Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Domowicz Justyna Marks Joanna Paszkowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Domowicz Justyna Marks Joanna Paszkowska"— Zapis prezentacji:

1 Anna Domowicz Justyna Marks Joanna Paszkowska
ePortfolio Anna Domowicz Justyna Marks Joanna Paszkowska

2 Tylko do opowiedzenia –taki wstep
Coraz częstsze stosowanie platform e-learningowych, na różnych poziomach edukacji, oswoiło zarówno uczniów jak i nauczycieli z obecnością w sieci, z pracą i komunikacją w rzeczywistym, choć wirtualnym środowisku uczenia się. Co więcej, dostępność serwisów internetowych, komputerów i mediów cyfrowych spowodowała, że ogromna część naszej pracy ma format umożliwiający natychmiastową publikację w sieci, podzielenie się swoimi osiągnięciami i ich prezentację szerokiej publiczności. Powszechna obecność mediów cyfrowych w edukacji, coraz częstsze budowanie swojej reputacji w sieci, choćby poprzez uczestnictwo w różnorakich społecznościach czy serwisach internetowych oraz mobilność i elastyczność uczenia się spowodowały, że niezbędnym stało się wprowadzenie sposobu nie tylko na ocenianie tych różnorodnych aktywności ale także na wykorzystanie ich do efektywniejszego rozwoju.

3 Portfolio. Rozpowszechnione zwłaszcza w środowisku artystycznym, miało obrazować umiejętności i talent ucznia. Stopniowo osiągnięcia te można było prezentować także w formie cyfrowej, stąd tak liczne elektroniczne portfolia artystów multimedialnych dostępne w sieci. Oczywistym jest, że portfolio towarzyszy edukacji od dawna. Rozpowszechnione zwłaszcza w środowisku artystycznym, miało obrazować umiejętności i talent ucznia. Stopniowo osiągnięcia te można było prezentować także w formie cyfrowej, stąd tak liczne elektroniczne portfolia artystów multimedialnych dostępne w sieci. Stąd już tylko krok od zastosowania ePortfolio jako metody wspierania uczniów w ich rozwoju.

4 wywodzi się z włoskiego "portafoglio„
Geneza. Pojęcie "portfolio„ wywodzi się z włoskiego "portafoglio„ które z kolei składa się z czasownika "portare" (nieść) i "foglio" (papier lub strona).

5 Portfolio istnieje od dawna jako:
Teczka prac ucznia, Akredytacja własnych doświadczeń i kompetencji, Osobiste strony www, Suplement do świadectw i zaświadczeń, Wspomaganie uczenia się oraz profesjonalnego rozwoju, Porównanie osiągnięć szkolnych z wynikami uzyskanym na zewnętrznych testach. Pomyślmy : jak rozrastają się funkcje portfolio dziś- w globalnej, szybkozmiennej gospodarce rynkowej

6 ePortfolio e-portfolio (e)-portfolio webfolio

7 ePortfolio- definicja
celowy zbiór cyfrowych artefaktów, które dowodzą osiągnięć i rozwoju osoby w czasie. cyfrowy artefakt jest dowodem/dokumentem stworzonym i zachowanym w wersji elektronicznej. Przykłady cyfrowych artefaktów: cyfrowe dokumenty, prezentacje, programy i kody, pliki video i audio, zdjęcia, rysunki i tym podobne.

8 Inna definicja: 1) W najwęższym rozumieniu ePortfolio to zbiór treści cyfrowych – tekstów, zdjęć, filmów czy dźwięków, uporządkowany w pewien logiczny i celowy sposób i reprezentujące dokonania zarówno jednostek jak i grup czy instytucji przy pomocy dedykowanego systemu informatycznego.

9 Inna definicja: 2) Sieciowy system zarządzania informacją wykorzystujące media i usługi elektroniczne. Osoba buduje i utrzymuje cyfrowe repozytorium artefaktów, które może zostać wykorzystane do zademonstrowania kompetencji oraz do refleksji nad uczeniem się. (Trent Baston)

10 Inna definicja: zdigitalizowany zbiór artefaktów zawierający demonstracje, zasoby i osiągnięcia reprezentujące jednostkę, grupę lub instytucję. Zbiór ten może składać się z tekstów, grafik czy elementów multimedialnych przechowywanych na stronie internetowej lub na nośniku (CD, DVD). Taki zbiór może służyć także jako narzędzie administracyjne pomagające zarządzać pracą wytworzoną przy pomocy różnorodnych narzędzi i oprogramowania. ePortfolio zachęca do refleksji i często wiąże się z wymianą pomysłów i informacji zwrotnych. (Lorenzo G, Ittelson J., An overview of e-Portfolios, Educause 6/2005).

