Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FELICJANKI WOBEC WYZWANIA EWANGELIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FELICJANKI WOBEC WYZWANIA EWANGELIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 FELICJANKI WOBEC WYZWANIA EWANGELIZACJI
In November 2009 Sr. Barbara Ann and the General Council approved the document entitled Felician Approaches to Evangelization; the document that you just received. This power point presentation includes the content of the document in word and pictures. I would like to explain why this document was created. In the past four years we have received requests for a Felician presence or Felician ministry in foreign countries. We asked ourselves what our response should be to these requests. We strongly believed that we could not just dismiss these requests without any consideration. We thought that it necessary to have a set of criteria to guide us in the procees of discerning our response to these requests. Secondly, during our General Vistations we saw the struggle the provincial administrations have regarding their response to similar requests. Sometimes these requests are not in keeping with what our charism calls us to do. It happens that we are, at times, pressured into accepting ministries where there is little or no opportunity for evangelization or ministry to the poor. We are hopeful that this document will enable all of us to make the „right choices”; choices that will help us be faithful to our charism and mission as Felician Sisters and true daughters of Blessed Mary Angela.

2

3 Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:
Good questions to ask ourselves are: am I ashamed of the Gospel? Do my ways or behavior show that I make Gospel choices?

4 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Mt 28, 20

5 Kościół Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez: Paweł VI
„Pragniemy jeszcze raz potwierdzić, że zadanie ewangelizacji wszystkich ludzi pozostaje istotną misją Kościoła. Jest to zadanie i misja, którą Wszechstronne i głębokie zmiany dokonujące się we współczesnym społeczeństwie, czynią tym bardziej naglącą. Ewangelizacja, w rzeczywistości jest łaską i powołaniem właściwym Kościołowi; jego najgłębszą tożsamością. Kościół istnieje by ewangelizować. . .” We are the Church. The task of eveangelizing all people constitutes our essential mission. Mission that is very urgent. This is our grace and vocation. Evangelization is our deepest identity. We exist in order to eveangelize. Papież Paweł VI, Exhortacja apostolska: Evangelii Nuntiandi

6 „Nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom.” Papież Jan Paweł II, Redemptoris Missio

7 Wiele osób w dzisiejszych czasach wciąż czeka, by dotarła do nich prawda Ewangelii. Niech ich pragnienie Dobrej Nowiny wzmocni naszą decyzję, by gorliwie modlić się i pracować dla jedności, która jest wymagana, by Kościół mógł wykonywać swoją misję w świecie. Benedykt XVI, Ewangelizacja potrzebuje jedności. Dialog katolicko-prawosławny Unity is required also for us, Felician to exercise our mission in the world.

8 „Głoszenie Ewangelii pozostaje pierwszorzędną
posługą, jaką Kościół winien jest światu, by ofiarować Chrystusowe zbawienie człowiekowi naszych czasów, który na wiele sposobów jest upokorzony i uciemiężony; by w chrześcijański sposób kształtować kulturalne, społeczne i etyczne przemiany dokonujące się w świecie.” Pope Benedict XVI, „Ewangelizacja musi być natychmiastowa i konieczna” We owe to humanity that primary service which is proclamation of the Gospel.

9 Odpowiedź na Miłość Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:
Współdziałając z Chrystusem w przywracaniu wszystkiego Ojcu, uczestniczymy razem z wszystkimi chrześcijanami w obowiązku niesienia ludziom Jego posłannictwa i łaski oraz przepajania świata duchem Ewangelii. Response to Love echoes what we have just heard from the Gospel and the Church. Oddajemy się służbie ewangelizacji Odpowiedź na Miłość, Artykuł 51

10 Franciszkańską duchowość
Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez: Franciszkańską duchowość Po to (Pan) posłał ich na cały świat, aby słowem i czynem dawali świadectwo Jego słowu i pouczali wszystkich, że poza Panem nie ma Wszechmocnego. Reguła Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka, Rozdz. IX, 29 There is a need in our Congregation to stress and to remind ourselves that we are Franciscans, that we desire more and more to embrace the spirit of St. Francis; Felician-Franciscan Sisters.

11 Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:
Felicjańską Wizję BĄDŹ SŁUŻEBNICĄ… Bądź profetycznym świadkiem dla świata potrzebującego uzdrowienia. Głoś wszystkim zbawczą obecność Boga.

