „aktywność” w skali szkolnej (6-1): 6 – duża liczba plusów, 5 – duża liczba plusów i mała minusów, 4 – przewaga plusów nad minusami, 3 – przewaga minusów nad plusami, 2 – duża liczba minusów i mała plusów, 1 – duża liczba minusów. Określenie „duża liczba” i „mała liczba” wynika z odniesienia do liczby plusów zdobytych przez uczniów danego oddziału. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

37 Ocena bieżąca skali punktowej, ważonej:
Ocena wypełnienia funkcji organizacyjnych w czasie nieobligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF oraz wykonania na terenie szkoły prac na rzecz WF: Ocena bieżąca skali punktowej, ważonej: sędziowanie zawodów międzyklasowych – do 3 punktów, współudział w przygotowaniu szkolnej strony WWW na temat szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych – do 2 punktów, współudział w przygotowaniu szkolnej gazetki o tematyce sportowej – do 2 punktów, współudział w przygotowaniu szkolnego konkursu wiadomości o igrzyskach olimpijskich – do 2 punktów, pomoc przy organizacji międzyklasowych zawodów sportowych – do 1 punktów. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

38 Ocena wypełnienia funkcji organizacyjnych w czasie nieobligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF oraz wykonania na terenie szkoły prac na rzecz WF: Ocena semestralna z obszaru oceniania „wypełnienia funkcji organizacyjnych…” w skali szkolnej (6-1): 6 – 6 lub więcej punktów, 5 – 5 punktów 4 – 4 punkty, 3 – 2 lub 3 punkty, 2 – 1 punkt, 1 – 0 punktów. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

39 OCENA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… (fragmenty) § 2.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

40 Uszczegółowienie wymagań zapisanych w podstawie programowej:
Wymagania dla poprzedniego etapu edukacji: stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym. Wymagania dla trzeciego etapu edukacji: stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody. Wymagania dla następnego etapu edukacji: stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

41 w trakcie gry stosuje odbicie sposobem oburącz górnym,
W pierwszej klasie: w trakcie gry stosuje odbicie sposobem oburącz górnym, w trakcie gry stosuje zagrywkę sposobem dolnym z odległości dostosowanej do własnych umiejętności. W drugiej klasie: w trakcie klasowych zawodów sportowych pełni rolę sędziego i organizatora, na potrzeby klasowych zawodów sportowych układa kodeks „czystej gry” uwzględniający zasadę niewykorzystywanie przewagi losowej. W trzeciej klasie: w trakcie międzyklasowych zawodów sportowych pełni jedną z ról: zawodnika, sędziego, organizatora. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

42 Przedmiot oceny bieżącej w pierwszej klasie: umiejętność zastosowania w czasie uproszczonej gry w piłkę siatkową odbić sposobem górnym (ew. po załapaniu piłki) oraz zagrywki sposobem dolnym z odległości dostosowanej do możliwości ucznia. Sposób oceny bieżącej w pierwszej klasie: ocena umiejętności na podstawie obserwacji gry uproszczonej. Przedmiot oceny bieżącej w drugiej klasie: umiejętność zastosowania w czasie uproszczonej gry w piłkę siatkową zagrywki sposobem dolnym lub górnym z odległości dostosowanej do możliwości ucznia oraz umiejętność wykonania odbicia sposobem dolny z podania partnera (ew. nauczyciela). Sposób oceny bieżącej w drugiej klasie: ocena umiejętności wykonania odbić sposobem dolnym i zagrywki na podstawie obserwacji gry uproszczonej, ew. odbić sposobem dolnym na podstawie obserwacji sposobu wykonywania ćwiczeń z partnerem (ew. nauczycielem). Przedmiot oceny bieżącej w trzeciej klasie: umiejętność zastosowania w czasie uproszczonej gry w piłkę siatkową odbić sposobem dolnym (ew. po załapaniu piłki). Sposób oceny bieżącej w trzeciej klasie: ocena umiejętności na podstawie obserwacji gry uproszczonej. Skala i kryteria oceny bieżącej w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie: plus (+) zadanie wykonane, minus (-) zadanie niewykonane Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

43 DEFINIOWANIE SPOSOBU USTALANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Przykład 1 (wg Jerzego Pośpiecha) Ustalenie obszarów oceniania: wysiłek ucznia (W) poziom umiejętności wynikających z programu (U) Wyliczenie oceny końcowej: Udział wysiłku – 67% (2/3), udział osiągnięć edukacyjnych – 33% (1/3) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

