Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA RODZICÓW"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA RODZICÓW
SPRAWDZIAN W ROKU SZK. 2014/2015 INFORMACJE DLA RODZICÓW

2 Procedura Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców/opiekunów prawnych ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków sprawdzianu

3 Sprawdzian w klasie VI Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych.

4 Szczegółowy opis wymagań, kryteria oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie (na stronie w zakładce: Egzaminy: Sprawdzian) Prezentacja dotycząca nowej formy sprawdzianu znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce: uczeń

5 ZMIANY ORGANIZACYJNE 1) Nowa formuła sprawdzianu: dwie części.
• CZĘŚĆ 1. – język polski i matematyka (80 minut) • CZĘŚĆ 2. – język obcy nowożytny (45 minut) 2) Wynik podawany w % dla: • CZĘŚCI 1. (z dodatkowo wyszczególnionym wynikiem z języka polskiego i matematyki) • CZĘŚCI 2.

6 ZMIANY MERYTORYCZNE Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

7 ZMIANY JAKOŚCIOWE • Zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów • Szerszy repertuar rodzajów zadań oraz materiałów źródłowych (np. komiks, afisz, mapa) • Kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do oceniania

8 Zwolnienie ze sprawdzianu
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

9 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

10 Dostosowanie egzaminów do potrzeb ucznia - Sprawdzian
Podstawy prawne Zgodnie z §37 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (...) w szkołach publicznych uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ustawy.

11 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

12 Ważność opinii W przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej, do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

13 PROCEDURY Opinię z PPP rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

14 Dostosowanie warunków
1.      Zróżnicowane w formie zestawy egzaminacyjne dla zdających stosownie do ich potrzeb (np. arkusze oznaczone symbolem: S2, S4, S5, S6, S7, S8).

15 Uczniowie słabo słyszący i niesłyszący
1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. 3. Zapewnienie w czasie sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

16 Uczniowie z przewlekłymi chorobami (S1)
1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 2. Dostosowanie warunków zdawania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby. 3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 20. Komunikatu. 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie i/lub czytanie. W przypadku części drugiej sprawdzianu przyznanie tego dostosowania oznacza automatyczne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).

17 Uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia (dysleksja rozwojowa). (praca z arkuszem standardowym, o symbolu S1)

18 Problemy z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu (dysleksja właściwa):
1. Pisanie sprawdzianu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję oraz treść tekstów liczących 250 słów i więcej, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu. Możliwość wydłużenia czasu pracy, lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego. Czasu przeznaczonego na odczytanie treści arkusza nie wlicza się do czasu trwania sprawdzianu. 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

19 2. Niski poziom graficzny pisma (dysgrafia): pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma. Jeżeli pismo jest nieczytelne, możliwe jest zapisywanie odpowiedzi za pomocą komputera z usuniętymi programami korekty językowej odłączonego od sieci wewnętrznej i zewnętrznej. Możliwość wydłużenia czasu lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii PPP.

20 3. Problemy ze stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, z uwzględnianiem struktury różnych form wypowiedzi, z prawidłowością graficzną zapisu obliczeń i z zachowaniem orientacji przestrzennej (dysortografia, dyskalkulia): samodzielnie formułowane przez uczniów wypowiedzi za zdania otwarte są punktowane z zastosowaniem kryteriów dostosowanych do dysfunkcji uczniów. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii PPP.

21 Uczniowie (słuchacze), którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej) 1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 20. Komunikatu, w zależności od potrzeb. 2. Przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali. 3. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

22 Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej
1. Przedłużenie czasu, 2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. 3. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

23 Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej cd.
4. Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie, zamówiona w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia br.

24 ORGANIZACJA SPRAWDZIANU
Sprawdzian lub egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń (słuchacz) korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: a) korzystanie z urządzeń technicznych, b) korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego, c) udział nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu (członka zespołu nadzorującego).

25 Wydłużony czas pisania sprawdzianu
 w części pierwszej – nie więcej niż o 40 minut  w części drugiej – nie więcej niż o 25 minut

26 Procedury orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu na wniosek rady pedagogicznej na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz opinii, zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

27 Procedury Dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia do 25 listopada 2014 r. o dostosowaniu warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu Rodzice ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań do 30 listopada 2014 r.

28 Próbne sprawdziany 5 listopada 2014 r. (język polski, matematyka)
6 listopada 2014 r. (język angielski) 21 stycznia 2015 r. (język polski, matematyka) 22 stycznia 2015 r. (język angielski) W przypadku zorganizowania próbnego sprawdzianu przez OKE szkoła dostosuje się do wskazanego przez OKE terminu.

29 SPRAWDZIAN 1 kwietnia 2015r. (środa)

30 Dziękuję za uwagę.

31 Procedury Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu na podstawie wskazań rady pedagogicznej Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów na podstawie złożonych przez rodziców dokumentów

32 W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia (słuchacza), rodzic (prawny opiekun) ucznia lub słuchacz składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

33 Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
I. Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

34 Uczniowie z autyzmem, w tym z Zespołem Aspargera (praca z arkuszem dostosowanym, o symbolu S2)
1.    Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala). 2.  Uczeń może otrzymać wsparcie nauczyciela, który ukierunkowuje jego uwagę na wykonaniu zadań (osobna sala)

35 Uczniowie niewidomi (praca z arkuszem dostosowanym w piśmie Braille'a, o symbolu - A6)
1. Uczeń ma prawo do dodatkowego wyposażenia, zgodnie     z zaleceniami poradni potrzebami zdających np.: maszyny do pisania Braille’a lub specjalnie dostosowanego komputera lub/i kubarytmy oraz folie z przyborami do rysowania. 2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala). 3. Możliwość zapewnienia pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu np. dla uczenia, który nie opanował jeszcze pisma Braille’a. Przebieg sprawdzianu z udziałem nauczyciela wspomagającego w pisaniu powinien być zarejestrowany w formie nagrania audio.

