Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

2 Podstawa prawna Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze ś nia 1991 r. o systemie o ś wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z pó ź n. zm.) Organ wykonawczy jednostki samorz ą du terytorialnego, w terminie do dnia 31 pa ź dziernika, przedstawia organowi stanowi ą cemu jednostki samorz ą du terytorialnego informacj ę o stanie realizacji zada ń o ś wiatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szko ł ach tych typów, których prowadzenie nale ż y do zada ń w ł asnych jednostki samorz ą du terytorialnego.

3 Sieć szkolna W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Rabka-Zdrój prowadziła 11 placówek oświatowych, w tym: * 3 przedszkola publiczne, * Zespół Przedszkoli Specjalnych, * 3 szkoły podstawowe, * 1 gimnazjum publiczne, * 3 zespoły szkół. W szkołach podstawowych (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Chabówce) działały oddziały przedszkolne, w których realizowane było roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Ponadto na terenie Gminy Rabka-Zdrój funkcjonował Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej wchodzącej w skład ZSPiG w Ponicach. Od 01 września 2010 r. został utworzony Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej wchodzącej w skład ZSPiG w Rdzawce, a od 14 lutego 2011 r. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.

4 Sieć szkolna – Placówki niepubliczne Na terenie Gminy Rabka-Zdrój funkcjonowały placówki niepubliczne: Gimnazjum im. Świętej Rodziny, Przedszkole Niepubliczne Wołynianka, Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Teddy (od 01 grudnia 2010 r. likwidacja działalności na czas remontu), którym przekazywana była dotacja.

5 Przedszkola publiczne Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2009 r. i na 30 września 2010 r.

6 Przedszkola publiczne – liczba dzieci W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli zwiększyła się o 46 dzieci. Wzrost głównie spowodowany był utworzeniem Punktów Przedszkolnych: w Ponicach i przy Szkole Podstawowej Nr 4. Zwiększeniu także uległa liczba dzieci uczęszczających do ZPS o 16 dzieci, co skutkowało koniecznością utworzenia dodatkowego oddziału.

7 Przedszkola publiczne Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2009 r. i na 30 września 2010 r.

8 Specjalne potrzeby edukacyjne W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w roku szkolnym 2010/2011 dla 3 dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowane były zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego z nich. Jednemu dziecku, posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przydzielono 6 godzin tygodniowo przeznaczonych na realizację w/w zajęć.

9 Stopień zaspokojenia potrzeb na miejsca wychowania przedszkolnego Liczba dzieci urodzonych w latach Liczba miejsc w przedszkolach Procent zaspokojenia potrzeb PublicznychNiepublicznych ,5% Liczbę miejsc w przedszkolach publicznych ustalono, biorąc po uwagę miejsca jakimi dysponują: Przedszkole Miejskie Nr 1 (125), Przedszkole Nr 2 (50), Przedszkole w Chabówce (95), Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (25), Nr 3 (25), Nr 4 (25), jak również Punkty Przedszkolne w Rdzawce (25), Ponicach (25) i Szkole Podstawowej Nr 4 (25). Z kolei w przedszkolach niepublicznych: Wołynianka (25) i Happy Teddy (10) [od 01 grudnia 2010 r. zlikwidowano działalność na czas remontu].

10 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2009 r. i na 30 września 2010 r.

11 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zmniejszyła się o 61 uczniów: – w SP Nr 2 – 28 uczniów, – w SP Nr 3 – 6 uczniów, – w SP Nr 4 – bez zmian, – w ZSSPiG w Chabówce – 5 uczniów, – w ZSPiG w Ponicach – 1 uczeń, – w ZSPiG w Rdzawce – 19 uczniów, – w Gimnazjum Nr 1 – 2 uczniów.

12 Liczba oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2009 r. i na 30 września 2010 r.

13 Liczba oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach zmniejszyła się o 2 oddziały: – w SP Nr 2 – 1 oddział, – w ZSPiG w Rdzawce – 1 oddział.

14 Nauczanie indywidualne Nauczanie indywidualne jest organizowane przez dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Indywidualne nauczanie jest organizowane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: – 6 do 8 godzin (dla uczniów klas I-III SP), – 8 do 10 godzin (dla uczniów klas IV-VI SP), – 10 do 12 godzin (dla uczniów gimnazjum).

15 Nauczanie indywidualne W roku szkolnym 2010/2011 objętych tą formą nauczania było 18 uczniów. Sprowadzało się to do realizowania przez nauczycieli ok. 190 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo (równoznaczne ok. 10,5 etatów nauczycielskich). Ponadto, dwoje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych miało przydzielone po 10 godzin tygodniowo, 10 uczniów miało przydzielone po 2 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację godzin wynikających z realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu PPP to ok. 230 godzin tygodniowo (12,7 etatów nauczycielskich).