11 Inna definicja: 4) Kolekcja autentycznych, różnorodnych, wybranych z szerszego zbioru dowodów, reprezentujących to, czego osoba lub instytucja nauczyła się w przeciągu dłuższego czasu, czego jest świadoma i co wybiera do zaprezentowania konkretnemu odbiorcy lub szerszej grupie odbiorców w określonym celu i konkretnym zastosowaniu.

12 Inna definicja: 5) ePortfolio przechowywane jest w Internecie i dostępne w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Zawiera możliwość komunikacji i interakcji, przekazu multimedialnego i umożliwia wzbogacenie treści dodatkowymi zasobami. (Love D., McKean G., Educause 2/2004)

13 Wykorzystanie ePortfolio
Składanie aplikacji zarówno do pracy jak i na studia. W ePortfolio można zawrzeć wszelkie informacje o posiadanych kwalifikacjach, znajomości języków obcych czy poziomie wykształcenia oraz, co ważne, poprzeć je konkretnymi dowodami.

14 Wykorzystanie ePortfolio
Wspieranie przejścia w nowe środowisko: Dzięki ePortfolio można zbudować bogatszy i dostępny do wglądu w każdej chwili obraz umiejętności ucznia. Dzięki temu mogą uzyskać wsparcie w momencie przechodzenia do kolejnego etapu edukacji. np. z gimnazjum do szkoły średniej

15 Wykorzystanie ePortfolio
Nauka i ocenianie: Dzięki gromadzeniu kolejnych informacji na bieżąco realizowane może być ocenianie formatywne, a proces nauki wspierany jest refleksją i dyskusją nad wynikami kształcenia. Natomiast zebrane dane doskonale wspierają ocenianie summatywne. Definicje!!!!

16 Wykorzystanie ePortfolio
Planowanie rozwoju osobistego i kontynuacji rozwoju zawodowego: zbierana dokumentacja pokazuje wszelkie aktywności jakie podejmował jej posiadacz w celu rozwoju osobistych i zawodowych kompetencji.

17 Wykorzystanie ePortfolio
W doradztwie zawodowym: do identyfikowania zdolności i zainteresowań studentów; do lepszego zrozumienia osobowości studenta; do oceny postępów; do wskazywania, kto może wcześniej zakończyć edukacje; Do identyfikowania zdolności i zainteresowań studentów; e-Portfolio może stanowić dobry punkt wyjścia każdego przypadku doradztwa; Do lepszego zrozumienia osobowości studenta; e-Portfolio może pokazać nie tylko zainteresowania, wiedzy i zdolności studenta, ale też jego typ zachowania i wizje. Do oceny postępów; e-Portfolio może pokazywać postępy studenta, jeśli wymagane jest od niego jakieś dokształcanie albo zdobył  nową wiedzę; Do wskazywania, kto może wcześniej zakończyć edukacje; Przykładowo, duża rozbieżność między zainteresowaniami a aktualnie przerabianym materiałem czy negatywna opinia o szkole mogą wskazywac na takie osoby.

18 Korzyści dla uczących się:
Wsparcie dla samodzielnego uczenia się, które jest bardzo istotne dla rozwoju kompetencji badawczych. Ułatwienie prezentacji osiągnięć różnym grupom docelowym. Prezentacja różnych aktywności on-line oraz zwiększenie ich edukacyjnej i zawodowej wartości. Okazja by dokonać refleksji nad własnym uczeniem i jednocześnie zachęcić do rozwoju przez zademonstrowanie osiągnięć. Wsparcie dla samodzielnego uczenia się, które jest bardzo istotne dla rozwoju kompetencji badawczych. Student staje w centrum procesu kształcenia i otrzymuje potężne narzędzie dla rozwoju osobistego, stymulowania zdolności myślenia krytycznego, pisania i komunikacyjnych. Ułatwienie prezentacji osiągnięć różnym grupom docelowym, np. egzaminatorom, tutorom, kolegom czy potencjalnym pracodawcom. Prezentacja różnych aktywności on-line oraz zwiększenie ich edukacyjnej i zawodowej wartości poprzez użycie różnorodnych mediów i formatów. Wsparcie dla procesu zarządzania wiedzą osobistą i planowania osobistego rozwoju to unikalna okazja by dokonać refleksji nad własnym uczeniem i jednocześnie zachęcić do rozwoju przez zademonstrowanie osiągnięć.

