Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN OPTYMALIZACJI PROCESÓW W CENTRUM RACHUNKOWOŚCI kwiecień 2010 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN OPTYMALIZACJI PROCESÓW W CENTRUM RACHUNKOWOŚCI kwiecień 2010 roku"— Zapis prezentacji:

1 PLAN OPTYMALIZACJI PROCESÓW W CENTRUM RACHUNKOWOŚCI kwiecień 2010 roku
"Można się obronić przed inwazją, ale nie przed ideą, której czas już nadszedł

2 Obszary reorganizacji
Centrum Rachunkowości od 01 lipca 2010 r. planuje: Przekształcenie 14 Oddziałów Regionalnych Centrum Rachunkowości w 4 Ośrodki Kompetencyjne, wyspecjalizowane w wyznaczonych obszarach rachunkowości i finansów: Ośrodek Kosztów Ośrodek Należności Ośrodek Rozliczeń Detalicznych Ośrodek Rozliczeń Publiczno-Prawnych Likwidację regionów

3

4 Ośrodek Kosztów W skład Ośrodka Kosztów będą wchodziły obecne CR OR:
Białystok Gdańsk Lublin Olsztyn Warszawa

5 Zadania Ośrodka Kosztów
Wydział Realizowane zagadnienia Białystok Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dzierżawa łączy, infolinia) Ochrona zdrowia, posiłki profilaktyczne Odszkodowania zapłacone Edukacja szkolna i szkolenia Gdańsk Majątek trwały I NSM, środki trwałe w budowie i WNiP w trakcie realizacji Inwestycje w nieruchomości Ewidencja składek na ubezpieczenia rzeczowe (249-02) Usługi informatyczne Ewidencja i rozliczanie leasingu Usługi remontowe Ubezpieczenia majątkowe Kapitał z aktualizacji wyceny ST Naprawy powypadkowe

6 Lublin Olsztyn Warszawa
Zaliczki pracownicze - rozliczanie, ewidencja w koszty, rozrachunki Gospodarka materiałowa CI (bez znaczków i druków płatnych) Materiały księgowane bezpośrednio w koszty Ekwiwalenty dla pracowników (za odzież służbową, za pranie) Kaucje i wadia Artykuły spożywcze Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej, socjalnej i bytowej (531, 532, 540, 541) Olsztyn Usługi transportowe Ewidencja i rozliczanie roszczeń spornych - postępowanie sądowe bierne (268/20) Podatek od nieruchomości, PWUG Podatek od środków transportu oraz opłaty drogowe (winiety) Zakup pozostałych usług (usługi obce w samochodach, dozór mienia, legalizacja wag, projekty znaczków, opłaty RTV, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badania marketingowe, usługi drukowania i poligrafii, opłaty skarbowe, za zanieczyszczenie środowiska, pozostałe podatki i opłaty, pozostałe usługi obce) Warszawa Ewidencja wyciągów bankowych dla Ośrodka Wschodniego Inwestycje finansowe Rachunek walut obcych Kapitały Koszty energii, usług komunalnych, czynsze, opłaty za administrowanie, sprzątanie, dzierżawa środków trwałych Usługi agencyjne Usługi agencji pracy tymczasowej i innych podmiotów Kodowanie kart zbliżeniowych Delegacje oraz rozliczenie zaliczek na delegacje Ekwiwalenty za używanie pojazdów, ryczałty za samochody Narady i spotkania Reprezentacja i reklama

7 Ośrodek Należności W skład Ośrodka Należności będą wchodziły obecne CR OR: Katowice Kielce Kraków Rzeszów

8 Zadania Ośrodka Należności
Wydział Realizowane zagadnienia Katowice Ewidencja i rozliczanie usług Banku Pocztowego S.A. Informacje o zaliczkach i przedpłatach na usługi pocztowe Ewidencja wyciągów bankowych wpłat od kontrahentów PP Nadawanie spersonalizowanych numerów kont bankowych Ewidencja rozliczeń z COF COP Ewidencja wynagrodzeń Ewidencja ZFŚS Kielce Ewidencja dokumentów dotyczących sprzedaży towarów CL Ewidencja usług świadczonych przez CL w ramach działalności pomocniczej (usługi stacji obsługi samochodów, stacji kontroli pojazdów, mycia pojazdów, usługi paletowe, usługi przewozowe) - Radom Ewidencja pozostałych przychodów CL w zakresie - not obciążeniowych wystawianych za przepał paliwa, not obciążeniowych za nieprawidłowe wykonanie usług, odszkodowań komunikacyjnych

