Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego"— Zapis prezentacji:

1 Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego
Staże i zatrudnienie w Parlamencie Europejskim oraz innych Instytucjach UE. Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego

2 Staże w Unii Europejskiej
Co roku ponad 1200 młodych uczestniczy w stażach w instytucjach UE. Celem staży jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznanie się przez nich z działalnością instytucji UE.

3 Staże w Instytucjach: Gdzie starać się o staż:
Parlament Europejski Komisja Europejska (od 2 lipca – marzec’13) ec.europa.eu/stages Rada Unii Europejskiej Komitet Regionów Komitet Społeczno-Ekonomiczny eesc.europa.eu Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – * tylko dla absolwentów prawa Trybunał Sprawiedliwości curia.europa.eu Trybunał Obrachunkowy Europejski Bank Centralny Inne Europejskie Agencje, Centra Badawcze, Instytuty:

4 Staże Płatne Opcja ogólna Opcja dziennikarska Dla tłumaczy pisemnych Dla tłumaczy ustnych Dla osób niepełnosprawnych Staże Niepłatne Zwykłe Staże u Posłów do PE

5 Wymagania podstawowe:
Obywatelstwo UE lub kraju kandydującego Ukończenie 18-tego roku życia Dogłębna znajomość jednego z oficjalnych języków UE oraz dobra znajomość drugiego języka Nie odbywanie wcześniej płatnego stażu lub odpłatnego zatrudnienia przez okres dłuższy niż 4 tyg. w instytucji unijnej, u posła lub dla grupy politycznej w PE

6 Staże Płatne Czas trwania – 5 miesięcy
Obowiązki – zależne od miejsca odbywania stażu, Dyrekcji Generalnej, opiekuna. Administracyjne Badawcze Reprezentacyjne Wynagrodzenie – około 1000 – 1200 Euro miesięcznie

7 Staże płatne w PE: Staże płatne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów uniwersytetów lub szkól wyższych (min. licencjat – 3 lata studiów wyższych). Wyróżnia się 2 rodzaje stażów płatnych: a) stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna b) stypendium im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska Wymagania: Ad. a) praca dyplomowa lub naukowa związana z UE (np. specjalne stypendium im. Chrisa Pieninga za pracę dotyczącą stosunków UE z USA) Ad. b) doświadczenie zawodowe poświadczone publikacjami bądź wpisem do stowarzyszenia dziennikarzy lub ukończone studia dziennikarskie

8 Staże Niepłatne Czas trwania – od 1 do 4 miesięcy
Obowiązki - Zależne od miejsca odbywania stażu, Dyrekcji Generalnej, Opiekuna Przyznawane gdy: - stanowią część studiów (studenci mają pierwszeństwo) - część szkolenia zawodowego org. non-profit - jest wymagane do zawodu Wymaganie: matura

9 Wymagania dodatkowe: Staż dla tłumaczy ustnych
Ukończenie studiów w zakresie tłumaczeń ustnych (konferencyjnych) Staż dla osób niepełnosprawnych Posiadanie zaświadczenia o niepełnosprawności

10 Kiedy aplikować online? Staże Płatne:
Daty rozpoczęcia staży i ostateczne terminy przyjmowania podań: Początek stażu Data zapisu 1 marca od 15 sierpnia do 15 października do godz 1 października od 15 marca do 15 maja do godz

11 Kiedy aplikować online? Staże Niepłatne:
Daty rozpoczęcia staży i ostateczne terminy przyjmowania podań: Początek stażu (do 4 miesięcy) Data zapisu 1 stycznia – 30 kwietnia (1 sierpnia) – 1 października 1 maja – 31 sierpnia (1 grudnia) – 1 lutego 1 września – 31 grudnia (1 kwietnia) - 1 czerwca

12 Staż w Parlamencie Europejskim
Miejsce stażu: Bruksela Luksemburg (np. tłumacze pisemni) Biura Informacyjne w poszczególnych państwach członkowskich

