Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy obrotu nieruchomościami – cz. I Bohdan Chełmiński , DRN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy obrotu nieruchomościami – cz. I Bohdan Chełmiński , DRN"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy obrotu nieruchomościami – cz. I Bohdan Chełmiński , DRN

2 kodeks reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi
Osoba to podmiot prawa; posiada prawa i obowiązki.k.c. Art. 8 OP Ułomna osoba prawna OF Osoba fizyczna to w rozumieniu prawa człowiek. Staje się on podmiotem prawa w chwili narodzin i traci podmiotowość w chwili śmierci lub uznania za osobę zmarłą.

3 OF Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka. człowiek posiada zdolność prawną z chwilą urodzenia i traci ją z chwilą śmierci

4 Co to jest zdolność prawna?
podmiot może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania zatem skoro jest podmiotem praw, ma także zdolność do ochrony tych praw- ma zdolność sądową czyli może być stroną w procesie /przeciwstawność interesów/ oraz uczestnikiem postępowaniu nieprocesowym przykład takiego postępowania: p. spadkowe

5 Przykład: nowonarodzonemu dziecku jedno z rodziców może podarować nieruchomość niczym nie obciążoną. Zatem dziecko musi mieć możliwość ochrony swojego prawa własności, może zatem pozywać przed sąd; czyni to przez przedstawiciela ustawowego. Zatem dziecko może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym.

6 OF /małoletnia - pełnoletnia
Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

7 OF identyfikacja i charakterystyka
OF identyfikujemy na podstawie dow. os lub paszportu Ujawnienie nazwiska /i imienia/ identyfikuje człowieka jako podmiot stosunku prawnego. Nazwisko jest elementem formy czynności cywilnoprawnych. OF ma jedno miejsce zamieszkania (domicyl) . Jest nim miejscowość , a nie adres /ulica, lokal/. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Osoba fizyczna ma także miejsce zameldowania w miejscu pobytu stałego względnie tymczasowego. Osobę charakteryzuje także stan cywilny. Pesel

8 OF – zdolność do czynności prawnych
Z chwilą uzyskania pełnoletniości człowiek uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13-tu oraz osoby ubezwłasnowolnione /art.12kc/.

9 Stan cywilny Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności m.inn.: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

10 Stan cywilny Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m. inn.:
przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego /co do zasady/.

11 Stan cywilny W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

12 Stan cywilny Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: 1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, 2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, 3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa, 4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

13 Stan cywilny Umowne ustroje majątkowe.
Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

14 Stan cywilny Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

15 Ułomne OP Do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Ułomne osoby prawne : mają zdolność prawną, egzekucja wpierw z majątku ułomnej osoby prawnej, odpowiedzialność subsydiarna wspólników art kc

16 OP Osoba prawna ma określoną przepisami prawa strukturę organizacyjną, w tym system organów. Własny majątek. Ponosi odpowiedzialność cywilną . Ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

17 Osoba prawna to podmiot prawa
Osobowość prawną nadaje prawo obowiązujące. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Tryb powstania osób prawnych normują przepisy prawa. Dla przykładu : Polska Akademia Nauk będąca osobą prawną powstała mocą ustawy; spółki kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe nabywają z mocy ustaw osobowość prawną z chwila wpisania do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego. Jest jednostką organizacyjną ale nie każda jednostka organizacyjna jest osobą prawną.

18 osobowość prawną nadaje prawo obowiązujące. Na takie sposoby:
Faza powstawania osoby prawnej to faza „ w organizacji”. Ustanie osoby prawnej oznacza kres jej istnienia. Sposoby ustania określają przepisy właściwe. Np. ksh .Przyczyną może być wola samej osoby prawnej, wola założycieli osoby prawnej /art. 19 ppu/, orzeczenie sądu. SP jako osoba prawna nie może ustać nigdy. Drugi sposób polega na tym, ze ustawa np. ksh określa przesłanki do powstania OP. Następnie następuje wpis do właściwego rejestru i wtedy jednostka organizacyjna uzyskuje osobowośc prawną. Aktem prawnym organu władzy państwowej np. rozp. Rady Ministrów; uchwały sejmu czy w przypadku przedsiębiorstw państwowych w oparciu o tzw. Akt założycielski //Dz.U ze zm./

19 OP – Skarb Państwa Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.

20 OP – Skarb Państwa

21 OP – Skarb Państwa  Nie wymaga zgody, ministra właściwego do spraw SP czynność prawna: Agencji Nieruchomości Rolnych , Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - w zakresie rozporządzenia, powierzonymi tym Agencjom na podstawie przepisów odrębnych, składnikami mienia Skarbu Państwa.

