Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego

2 Co roku ponad 1200 młodych uczestniczy w stażach w instytucjach UE. Celem staży jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznanie się przez nich z działalnością instytucji UE.

3 Gdzie starać się o staż: 1. Parlament Europejski www.europarl.europa.eu 2. Komisja Europejska (od 2 lipca – marzec13) ec.europa.eu/stages 3. Rada Unii Europejskiej www.consilium.europa.eu 4. Komitet Regionów www.cor.europa.eu 5. Komitet Społeczno-Ekonomiczny eesc.europa.eu 6. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – * tylko dla absolwentów prawa www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/recruitment.faces 7. Trybunał Sprawiedliwości curia.europa.eu 8. Trybunał Obrachunkowy www.eca.europa.eu 9. Europejski Bank Centralny www.ecb.int/ecb/jobs/apply 10. Inne Europejskie Agencje, Centra Badawcze, Instytuty: http://europa.eu/epso/discover/useful_links/index_pl.htm#Trainees

4 Staże Płatne * Opcja ogólna * Opcja dziennikarska * Dla tłumaczy pisemnych * Dla tłumaczy ustnych * Dla osób niepełnosprawnych Staże Niepłatne * Zwykłe * Dla tłumaczy pisemnych Staże u Posłów do PE

5 Obywatelstwo UE lub kraju kandydującego Ukończenie 18-tego roku życia Dogłębna znajomość jednego z oficjalnych języków UE oraz dobra znajomość drugiego języka Nie odbywanie wcześniej płatnego stażu lub odpłatnego zatrudnienia przez okres dłuższy niż 4 tyg. w instytucji unijnej, u posła lub dla grupy politycznej w PE

6 * Czas trwania – 5 miesięcy * Obowiązki – zależne od miejsca odbywania stażu, Dyrekcji Generalnej, opiekuna. * Administracyjne * Badawcze * Reprezentacyjne * Wynagrodzenie – około 1000 – 1200 Euro miesięcznie

7 1. Staże płatne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów uniwersytetów lub szkól wyższych (min. licencjat – 3 lata studiów wyższych). 2. Wyróżnia się 2 rodzaje stażów płatnych: a) stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna b) stypendium im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska 3. Wymagania: Ad. a) praca dyplomowa lub naukowa związana z UE (np. specjalne stypendium im. Chrisa Pieninga za pracę dotyczącą stosunków UE z USA) Ad. b) doświadczenie zawodowe poświadczone publikacjami bądź wpisem do stowarzyszenia dziennikarzy lub ukończone studia dziennikarskie

8 * Czas trwania – od 1 do 4 miesięcy * Obowiązki - Zależne od miejsca odbywania stażu, Dyrekcji Generalnej, Opiekuna * Przyznawane gdy: - stanowią część studiów (studenci mają pierwszeństwo) - część szkolenia zawodowego org. non-profit - jest wymagane do zawodu * Wymaganie: matura

9 * Staż dla tłumaczy ustnych * Ukończenie studiów w zakresie tłumaczeń ustnych (konferencyjnych) * Staż dla osób niepełnosprawnych * Posiadanie zaświadczenia o niepełnosprawności

10 Daty rozpoczęcia staży i ostateczne terminy przyjmowania podań: Początek stażuData zapisu 1 marcaod 15 sierpnia do 15 października do godz. 24.00 1 październikaod 15 marca do 15 maja do godz. 24.00

11 Daty rozpoczęcia staży i ostateczne terminy przyjmowania podań: Początek stażu (do 4 miesięcy) Data zapisu 1 stycznia – 30 kwietnia(1 sierpnia) – 1 października 1 maja – 31 sierpnia(1 grudnia) – 1 lutego 1 września – 31 grudnia(1 kwietnia) - 1 czerwca

12 Miejsce stażu: * Bruksela * Luksemburg (np. tłumacze pisemni) * Biura Informacyjne w poszczególnych państwach członkowskich