36 Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim (praca z arkuszem dostosowanym o symbolu - A8
1. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala). 2. Możliwość pomocy nauczyciela wspomagającego, zgodnie  z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

37 Uczniowie słabo widzący (praca z arkuszem dostosowanym o symbolach: A4 z czcionką 16 pkt. lub A5 z czcionką 24 pkt.) 1. Uczeń ma prawo do dodatkowego wyposażenia, zgodnie z zaleceniami poradni potrzebami zdających np.: przybory optyczne, z których uczeń korzysta na co dzień oraz dodatkowe oświetlenie. 2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala). 3. Możliwość pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu (osobna sala + nagranie audio)  lub/i czytaniu (osobna sala).

38 Uczniowie niepełnosprawni ruchowo - w tym z dziecięcym porażeniem mózgowym (praca z arkuszem standardowym o symbolu - A1) 1. Dostosowanie warunków organizacyjnych, w tym przystosowanie stanowiska pracy oraz zapisywanie odpowiedzi za pomocą komputera odłączonego od wewnętrznej i zewnętrznej sieci, z którego usunięto programy korekty językowej 2. Uczeń może skorzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i zapisywaniu odpowiedzi (warunki dostosowania nie powinny odbiegać od tych, do których uczeń został wdrożony w toku edukacji szkolnej) (osobna sala + nagranie audio) 3. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

39 III. Uczniowie słabowidzący
(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu (zestaw zapisany czcionką Arial 16 pkt lub 24 pkt). 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. 3. Zestawy zadań nagrane na płycie CD w formie plików .pdf (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta z komputera). 4. Płyta CD do zestawów zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie (możliwe tylko w przypadku ucznia, który korzysta z zestawu zapisanego czcionką Arial 24 pkt). 5. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi uczeń posługuje się na co dzień.

40 IV. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo
(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie (słuchacze) z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) 1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 21. Komunikatu. 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. 3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze. 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. 5. Płyta CD do zestawów zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie, zamówiona w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną. 6. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia (słuchacza).

41 VI. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

42 VII. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 1. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem). 2. Obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym (członka zespołu nadzorującego). 3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 21. Komunikatu. 4. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

43 VIII. Uczniowie (słuchacze) z przewlekłymi
chorobami (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) 1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 2. Dostosowanie warunków zdawania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby. 3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 21. Komunikatu. 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.

44 IX. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub
niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) 1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 2. Dostosowanie warunków zdawania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby. 3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe wtedy, gdy uczeń lub słuchacz nie może pisać sam i przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali).

45 X. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(na podstawie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. 2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 21. Komunikatu. 3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).

46 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia (słuchacza) do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).

47 5. Pomoc nauczyciela, który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań sprawdzianu lub części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja uniemożliwia samodzielne czytanie zrozumienie dłuższego tekstu).

48 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
5.1posługiwanie się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku, 5.2wybieranie przyrządów służących do obserwacji i pomiaru, odpowiadanie na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisywanie wyników obserwacji, 5.3wykonywanie obliczeń, 5.4planowanie i wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora,

49 4. Korzystanie z informacji
4.1wskazywanie źródeł informacji, posługiwanie się nimi, analizowanie oferty mediów kierowanej do dzieci i młodzieży, 4.2wybieranie spośród tych ofert, kierowanie się wskazanymi kryteriami.

50 5.5wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych poznanych własności,
5.6rozpoznawanie oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnianie zasad użytkowania domowych urządzeń elektrycznych, 5.7wyjaśnianie na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne, 5.8rozumienie potrzeby stosowania poznanych zasad.

51 2. Pisanie 2.1pisanie na temat i zgodnie z celem posługując się różnymi formami wypowiedzi, 2.2formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu (intencji), 2.3budowanie tekstu poprawnego kompozycyjnie, celowe stosowanie środków językowych przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych interpunkcyjnych, 2.4przedstawianie w postaci graficznej danych z tabeli, 2.5dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

52 6. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

53 XI. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 1. Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty , jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem. Wymienioną osobę powołuje się w skład zespołu nadzorującego. 2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 21. Komunikatu, w zależności od potrzeb. 3. Przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej

54 3.5opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu,
3.6rozpoznawanie charakterystycznych cech własności, 3.7dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich i sprawdzanie na przykładach, 3.8ustalanie sposobu rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania, 3.9analizowanie otrzymanych wyników z oceną ich sensowności.

55 3. Rozumowanie 3.1posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń, 3.2przedstawianie przyczyn i skutków wydarzeń zjawisk, 3.3określanie znaczenia osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego, 3.4wyrażanie własnych opinii wraz z próbą ich uzasadnienia, wyjaśnianie swojego stanowiska, używanie odpowiednich argumentów,

56 1. Czytanie 1.1odczytywanie różnych tekstów kultury, 1.2określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu, 1.3rozumienie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach, 1.4odczytywanie danych z różnych rodzajów źródeł.

57 Zakres umiejętności badanych na sprawdzianie określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Są one zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego, zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ustalono ogólnie, że na sprawdzianie należy sprawdzać opanowanie umiejętności wymienionych w tabeli poniżej.

58 Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA RODZICÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google