9 Kraków Odpisy aktualizujące należności Uzgadnianie sald z kontrahentami Weryfikacja kont rozrachunkowych z zakresu działania CL, CI, CUK, CP Raportowanie należności Windykacja należności Umarzanie należności Roszczenia sporne Obsługa CBK Ewidencja Przychodów CP opłacanych w formie bezgotówkowej Rzeszów Ewidencja przychodów z tyt. działalności pomocniczej CI (zakładowej gospodarki mieszkaniowej, pokoi gościnnych, hoteli robotniczych, kwater, innych obiektów Poczty Polskiej S.A. prowadzących działalność gospodarczą) Ewidencja pozostałych przychodów CI (czynszów, wynajmu wolnych powierzchni, umieszczania reklam, sprzedaży materiałów, sprzedaży towarów w bufetach, sprzedaży specyfikacji przetargowych, obciążeń za rozmowy telefoniczne pracowników, zwrotu przez kontrahentów kosztów poniesionych przez PP S.A., przychodów ze sprzedaży działalności socjalnej za wyjątkiem sprzedaży składników majątku trwałego i pozostałych przychodów) Ewidencja przychodów CUK (cashprocesingu, konwojowania osób i mienia, stacjonarnej ochrony osób i mienia, monitoringu obiektów i obszarów, zabezpieczenia technicznego mienia, pozostałych usług) Ewidencja przychodów z tyt. sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych "Można się obronić przed inwazją, ale nie przed ideą, której czas już nadszedł

10 Ośrodek Rozliczeń Detalicznych
W skład Ośrodka Rozliczeń Detalicznych będą wchodziły obecne CR OR: Bydgoszcz Łódź Poznań (bez Gorzowa Wielkopolskiego) Szczecin (z Gorzowem Wielkopolskim) Wrocław

11 Zadania Ośrodka Rozliczeń Detalicznych
Wydział Realizowane zagadnienia Bydgoszcz Rozliczenie obrotu zagranicznego Obrót towarami filatelistycznymi Księgowanie usterek rachunkowych, braków i nadwyżek kasowych Ewidencja ORM Łódź Ewidencja Rachunku Znaczków i druków płatnych Ewidencja dokumentacji magazynowej magazynów znaczków podległych CI Ewidencja dokumentacji magazynowej magazynów podległych CL Ewidencja raportów kasowych, rozliczenie inkasa Ewidencja wyciągów bankowych Realizacja przelewów zobowiązań, utargów Rozliczanie kantorów Obrót przekazowy - rozliczenia na podstawie zestawień dekadowych z UP

12 (bez Gorzowa Wielkopolskiego) Szczecin (z Gorzowem Wielkopolskim)
Poznań (bez Gorzowa Wielkopolskiego) Obrót towarami komisowymi Obrót towarami handlowymi Szczecin (z Gorzowem Wielkopolskim) Rozliczanie sprzedaży egzemplarzowej prasy Rozliczenie prenumeraty centralnej Rozliczenie prenumeraty lokalnej Ewidencja ORM Wrocław Rozliczanie usług bankowych Rozliczenie kart opłaty drogowej

13 Zadania Ośrodka Rozliczeń Publiczno - Prawnych
Do zadań Ośrodka Rozliczeń Publiczno - Prawnych będzie należało, w szczególności: dokonywanie rozliczeń z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych w imieniu Spółki, ustalanie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłat z zysku, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie Spółki z urzędem skarbowym w tym zakresie, ustalanie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie Spółki z urzędem skarbowym w tym zakresie, obliczanie i rozliczanie wpłat należnych dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za Spółkę oraz sporządzanie deklaracji w tym zakresie, parafowanie umów.

14 Dział Raportowania Wewnętrznego
jedno miejsce sporządzania raportów dla odbiorców wewnętrznych dedykowane adresy komunikacji w zakresie treści raportów zachowanie dotychczasowego zakresu informacyjny przyjęcie jednorodnych rozwiązań

15 Konsekwencje przeprowadzenia zmian organizacyjnych w CR
ujednolicenie stosowanych rozwiązań w CR oraz innych Centrach Poczty Polskiej rozwiązywanie poszczególnych zagadnień w jednym miejscu eliminacja not dotyczących przesunięcia kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami PP S.A. zmiana miejsc przekazywania dokumentów księgowych

16 Dziękuję za uwagę "Można się obronić przed inwazją, ale nie przed ideą, której czas już nadszedł


Pobierz ppt "PLAN OPTYMALIZACJI PROCESÓW W CENTRUM RACHUNKOWOŚCI kwiecień 2010 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google