13 UE Każde państwo ma własne Biuro Informacyjne. W sumie istnieje 35 biur, które są częścią Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji w Sekretariacie PE (jedno poza Europą w Waszyngtonie) Warszawa Biuro w Warszawie powstało w 2002 roku. Dziś zatrudnia 8 pracowników i przyjmuje corocznie kilkoro stażystów. Celem Biura Informacyjnego jest stałe informowanie obywateli i mediów o działalności i funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego oraz jego promocja. Wrocław Biuro we Wrocławiu otworzył uroczyście 1 lipca 2011 przewodniczący PE Jerzy Buzek, w pierwszym dniu polskiej prezydencji w Radzie UE. Zatrudnia 3 pracowników i również przyjmuje corocznie kilkoro stażystów.

14 Obowiązki stażystów BIPE: 1. Codzienny przegląd prasy polskiej o Parlamencie Europejskim, Posłach do Parlamentu Europejskiego i innych sprawach europejskich. 2. Wsparcie szefa biura i jego zastępcy w organizacji seminariów i działań informacyjnych. 3. Wsparcie pracownika odpowiedzialnego za dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz za kontakt z Punktem Informacyjnym UE. 4. Wsparcie pracowników odpowiedzialnych za kontakty z obywatelami (e-mailowe i telefoniczne) i partneriż media, w tym zarządzanie ogólną skrzynką mailową BIPE. 5. Wsparcie attache prasowego w przygotowaniu briefingów i informacji dla prasy oraz rozsyłaniu komunikatów prasowych

15 Ubiegając się o staż w PE należy: * Złożyć w terminie podanie w formie elektronicznej, które można znaleźć na stronie PE w wersji angielskiej, francuskiej lub niemieckiej * Na wypełnienie formularza od początku do końca jest 30 minut! * W wypadku odpowiedzi pozytywnej, dosłać określone dokumenty do Biura Staży w Luksemburgu

16 * kopia paszportu lub dowodu tożsamości * kopia dyplomu/kopie dyplomów uniwersyteckich * dokument stanowiący obiektywną ocenę umiejętności kandydata przygotowany przez osobę prowadzącą praktykę zawodową

17 * w przypadku opcji ogólnej – poświadczenie pracy pisemnej (zaświadczenie, kopia strony tytułowej, dyplomu itp.) * w przypadku opcji dziennikarskiej – publikacja lub wpis do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego UE lub dyplom poświadczający uzyskanie wykształcenia dziennikarskiego, uznawany w państwach członkowskich lub kandydujących.

18 * Instytucje UE zatrudniają ponad 40 tys. osób z 27 państw członkowskich. * Za rekrutację pracowników odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który organizuje tzw. konkursy otwarte i rekrutuje pracowników dla wszystkich instytucji UE: http://epso.europa.eu/http://epso.europa.eu/ * Najwięcej pracowników zatrudnia Komisja Europejska: zarówno w Brukseli, Luksemburgu, jak i w przedstawicielstwach na całym świecie. * UE regularnie poszukuje specjalistów z różnych dziedzin: naukowców, lingwistów i ekonomistów/statystyków, prawników, itp.

19 Kandydaci wyselekcjonowani przez EPSO zatrudniani są również przez: * Parlament Europejski – w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu i w Strasburgu (Francja) * Radę Unii Europejskiej – w Brukseli * Europejski Trybunał Sprawiedliwości – w Luksemburgu * Trybunał Obrachunkowy – w Luksemburgu * Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – w Brukseli * Komitet Regionów – w Brukseli * Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – w Strasburgu * Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – w Brukseli

20 Wg danych MSZ (stan na 30 maja 2011) w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej zatrudnionych jest 2394 obywateli Polski: * w instytucjach UE: 2091 osób * w agencjach UE: 303 osoby * Polska oddelegowała 71 ekspertów krajowych do pracy w UE * W okresie sześciu miesięcy (od listopada 2010 r.) nastąpił wzrost ogólnej liczby Polaków zatrudnionych w instytucjach i agencjach UE o niewiele ponad 6 %.