13 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Każde państwo ma własne Biuro Informacyjne. W sumie istnieje 35 biur, które są częścią Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji w Sekretariacie PE (jedno poza Europą w Waszyngtonie) Warszawa Biuro w Warszawie powstało w 2002 roku. Dziś zatrudnia pracowników i przyjmuje corocznie kilkoro stażystów. Celem Biura Informacyjnego jest stałe informowanie obywateli i mediów o działalności i funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego oraz jego promocja. Wrocław Biuro we Wrocławiu otworzył uroczyście 1 lipca przewodniczący PE Jerzy Buzek, w pierwszym dniu polskiej prezydencji w Radzie UE. Zatrudnia 3 pracowników i również przyjmuje corocznie kilkoro stażystów.

14 Obowiązki stażystów BIPE:
Codzienny przegląd prasy polskiej o Parlamencie Europejskim, Posłach do Parlamentu Europejskiego i innych sprawach europejskich. Wsparcie szefa biura i jego zastępcy w organizacji seminariów i działań informacyjnych. Wsparcie pracownika odpowiedzialnego za dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz za kontakt z Punktem Informacyjnym UE. Wsparcie pracowników odpowiedzialnych za kontakty z obywatelami ( owe i telefoniczne) i partneriż media, w tym zarządzanie ogólną skrzynką mailową BIPE. Wsparcie attache prasowego w przygotowaniu briefingów i informacji dla prasy oraz rozsyłaniu komunikatów prasowych

15 Staż w Parlamencie Europejskim
Ubiegając się o staż w PE należy: Złożyć w terminie podanie w formie elektronicznej, które można znaleźć na stronie PE w wersji angielskiej, francuskiej lub niemieckiej Na wypełnienie formularza od początku do końca jest 30 minut! W wypadku odpowiedzi pozytywnej, dosłać określone dokumenty do Biura Staży w Luksemburgu

16 Wymagane dokumenty 1 kopia paszportu lub dowodu tożsamości
kopia dyplomu/kopie dyplomów uniwersyteckich dokument stanowiący obiektywną ocenę umiejętności kandydata przygotowany przez osobę prowadzącą praktykę zawodową

17 Wymagane dokumenty 2 w przypadku opcji ogólnej – poświadczenie pracy pisemnej (zaświadczenie, kopia strony tytułowej, dyplomu itp.) w przypadku opcji dziennikarskiej – publikacja lub wpis do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego UE lub dyplom poświadczający uzyskanie wykształcenia dziennikarskiego, uznawany w państwach członkowskich lub kandydujących.

18 Zatrudnienie w UE Instytucje UE zatrudniają ponad 40 tys. osób z 27 państw członkowskich. Za rekrutację pracowników odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który organizuje tzw. konkursy otwarte i rekrutuje pracowników dla wszystkich instytucji UE: Najwięcej pracowników zatrudnia Komisja Europejska: zarówno w Brukseli, Luksemburgu, jak i w przedstawicielstwach na całym świecie. UE regularnie poszukuje specjalistów z różnych dziedzin: naukowców, lingwistów i ekonomistów/statystyków, prawników, itp.

19 Zatrudnienie w UE Kandydaci wyselekcjonowani przez EPSO zatrudniani są również przez: Parlament Europejski – w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu i w Strasburgu (Francja) Radę Unii Europejskiej – w Brukseli Europejski Trybunał Sprawiedliwości – w Luksemburgu Trybunał Obrachunkowy – w Luksemburgu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – w Brukseli Komitet Regionów – w Brukseli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – w Strasburgu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – w Brukseli

20 Polacy w UE Wg danych MSZ (stan na 30 maja 2011) w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej zatrudnionych jest obywateli Polski: w instytucjach UE: 2091 osób w agencjach UE: 303 osoby Polska oddelegowała 71 ekspertów krajowych do pracy w UE W okresie sześciu miesięcy (od listopada 2010 r.) nastąpił wzrost ogólnej liczby Polaków zatrudnionych w instytucjach i agencjach UE o niewiele ponad 6 %.

