Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jadwiga Świętoń Tarnobrzeg, 13.12.2010. Cele i kierunki zmian Szkoła – miejscem przyjaznym dla ucznia Praca zespołowa nauczycieli Dostosowanie do indywidualnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jadwiga Świętoń Tarnobrzeg, 13.12.2010. Cele i kierunki zmian Szkoła – miejscem przyjaznym dla ucznia Praca zespołowa nauczycieli Dostosowanie do indywidualnych."— Zapis prezentacji:

1 Jadwiga Świętoń Tarnobrzeg, 13.12.2010

2 Cele i kierunki zmian Szkoła – miejscem przyjaznym dla ucznia Praca zespołowa nauczycieli Dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia Rok Odkrywania Talentów Włączanie rodziców do działań i współdecydowania Określenie roli biblioteki i obowiązku współdziałania nauczycieli z biblioteką

3 … w podstawie programowej realizację celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru jak i w postaci zasobów multimedialnych

4 nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania selekcjonowania i wykorzystywania informacji Rola biblioteki

5 Nowa podstawa programowa zakłada, że nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji Jakie są formy współpracy nauczycieli z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie realizacji powyższych celów? wyniki monitorowania

6 nauczyciele prowadzą lekcje w bibliotece Gimnazjum

7 wykorzystanie zasobów bibliotecznych: księgozbioru, ICIM, wideoteki (indywidualnie i na lekcjach) współpraca przy uzupełnianiu księgozbioru biblioteki (ustalanie listy lektur, konsultacje dotyczące zakupu książek, wideoteki, publikacji metodycznych), w tym uzupełnianie zasobów biblioteki własnymi pracami uczniów wykonanymi w ramach projektów edukacyjnych nauczyciele bibliotekarze prowadzą lekcje biblioteczne Gimnazjum - inne formy współpracy

8

9 wskazywanie uczniom biblioteki i jej zasobów jako źródła informacji każdy nauczyciel z każdą klasą ma obowiązek poprowadzić lekcje w czytelni z użyciem sprzętu multimedialnego selekcjonowanie materiału przedmiotowego zadania domowe wymagające korzystania z wiedzy pozapodręcznikowej Gimnazjum - inne formy współpracy

10 bibliotekarz przygotowuje materiały na lekcje organizowanie konkursów, wystaw we współpracy z nauczycielami pomoc nauczyciela bibliotekarza w szybkim wyszukiwaniu informacji prelekcje nauczyciela bibliotekarza zapewnienie lektur obowiązkowych i uzupełniających Gimnazjum - inne formy współpracy

11 W trosce o to, aby uczniowie odczuwali motywującą satysfakcję z działalności twórczej, szkoła powinna stwarzać warunki do prezentowania osiągnięć uczniów. Szkoła prezentuje osiągnięcia uczniów poprzez: Szkoła podstawowaGimnazjum wystawy99%84% przeglądy twórczości artystycznej 69%73%

12 … w rozporządzeniu o ocenianiu Projekt edukacyjny realizowany obowiązkowo w gimnazjum

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) Projekt edukacyjny

14 § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny

15 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny

16 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. (w 2010 do 30 listopada) Projekt edukacyjny

17 Wiedza o społeczeństwie: około 20% treści nauczania określonych w podstawie programowej powinno być realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego, działanie zespołowe, zadania mogą być wykonywane indywidualnie wskazane jest, by każdy uczeń uczestniczył w co najmniej jednym projekcie w każdym roku nauczania przedmiotu. Monitorowanie potwierdziło realizację projektów Projekt w podstawie programowej

18 Język polski: wprowadzając nowe treści nauczania, nauczyciel powinien wykorzystywać m.in. metody aktywizujące np. dyskusja i debata, drama, projekt edukacyjny, happening samodzielne, aktywne i świadome wykonywanie zadań pomoże uczniom przyjąć poznawane treści jako własne Monitorowanie: połowa badanych gimnazjów wykorzystuje tę metodę na lekcjach j. polskiego Projekt w podstawie programowej

19 Dyrektor i Rada Pedagogiczna podejmą decyzje dotyczące organizacji pracy nad projektami: zasady wyboru tematu /problem, treści programowe liczebność zespołów, opieka nad zespołami uczniowskimi (wychowawca klasy, nauczyciel, koordynator?), czas i termin realizacji projektów, forma prezentacji, dokumentowanie, ocenianie projektu, kryteria oceny zachowania. Zadania szkoły związane z realizacją projektu

20 Podstawą do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum jest spełnienie przez niego minimalnych warunków, którymi powinny być między innymi: czynny udział w pracy nad projektem w zespole; wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu) doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami); przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji wykonanego projektu (sprawozdania z projektu, karty projektu lub innej przyjętej przez szkołę formy); udział w publicznej prezentacji projektu.

