Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian"— Zapis prezentacji:

1 Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian
Jadwiga Świętoń Tarnobrzeg,

2 Cele i kierunki zmian Szkoła – miejscem przyjaznym dla ucznia
Praca zespołowa nauczycieli Dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia Rok Odkrywania Talentów Włączanie rodziców do działań i współdecydowania Określenie roli biblioteki i obowiązku współdziałania nauczycieli z biblioteką

3 … w podstawie programowej
realizację celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru jak i w postaci zasobów multimedialnych

4 Rola biblioteki nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni
odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania selekcjonowania i wykorzystywania informacji

5 wyniki monitorowania Nowa podstawa programowa zakłada, że nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji Jakie są formy współpracy nauczycieli z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie realizacji powyższych celów?

6 Gimnazjum nauczyciele prowadzą lekcje w bibliotece

7 Gimnazjum - inne formy współpracy
wykorzystanie zasobów bibliotecznych: księgozbioru, ICIM, wideoteki (indywidualnie i na lekcjach) współpraca przy uzupełnianiu księgozbioru biblioteki (ustalanie listy lektur, konsultacje dotyczące zakupu książek, wideoteki, publikacji metodycznych), w tym uzupełnianie zasobów biblioteki własnymi pracami uczniów wykonanymi w ramach projektów edukacyjnych nauczyciele bibliotekarze prowadzą lekcje biblioteczne

8

9 Gimnazjum - inne formy współpracy
wskazywanie uczniom biblioteki i jej zasobów jako źródła informacji każdy nauczyciel z każdą klasą ma obowiązek poprowadzić lekcje w czytelni z użyciem sprzętu multimedialnego selekcjonowanie materiału przedmiotowego zadania domowe wymagające korzystania z wiedzy pozapodręcznikowej

10 Gimnazjum - inne formy współpracy
bibliotekarz przygotowuje materiały na lekcje organizowanie konkursów, wystaw we współpracy z nauczycielami pomoc nauczyciela bibliotekarza w szybkim wyszukiwaniu informacji prelekcje nauczyciela bibliotekarza zapewnienie lektur obowiązkowych i uzupełniających

11 przeglądy twórczości artystycznej
W trosce o to, aby uczniowie odczuwali motywującą satysfakcję z działalności twórczej, szkoła powinna stwarzać warunki do prezentowania osiągnięć uczniów. Szkoła prezentuje osiągnięcia uczniów poprzez: Szkoła podstawowa Gimnazjum wystawy 99% 84% przeglądy twórczości artystycznej 69% 73%

12 … w rozporządzeniu o ocenianiu
Projekt edukacyjny realizowany obowiązkowo w gimnazjum

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Projekt edukacyjny Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046)

14 Projekt edukacyjny § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

15 Projekt edukacyjny 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

16 Projekt edukacyjny 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. (w 2010 do 30 listopada)

17 Projekt w podstawie programowej
Wiedza o społeczeństwie: około 20% treści nauczania określonych w podstawie programowej powinno być realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego, działanie zespołowe, zadania mogą być wykonywane indywidualnie wskazane jest, by każdy uczeń uczestniczył w co najmniej jednym projekcie w każdym roku nauczania przedmiotu. Monitorowanie potwierdziło realizację projektów

18 Projekt w podstawie programowej
Język polski: wprowadzając nowe treści nauczania, nauczyciel powinien wykorzystywać m.in. metody aktywizujące np. dyskusja i debata, drama, projekt edukacyjny, happening samodzielne, aktywne i świadome wykonywanie zadań pomoże uczniom przyjąć poznawane treści jako własne Monitorowanie: połowa badanych gimnazjów wykorzystuje tę metodę na lekcjach j. polskiego

19 Zadania szkoły związane z realizacją projektu
Dyrektor i Rada Pedagogiczna podejmą decyzje dotyczące organizacji pracy nad projektami: zasady wyboru tematu /problem, treści programowe liczebność zespołów, opieka nad zespołami uczniowskimi (wychowawca klasy, nauczyciel, koordynator?) , czas i termin realizacji projektów, forma prezentacji, dokumentowanie, ocenianie projektu, kryteria oceny zachowania.