44 DEFINIOWANIE SPOSOBU USTALANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Przykład 2 (wg Ewy Czerskiej po modyfikacji) Ustalenie obszarów oceniania: Zajęcia lekcyjne: frekwencja na lekcjach (FL) aktywność w czasie lekcji WF (AL) postęp i poziom umiejętności wynikających z programu (U) Zajęcia pozalekcyjne: frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych (FP) aktywność w czasie zajęć pozalekcyjnych (AP) Wyliczenie oceny końcowej: Udział wysiłku – 83% (5/6), udział osiągnięć edukacyjnych – 17% (1/6) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

45 DEFINIOWANIE SPOSOBU USTALANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Przykład 3 Ustalenie obszarów oceniania: frekwencja na lekcjach (FL) aktywność w czasie lekcji WF (AL) frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych (FP) aktywność w czasie zajęć pozalekcyjnych (AP) wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji WF (OL) wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie obligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (OP) poziom i postęp umiejętności wynikających z programu (U) poziom i postęp wiadomości wynikających z programu (W) Wyliczenie oceny końcowej: Udział wysiłku – 75% (3/4), udział osiągnięć edukacyjnych – 25% (1/4) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

46 DEFINIOWANIE SPOSOBU USTALANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Przykład 4  Ustalenie obszarów oceniania: frekwencja na lekcjach (FL) aktywność w czasie lekcji WF (AL) frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych (FP) aktywność w czasie zajęć pozalekcyjnych (AP) wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji WF (OL) wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie obligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (OP) poziom i postęp umiejętności i wiadomości wynikających z programu (UW) Wyliczenie oceny końcowej: Udział wysiłku – 50% (1/2), udział osiągnięć edukacyjnych – 50% (1/2) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

47 DEFINIOWANIE SPOSOBU USTALANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Przykład 5  Ustalenie obszarów oceniania: frekwencja na lekcjach (od 0 do 10 punktów) aktywność w czasie lekcji WF (od 0 do 20 punktów) frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych (od 0 do 10 punktów) aktywność w czasie zajęć pozalekcyjnych (od 0 do 20 punktów) wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji WF (od 0 do 10 punktów) wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie obligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (od 0 do 10 punktów) poziom i postęp umiejętności i wiadomości wynikających z programu (od 0 do 20 punktów) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

48 Wyliczenie oceny końcowej: 6 – powyżej 80 punktów
5 – od 70 do 79 punktów 4 – od 45 do 69 punktów 3 – od 20 do 44 punktów 2 – od 15 do 19 punktów 1 – poniżej 15 punktów  Udział wysiłku – 80% (4/5), udział osiągnięć edukacyjnych – 20% (1/5) Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

49 Monitorowanie jakości pracy szkoły w zakresie kultury fizycznej.
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

50 Składowe oceny i stymulacji jakości szkolnego wychowania fizycznego
Przykładowy zakres oceny i stymulacji jakości szkolnego wychowania fizycznego – propozycja dla dyrektora Składowe oceny i stymulacji jakości szkolnego wychowania fizycznego Aktywność uczniów Kompetencje uczniów Wychowanie fizyczne w różnych przejawach szkolnego życia Upowszechnianie wzorów kultury fizycznej w środowisku lokalnym Materialne standardy szkolnego wychowania fizycznego Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

51 Karty obserwacji zajęć,
Źródła informacji Rzetelna ocena każdego z tych obszarów wymaga analizy zebranych informacji z wielu udokumentowanych źródeł, takich jak: Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (np. frekwencja, oceny itp.), Karty obserwacji zajęć, Dokumentacja nauczyciela, zawierająca wyniki przeprowadzonych testów (np. umiejętności ruchowych, wiedzy itp.), Sprawozdania z przeprowadzonych imprez (np. sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów itp.), Dokumentacja różnych organizacji działających na terenie szkoły (np. SKS, UKS, koło turystyczne itp.), Protokoły rad pedagogicznych, Protokoły zespołu nauczycieli wf, Dokumentacja rady rodziców, Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

