Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC Przedsiębiorczości Akademickiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC Przedsiębiorczości Akademickiej"— Zapis prezentacji:

1 ABC Przedsiębiorczości Akademickiej

2 Przedsiębiorczość akademicka
1. proces tworzenia i budowania czegoś nowego opierający się na szeregu zorganizowanych działań ukierunkowanych na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści ekonomicznych; 2. przedsiębiorczość jako zespół cech charakterystycznych dla danej osoby: dynamizm, aktywność, umiejętność adaptacji, innowacyjność, motoryka, umiejętność oceny ryzyka. W przypadku tworzenia czegoś nowego w oparciu o wyniki badań, przedsiębiorczość nabywa charakteru akademickiego i zwana jest wówczas „Przedsiębiorczością Akademicką”.

3 Przedsiębiorczość akademicka
Aktywność pracowników i doktorantów, przejawiająca się w: tworzenie firm odpryskowych (spin-off i spin-out) wykorzystujących zasoby intelektualne (innowacyjne rozwiązania, technologie) i niematerialne swojej uczelni podejmowanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem zewnętrznym (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne). II Aktywność studentów i absolwentów w zakładaniu, prowadzeniu firm opartych na wiedzy zdobytej w trakcie studiów.

4 Akty prawne Akty prawne, z którymi warto się zapoznać:
ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 117, z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631, z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami); ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94, z późniejszymi zmianami).

5 Przedsiębiorczość akademicka
Ustawa z Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365 z późniejszymi zmianami) Rozdz. 3 Organizacja Uczelni Art. 86a. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. 2. Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji. 3. Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje spółce celowej w formie aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej. 4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność statutową uczelni.

6 Przedsiębiorczość akademicka
Akty prawne dla przedsiębiorców: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U.Nr.94, poz. 1037 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 Instytucja spółki cywilnej jest regulowana przepisami zawartymi w art kodeksu cywilnego. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

7 Spin-off / Spin-out Firma „odpryskowa” utworzona na bazie własności intelektualnej Najczęściej założycielami są twórcy (naukowcy, studenci) Działalność gospodarcza podejmująca zadanie komercjalizacji wyników badań

8 Co daje nauce przedsiębiorczość?
Wyższa mobilność - sprawne reagowanie na sygnały płynące z rynku; niwelacja problemu konfliktu interesów na linii: instytucja budżetowa - biznes Szybki proces podejmowania decyzji – odbiurokratyzowanie procedur działania, mniejszy zespół, determinacja zespołu i misja firmy, najczęściej płaska struktura organizacyjna Możliwość doinwestowania – kapitał prywatny, business angels Szybsze wdrożenie – nastawienie na 1 projekt będący podstawą działania firmy, koncentracja wysiłku i zasobów, cel działania Tworzenie miejsc pracy – w miarę rozrostu - wzrost zatrudnienia Pielęgnacja „przedsiębiorczości” – kultywowanie postaw przedsiębiorczych w kadrze naukowej i nie tylko Aktywizacja technologii – z pozycji „jednej z wielu” przejście do pozycji „podstawy biznesu”

9 Nabycie własności intelektualnej:
Co uprawnia firmę typu spin off do praktykowania wyników badań z nauki? Nabycie własności intelektualnej: instytucja naukowa obejmuje udziały w firmie typu spin off zakup od jednostki macierzystej umowa licencji z jednostką macierzystą

10 Spółka spin off Wynik badań Ochrona Biznesplan Nabycie praw od uczelni
Umowa spółki / Rejestracja Wejście na rynek

11 Przedsiębiorczość akademicka
Finansowanie Business Angels (aniołowie biznesu) - przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadający znaczny majątek osobisty , samodzielnie inwestujący własne środki finansowe i doświadczenie w małe, przedsiębiorcze firmy (np. Polban oraz Klub Lewiatan Business Angels) Venture Capital - kapitał inwestycyjny, charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych.

12 Dlaczego przedsiębiorczość akademicka jest dobra?
Wzrost PKB Regionalny rozwój ekonomiczny 80% spin-off pozostaje w “miejscu urodzenia” Miejsca pracy – wzrost samozatrudnienia i zatrudnienia Zachęta dla kadry naukowej Wysoka rentowność Poparcie misji uniwersytetów upowszechnienie wyników nauki Szerszy przepływ wyników nauki do społeczeństwa i gospodarki

13 Przedsiębiorczość akademicka
Światowe przykłady spin off

14 Przedsiębiorczość akademicka
Krajowe spółki

15


Pobierz ppt "ABC Przedsiębiorczości Akademickiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google