Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GASTRONOMICZNO - JĘZYKOWEGO DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GASTRONOMICZNO - JĘZYKOWEGO DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 GASTRONOMICZNO - JĘZYKOWEGO DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
SCENARIUSZ KONKURSU GASTRONOMICZNO - JĘZYKOWEGO DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ PRZEPROWADZONEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MRĄGOWIE Pomysł i opracowanie: Grażyna Kiełczewska- nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych Krystyna Drężek- nauczyciel języka niemieckiego Oprawa fotograficzna: Krzysztof Bruderek- nauczyciel historii 1. Zgodność konkursu z podstawą programową 2. Wstęp 3. I Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno-Językowy Założenia metodyczne Przewidywane osiągnięcia i efekty pracy uczniów Przebieg Uczestnicy Regulamin

2 ZGODNOŚĆ KONKURSU Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
Propozycja realizacji konkursu gastronomiczno - językowego dla szkoły ponadgimnazjalnej jest zgodna z założeniami, celami i treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, opublikowanego w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

3 Wstęp Jedną z ważniejszych cech nowej, zreformowanej polskiej szkoły powinno być nauczanie zintegrowane, ukazujące uczniom świat całościowo, a nie poprzez fragmentaryczną wiedzę przedmiotową, oraz takie nauczanie, które lepiej przygotowuje uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie. Międzyprzedmiotowa integracja w szkole zawodowej i technikum zaspokaja nie tylko potrzeby uczniów, ale również w pełni realizuje oczekiwania społeczne – dobre przygotowanie do pracy oraz do życia w ustawicznie zmieniających się warunkach. Liczne przedmioty zawodowe gastronomiczne są źródłem wielu tematów i zagadnień, które w naturalny sposób mogą być wykorzystane podczas lekcji językowej lub odwrotnie, język obcy można wprowadzić do lekcji przedmiotu zawodowego, w czasie której można go stosować w naturalnym kontekście i sytuacji. Mając na uwadze fakt, że przyszły absolwent szkoły zawodowej czy technikum gastronomicznego powinien posiadać nie tylko wykształcenie zawodowe, lecz również ogólne – w tym znajomość języków obcych – należałoby poszukać sposobów interdyscyplinarnego powiązania tych dziedzin. Prowadzenie zajęć z przedmiotu zawodowego gastronomicznego w technikum gastronomicznym można połączyć z nauczaniem języka obcego. W czasie lekcji do materiału z zakresu przedmiotu zawodowego gastronomicznego zostaje wbudowana określona partia specjalistycznego materiału leksykalnego bezpośrednio dotycząca określonego tematu i połączona z wykorzystaniem wiedzy, którą uczniowie posiadają z zakresu języka niemieckiego ogólnego i zawodowego. Lekcja zachowuje strukturę i charakter lekcji przedmiotu zawodowego gastronomicznego, lecz posiada także elementy językowe podane w odpowiedniej proporcji (lub odwrotnie). Uczniowie odnoszą dwojaką korzyść. Po pierwsze wzbogacają wiedzę zawodową, a po drugie zdobywają dodatkową wiedzę językową. Jednym z przykładów integracji nauczania języka obcego z przedmiotami zawodowymi gastronomicznymi może być zorganizowany przez nauczycieli naszej szkoły I Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy.

4 I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNO-JĘZYKOWY
Czas trwania: 6 godzin lekcyjnych

5 1. Założenia metodyczne Cele Metody nauczania Formy pracy Środki dydaktyczne 2. Przewidywane osiągnięcia i efekty pracy uczniów 3. Przebieg 4. Uczestnicy 5. Regulamin

