Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian w klasie VI opracowanie na podst

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian w klasie VI opracowanie na podst"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian w klasie VI opracowanie na podst
Sprawdzian w klasie VI opracowanie na podst. materiałów CKE- Marzena Balicka SP Stronie Śląskie

2 Podstawa prawna sprawdzianu
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (…) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów (…) z późn. zmianami, w szczególności Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 zmieniające powyższe

3 Organizacja sprawdzianu
Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy Sprawdzianu nie można „nie zdać” Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu- laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem Sprawdzian ma formę pisemną

4 Charakter sprawdzianu
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:   czytania, pisania,  rozumowania,  korzystania z informacji,  wykorzystywania wiedzy w praktyce (w tym liczenia) Umiejętności te opisane są w standardach wymagań

5 Umiejętności badane na sprawdzianie mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp. Zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są: podstawowe dla tego poziomu kształcenia, ponadprzedmiotowe, niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.

6 Podobieństwa i różnice
Sprawdzian do 2013/ 2014 Jedna część sprawdzianu z treściami matematycznymi, polonistycznymi, historycznymi i przyrodniczymi Trwa 60 minut 3. Wynik sprawdzianu to suma punktów za zadania- max 40 Sprawdzian od 2014/2015 1. Sprawdzian w dwóch częściach Zadania z języka polskiego i matematyki z elementami z historii i przyrody Zadania z języka uczonego w szkole jako obowiązkowy ( u nas język angielski 2. Pierwsza część trwa 80 minut Po przerwie druga część Druga część trwa 45 minut 3. Uczeń uzyska cztery wyniki wyrażone w procentach- wynik ogólny i trzy wyniki szczegółowe

7 Podobieństwa i różnice cd
4. Zadania na sprawdzianie mają formę otwartą i zamkniętą 5. Wyników nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym 6. Na prośbę ucznia lub rodzica praca jest udostępniana do wglądu 7. Wydłużenie czasu bądź praca z nauczycielem wspomagającym odbywa się w odrębnej sali 8. Uprawnienia laureata i finalisty konkursu przedmiotowego z zakresu przedmiotów objętych sprawdzianem, o zasięgu wojewódzkim, zwalnia ucznia ze sprawdzianu 4. Zadania na sprawdzianie mają formę otwartą i zamkniętą 5. Wyników nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym 6. Na prośbę ucznia lub rodzica praca jest udostępniana do wglądu 7. Wydłużenie czasu bądź praca z nauczycielem wspomagającym odbywa się w odrębnej sali 8. Uprawnienia laureata i finalisty konkursu przedmiotowego z zakresu przedmiotów objętych sprawdzianem, o zasięgu wojewódzkim, zwalnia ucznia z części sprawdzianu

8 Dostosowania Na podstawie Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydawanego w każdym roku do 30 sierpnia, można dostosować warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W roku szkolnym 2013/14 Komunikat z dnia 30 sierpnia 2013r w sprawie dostosowań warunków i form w roku szkolnym 2013/14

9 Dostosowania- 2013/2014 Dla uczniów niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psych.- ped. w tym specjalistycznej Dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psych. –ped. w tym specjalistycznej Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez publiczną poradnię psych.- ped. w tym specjalistycznej Dla uczniów chorych lub niesprawnych czasowo ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia lekarskiego Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią na podstawie opinii poradni psych. – ped. w tym specjalistycznej W szczególnych przypadkach niewskazanych w wykazie Rada pedagogiczna wskazuje sposoby dostosowania warunków i form sprawdzianu. Szczegóły w Komunikacie Dyrektora CKE z dnia 30 sierpnia 2013r. (…)

10 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie słabowidzący na podstawie orzeczenia Możliwe dostosowania: Zestaw zadań dla ucznia dostosowany do dysfunkcji( czcionka 24 lub 16) Zaznaczanie odpowiedzi zadań zamkniętych w zestawie zadań bez przenoszenia na kartę odpowiedzi Zestawy zadań nagrane na płycie Cd gdy korzysta z komputera Korzystanie z przyborów optycznych Oświetlenie stanowiska pracy Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu lub czytaniu ( gdy wada wzroku uniemożliwia odczytanie czcionki 24) Zapewnienie w trakcie sprawdzianu obecność tyflopedagoga jako członka zespołu nadzorującego

11 Możliwe dostosowania 2013/14
Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji Zaznaczenie odpowiedzi w zestawie , bez przenoszenia na kartę odpowiedzi Zapewnienie obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego ( członka zespołu nadzorującego) jeśli to jest niezbędne do nawiązania prawidłowego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu

