Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadkowie Jehowy (Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadkowie Jehowy (Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy)"— Zapis prezentacji:

1 Świadkowie Jehowy (Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy)

2 Podstawowe wiadomości
Świadkowie Jehowy to sekta powstała na bazie chrześcijaństwa. Są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, należącego do wyznań millenarystycznych. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1870 w Pensylwanii (USA). Klasyfikacja systematyczna wyznania Chrześcijaństwo └ Restoracjonizm └ Ruch badacki

3 Historia powstania W 1852 roku w Allegheny w stanie Pensylwania w USA urodził się Charles Taze Russell. Jego rodzice byli prezbiterianami. Wychowywany w domu religijnym zaczął zastanawiać nad doktrynami religijnymi .W Strażnicy z maja i czerwca 1880 roku Russell ogłosił, że zamierza odwiedzić szereg miast w celu zjednoczenia i wzajemnego poznania licznych, ale bardzo rozproszonych czytelników. Russell nie uważał, że konieczna jest interpretacja Biblii. Był przekonany, że jeśli jakiś jej fragment jest niezrozumiały to jego wyjaśnienia należy szukać w innym fragmencie Pisma Świętego. Od lipca 1879 roku publikować pismo Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence (Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa). Odtąd Russell posługiwał się głównie tym czasopismem do głoszenia prawd biblijnych Wizyty Russella doprowadziły do utworzenia w odwiedzanych miastach szeregu klas, czyli eklezji (nazwanych potem zborami). Zebrania odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu. Te urządzane w wynajętych salach składały się z wykładu wygłaszanego przez zdolnego mówcę. Z kolei na te urządzane w domach wszyscy zabierali swoją Biblię, konkordancję, papier, ołówek i byli zachęcani do czynnego udziału. Z powodu takiego przebiegu zebrań i dokładnego studiowania Biblii osoby te zaczęto nazywać Badaczami Pisma Świętego W sierpniu 1881 roku Russell wezwał do „wyjścia z Babilonu Wielkiego” (czyli opuszczenia swojego kościoła), który był utożsamiany przez Badaczy Pisma Świętego z Kościołem katolickim i papiestwem, a potem także z innymi religiami. W 1891 roku odbyło się historyczne pierwsze zgromadzenie w Allegheny w stanie Pensylwania w USA oraz w Toronto z okazji dorocznego święta upamiętniającego śmierć Jezusa Chrystusa. 7 do 14 kwietnia 1892 roku odbyło się drugie zgromadzenie w Allegheny, na które przybyło około 400 osób z 20 stanów USA i kanadyjskiej prowincji Manitoba. Rok później od 20 do 24 sierpnia odbyło się zgromadzenie w Chicago, na którym było obecnych 360 osób, a 70 ochrzczono. W następnych latach zgromadzenia takie odbywały się co roku regularnie również w innych krajach.

4 Charles Taze – amerykański kaznodzieja i reformator religijny, twórca ruchu Badaczy Pisma Świętego

5 Wierzenia Biblia - są przekonani, że tylko Biblia jest Słowem Bożym i zawiera prawdę. Odrzucają tzw. Tradycję Apostolską oraz wszystkie inne tradycje pozabiblijne Bóg - wierzą w jednoosobowego Boga, Jehowę i oddają cześć tylko jemu, jako jedynemu prawdziwemu Bogu. Nie uznają nauki o Trójcy Świętej, uważając, że jest sprzeczna z Biblią. Jezus Chrystus: wierzą, że jest jednorodzonym Synem Boga Jehowy był pierwszym stworzeniem Boga (pierworodnym wszelkiego stworzenia); przez niego Bóg stworzył świat materialny i duchowy istniał w postaci duchowej zanim został człowiekiem, do której to postaci powrócił po wstąpieniu do nieba, gdzie określany jest m.in. jako archanioł Michał jego życie zostało przeniesione z Nieba do łona dziewicy Marii jego ofiara daje wszystkim ludziom możliwość dostąpienie zbawienia – uzyskania życia wiecznego od jesieni roku 1914 z upoważnienia Bożego króluje w niebie (nad Ziemią zapanuje wkrótce po Armagedonie i będzie nad nią panować przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, został zgładzony na palu męki (został przybity do prostej belki, pala „crux simplex” – krzyż prosty, a nie do krzyża. Duch Święty: wierzą, że jest czynną siłą Bożą, za pośrednictwem której Bóg wykonuje swoją wolę, i której może udzielać innym. Królestwo Boże - wierzą, że jest to realny rząd, który jest jedyną nadzieją dla ludzkości; rząd ten ma siedzibę w niebie, złożony będzie z Jezusa oraz wybranych, że Królestwo Boże wkrótce usunie z ziemi zło wraz ze wszystkimi ludzkimi rządami i religiami, i zostanie zaprowadzony nowy świat, w którym zapanuje sprawiedliwość i pokój. Pozostali zbawieni mają żyć na Ziemi w przywróconym raju jako poddani tego Królestwa. Chrystus będzie Królem nad ziemią przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu. Śmierć - wierzą, że śmierć jest przeciwieństwem życia, że zmarli nie mogą nic czynić. Ludzie w momencie śmierci przestają istnieć, lecz istnieją w pamięci u Boga. Ponowne zaistnienie jest możliwe dopiero przy zmartwychwstaniu