16 Dowóz uczniów do szkół Liczba uczniów uprawnionych do dowozu do szkoły Razem koszty Dowóz do Gimnazjum Nr 1 i do ZSPiG w Rdzawce ,60 zł Bilety miesięczne ,10 zł Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem ,50 zł RAZEM ,20 zł Źródło: Księgowość Wydziału FB i EAO

17 Dowóz uczniów do szkół Zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, oraz zgodnie z art. 17 ust. 2, ust. 3, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, |w której obwodzie dziecko mieszka przekracza: 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Realizując zapisy w/w ustawy Gmina Rabka-Zdrój zorganizowała w roku szkolnym 2010/2011 bezpłatny transport dla 30 uczniów uczęszczających do Gimnazjum Nr 1 i do ZSPiG w Rdzawce. Ponadto, Szkoła Podstawowa Nr 2 dla 16 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 dla 2 uczniów, ZSPiG w Ponicach dla 9 uczniów oraz Gimnazjum Nr 1 dla 8 uczniów, kupowała bilety miesięczne. Ważnym zadaniem Gminy, wynikającym z art. 17 ust. 3a w/w ustawy był zwrot kosztów przejazdu 12 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem i rodzicem ucznia.

18 Dane demograficzne Miejscowość: Liczba urodzeń w roku: Rabka-Zdrój Zaryte Ponice Rdzawka Chabówka Razem: Źródło: Dane z Ewidencji Ludności.

19 KADRA NAUCZYCIELSKA I PRACOWNICY OBSŁUGI

20 Stan zatrudnienia Nazwa placówki Liczba etatów nauczycieli 2009/2010 Liczba etatów nauczycieli 2010/2011 Liczba etatów pracowników obsługi 2009/2010 Liczba etatów pracowników obsługi 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 246,0044,0677,5 Szkoła Podstawowa Nr 313,6513,102,75 Szkoła Podstawowa Nr 49,939,872,5 ZSSPiG w Chabówce18,4419,902,5 ZSPiG w Rdzawce19,9919,023,5 ZSPiG w Ponicach19,5818,832,5 Gimnazjum Nr 138,5237,2476,5 Przedszkole Miejskie Nr 18,679,3444 Przedszkole Nr 24,054,0022 Przedszkole w Chabówce4,61 22 Zespół Przedszkoli Specjalnych 11,7213,40-- Razem:195,16193,3735,75 Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2009 r. i na 30 września 2010 r.

21 Stan zatrudnienia Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu do roku 2009/2010 zmniejszył się o 1,79 etatu. Stan zatrudnienia pracowników obsługi bez zmian.

22 Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego Liczba nauczycieli Stopień awansu Liczba zatrudnionych Stażysta9 Kontraktowy34 Mianowany62 Dyplomowany129 Razem234 Struktura Dane na podstawie sprawozdania SIO na 30 września 2010 r.

23 Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego W roku szkolnym 2010/2011 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rabka- Zdrój zatrudnionych było 234 nauczycieli (w ubiegłym roku szkolnym 2009/2010 – 241 nauczycieli), z czego 55,2% to nauczyciele dyplomowani. W roku szkolnym 2010/2011 – 4 nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego pozytywnie przeszło procedurę egzaminacyjną i otrzymało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

24 Nauczyciele wg poziomu wykształcenia W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój – 91,3% kadry pedagogicznej to nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

25 Średnie wynagrodzenie nauczycieli Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Rabka-Zdrój za okres I-VIII 2011 r. Średnie wynagrodzenie wynikające z art. 30 ust. 3 KN STAŻYŚCI2.246,67 zł2.446,82 zł KONTRAKTOWI2.848,98 zł2.715,97 zł MIANOWANI3.506,85 zł3.523,42 zł DYPLOMOWANI4.482,40 zł4.502,15 zł Źródło: Księgowość Wydziału EAO. W 2010 r. nauczyciele kontraktowi, mianowani i dyplomowani zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój osiągnęli średnie wynagrodzenie wynikające z Karty Nauczyciela. Tylko stażystom (6,01 etatu) wypłacono wyrównanie w łącznej kwocie 6.562,12 zł. Z kolei średnie wynagrodzenie nauczycieli za okres I-VIII 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

26 Urlop dla poratowania zdrowia W maju b.r. w ZSPiG w Rdzawce – 1 nauczycielowi udzielono urlopu dla poratowania zdrowia Z kolei w sierpniu b.r. urlopu dla poratowania zdrowia udzielono: – 5 nauczycielom w Szkole Podstawowej Nr 2, – 2 nauczycielom w Gimnazjum Nr 1.