12 Felicjańską Misję Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:
Jako felicjanki współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata. We cooperate with Christ – very important element of our mission. We are not doing this by ourselves or by our own strength. This is not about us.we do not proclaim ourselves but Christ Jesus! With his Spirit and in his power.

13 Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację
PRZENIKAĆ ŚWIAT DUCHEM EWANGELII Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację OSOBISTY: ewangelizujemy najpierw same siebie, pozwalamy, by Duch Ewangelii przenikał nasze postawy i relacje. To hear the Good News first. Many of us did not hear it yet.

14 Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację
PRZENIKAĆ ŚWIAT DUCHEM EWANGELII Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację MODLITEWNY: wspieramy ewangelizację, „przez modlitwę i troskę o ich [ludzi] dobro, pomagamy w osiąganiu zjednoczenia wszystkich ludzi w Chrystusie.” Need for the renewal of prayer life.

15 Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację
PRZENIKAĆ ŚWIAT DUCHEM EWANGELII Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację WSPÓLNOTOWY: jesteśmy odpowiedzialne za ewangelizowanie siebie nawzajem; „W solidarności i miłości wzajemnej oraz w dzieleniu się wspólnie życiem wzrastamy w oddaniu się Chrystusowi i bliźnim”.

16 Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację
PRZENIKAĆ ŚWIAT DUCHEM EWANGELII Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację APOSTOLSKI: ewangelizujemy we wszystkich naszych apostolatach, ponieważ „miłość chrześcijańska sięga poza granice naszej zakonnej wspólnoty i ogarnia całą rodzinę ludzką”.

17 (Stany Zjednoczone, Kanada i Brazylia).
Nasze Zgromadzenie ma swoją własną historię bezpośredniego zaangażowania w ewangelizację. Odpowiedziałyśmy na potrzeby i wezwanie Kościoła, by otworzyć placówki misyjne, które dały początek nowym prowincjom (Stany Zjednoczone, Kanada i Brazylia).

18 Odpowiadamy dziś na potrzebę felicjańskiej obecności w nowych miejscach, w wyniku czego mamy obecnie rozrastające się placówki w Kenii, Estonii, na Ukrainie, w Rosji i na północno-zachodnich obszarach Kanady oraz w Amazonii.

19 (Niemcy, Mozambik, Meksyk).
Odpowiedziałyśmy na potrzeby czasu i służyłyśmy aż do momentu, gdy nasza obecność nie była dłużej potrzebna lub z różnych powodów możliwa (Niemcy, Mozambik, Meksyk).

20 Odpowiedziałyśmy na indywidualne prośby sióstr, które chciały podjąć służbę w misyjnych placówkach, należących do innych prowincji lub uczestniczyć w międzynarodowym misyjnym doświadczeniu Zgromadzenia.

21 Obecnie, wspieramy misję w Brazylii (szczególnie w rejonie Amazonii), w Kenii, Estonii, Rosji, na Ukrainie i północno-zachodnich obszarach Kanady.

22 Obecnie prowadzimy nowy rodzaj misji w Kingstree (Południowa Karolina) i w Pomonie (Kalifornia).

23 Obecnie, włączamy i zachęcamy siostry do poszukiwania nowych dróg misyjnego zaangażowania, aby odpowiadać na współczesne potrzeby ewangelizacji w świecie (jak na przykład zaangażowanie na rzecz uchodźców w Izraelu).

24 … i na Kamczatce w Rosji

25 Obecnie, rozważamy prośby o felicjańską obecność w nowych miejscach, w różnych częściach świata.

26 Odczytywanie i odpowiadanie na znaki czasu jest charakterystycznym elementem charyzmatu błogosławionej Marii Angeli. W duchu naszej Założycielki i w świetle znaków czasu odkrywamy potrzebę : Tworzenia międzynarodowych wspólnot (by odpowiadać na potrzeby ludzi wokół nas, którzy sami często pochodzą z różnych stron świata i żyją w międzynarodowej społeczności) Bycia siostrą i służebnicą wszystkich (na wielu misyjnych placówkach obejmujemy naszą posługą również ludzi innych wyznań i niewierzących – tym samym „pracujemy” na rzecz jedności Służenia ludziom „w drodze”: emigrantom, uchodźcom wojennym i poszkodowanym w kataklizmach

27 Dlaczego powinnyśmy odpowiadać :
Jesteśmy wezwane, by być żywą Ewangelią dla wszystkich. Włączone w Kościół katolicki przez chrzest, jesteśmy wezwane do głoszenia Dobrej Nowiny o przebaczającym miłosierdziu Boga. Nasze śluby całkowitego oddania się Bogu przynaglają nas do wychodzenia naprzeciw potrzebującym, biednym i pozostającym na marginesie społeczeństwa. Jako franciszkanki jesteśmy posłane przez Boga do całego świata, by głosić pokój.