6 CELE: Propagowanie sztuki kulinarnej, nie tylko w ramach lekcji przedmiotów zawodowych i języków obcych Rozpowszechnianie potraw kuchni różnych narodów Poznanie związanego z obróbką wstępną, cieplną, sposobem przygotowania, podania i prezentacji Utrwalenie wcześniej poznanych nazw artykułów spożywczych Opanowanie słownictwa fachowego i struktur gramatycznych (np. strony biernej) charakterystycznych dla języka zawodowego Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej Konfrontacja możliwości i umiejętności uczniów z różnych szkół naszego regionu Podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego Wspieranie rozwoju zawodowego ucznia zdolnego Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności ponadprogramowych Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, co powoduje lepsze zaspokajanie lokalnych potrzeb edukacyjnych młodzieży Umiejętne wykorzystanie surowców i dbałość o środowisko naturalne Zapoznanie z GHP i GMP ( Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna) Przestrzeganie zasad BHP

7 METODY: opis samodzielna praca objaśnienie metoda zajęć praktycznych
pokaz

8 FORMY PRACY: praca indywidualna

9 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: sprzęt znajdujący się w pracowni gastronomicznej
produkty spożywcze

10 Przewidywane osiągnięcia i efekty pracy uczniów
Umiejętność samodzielnego wykonywania potrawy. Umiejętność wykorzystania nowoczesnych procesów technologicznych. Umiejętność prezentacji potrawy zarówno od strony gastronomicznej jak i językowej. Znajomość słownictwa, struktur gramatycznych i językowych w czasie prezentacji. Płynność, poprawność wymowy i intonacji. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami. Możliwość skonfrontowania swoich wiadomości i umiejętności z umiejętnościami uczniów z innych szkół. Umożliwienie uczniom zarówno technikum gastronomicznego jak i szkoły zawodowej wspólnego udziału w konkursie. Opanowanie umiejętności kompetencji zawodowych i językowych szczególnie kompetencji komunikowania się. Zdolność wykorzystania przez uczniów nabytych wiadomości i umiejętności w późniejszym egzaminie zawodowym

11 PRZEBIEG KONKURSU Trzy miesiące wcześniej został opracowany regulamin konkursu. Następnie przesłano opracowany regulamin do różnych szkół i przekazano uczniom informację o odbywającym się konkursie. Głównym zadaniem uczniów było zgłoszenie się do konkursu, wyszukiwanie odpowiedniej, zgodnej z regulaminem potrawy. Następnie uczniowie musieli przetłumaczyć przepis na wybraną potrawę i przygotować się do prezentacji w języku angielskim lub niemieckim. Głównym założeniem było opanowanie pamięciowe danego przepisu. Jednym z etapów na terenie naszej szkoły był Szkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy. Były to eliminacje do odbywającego się później konkursu międzyszkolnego. Dnia 30 marca 2010 r. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie zorganizował I Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy. Konkurs odbył się w kategorii „Potrawy półmięsne”

12 1.Wprowadzenie Powitanie uczestników konkursu.
Przypomnienie regulaminu. Przedstawienie komisji (część gastronomiczna) Losowanie stanowisk pracy.

13 2. Praktyczne wykonywanie przez uczniów potraw konkursowych
Indywidualna praca uczniów. Monitorowanie przebiegu części I konkursu przez komisję oceniającą wykonanie i pracę uczniów. Sprzątanie stanowisk pracy.

14 3. Prezentacja potraw Ekspozycja wykonanych przez uczniów potraw, estetyka podania Pokaz Kuchni Rosyjskiej przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

15 4. Prezentacja językowa Przedstawienie komisji językowej.
Pełen opis procesu przygotowania potrawy w wybranym języku.

16 5. Ocena pracy uczniów przez komisję
Obrady komisji Przyznawanie punktów za najlepszą potrawę. Przyznawanie punktów za najefektywniejszą prezentację językową. Przyznanie nagród laureatom konkursu.

17 6. Zakończenie konkursu Wręczenie dyplomów z podziękowaniami sponsorom za ufundowanie nagród. Wręczenie dyplomów z podziękowaniami za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Wręczenie nagród laureatom konkursu i upominków wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie.