52 Księga ewidencji sprzętu sportowego,
Źródła informacji Księga ewidencji sprzętu sportowego, Plany dydaktyczno-wychowawcze wychowania fizycznego, Programy nauczania wychowania fizycznego, Plany zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, Harmonogram wykorzystania szkolnych obiektów sportowych, Inne przyjęte w szkole. Sprawdzenie jakości edukacji fizycznej nie powinno ograniczać się wyłącznie do oceny nauczycieli wychowania fizycznego (która czasami traktowana jest jako jedyne kryterium), gdyż wynik ich pracy jest uzależniony od wielu czynników (np. stosunku do aktywności ruchowej środowiska szkolnego – dyrekcji, nauczycieli innych przedmiotów; środowiska rodzinnego itp.), na które nie zawsze mają wpływ. Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

53 IV. Planowanie i realizacja zadań
Przykład narzędzia do oceny jakości pracy szkoły w zakresie kultury fizycznej Arkusz diagnostyczny do oceny jakości pracy szkoły w zakresie kultury fizycznej IV. Planowanie i realizacja zadań 1. Według jakich programów realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego? Autor, tytuł i nr programu 2. Czy szkoła realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy z zakresu kultury fizycznej? tak nie Jakich obszarów dotyczy? Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

54 3. Czy nauczyciele w-f diagnozują umiejętności ruchowe uczniów? tak
Jak często? nie Rodzaj narzędzia pomiaru Poziom umiejętności uczniów ogółem wysoki dobry średni niski Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

55 4. Czy nauczyciele w-f diagnozują sprawność fizyczną uczniów? tak
Jak często? nie Rodzaj narzędzia pomiaru Poziom umiejętności uczniów ogółem wysoki dobry średni niski Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

56 5. Czy nauczyciele w-f diagnozują wiedzę uczniów o kulturze fizycznej?
tak Jak często? nie Rodzaj narzędzia pomiaru Poziom umiejętności uczniów ogółem wysoki dobry średni niski Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

57 Rodzaj narzędzia pomiaru
6. Czy nauczyciele w-f diagnozują postawy uczniów wobec kultury fizycznej? tak Jak często? nie Rodzaj narzędzia pomiaru Poziom umiejętności uczniów ogółem wysoki dobry średni niski Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

58 7. Czy nauczyciele w-f organizują lekcje otwarte dla rodziców? tak
Liczba ogółem data nie Tematy lekcji 8. Czy nauczyciele w-f organizują lekcje pokazowe? Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

59 9. Ilu uczniów uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego? % Ogółem
Dz. Chł. W ciągu roku W semestrze I W semestrze II 10. Ilu uczniów jest zwolnionych z wychowania fizycznego? ogółem Zwolnienia roczne Zwolnienia w semestrze I Zwolnienia w semestrze II Przyczyny zwolnień Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

60 11. Jaka jest frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego? %
ogółem Dz. Chł. w ciągu roku w semestrze I w semestrze II Przyczyny zwolnień Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

61 V. Ocena osiągnięć uczniów
12. Jaki system oceny ucznia z wychowania fizycznego jest stosowany w szkole? Opis systemu oceniania 13. Jakie kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego są stosowane? lp. Kryteria oceny Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

62 14. Czy uczniowie są informowani o stosowanym w szkole systemie oceniania z w-f?
tak nie W jaki sposób? 15. Czy nauczyciele zapoznają rodziców z systemem oceny z wychowania fizycznego? Jak często? 16. Czy nauczyciele eksponują programowe i ponadprogramowe osiągnięcia uczniów w zakresie kultury fizycznej? Tak Nie 17. Czy uczniowie są nagradzani poza oceną za szczególne osiągnięcia w sferze kultury fizycznej?

63 Wypoczynek dzieci i młodzieży
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

64 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 (Dz.U nr 218 poz. 1696) .

65 Zmiana właściwości miejscowej kuratora oświaty
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami organizator zgłaszał placówkę wypoczynku kuratorowi właściwemu ze względu na miejsce, w którym odbywa się wypoczynek. Nowelizacja wprowadza obowiązek takiego zgłoszenia u kuratora oświaty właściwego dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora. Zaproponowane rozwiązanie usprawni organizację wypoczynku dzieci, ponieważ organizatorzy i rodzice mają bliższy kontakt właśnie z kuratorium w swoim województwie. Dodatkowo pozwoli ono zmniejszyć obciążenia administracyjne kuratoriów w województwach, w których w okresie wolnym od nauki wypoczywa największa liczba dzieci i młodzieży szkolnej.