27 SPRAWDZIAN 2011 r.

28 Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu L.p.Nazwa szkołyLiczba uczniów 1.Szkoła Podstawowa Nr 2 Rabce-Zdroju93 2.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce-Zdroju32 3.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce-Zdroju7 4.Szkoła Podstawowa w Chabówce20 5.Szkoła Podstawowa w Rdzawce24 6.Szkoła Podstawowa w Ponicach13 Ogółem:189 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

29 Wyniki sprawdzianu – 2011 r. w obszarze umiejętności czytania Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

30 Wyniki sprawdzianu – 2011 r. w obszarze umiejętności pisania Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

31 Wyniki sprawdzianu – 2011 r. w obszarze umiejętności rozumowania Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

32 Wyniki sprawdzianu – 2011 r. w obszarze umiejętności korzystania z informacji Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

33 Wyniki sprawdzianu – 2011 r. w obszarze umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

34 Średni wynik ze sprawdzianu w procentach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

35 Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach Szkoła Podstawowa Stanin najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy SP Nr 2 w Rabce-Zdroju 2007 r r r r r. SP Nr 3 w Rabce-Zdroju 2007 r r r r r. SP Nr 4 w Rabce-Zdroju 2007 r r r r r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

36 Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach Szkoła Podstawowa Stanin najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy SP w Chabówce 2007 r r r r r. SP w Rdzawce 2007 r r r r r. SP w Ponicach 2007 r r r r r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

37 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 r.

38 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego L.p.Nazwa szkołyLiczba uczniów 1.Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju102 2.Gimnazjum w Chabówce19 3.Gimnazjum w Rdzawce19 4.Gimnazjum w Ponicach20 5. Gimnazjum im. Świętej Rodziny48 Ogółem:208 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

39 Wyniki z egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

40 Wyniki z egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

41 Wyniki z egzaminu gimnazjalnego Język angielski Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

42 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) Metoda EWD to metoda statystyczna pozwalająca oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat oraz z lat

43 Edukacyjna Wartość Dodana Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

44 EWD-Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju – część humanistyczna Na podstawie wyników za lata źródło: CKE Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

45 EWD-Gimnazjum Nr 1 w Rabka-Zdroju – część matematyczno-przyrodnicza Na podstawie wyników za lata źródło: CKE Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

46 EWD-Gimnazjum w Chabówce – część humanistyczna Na podstawie wyników za lata źródło: CKE Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

47 EWD-Gimnazjum w Chabówce – część matematyczno-przyrodnicza Na podstawie wyników za lata źródło: CKE Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

48 EWD-Gimnazjum w Rdzawce – część humanistyczna Na podstawie wyników za lata źródło: CKE Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

49 EWD-Gimnazjum w Rdzawce – część matematyczno-przyrodnicza Na podstawie wyników za lata źródło: CKE Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

50 EWD-Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Rabce-Zdroju – część humanistyczna Na podstawie wyników za lata źródło: CKE Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

51 EWD-Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Rabce-Zdroju – część matematyczno-przyrodnicza Na podstawie wyników za lata źródło: CKE Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

52 EWD-Gimnazjum w Ponicach – część humanistyczna Na podstawie informacji CKE – w połączonej bazie wyników egzaminu gimnazjalnego dla Gimnazjum w Ponicach istnieją wyniki tylko z jednego rocznika. Wskaźniki trzyletnie mają zdawać sprawę z pracy szkoły w dłuższym okresie. Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

53 EWD-Gimnazjum w Ponicach – część matematyczno-przyrodnicza Na podstawie informacji CKE – w połączonej bazie wyników egzaminu gimnazjalnego dla Gimnazjum w Ponicach istnieją wyniki tylko z jednego rocznika. Wskaźniki trzyletnie mają zdawać sprawę z pracy szkoły w dłuższym okresie. Na podstawie wyników za lata źródło: CKE

54 FINANSOWANIE OŚWIATY

55 Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa Placówka oświatowa Wydatki wykonane w r. szk. 2010/2011 Subwencja oświatowa Dotacje -Wyprawka -Radosna szkoła Wydatki ponoszone przez Gminę % udział Gminy w wydatkach pl. oświat. Gimnazjum Nr 1 * ,7 Szkoła Podstawowa Nr ,8 Szkoła Podstawowa Nr ,9 Szkoła Podstawowa Nr ,7 ZSSPiG w Chabówce ZSPiG w Ponicach ,6 ZSPiG w Rdzawce ,4 Przedszkole Miejskie Nr ,9 Przedszkole Nr Przedszkole w Chabówce ZPS Gimnazjum im. Św. Rodziny RAZEM: ,8 * Razem z Orlikiem Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