20 Podstawą do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum jest spełnienie przez niego minimalnych warunków, którymi powinny być między innymi: czynny udział w pracy nad projektem w zespole; wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu) doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami); przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji wykonanego projektu (sprawozdania z projektu, karty projektu lub innej przyjętej przez szkołę formy); udział w publicznej prezentacji projektu.

21 Cechy dobrego projektu
konkretny - wiadomo, co dokładnie stanie się w trakcie i po jego zakończeniu, kto i w jaki sposób będzie go realizował, ile będzie kosztował, ważny - dla grupy docelowej, naszej instytucji/grupy oraz dla rozwiązania problemu, skuteczny - przynosi wymierny efekt, aktualny - odnosi się do pilnych, aktualnych problemów i potrzeb, jest umieszczony w określonych ramach czasowych, celowy - odpowiada na faktyczne potrzeby określonej grupy, wyważony - skala działań jest dostosowana do skali problemu, możliwości organizacyjnych; działania są dobrze zaplanowane, jest dobrze zarządzany.

22 Zarządzanie projektem
Planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie wszystkich działań tak, aby projekt (nasz pomysł) został z powodzeniem zrealizowany mimo pojawiających się trudności i ryzyka. Proces ten zaczyna się, zanim zostaną zaangażowane jakiekolwiek zasoby i jest kontynuowany, dopóki wszystkie prace nie zostaną wykonane i zakończone. Najważniejsze jest to, aby wynik końcowy w pełni usatysfakcjonował zarówno wykonawcę projektu, jak i odbiorcę.

23 Zalety projektu Rozwija umiejętności: twórczego myślenia,
samodzielnego uczenia się, planowania i organizacji pracy, współpracy w grupie, zbierania informacji, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, porozumiewania się, autoprezentacji…

24 Rodzaje projektów zorientowane na działalność poznawczą (opisać, zbadać, sprawdzić, odkryć) zorientowane na działalność praktyczną (usprawnić, wykonać, wynaleźć) obejmujące jedną dziedzinę lub kilka (przedmiot, różne przedmioty)

25 Przykładowe projekty Patron szkoły Historia szkoły Święto szkoły
Nasi absolwenci Strona internetowa Dzień … „Perełki” regionu Ścieżka dydaktyczna Temat: bliski uczniom realny życiowy związany z PP albo spoza Sposób sformułowania: (problem) jak … w jaki sposób ? co możemy zrobić ..?

26 Rola biblioteki Statut gimnazjum określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania bibliotekarza, zgodnie z potrzebami , z uwzględnieniem zadań w zakresie: 1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 2) tworzenia warunków do poszukiwania porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się TI, 3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

27 Rola biblioteki Wyszukanie literatury Materiały dla nauczycieli
Zestawienia bibliograficzne Pomoc w wyborze tematów Wskazywanie źródeł informacji Pomoc w wyszukiwaniu materiałów Opiekun projektu Umożliwienie prezentacji Gromadzenie ciekawszych efektów: albumy, prace, … „Rejestr” zrealizowanych projektów (tematów)

28 Agnieszka Mikina, Bożena Zając
METODA PROJEKTÓW W GIMNAZJUM. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów

29 Pierwsza część - poradnik zawierający praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania projektów edukacyjnych na etapach: przygotowania projektu, jego realizacji, publicznego przedstawienia rezultatów projektu, oceny i monitorowania. Uzupełnieniem tej części są przykładowe dokumenty wypracowywane przez uczniów podczas wykonywania projektów oraz narzędzia służące do monitorowania i oceny. Druga część opisuje projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zamieszczono w niej informacje o genezie metody projektów, klasyfikacji projektów, zmianie roli nauczyciela, roli pracy grupowej.

30 Jacek Strzemieczny JAK ORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ GIMNAZJALNE PROJEKTY EDUKACYJNE. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

31 Poradnik jest spojrzeniem na metodę projektów, wypadkową wiedzy i doświadczeń jego Autora i szkół uczestniczących w realizacji projektów pod egidą Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zawiera wskazówki dotyczące organizacji prac związanych z realizacją projektów w szkole opatrzone uwagami odnoszącymi się do znaczenia podejmowanych w projektach działań dla rozwoju kompetencji uczniów i szkoły oraz krótkie charakterystyki zrealizowanych w różnych szkołach projektów uczniowskich. Uzupełnieniem są propozycje zapisów w prawie wewnątrzszkolnym opracowane przez dyrektorów szkół mających duże doświadczenie w realizacji projektów.