21 Polacy w UE Zatrudnienie w poszczególnych instytucjach/organach unijnych: Parlament Europejski*: osób Komisja Europejska: osób Europejska Służba Działań Zew. 54 osoby Sekretariat Rady: 92 osoby Trybunał Sprawiedliwości: 68 osób Komitet Regionów: 37 osoby Komitet Ekonomiczno-Społeczny: 28 osób FRONTEX: osób Europejski Bank Centralny 41 osób *Dane wspólne dla PE i Biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

22 Zatrudnienie w UE Urzędnicy zatrudnieni na stałe: Administratorzy (AD)
opracowują kierunki rozwoju departamentu, wydziału wdrażają prawo wspólnotowe przygotowują analizy pełnią funkcję doradczą Asystenci (AST) wsparcie administratorów zarządzanie pracą instytucji (budżet, finanse, kadry, IT, dokumentacja, etc) zadania o charakterze pomocniczym

23 Zatrudnienie w UE Pozostali pracownicy: Pracownicy kontraktowi
praca w sekretariacie, prowadzenie biura, itp. zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe, itp. zadania administracyjne, doradcze, językowe, itp. prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych Pracownicy tymczasowi (zatrudnieni na czas określony) do wykonywania różnych zadań o charakterze czasowym, w tym wymagających wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej

24 Zatrudnienie w UE Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Oddelegowani eksperci krajowi Stażyści (Ponad 1200 rocznie) obowiązki stażystów odpowiadają tym wykonywanym przez administratorów niższych stopni zaszeregowania. Stażyści rekrutowani są bezpośrednio przez poszczególne instytucje (nie przez EPSO).

25 Rekrutacja w UE EPSO: Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO o sobie:
EPSO o sobie: „Profesjonalny nabór pracowników do instytucji unijnych Sprawiedliwe i sprawnie zorganizowane procedury selekcyjne Zapewnienie instytucjom unijnym wysoko wykwalifikowanych pracowników Wsparcie instytucji unijnych poprzez usługi związane z zasobami ludzkimi”

26 Rekrutacja w UE Dobór kadr w liczbach (od założenia EPSO – 2003 r.)
Ponad 300 liczba otwartych konkursów zorganizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr Ponad 300’000 liczba kandydatów, którzy zgłosili się do udziału w przynajmniej jednym konkursie Ponad 116’000 liczba kandydatów, którzy wzięli udział w komputerowych testach wstępnych Ponad 11’000 liczba kandydatów, którzy zostali wyłonieni w konkursach Ponad 8’400 liczba kandydatów, którzy zostali wyłonieni w konkursach, a następnie zatrudnieni przez jedną z instytucji UE Około 250 liczba ośrodków w całej Europie, w których EPSO organizuje lub zorganizowało w przeszłości testy dla kandydatów Około 140 łączna liczba pracowników zatrudnionych w Europejskim Urzędzie Doboru Kadr Dobór kadr w liczbach (od założenia EPSO – 2003 r.)

27 Rekrutacja w UE Wymagania ogólne dla kandydatów:
Być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej Posiadać pełnię praw obywatelskich Mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa swojego kraju Doskonale władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a drugi znać w stopniu zadowalającym „Poszukujemy osób, które mają do zaoferowania coś więcej niż wiedzę i umiejętności zawodowe – są również gotowe wykorzystać swój zapał i energię na rzecz osiągnięcia wspólnych celów oraz potrafią wydajnie pracować w międzynarodowym zespole”. - EPSO

28 Dlaczego warto pracować dla UE ?
Praca w instytucjach UE oznacza: możliwość zmiany stanowiska i rozwoju zawodowego przez całe życie ciekawe i pełne wyzwań zadania i obowiązki z korzyścią dla Europy środowisko, gdzie pracownicy są zachęcani do zdobywania nowych umiejętności i nauki języków możliwość pracy za granicą i podróżowania oraz współpracowania z ludźmi z całej Europy atrakcyjny pakiet świadczeń.