66 Formy wypoczynku i likwidacja terminu „placówka wypoczynku"
W rozporządzeniu odstąpiono od nazywania poszczególnych form wypoczynku „placówką" i zastąpiono je terminem „wypoczynek". Na przestrzeni lat termin „placówka" budził liczne wątpliwości i utrudniał w praktyce stosowanie przepisów rozporządzenia sugerując, że np. obóz czy kolonie stanowią wyodrębnioną jednostkę organizacyjną.

67 Likwidacja karty kwalifikacyjnej obiektu i zastąpienie jej formularzem zgłoszenia wypoczynku
Nowelizacja zakłada, że zgłoszenie wypoczynku odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w Internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Wykorzystanie Internetu umożliwi sprawną wymianę informacji między kuratoriami oraz właściwymi miejscowo służbami (straż pożarna, inspekcja sanitarna). Nowelizacja likwiduje obowiązek posiadania karty kwalifikacyjnej obiektu. Jednocześnie obowiązek wypełnienia nowego formularza zgłoszenia oraz przedstawienia stosownych załączników spoczywa na organizatorze wypoczynku. Dla organizatorów, którzy planują wypoczynek trwający do 5 dni dla mniej niż 25 osób lub odbywający się poza granicami kraju, rozporządzenie wprowadza załącznik nr 2 stanowiący uproszczony formularz zgłoszenia.

68 Elektroniczna baza wypoczynku
Nowelizacja przewiduje utworzenie elektronicznej bazy danych o wypoczynku, która będzie zawierać informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwi rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych zamieszczanych w bazie, nowe rozwiązanie zostało skonsultowane z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

69 Nowe obowiązki organizatora i kierownika wypoczynku
Rozporządzenie nakłada na organizatora obowiązek posiadania dokumentacji poświadczającej kwalifikacje kierownika wypoczynku oraz wychowawców (lub wolontariuszy). Jednocześnie na kierownika nakłada się obowiązek posiadania podczas trwania wypoczynku dostarczonych przez organizatora kopii dokumentacji poświadczającej kwalifikacje pracowników (lub wolontariuszy). Tym samym odpowiedzialność za właściwą weryfikację tych dokumentów ponosi organizator. Organizatorom wypoczynku, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia złożyli dokumenty w celu zgłoszenia placówki, zostanie wydane zaświadczenie na podstawie dotychczasowych przepisów. W takiej sytuacji również organizowanie placówki i nadzór nad nią będą odbywać się na dotychczasowych zasadach. Nowelizacja rozporządzenia jest wynikiem szerokich konsultacji społecznych i uwzględnia wnioski organizacji pozarządowych w tym zakresie.

70 OFERTA SZKOLEŃ 2010/2011 Jarosław Ryhanycz 2017-03-28
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

71 Wychowanie fizyczne III/B/67 Lekcje wychowania fizycznego w systemie klasowo-lekcyjnym i w formie zajęć do wyboru – lekkoatletyka III/B/68 Zajęcia do wyboru z wychowania fizycznego – nordic walking III/B/69 Planowanie i organizacja zajęć do wyboru z wychowania fizycznego III/B/70 Turystyka jako element szkolnej oferty wychowania fizycznego III/B/71 Piłka nożna – tradycyjna czy halowa? III/B/72 Speed badminton w szkole III/B/73 Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

72 Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego III/B/75
Wychowanie fizyczne III/B/74 Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego III/B/75 Nowoczesne formy aktywności fizycznej – fat burner III/B/76 Nowoczesne formy aktywności fizycznej – pilates III/B/77 Nowoczesne formy aktywności fizycznej – stretching III/E/2 Goalball – alternatywne zajęcia wychowania fizycznego dla niewidomych i słabowidzących jako forma rehabilitacji i integracji Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

73 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
III/B/2 Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej III/B/3 Metodyka wychowania fizycznego bez tajemnic III/B/4 Gimnastyka na I etapie edukacyjnym III/B/5 Minipiłka ręczna na I etapie edukacyjnym III/B/6 Minipiłka nożna na I etapie edukacyjnym III/B/7 Minipiłka siatkowa na I etapie edukacyjnym III/B/8 Minikoszykówka na I etapie edukacyjnym III/B/9 Żywe lekcje w edukacji wczesnoszkolnej Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

74 Wszelkie informacje na temat oferowanych przez ZCDN form doskonalenia uzyskają Państwo w Zespole ds. Organizacji Szkoleń, tel , , Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,

75 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jarosław Ryhanycz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel ,


Pobierz ppt "INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA A PRAK TYKA SZKOLNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google