21 Zatrudnienie w poszczególnych instytucjach/organach unijnych: * Parlament Europejski*: 314 osób * Komisja Europejska:1415 osób * Europejska Służba Działań Zew.54 osoby * Sekretariat Rady: 92 osoby * Trybunał Sprawiedliwości: 68 osób * Komitet Regionów: 37 osoby * Komitet Ekonomiczno-Społeczny: 28 osób * FRONTEX: 108 osób * Europejski Bank Centralny41 osób *Dane wspólne dla PE i Biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

22 Urzędnicy zatrudnieni na stałe: * Administratorzy (AD) * opracowują kierunki rozwoju departamentu, wydziału * wdrażają prawo wspólnotowe * przygotowują analizy * pełnią funkcję doradczą * Asystenci (AST) * wsparcie administratorów * zarządzanie pracą instytucji (budżet, finanse, kadry, IT, dokumentacja, etc) * zadania o charakterze pomocniczym

23 Pozostali pracownicy: * Pracownicy kontraktowi * praca w sekretariacie, prowadzenie biura, itp. * zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe, itp. * zadania administracyjne, doradcze, językowe, itp. * prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych * Pracownicy tymczasowi (zatrudnieni na czas określony) * do wykonywania różnych zadań o charakterze czasowym, w tym wymagających wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej

24 * Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej * Oddelegowani eksperci krajowi * Stażyści (Ponad 1200 rocznie) obowiązki stażystów odpowiadają tym wykonywanym przez administratorów niższych stopni zaszeregowania. Stażyści rekrutowani są bezpośrednio przez poszczególne instytucje (nie przez EPSO).

25 EPSO: Europejski Urząd Doboru Kadr http://epso.europa.eu/ EPSO o sobie: * Profesjonalny nabór pracowników do instytucji unijnych * Sprawiedliwe i sprawnie zorganizowane procedury selekcyjne * Zapewnienie instytucjom unijnym wysoko wykwalifikowanych pracowników * Wsparcie instytucji unijnych poprzez usługi związane z zasobami ludzkimi

26 Dobór kadr w liczbach (od założenia EPSO – 2003 r.) Ponad 300 liczba otwartych konkursów zorganizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr Ponad 300000 liczba kandydatów, którzy zgłosili się do udziału w przynajmniej jednym konkursie Ponad 116000 liczba kandydatów, którzy wzięli udział w komputerowych testach wstępnych Ponad 11000 liczba kandydatów, którzy zostali wyłonieni w konkursach Ponad 8400 liczba kandydatów, którzy zostali wyłonieni w konkursach, a następnie zatrudnieni przez jedną z instytucji UE Około 250 liczba ośrodków w całej Europie, w których EPSO organizuje lub zorganizowało w przeszłości testy dla kandydatów Około 140 łączna liczba pracowników zatrudnionych w Europejskim Urzędzie Doboru Kadr

27 Wymagania ogólne dla kandydatów: * Być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej * Posiadać pełnię praw obywatelskich * Mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa swojego kraju * Doskonale władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a drugi znać w stopniu zadowalającym * Poszukujemy osób, które mają do zaoferowania coś więcej niż wiedzę i umiejętności zawodowe – są również gotowe wykorzystać swój zapał i energię na rzecz osiągnięcia wspólnych celów oraz potrafią wydajnie pracować w międzynarodowym zespole. - EPSO

28 Praca w instytucjach UE oznacza: * możliwość zmiany stanowiska i rozwoju zawodowego przez całe życie * ciekawe i pełne wyzwań zadania i obowiązki z korzyścią dla Europy * środowisko, gdzie pracownicy są zachęcani do zdobywania nowych umiejętności i nauki języków * możliwość pracy za granicą i podróżowania oraz współpracowania z ludźmi z całej Europy * atrakcyjny pakiet świadczeń.