32

33 … w innych rozporządzeniach
dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczących kształcenia uczniów niepełnosprawnych dotyczących działalności placówek

34 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

35 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez orzeczenia, opinii inne orzeczenia i opinie niepełnosprawny niedostosowany społecznie zagrożony niedostosowaniem rozpoznanie na terenie szkoły orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania opinia poradni

36 Metody, sposoby pracy Obserwacja Dostosowane do potrzeb ucznia
Opracowanie planu działań wychowawczych PDW IPET KIPU

37 W modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole lub placówce wyróżnione zostały trzy poziomy: poziom diagnostyczny, programowy i praktyczny. Legenda do schematu: Na slajdzie, za pomocą trzech strzałek na górze zaprezentowane zostały symbolicznie trzy grupy uczniów ze SPE. Z lewej strony wymieniona jest poradnia psychologiczno pedagogiczna, w tym specjalistyczna. Nazwa ta ilustruje fakt, iż orzeczenia i opinie, o których była już mowa, wystawiane są przez te właśnie placówki. Poniżej napis przedszkole, szkoła, placówka (ośrodek) oznacza, miejsce realizacji pracy z uczniem ze SPE Szary prostokąt stanowiący tło dla elementów schematu ilustruje fakt pracy Zespołu osób, o czym będzie mowa w dalszej prezentacji. Z prawej strony na górze widniej litera P, która symbolizować będzie na następnych schematach poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną. Poniżej pokazany jest podział modelu na poziomy - poziome kreski pokazują granice podziału, podane są nazwy poziomów modelu - cyfry 1, 2, 3 będą je symbolizować na dalszych slajdach. Można byłoby postawić pytania: Czy jest sens dzielić postępowanie z uczniem ze SPE na poziomy i omawiać poszczególne fazy? Czy nie da się tego procesu edukacji przedstawić prościej? Odpowiedzi są następujące: - Gdyby obserwator, spoglądając na dziecko, które nazwaliśmy dzieckiem ze SPE, mógł w sposób idealny odczytać przyczyny trudności z jakimi ma ono do czynienia w swojej edukacji, to nie musielibyśmy określać poszczególnych faz prowadzenia rozpoznania diagnostycznego – pokazanych na schemacie w diagnostycznej części modelu. Mielibyśmy od razy gotowy wynik, potrafilibyśmy trafnie podać wszystkie specjalne potrzeby edukacyjne dziecka, nie wymieniając ich za dużo i nie zapominając o żadnej. - Gdyby następnie można było na podstawie takiego rozpoznania podać idealnie trafne działania, których podjęcie pozwoliłoby dziecku w maksymalnie korzystny dla siebie sposób rozwijać się i edukować, to nauczyciel od razu miałby do dyspozycji idealny program, według którego prowadziłby 100% skuteczną edukację. Można byłoby wtedy zrezygnować z poszukiwania form, metod, potrzebnych do skonstruowania IPET lub ustalenia Planu Działań Wspierających. Niepotrzebne byłoby również podejmowanie działań o charakterze ewaluacyjnym. Raz przyjęta strategia byłaby trafna i nie wymagałaby poprawek. Tak nie jest niestety. Nie jesteśmy idealni, nie potrafimy stawiać zawsze idealnych diagnoz, ani zawsze stosować idealnych rozwiązań. W związku z powyższym w ważnych, złożonych sytuacjach – a w takiej sytuacji znajduje się każdy uczeń ze SPE – powinniśmy działać zespołowo, kontrolować przebieg i efekty swoich działań.

38 Rola biblioteki Zgromadzenie materiałów Zestawienia Obserwacja
Włączenie się do działań zespołu

39 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
na rok szkolny 2010/2011

40 Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art
Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.); Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

41 Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit
Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów przydzielanie zajęć i rozliczanie ich realizacji należy do kompetencji dyrektora

42 Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit
Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Godzin tych nie można przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa … (imiona i nazwiska uczniów, daty i tematy zajęć, liczby godzin, obecność uczniów, podpisy)

43 Dziękuję


Pobierz ppt "Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian"

Podobne prezentacje


Reklamy Google