6 Szatan – jest to realna osoba, zbuntowany anioł, który zapragnął, aby jemu zamiast Bogu oddawano cześć (nie jest to symbol zła lub złych skłonności). Szatan pociągnął do buntu przeciwko Jehowie Bogu wielu innych aniołów, którzy tym samym stali się demonami. Obecnie ma wielką władzę nad światem ludzkim – nad ludźmi oddalonymi od Boga, ludzkimi rządami i religią fałszywą, dlatego w Biblii nazwany jest „bogiem” tego świata. W trakcie 1000-letnich rządów Chrystusa będzie on uwięziony, a po tym okresie ma być na krótko wypuszczony, a następnie na zawsze unicestwiony wraz z wszystkimi innymi przeciwnikami Boga. Dusza - uważają, że według Biblii człowiek żyjący jest duszą; nie posiada nieśmiertelnej duszy . Odrzucają naukę o nieśmiertelności duszy jako – ich zdaniem – niezgodną z Biblią. Zbawienie - wierzą, że Jehowa Bóg, poprzez swego Syna, zapewni wszystkim prawdziwym chrześcijanom oraz wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. Dni ostatnie - wierzą, że w 1914 nastąpiło niewidzialne wstąpienie Jezusa na tron w niebie,od którego określają czas dni ostatnich tego złego systemu rzeczy czyli obecnych złych rządów na ziemi; zakończy je Har-Magedon, po którym ma panować Królestwo Boże. Armagedon - według Świadków Jehowy jest to nadchodząca powszechna wojna . Określenie to odnosi się do sytuacji, gdy ziemscy władcy polityczni są zgromadzani przeciwko Jehowie Bogu i Jego Królestwu pod władzą Jezusa Chrystusa. Wyrazem ich sprzeciwu ma być na końcu ogólnoświatowa akcja przeciwko Świadkom Jehowy. Babilon Wielki– zaliczają do niego wszystkie pozostałe religie, włącznie z chrześcijaństwem (które ich zdaniem jako ogół jest niewierne Bogu). Ma być zniszczony przez Organizacją Narodów Zjednoczonych, symboliczną szkarłatną bestię z Księgi Apokalipsy wierzą, że Bóg wybrał spośród ludzi jako tzw. „małą trzódkę”, klasę ludzi, którzy mają współkrólować z Jezusem Chrystusem w niebie (przez 1000 lat, po Armagedonie). Są oni powoływani od czasów Chrystusa aż do naszych czasów. Maria -wierzą że kiedy został poczęty Jezus, Maria była dziewicą – aż do rozwiązania. Uważają, że należała do grona pierwszych uczniów Jezusa, na których został wylany duch święty w dniu Pięćdziesiątnicy 33 r. n.e. i należy do grona wybranych do władz Królestwa Bożego

7

8 Wyznawane zasady Miłość do Boga Miłość do bliźnich Czystość Uczciwość
Świętość życia i krwi Neutralność Podporządkowanie władzom świeckim.

9 Praktyki religijne Chrzest. Ewangelizacja Małżeństwo. Modlitwa.
Osobiste lub rodzinne studium Biblii. Pogrzeb. Szkolenia. Święta Zebrania zborowe Zgromadzenia Pomoc humanitarna Wykluczenie/odłączenie

10

11 Organizacja W społeczności Świadków Jehowy nie występuje podział na duchownych i świeckich – wszyscy są duchowymi braćmi i siostrami. Organizacja Świadków Jehowy zarządzana jest w sposób określany przez nich jako teokratyczny. Składają się na nią lokalne społeczności chrześcijan, zwane zborami, zgrupowane w obwody, te następnie – w okręgi, krajowe biura oddziałów i tzw. strefy. Wszystkie te struktury działają pod ogólnoświatowym nadzorem tzw. Ciała Kierowniczego. Ciało Kierownicze sprawuje nadzór we wszelkich sprawach dotyczących nauk i działalności całej organizacji (liczba jego członków zmienia się, ale zwykle jest to kilku lub kilkunastu mężczyzn). Światowe Biuro Główne Świadków Jehowy, Nowy Jork, USA

12 Statystyki W 2012 r. na świecie było ok.7,8 mln świadków Jehowy w zborach (w Polsce głosicieli w 1487 zborach).

13 Status religii oraz legalność
W większości krajów świata Świadkowie Jehowy są zarejestrowani jako legalny związek wyznaniowy. Całkowity zakaz działalności lub znaczne jej ograniczenie (aż po otwarte prześladowania, aresztowania i przetrzymywanie w więzieniach, liczne przypadki używania przemocy i inne szykany) ma miejsce w 30 krajach

14 Ciekawostki W okresie nazizmu część Świadków Jehowy (głównie niemieckich) za praktykowanie swojej wiary została osadzona w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, gdzie byli oznaczani fioletowym trójkątem. Prawo Świadków Jehowy w przeszłości zakazywało przyjmowania szczepionek jak i przeszczepów narządów, z czego się w końcu wycofało. Świadkowie Jehowy zniechęcają swoich wyznawców do zdobycia wyższego wykształcenia, zachęcając do stawiania sobie innych, wartościowszych ich zdaniem celów życiowych, związanych ze służbą dla Boga, gdyż według nich świeckie wykształcenie, majątek i pozycja społeczna mają ograniczoną wartość. W wielu krajach Świadkowie Jehowy odmawiający udziału w szkoleniu wojskowym skazywani są na karę pozbawienia wolności, choć w innych podyktowana sumieniem odmowa służby wojskowej jest uznawana jako uzasadniająca do niepowoływania do tej służby i odmawiający jej nie są karani.

15 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Świadków_Jehowy


Pobierz ppt "Świadkowie Jehowy (Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google