22 OP – Skarb Państwa Czynność prawna rozporządzająca to czynność, której skutkiem jest przeniesienie, obciążenie, ograniczenie lub zniesienie prawa majątkowego. Wobec powyższego zgody MSP wymaga przeniesienie, obciążenie, ograniczenie lub zniesienie praw do składników majątkowych. Zgody takiej wymaga więc zawarcie umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, przewłaszczenie na zabezpieczenie ponadto ustanowienie wszelkich ograniczeń osoby prawnej w rozporządzaniu składnikiem majątkowym oraz obciążeń tychże składników majątkowych, takich jak prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, służebności, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka

23 OP – Skarb Państwa Zasady reprezentacji SP, jako podmiotu praw i obowiązków. SP nie ma organów ani siedziby. Czynności prawnych może dokonywać przez wiele organów i jednostek organizacyjnych, w tym ministrów i wojewodów. Tu należy wymienić państwowe agencje np. Agencja Nieruchomości Rolnych /Państw OP/, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

24 OP – Skarb Państwa Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

25 OP jst gmina Do zadań wójta należy między innymi: gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. Oświadczenie woli w imieniu gminy składa jednoosobowo wójt albo upoważniony przez wójta jego zastępca samodzielnie bądź z drugą upoważnioną osobą . W zakresie zobowiązań pieniężnych potrzebna jest kontrasygnata skarbnika albo osoby przez niego upoważnionej.

26 Zasoby nieruchomości Art. 20. [Rodzaje] Tworzy się:
1) zasób nieruchomości Skarbu Państwa; 2) gminne zasoby nieruchomości; 3) powiatowe zasoby nieruchomości; 4) wojewódzkie zasoby nieruchomości. Art. 21. [Zasób Skarbu Państwa] Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności S P i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

27 Art. 24. [Zasób gminny] 1. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 2. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości. 3. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

28 OP gminne związki Cel: wspólne wykonywanie zadań publicznych gminy
Związek posiada osobowość prawną.  Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w związku. . Organem wykonawczym związku jest zarząd. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie związku. Źródło: ustawa o samorządzie gminnym art.64

29 OP powiat Rada Powiatu Zarząd powiatu
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

30 OP Powiat Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.inn.: określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, wybór i odwołanie zarządu powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, uchwalanie budżetu powiatu,

31 OP powiat Reprezentacja Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

32 OP województwo Sejmik Zarząd Sejmik województwa m. inn. określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa . Uchwała podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo. Prawa majątkowe województwa, nie należące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje zarząd województwa.

33 Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących m. inn.: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy m.inn. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności: statutu województwa, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, uchwalanie planu zagospodarowania przestrz.

34 OP województwo reprezentacja Prawa majątkowe województwa, nie należące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje zarząd województwa. Sejmik województwa może udzielić marszałkowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, innych niż przewidywane w statucie województwa. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa lub osoby przez niego upoważnionej.

35 OP województwo reprezentacja Art. 56. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd województwa.

36 OP województwo reprezentacja Art. 57. Oświadczenia woli w imieniu województwa składa marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut województwa stanowi inaczej.

37 Gmina wyposaża je w środki niezbędne do prowadzenia działalności.
Jednostki organizacyjne publiczno-prawne nie posiadające osobowości prawnej. Samorządowe należą do sektora finansów publicznych bo działają w oparciu o finanse publiczne. Gmina wyposaża je w środki niezbędne do prowadzenia działalności. Nie mają osobowości prawnej.

38 Przedszkole – jednostka budżetowa fot. B. Chełmiński 2008

39 Jednostki organizacyjne publiczno-prawne nie posiadające osobowości prawnej. Samorządowe
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

40 Na podstawie delegacji ustawowej w ustawie o lasach - Art. 4.
Jednostki organizacyjne publiczno-prawne nie posiadające osobowości prawnej. Skarbu Państwa Na podstawie delegacji ustawowej w ustawie o lasach - Art. 4. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi”. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe” określa rop. RM z 6 grudnia 1994 roku.

41 Krajowy Rejestr Sądowy
Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku ustawodawca wprowadził do obrotu prawnego Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestr składa się z: 1) rejestru przedsiębiorców, 2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 3) rejestru dłużników niewypłacalnych.

42 Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, z oddziałami przy sądach rejestrowych wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia z Rejestru, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd . Domniemywa się, że dane wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym są prawdziwe /bez dz. IV/. Wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym ogłaszane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zachowaniem przewidzianych w ustawie wyjątków.