18 UCZESTNICY: I. Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku
II. Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie III. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie IV. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

19 REGULAMIN Konkurs ma formułę otwartą, czyli mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym. Konkurs organizowany jest w pracowni gastronomicznej (sala nr 200) Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w dniu 30 marca 2010 r., obejmujący samodzielne wykonanie wybranej potrawy: Kategoria Potrawy półmięsne; Uczeń wraz z opiekunem dokonują samodzielnie wyboru surowców i dodatków składających się na określoną potrawę. Koszty surowców oraz przejazdu uczestnicy konkursu pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy I Międzyszkolnego Konkursu Gastronomiczno – Językowego rezygnują ze spotkania organizacyjnego, którego celem było ustalenie tematu. Prosimy o wytypowanie czterech uczniów: - dwóch uczniów z języka niemieckiego; - dwóch uczniów z języka angielskiego Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 01 marca 2010 r. Czas na wykonanie zadania -2,5 godziny, łącznie z przygotowaniem i prezentacją swojej potrawy. Uczestnik konkursu będzie wykonywał potrawę w ilości 4 porcji wraz z dodatkami; Uczestnik powinien posiadać przy sobie aktualną książeczkę zdrowia oraz kompletny strój kucharza; Po skończonej pracy uczestnicy porządkują swoje stanowisko pracy; W trakcie trwania konkursu uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp; Osoby biorące udział w konkursie nie mogą korzystać z pomocy innych osób; Uczestnicy przywożą ze sobą surowce potrzebne do wykonania potrawy konkursowej. Wyposażenie - sprzęt znajdujący się w pracowni gastronomicznej; - możliwość przywiezienia ze sobą swojego sprzętu i naczyń do prezentacji; - o ewentualną pomoc uczestnicy konkursu mogą się zwrócić do uczniów wyznaczonych przez organizatorów. Zasady oceniania Uczestnicy będą oceniani indywidualnie przez komisję Skład komisji zostanie ustalony w późniejszym terminie. Oceniać będzie: Regulamin gastronomii: stopień trudności wykonywanej potrawy, pomysłowość, sprawność w sporządzaniu potrawy, przygotowanie stanowiska pracy, ekonomiczne wykorzystanie surowca, prawidłowość przebiegu procesu technologicznego, estetykę, cechy organoleptyczne potrawy. Regulamin prezentacji językowej: Prezentacja powinna zawierać: -Pełny opis procesu przygotowania potrawy -Zachowany logiczny porządek -Dobry poziom znajomości słownictwa, struktur gramatycznych i językowych, nieliczne błędy językowe, -wypowiedź powinna być płynna -stosowanie poprawnej wymowy i intonacji Prezentacja powinna składać się z 3 części: 1. Wstęp - produkty, źródło, historia potrawy 2. Rozwinięcie - proces przygotowania potrawy 3. Walory smakowe i zdrowotne potrawy, dlaczego ta potrawa została wybrana Oceniana będzie: 1. Prezentacja tematu (6pkt) 2. Umiejętności językowe(3pkt) 3. Zaprezentowanie potrawy z pamięci - można korzystać z notatek (1pkt) Ocena końcową – suma punktów z gastronomii plus suma punktów z prezentacji językowej. Opiekunowie nie biorą udziału w ocenianiu! Nagrody Przewidziane są nagrody rzeczowe za I miejsca oraz dyplomy za udział. Dokumentowanie przebiegu konkursu Komisja Konkursowa ogłosi wyniki końcowe na podstawie protokołu z przebiegu konkursu.

20 INFORMACJA O KONKURSIE
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNO - JĘZYKOWY ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MRĄGOWIE Harmonogram dnia konkursowego 30 marca 2010r. 8.00 – przyjazd uczestników konkursu wraz z opiekunami; 8.15 wspólne śniadanie; 8.45 losowanie stanowisk pracy; 9.00 wykonywanie potraw konkursowych; 11.00 – prezentacja potraw; praca komisji konkursowej; ok. godziny uroczyste zakończenie konkursu - ogłoszenie wyników; - wręczenie nagród; - degustacja potraw; - podziękowania. SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "GASTRONOMICZNO - JĘZYKOWEGO DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google