56 Wydatki placówek oświatowych, a otrzymana subwencja oświatowa Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

57 Wydatki oświatowe Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

58 Inwestycje i remonty, zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych

59 Inwestycje i remonty W roku szkolnym 2010/2011 w placówkach oświatowych wykonano remonty na łączną kwotę ,02 zł: – ZSSPiG w Chabówce Zakup i montaż wkładu kominowego – zł, – Przedszkole Miejskie Nr 1 Wykonanie ogrodzenia – ,28 zł, – Szkoła Podstawowa Nr 4 Remont sal po zalaniu (gruntowanie, szpachlowanie, położenie pucu, wykonanie posadzki, położenie paneli) – ,32 zł, Naprawa kserokopiarki – usługa remontowa – 695,40 zł.

60 Inwestycje i remonty – Gimnazjum Nr 1 Wykonanie bramy wjazdowej na kompleks boiska Orlik – 2.800,00 zł, Remont budynku sali gimnastycznej (korytarz, elewacja, wodomierze, kraty) + nadzór – ,02 zł, Remont świetlicy szkolnej (malowanie ścian i sufitu, cyklinowanie i malowanie podłogi) – 4.200,00 zł.

61 Zakup środków trwałych, materiałów i wyposażenia Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

62 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Źródło: Księgowość Wydziału EAO. * W tym pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Rządowego programu Radosna szkoła w kwocie 5.992,60 zł.

63 Pozyskane środki Realizacja zadań oświatowych wspierana była poprzez zewnętrzne środki finansowe. W roku szkolnym 2010/2011 pozyskano na ten cel następujące środki finansowe:

64 Środki finansowe pozyskane przez placówki oświatowe – DOCHODY Placówka oświatowaDochody Gimnazjum Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3372 Szkoła Podstawowa Nr 4706 ZSSPiG w Chabówce3.595 ZSPiG w Ponicach4.657 ZSPiG w Rdzawce5.636 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Nr Przedszkole w Chabówce ZPS407 RAZEM Główne źródła dochodów placówek oświatowych: – najem, dzierżawa pomieszczeń, – czesne, – odsetki. Źródło: Księgowość Wydziału EAO.

65 Pozyskane środki 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych – zł, – Likwidacja szkód spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły – zł, – Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – zł, – Remonty bieżące – zł RAZEM: zł

66 Pozyskane środki Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu Liczba decyzji odmawiających przyznanie dofinansowania Kwota dofinansowania w roku szkolnym 2010/2011 Kwota otrzymanej dotacji w roku szkolnym 2010/2011 Ogółem w tym, w cyklu kształcenia 24 m-ce36 m-cy ,72 zł Źródło: Wydział EAO.

67 Pozyskane środki Wyprawka szkolna Liczba dzieci objętych dofinansowaniem Kwota dofinansowania Klasa I SP ,00 Klasa II SP ,00 Klasa III SP ,00 Klasa II Gimnazjum ,66 Uczniowie niepełnosprawni ,02 RAZEM: ,68 Źródło: Wydział EAO.

68 Dotacje dla placówek niepublicznych Niepubliczne przedszkola PlacówkaKwota dotacji Dotacja na 1 ucznia Wołynianka98.719,00 zł3.948,76 zł Happy Teddy * ,30 zł1.062,63 zł Razem ,30 zł5.011,39 zł Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Placówka Kwota dotacji Dotacja na 1 ucznia Gimnazjum im. Św. Rodziny zł5.210,28 zł * Od 01 grudnia 2010 r. likwidacja działalności z powodu remontu. Dotacja w roku szkolnym 2010/2011 przekazana tylko za okres IX-XI 2010 r. Źródło: Wydział EAO.

69 Humor z zeszytów szkolnych Aleksander Wielki był dlatego sławny, bo założył wielkie reformy. Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy. Grażyna była piękna i wygląd zewnętrzny miała identyczny jak u mężczyzny. Gioconda z uśmiechem spoglądała na Leonarda, który ją wymalował po twarzy. Jesienią dni stają się coraz krótsze, a podwieczorki coraz chłodniejsze.

70 Humor z dzienniczków szkolnych Powiedział do pani woźnej, która zwróciła mu uwagę: "Niech pani uważa, bo jutro może już pani nie pracować w tej szkole". Karolina zjada suche osy z parapetu. Nie chce pisać kredą na tablicy, bo twierdzi, że to przestarzała metoda. Wyrwany do odpowiedzi mówi, ze nie będzie zeznawał bez adwokata. Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacznie ku sklepowi z napojami alkoholowymi, gdzie potem dokonał zakupu pamiątek.

71 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google