12 Możliwe dostosowania 2013/14
Uczniowie niewidomi- na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji np. zestaw zadań Braillem, arkusz w czarnodruku Zestawy zadań nagrane na CD( gdy korzysta z komputera) Korzystanie z maszyny do pisania Braillem, specjalnie dostosowanego komputera, kubarytmów Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego Zapewnienie obecności tyflopedagoga ( członka zespołu nadzorującego)jeśli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzetu

13 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie niepełnosprawni ruchowo na podstawie orzeczenia lub z czasową niesprawnością rak na podstawie zaświadczenia lekarskiego Możliwe dostosowania: Przedłużenie czasu Zaznaczanie odpowiedzi zadań zamkniętych w zestawie zadań bez przenoszenia na kartę odpowiedzi Zapisywanie odpowiedzi na komputerze Korzystanie z nauczyciela wspomagającego w pisaniu lub czytaniu Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia

14 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie z afazją – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zaznaczanie odpowiedzi zadań zamkniętych w zestawie zadań bez przenoszenia na kartę odpowiedzi Przedłużenie czasu Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub pisaniu Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych Płyta CD do zestawów z języka z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami Zapewnienie obecności specjalisty ( członka zespołu nadzorującego), jeśli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu

15 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim- na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji uwzględniający przedłużenie czasu Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności ( członka zespołu nadzorującego)jeśli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu

16 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie z autyzmem , w tym zespołem Aspergera – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji uwzględniający przedłużenie czasu Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności ( członka zespołu nadzorującego)jeśli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu Zapisywanie odpowiedzi na komputerze ( jeśli zaburzenie grafii uniemożliwia odczytania pracy lub uczeń posługuje się alternatywnymi sposobami komunikacji Obecność osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy przy obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia

17 Możliwe dostosowania 2013/14
Uczniowie z przewlekłymi chorobami- na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków Dostosowanie warunków sprawdzianu do specyfiki choroby Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu lub/i czytaniu Przedłużenie czasu

18 Możliwe dostosowania 2013/14
Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo- na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków Dostosowanie warunków sprawdzianu do specyfiki choroby Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego ( gdy uczeń nie może sam pisać)

19 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w tym z dysleksją na podstawie opinii Możliwe dostosowania: Zaznaczanie odpowiedzi zadań zamkniętych w zestawie zadań bez przenoszenia na kartę odpowiedzi Przedłużenie czasu Zapisywanie na komputerze( możliwe tylko gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy) Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy i uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy Pomoc nauczyciela- jako odczytanie jeden raz głośno po kolei wszystkie teksty mające więcej niż 250 słów- możliwe tylko gdy głęboka dysleksja uniemożliwia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu Zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania zadań otwartych

20 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie którzy znaleźli się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej Możliwe dostosowania Zapewnienie obecności specjalisty jeśli jest to niezbędne do właściwego kontaktu z uczniem Przedłużenie czasu Przystąpienie do sprawdzianu w osobnej sali

21 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni Możliwe dostosowania: Przedłużenie czasu Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu lub czytaniu Zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania zadań z języka polskiego i matematyki uwzględniających specyficzne trudności uczenia się

22 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zapewnienie obecności specjalisty, jeśli to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem Przedłużenie czasu Przystąpienie do sprawdzianu w oddzielnej sali

23 Możliwe dostosowania 2013/2014
Uczniowie mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem się za granicą- na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej Przedłużenie czasu Przystąpienie do sprawdzianu w odrębnej Sali Zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania zadań otwartych, jeśli zachodzi taka uzasadniona potrzeba

24 Uczeń Na sprawdzian przynosi czarny długopis, którym zaczernia pola na karcie odpowiedzi Przynosi przybory do rysowania- ołówek, linijkę, kątomierz, cyrkiel, ekierkę, gumkę Na sprawdzianie nie wolno mu korzystać z kalkulatora Na sprawdzianie nie wolno mu mieć żadnych urządzeń telekomunikacyjnych Pracuje samodzielnie Przed zakończeniem nie opuszcza sali w której odbywa się sprawdzian Nie zakłóca przebiegu sprawdzianu Nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych Nanosi odpowiedzi na kartę odpowiedzi i koduje pracę

25 Strona


Pobierz ppt "Sprawdzian w klasie VI opracowanie na podst"

Podobne prezentacje


Reklamy Google