29 Dwie fazy procedury rekrutacyjnej : (po wypełnieniu aplikacji online) * Selekcja wstępna * testy komputerowe zdawane w państwach członkowskich UE * Ocena zintegrowana (ang. assessment centre) * testy, rozmowy kwalifikacyjne, etc. w Brukseli

30 * Ocena zintegrowana (assessment centre): * Sprawdzenie wszystkich najważniejszych umiejętności i wiedzy kandydata, niezbędnych do pracy na danym stanowisku * Każda umiejętność będzie sprawdzona dwukrotnie * Etap ten trwa pół dnia lub cały dzień * Odbywa się w języku angielskim, francuskim lub niemieckim (ewentualnie innym, jeśli tego wymaga stanowisko, o które kandydat się ubiega)

31 * Testy komputerowe: * Testy w języku angielskim, francuskim lub niemieckim oraz w języku ojczystym * Werbalne, numeryczne i myślenia abstrakcyjnego (po polsku) * Sprawdzające umiejętność oceny sytuacji (3 języki: EN, FR, DE) * Kompetencji zawodowych/językowych (w zależności od poszukiwanego profilu) (3 języki: EN, FR, DE) * Przykładowe testy na stronie internetowej EPSO

32 * Najważniejsze kompetencje urzędników UE: * Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów * Zdolności komunikacyjne * Jakość i wydajność pracy * Nauka i rozwój osobisty * Ustalanie priorytetów i organizacja * Odporność na stres * Umiejętność pracy w zespole * Zdolności przywódcze

33

34 * Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę rekrutacyjną, trafiają na listy laureatów, tzw. listy rezerwowe * Osoby z list zapraszane są (bądź nie) na rozmowę kwalifikacyjną * Ci, którzy pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, zatrudniani są na 9-miesięczny okres próbny * Listy rezerwowe są ważne do zakończenia następnej procedury rekrutacyjnej

35 Kontakt z EPSO * www: http://epso.europa.euhttp://epso.europa.eu * Tel: +32 2.299.31.31 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 -11.30 i 14.00 -16.00) * Fax: +32 2.295.74.88 * Adres: European Personnel Selection Office Candidate contact service Office C-80 00/40 B-1049 Brussels

36 Sekretariat Generalny PE: * Koordynuje prace legislacyjne * Organizuje sesje plenarne oraz inne posiedzenia * Zapewnia obsługę techniczną i merytoryczną organom Parlamentu oraz deputowanym * Wspierając deputowanych w wykonywaniu mandatu poselskiego. * Zapewnia wielojęzyczną obsługę językową wszystkich sesji plenarnych oraz innych posiedzeń

37

38 Zadania BIPE: * Udziela wsparcia europosłom * Organizuje debaty, seminaria, konkursy * Pomaga mediom w informowaniu o UE, a w szczególności o PE, m.in. zaprasza dziennikarzy na sesje parlamentu w Strasburgu i Brukseli * Utrzymuje ciągłe kontakty ze środowiskami opiniotwórczymi * Informuje PE o sytuacji w Polsce poprzez codzienny przegląd prasy

39 Asystenci: * Posłowie sami wybierają swoich asystentów * Akredytowani asystenci pracujący w Brukseli/Luksemburgu/Strasburgu podlegają bezpośrednio administracji PE, zgodnie z warunkami zatrudnienia pracowników tymczasowych UE * Asystenci pracujący w kraju, który poseł reprezentuje, zatrudniani są wg prawa tego kraju (nie są pracownikami administracji PE) * Posłowie nie mogą już zatrudniać swoich bliskich krewnych * Kilkoro posłów może zatrudniać tych samych asystentów

40 Stażyści: * Kandydaci na staż * muszą mieć ukończone 18 lat * piszą wniosek (list motywacyjny) do posła, u którego chcą odbyć staż * Staż trwa maks. 24 miesiące, można go odbyć tylko 1 raz

41 Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego Szczegółowe informacje: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa Tel.+48 22 595 24 70 Tel.: +48 22 595 24 80 Email: epwarszawa@europarl.europa.eu http://www.europarl.pl


Pobierz ppt "Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google