43 Rejestr przedsiębiorców stosuje się do następujących podmiotów:
2) spółek jawnych, 3) spółek partnerskich, 4) spółek komandytowych, 5) spółek komandytowo-akcyjnych, 6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, OP 7) spółek akcyjnych, OP 8) spółdzielni, OP 9) przedsiębiorstw państwowych, OP 10) jednostek badawczo-rozwojowych, OP 11) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, [zwane przedsiębiorstwami zagranicznymi] 12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, OP 13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, /np. fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej/ OP 14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

44

45

46

47

48

49

50

51 Zdarzenia prawne dzielą się na:
działania są niezależne od woli człowieka ( śmierć człowieka, grad niszczący ubezpieczone zasiewy, inne klęski żywiołowe wywołujące skutki prawne ) Są zależne od woli człowieka a także musi być relacja między działaniem a przepisami prawnymi

52 Działania dzielą się na:
Czyny Akty prawne Dzielą się na: dozwolone i niedozwolone Dzielą się na: Czynności prawne Akty administracyjne Orzeczenia sądowe konstytutywne

53 kształtowanie stosunków cywilno-prawnych Podmiot prawa ma do dyspozycji instrument czynności prawne
Czynności prawne / df. Stan faktyczny , w skład którego wchodzi choć jedno oświadczenie woli, z którym prawo wiąże powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego/

54 Art. 60. Oświadczenie woli Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Oświadczenie woli uznaje się za skutecznie złożone, gdy doszło do osoby, której się to oświadczenie składa, w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią.

55 Oświadczenie woli -wady
Nieważność / brak świadomości i swobody/ Art. 82. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

56 Oświadczenie woli -wady
Możliwość uchylenia się od skutków W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

57 Oświadczenie woli -wady
Art. 87kc. Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

58 Oświadczenie woli -wady
Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

59 Czynności prawne „W doktrynie polskiej i obcej nie wypracowano przyjętej powszechnie definicji czynności prawnej” Dmowski St., Rudnicki St.;Komentarz do kc, cz. ogólna, s.223. Art. 56 kc. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.

60 Czynności prawne dwustronne umowy dwustronne odpłatne nieodpłatne
Jednostronne /l.oświadczeń woli/ dwustronne umowy dwustronne udzielenie pełnomocnictwa ustanowienie odrębnej własności lokalu przez właściciela / współwłaściciela budynku dla siebie odpłatne nieodpłatne Umowa sprzedaży Umowa darowizny

61 Czynności prawne Inter Vivos Mortis Causa realne
konsensualne /samo oświadczenie woli OW/ realne Element realny jest zbędny Zadatek; przeniesienie własności rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku przysparzające rozporządzające Zwiększenie aktywów /zmniejszenie długów -pasywów Zmniejszenie aktywów / zwiększenie pasywów -długów abstrakcyjne kauzalne weksel Pełnomocnictwo niewygasające jednostronne dwustronne uchwały Wystarczy 1 OW potrzebne – organ kolegialny Testament umowa sprzedaży – uchwała walnego

62 Czynności prawne forma
pisemna Przepisy wyznaczają określoną formę prawną dla pewnego rodzaju umów, np. umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W formie pisemnej dla celu dowodowego i wywołania określonych skutków prawnych powinny być zawierane umowy dotyczące najmu nieruchomości, dzierżawy i użyczenia.

63 Czynności prawne - Forma pisemna zwykła i kwalifikowana
Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

64 Cz. Prawne - Forma notarialna Umowa przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego Zatem nie należy utożsamiać formy notarialnej z aktem notarialnym, który ma formę notarialną ale nie jest jedynym dokumentem mającym formę notarialną.

65 Forma czynności prawnej
Sankcje za nie zachowanie formy Pod rygorem nieważności – ad solemnitatem Do celów dowodowych – ad probationem Dla wywołania określonych skutków prawnych – ad eventum.

66 Forma czynności prawnej
Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. § 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

67 Wzorzec postępowania Poprzez stosunek cywilnoprawny rozumiemy wzorzec postępowania co najmniej 2 konkretnych podmiotów skonstruowany w oparciu o treści określonej normy prawnej. Podmiot to OP, OF, ułomna OP. Treść – uprawnienia i obowiązki stron Nasz porządek prawny uznaje autonomię osób w zakresie podejmowania decyzji dotyczących stosunków prawnych. przedmiot – rzecz /nieruchomość/ - prawo do rzeczy. Bez dokonania czynności prawnych nie można nic sprzedać, darować, nająć, wynająć, udzielić pełnomocnictwa i wykonywać innych czynności związanych z prawem.


Pobierz ppt "Podstawy obrotu nieruchomościami – cz. I Bohdan Chełmiński , DRN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google