28 Przynaglane przez bł. Marię Angelę, jesteśmy zwiastunkami sensu, wielkoduszności i nadziei dla poranionego świata. Jako felicjanki odpowiadamy na wezwanie, by współpracować z Chrystusem w duchowej odnowie świata. „Odpowiedź na Miłość” zobowiązuje nas do bycia otwartymi na nowe formy działalności apostolskiej, zgodne z duchem i celem Zgromadzenia, i do bycia dyspozycyjnymi na różnorodne potrzeby Ludu Bożego, szczególnie wobec ubogich i potrzebujących.

29 Powinnyśmy być świadome tego, że rośnie liczba ludzi pogrążonych w pustce, doświadczających samotności i braku nadziei oraz tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa i jego Dobrej Nowiny o Zbawieniu. Siostry Felicjanki pragną przeciwstawiać się rozprzestrzeniającej się w świecie kulturze śmierci. Coraz głośniej słychać płacz biednych i bezbronnych, szczególnie kobiet i dzieci.

30 Co nas nie powinno powstrzymywać przed powiedzeniem TAK
Myślenie, że mamy zbyt mało sióstr Perspektywa utraty wygodnych warunków życia Realna perspektywa życia ubogiego

31 Nieznajomość miejsca Świadomość stanięcia przed trudnym wyzwaniem Nowość wyzwania i świadomość, że felicjanki dotąd takich zadań nie podejmowały Realia, w których katolicy są mniejszością

32 Co w naszych czasach sprzyja ewangelizacji :
Technologia, która sprawia, że podróżowanie i komunikowanie się jest prostsze i umożliwia dotarcie „na krańce ziemi” Swobodny dziś dostęp do terenów, na których systemy totalitarne usunęły Boga z serc, umysłów i życia wielu ludzi

33 Skuteczniejsze metody uczenia się nowych języków
Nowe rozumienie potrzeby ewangelizacji i naszej obecności w Kościele pośród ubogich i zepchniętych na margines

34 W rozeznawaniu i odpowiadaniu na zaproszenia do otwierania placówek misyjnych na nowych terenach, za priorytetowe kryterium uznajemy możliwość ewangelizacji. Poważnie traktujemy każdą prośbę o zaangażowanie w ewangelizację, w szczególności tę, która wzywa nas do służby w : Miejscach wielkiego materialnego i duchowego ubóstwa Miejscach, gdzie Ewangelia nie była głoszona od wielu lat z powodu prześladowania Kościoła

35 Miejsca, gdzie ludzie żyją w strachu i są uciemiężeni
Miejscach, gdzie ludzie żyją w tymczasowych warunkach (np. uchodźcy, emigranci) Miejscach, gdzie żyją najbardziej bezbronni, w szczególności kobiety, dzieci, chorzy i starsi

36 chcemy propagować : Ubóstwo Bycie „mniejszym” Różnorodność
Jakie franciszkańskie wartości chcemy propagować : Ubóstwo Bycie „mniejszym” Różnorodność Podejmowanie wyzwań Bycie w drodze

37 Pytania, które stawiamy sobie przed przyjęciem zaproszenia do zaangażowania misyjnego:
W jaki sposób nasza misja wpłynie na „duchową odnowę świata”? Czy będziemy służyć tam ubogim i potrzebującym? Jaki rodzaj służby Ludowi Bożemu podejmiemy?

38 Co może się zmienić w życiu ludzi dzięki naszej obecności?
Jak Matka Angela odpowiedziałaby na tę konkretną prośbę? Jak ta misja ma się do naszych franciszkańskich wartości?

39 Kto tę misję podejmie jeśli my nie odpowiemy na zaproszenie?


Pobierz ppt "FELICJANKI WOBEC WYZWANIA EWANGELIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google