29 Procedury naboru Dwie fazy procedury rekrutacyjnej : Selekcja wstępna
(po wypełnieniu aplikacji online) Selekcja wstępna testy komputerowe zdawane w państwach członkowskich UE Ocena zintegrowana (ang. assessment centre) testy, rozmowy kwalifikacyjne, etc. w Brukseli

30 Rekrutacja w UE Ocena zintegrowana (assessment centre):
Sprawdzenie wszystkich najważniejszych umiejętności i wiedzy kandydata, niezbędnych do pracy na danym stanowisku Każda umiejętność będzie sprawdzona dwukrotnie Etap ten trwa pół dnia lub cały dzień Odbywa się w języku angielskim, francuskim lub niemieckim (ewentualnie innym, jeśli tego wymaga stanowisko, o które kandydat się ubiega)

31 Rekrutacja w UE Testy komputerowe:
Testy w języku angielskim, francuskim lub niemieckim oraz w języku ojczystym Werbalne, numeryczne i myślenia abstrakcyjnego (po polsku) Sprawdzające umiejętność oceny sytuacji (3 języki: EN, FR, DE) Kompetencji zawodowych/językowych (w zależności od poszukiwanego profilu) (3 języki: EN, FR, DE) Przykładowe testy na stronie internetowej EPSO

32 Rekrutacja w UE Najważniejsze kompetencje urzędników UE:
Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów Zdolności komunikacyjne Jakość i wydajność pracy Nauka i rozwój osobisty Ustalanie priorytetów i organizacja Odporność na stres Umiejętność pracy w zespole Zdolności przywódcze

33 Rekrutacja w UE

34 Rekrutacja w UE Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę rekrutacyjną, trafiają na listy laureatów, tzw. listy rezerwowe Osoby z list zapraszane są (bądź nie) na rozmowę kwalifikacyjną Ci, którzy pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, zatrudniani są na 9-miesięczny okres próbny Listy rezerwowe są ważne do zakończenia następnej procedury rekrutacyjnej

35 Rekrutacja w UE Kontakt z EPSO www: http://epso.europa.eu
Tel: (od poniedziałku do piątku w godzinach: i ) Fax: Adres: European Personnel Selection Office Candidate contact service Office C-80 00/40 B-1049 Brussels

36 Praca w Parlamencie Europejskim
Sekretariat Generalny PE: Koordynuje prace legislacyjne Organizuje sesje plenarne oraz inne posiedzenia Zapewnia obsługę techniczną i merytoryczną organom Parlamentu oraz deputowanym Wspierając deputowanych w wykonywaniu mandatu poselskiego. Zapewnia wielojęzyczną obsługę językową wszystkich sesji plenarnych oraz innych posiedzeń

37 Praca w Parlamencie Europejskim

38 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Zadania BIPE: Udziela wsparcia europosłom Organizuje debaty, seminaria, konkursy Pomaga mediom w informowaniu o UE, a w szczególności o PE, m.in. zaprasza dziennikarzy na sesje parlamentu w Strasburgu i Brukseli Utrzymuje ciągłe kontakty ze środowiskami opiniotwórczymi Informuje PE o sytuacji w Polsce poprzez codzienny przegląd prasy

39 Praca u Europosłów Asystenci:
Posłowie sami wybierają swoich asystentów Akredytowani asystenci pracujący w Brukseli/Luksemburgu/Strasburgu podlegają bezpośrednio administracji PE, zgodnie z warunkami zatrudnienia pracowników tymczasowych UE Asystenci pracujący w kraju, który poseł reprezentuje, zatrudniani są wg prawa tego kraju (nie są pracownikami administracji PE) Posłowie nie mogą już zatrudniać swoich bliskich krewnych Kilkoro posłów może zatrudniać tych samych asystentów

40 Praca u Europosłów Stażyści: Kandydaci na staż
muszą mieć ukończone 18 lat piszą wniosek (list motywacyjny) do posła, u którego chcą odbyć staż Staż trwa maks. 24 miesiące, można go odbyć tylko 1 raz

41 Dziękuję za uwagę Arkadiusz Bratkowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego Szczegółowe informacje: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a Warszawa Tel Tel.:


Pobierz ppt "Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google