21 Cechy dobrego projektu konkretny - wiadomo, co dokładnie stanie się w trakcie i po jego zakończeniu, kto i w jaki sposób będzie go realizował, ile będzie kosztował, ważny - dla grupy docelowej, naszej instytucji/grupy oraz dla rozwiązania problemu, skuteczny - przynosi wymierny efekt, aktualny - odnosi się do pilnych, aktualnych problemów i potrzeb, jest umieszczony w określonych ramach czasowych, celowy - odpowiada na faktyczne potrzeby określonej grupy, wyważony - skala działań jest dostosowana do skali problemu, możliwości organizacyjnych; działania są dobrze zaplanowane, jest dobrze zarządzany.

22 Zarządzanie projektem Planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie wszystkich działań tak, aby projekt (nasz pomysł) został z powodzeniem zrealizowany mimo pojawiających się trudności i ryzyka. Proces ten zaczyna się, zanim zostaną zaangażowane jakiekolwiek zasoby i jest kontynuowany, dopóki wszystkie prace nie zostaną wykonane i zakończone. Najważniejsze jest to, aby wynik końcowy w pełni usatysfakcjonował zarówno wykonawcę projektu, jak i odbiorcę.

23 Zalety projektu Rozwija umiejętności: twórczego myślenia, samodzielnego uczenia się, planowania i organizacji pracy, współpracy w grupie, zbierania informacji, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, porozumiewania się, autoprezentacji…

24 Rodzaje projektów zorientowane na działalność poznawczą (opisać, zbadać, sprawdzić, odkryć) zorientowane na działalność praktyczną (usprawnić, wykonać, wynaleźć) obejmujące jedną dziedzinę lub kilka (przedmiot, różne przedmioty)

25 Przykładowe projekty Patron szkoły Historia szkoły Święto szkoły Nasi absolwenci Strona internetowa Dzień … Perełki regionu Ścieżka dydaktyczna Temat: bliski uczniom realny życiowy związany z PP albo spoza Sposób sformułowania: (problem) jak … w jaki sposób ? co możemy zrobić..?

26 Statut gimnazjum określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania bibliotekarza, zgodnie z potrzebami, z uwzględnieniem zadań w zakresie: 1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 2) tworzenia warunków do poszukiwania porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się TI, 3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, Rola biblioteki

27 Wyszukanie literatury Materiały dla nauczycieli Zestawienia bibliograficzne Pomoc w wyborze tematów Wskazywanie źródeł informacji Pomoc w wyszukiwaniu materiałów Opiekun projektu Umożliwienie prezentacji Gromadzenie ciekawszych efektów: albumy, prace, … Rejestr zrealizowanych projektów (tematów)

28 Agnieszka Mikina, Bożena Zając METODA PROJEKTÓW W GIMNAZJUM. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów

29 Pierwsza część - poradnik zawierający praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania projektów edukacyjnych na etapach: przygotowania projektu, jego realizacji, publicznego przedstawienia rezultatów projektu, oceny i monitorowania. Uzupełnieniem tej części są przykładowe dokumenty wypracowywane przez uczniów podczas wykonywania projektów oraz narzędzia służące do monitorowania i oceny. Druga część opisuje projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zamieszczono w niej informacje o genezie metody projektów, klasyfikacji projektów, zmianie roli nauczyciela, roli pracy grupowej.

30 Jacek Strzemieczny JAK ORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ GIMNAZJALNE PROJEKTY EDUKACYJNE. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

31 Poradnik jest spojrzeniem na metodę projektów, wypadkową wiedzy i doświadczeń jego Autora i szkół uczestniczących w realizacji projektów pod egidą Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zawiera wskazówki dotyczące organizacji prac związanych z realizacją projektów w szkole opatrzone uwagami odnoszącymi się do znaczenia podejmowanych w projektach działań dla rozwoju kompetencji uczniów i szkoły oraz krótkie charakterystyki zrealizowanych w różnych szkołach projektów uczniowskich. Uzupełnieniem są propozycje zapisów w prawie wewnątrzszkolnym opracowane przez dyrektorów szkół mających duże doświadczenie w realizacji projektów.

32 www.ore.edu.pl

33 … w innych rozporządzeniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczących kształcenia uczniów niepełnosprawnych dotyczących działalności placówek

34

35 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bez orzeczenia, opinii inne orzeczenia i opinie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego niepełnosprawny niedostosowany społecznie zagrożony niedostosowaniem orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania opinia poradni rozpoznanie na terenie szkoły

36 Metody, sposoby pracy Obserwacja Dostosowane do potrzeb ucznia Opracowanie planu działań wychowawczych PDW IPET KIPU

37

38 Rola biblioteki Zgromadzenie materiałów Zestawienia Obserwacja Włączenie się do działań zespołu

39 na rok szkolny 2010/2011

40 Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.); Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

41 zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów przydzielanie zajęć i rozliczanie ich realizacji należy do kompetencji dyrektora Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

42 Godzin tych nie można przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa … (imiona i nazwiska uczniów, daty i tematy zajęć, liczby godzin, obecność uczniów, podpisy) Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

43 Dziękuję


Pobierz ppt "Jadwiga Świętoń Tarnobrzeg, 13.12.2010. Cele i kierunki zmian Szkoła – miejscem przyjaznym dla ucznia Praca zespołowa nauczycieli Dostosowanie do indywidualnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google