Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty dla beneficjentów działań i 4.1.3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty dla beneficjentów działań i 4.1.3"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3
Możliwości uzyskania wsparcia w kontekście obowiązujących przepisów i kierunków nowelizacji Płotki - czerwiec r Ziemowit Pirtań

2 Oś IV – podstawy prawne Unia Europejska: - Rozporządzenie Rady 1198/2006/WE - Rozporządzenie Rady 498/2007/WE Legislacja polska: - Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata ” w skrócie PO „Ryby” - Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego z 3 kwietnia 2009 r. - Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” z 15 października 2009 r. - Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich Wszystkie wymienione akty prawne znajdują się na

3 Wybrane regulacje Art.3.4 Ustawy o EFR z 3 kwietnia 2009 r.:
„4) oś priorytetowa 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki: rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006, b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006”

4 Kwalifikujące się środki
Wybrane regulacje Rozporządzenie 1198/2006/WE Artykuł 44 Kwalifikujące się środki 1. Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa może być udzielane na: a) wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa; b) restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej, w szczególności przez propagowanie ekoturystyki, pod warunkiem że działania te nie powodują zwiększenia nakładu połowowego; c) działania w zakresie dywersyfikacji poprzez propagowanie zróżnicowanego zatrudnienia rybaków w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa; d) podnoszenie wartości produktów rybactwa; e) wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej oraz usług na rzecz małych społeczności rybackich; f) ochronę środowiska w obszarach zależnych głównie od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności, regenerację i rozwój osad oraz wiosek przybrzeżnych, gdzie prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa, a także ochronę i poprawę dziedzictwa przyrodniczego oraz architektonicznego; g) przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej; h) promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi grupami w obszarach zależnych głównie od rybactwa, przede wszystkim w drodze tworzenia sieci i rozpowszechniania wzorców postępowania; i) nabywanie umiejętności i ułatwianie opracowania oraz realizacji lokalnej strategii rozwoju; j) partycypowanie w wydatkach bieżących grup.

5 Wybrane regulacje Rozporządzenie z 15 października 2009 r. - operacje 4.1.2: § Pomoc na realizacją operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, obejmuje: 1) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub 2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub 3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub 4) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, lub 5) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

6 Wybrane regulacje Rozporządzenie z 15 października 2009 r. - operacje 4.1.3: § Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obejmuje: tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa lub 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, lub b) naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub h) opieki zdrowotnej, lub i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

7 Przepisy UE i krajowe Każdy kraj członkowski ma pewną swobodę legislacyjną, ale : Dyrektywy Rady WE – muszą zostać przetransponowane na legislacje krajową Rozporządzenia Rady WE – obowiązują wprost każdego obywatela UE Z punktu widzenia interesu państwa, krajowe rozporządzenie nie powinno ograniczać możliwości rozwoju wynikającej z zapisów rozporządzenia UE – z punktu widzenia prawa – nie może.

8 LSROR NGR Działania 4.1.2 4.1.2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, 4.1.2.a budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki, 4.1.2.b zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, 4.1.2.c wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, 4.1.2.d udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

9 LSROR NGR 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój działalności turystycznej oraz usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar działania NGR, 4.1.3.a tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, 4.1.3.b podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, - naprawy i konserwacji statków i łodzi, - handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, - działalności usługowej związanej z wyżywieniem, - działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, - działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, - działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, - opieki zdrowotnej, - działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, - naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, - wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

10 Strategia LGROW – założenia rozporządzenia
Strategie LGROW i 7RYB Strategia LGROW – założenia rozporządzenia Strategia 7RYB – założenia rozporządzenia Dodanie w jednym z punktów środka „Zagłębie rybackie Wielkopolski”: 2. tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa.

11 Konflikt LSROR i rozporządzenia
Niezgodność zapisów LSROR z rozporządzeniem lub jego interpretacjami: Jednoczesna niezgodność z prawem UE Zgodność z prawem UE (1198/2006/WE), mimo niezgodności z przepisami krajowymi Konflikt przepisów krajowych ze wspólnotowymi na poziomie rozporządzeń, oznacza powinność stosowania prawa UE. Brak stosowania tej zasady przez IZ i IP pozostawia wyłącznie drogę sądową Jedyne wyjście – nowelizacja rozporządzenia harmonizująca oba akty !

12 Nowelizacja rozporządzenia
Zapowiedzi: szerokie zmiany, uregulowanie kwestii usług związanych z zakwaterowaniem, zastosowanie zapisu „w szczególności”, zmiana drobnych zapisów dotyczących spraw formalnych, brak zmian w kierunku operacji „rybackich” zmiana dofinansowania w działaniu ze 100% na 85% Partnerzy umowy o współpracy – 7RYB, LGROW i NGR podjęły wspólną inicjatywę – wystąpiły do Ministra z pismem proponującym zmianę podejścia.

13 Warsztaty dla kadr i Zarządów 17 maja 2011 roku
Wspólne stanowisko Warsztaty dla kadr i Zarządów 17 maja 2011 roku wypracowanie wspólnego stanowiska adresowanego do MRiRW, skupienie się na kierunkach - nie konkretnych zapisach, szerokie uzasadnienie stanowiska wraz konsultacją prawną. Stanowisko zawiera 6 postulatów : 1 – wycofanie zakresów operacji zawężających możliwości z 1198/2006/WE, lub wyraźne oznaczenie ich jako przykładowych (w szczególności). 2 – ogólną harmonizację rozporządzenia krajowego i 1198/2006/WE, 3 – odstąpienie od posługiwania się klasyfikacją PKD podczas interpretacji przepisów, 4 – nacisk na umożliwienie rozwiązań innowacyjnych, 5 – analiza zmian rozporządzeń dotyczących pozostałych osi, w celu przeniesienia analogicznych zmian do osi 4, 6 – ustanowienie przepisów przejściowych, umożliwiających stosowanie prawa wstecz w uzasadnionych przypadkach .

14 Szanse na zmiany Deklaracje MRiRW co do szybkiego przeprowadzenia nowelizacji brak oficjalnego projektu nowelizacji, konsultacje społeczne, konsultacje międzyresortowe, KONKURS ! wybory … Dużo zależało będzie od terminu nowelizacji i podejścia IP – przy dobrej woli możemy rozpocząć nabór wniosków licząc na zmianę rozporządzenia przed ostateczną weryfikacją wniosku przez UM

15 potraktowanie I konkursu jako pilotażowego,
Co przed nami ? Skupienie się na kolejnych konkursach potraktowanie I konkursu jako pilotażowego, nadzieja na zmiany w rozporządzeniu, szansa na nowe otwarcie po wyborach, doświadczenie i precedensy. Załóżmy z góry, że pierwszy konkurs będzie przecierał szlaki …

16 Dziękuję za uwagę ! Ziemowit Pirtań Płotki 2011 r


Pobierz ppt "Warsztaty dla beneficjentów działań i 4.1.3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google