19 Funkcje ePortfolio: prezentowanie osiągnięć,
jako narzędzie aktywnego uczenia się, jako narzędzie do planowania rozwoju kariery zawodowej, jako narzędzie wspierające ocenę. Można wyróżnić wiele różnych funkcji, jakie pełnić może ePortfolio,

20 Funkcje ePortfolio: Oceniające: jako produkt a zatem oceniane całościowo tak, aby umożliwić wykazanie przez nauczycieli stosownego poziomu osiągnięć. Uczące: jako narzędzie oceny umiejętności, refleksji na temat uczenia się i ustanawiania celów dla nauczycieli i uczniów. Nacisk kładziony jest raczej na proces niż na produkt a jego ocena jest z natury oceną kształtującą. Marketingowe: Pokazujące pracę w celach promocyjnych, na przykład stworzone by zaprezentować czyjeś osiągnięcia i najlepsze wyniki pracy w celach promocyjnych, podczas poszukiwania pracy. (Barrett, H. & Carney, J. (2005). Conflicting Paradigms and Competing Purposes in Electronic Portfolio Development. Barrett & Carney (2005) wyróżniają: Uczące: "Portfolio tego rodzaju jest głównie narzędziem oceny umiejętności, refleksji na temat uczenia się i ustanawiania celów dla nauczycieli i uczniów. W tym przypadku nacisk kładziony jest raczej na proces niż na produkt a jego ocena jest z natury oceną kształtującą.

21 Korzyści dla akademików:
Artefakty - def Korzyści dla akademików: Łatwy dostęp do artefaktów i zapisów studentów. Wzmocnienie strategii edukacyjnych, umożliwienie skupienia się na pojedynczym studencie oraz wprowadzenie alternatywnych metod oceny. Dzielenie się treściami i refleksjami. Wsparcie dla planowania rozwoju zawodowego.

22 Korzyści dla uczelni: Ułatwienie przepływu danych, zwiększenie przejrzystości, umożliwienie łatwego dostępu do danych studentów. Wsparcie dla budowania akademickiej wspólnoty uczących się. Wsparcie dla procesu akredytacji i certyfikacji opartej na rezultatach. Ułatwienie przepływu danych, zwiększenie przejrzystości, umożliwienie łatwego dostępu do danych studentów. To szczególnie ważne w przypadku programów międzywydziałowych, międzyuczelnianych czy międzynarodowych, w których duża jest mobilność i studentów, i akademików. Wsparcie dla procesu akredytacji i certyfikacji opartej na rezultatach. Wsparcie dla budowania akademickiej wspólnoty uczących się.

23 Zalety ePortfolio: Kolekcjonowanie wyników swojej pracy i refleksja nad osiągnięciami. Utrwalanie doświadczenia dydaktycznego i zawodowego. Opracowanie planu nauki i pracy on-line. Bardziej aktywne zaangażowanie uczniów w proces selekcji i projektowania. Silne poczucie odpowiedzialności i poczucie własnej własności Pełniejszy obraz osiągnięć. Możliwość przedstawienia przykładowych wyników oceny. Integracja kolekcji danych i artefaktów, a tym samym redukcja ilość przetwarzanych i przechowywanych dokumentów. Wymaga refleksji. Umożliwia analizowanie wyników pracy/nauki w różnych kontekstach.

24 Wady ePortfolio: Nieznane Trudne Złożone Niezrozumiałe

25 „Widziałem jak uczniowie, którzy mieli bardzo mało wiary we własne siły zaczynali w siebie wierzyć, bo taką dumą napełniło ich portfolio, które stworzyli.” Dlaczego warto? John Pallister, pracujący z ePortfolio „Posiadanie własnej przestrzeni gdzie mogę zapisywać na bieżąco różne rzeczy bardzo pomaga. Wydaje mi się, że lepiej je rozumiem, kiedy są spisane.” Becci Salt, studentka położnictwa University of Wolverhampton

26 według Texas Woman's University
Elementy ePortfolio Strona tytułowa, Cele (zawodowe, akademickie i badawcze), Lista kursów, w których się uczestniczy (bez ocen). CV edukacyjne, bez danych osobistych, Kompetencje – dowody (artefakty stworzone w czasie edukacji i pracy zawodowej) Refleksje (opis rozwoju w trakcie danego etapu edukacji, słów) Projekt zawodowy (plakat, recenzja książki, artykuł). według Texas Woman's University Wymagane elementy Portfolio

27 Co powinno się wziąć pod uwagę tworząc ePortfolio?
Kto będzie je oglądał? Jaki wizerunek chcesz stworzyć? Jaki umiejętności chcesz wyróżnić? Jakie materiały pokazują ten obraz i jak możesz je zaprezentować? Jak masz projekt swojego ePortfolio ? Jak możesz uzyskać spójny wygląd ePortfolio ? Czy nawigacja po nim jest prosta? Czy pokazuję, że jesteś profesjonalistą? Czy chcesz zamieścić dane kontaktowe? Jeśli tak, to które? Czy masz wiedzę na temat kwestii prywatności? ?

28 Elementy ePortfolio. Mają cel i widownię
Mają postać elektroniczną i zawierają kolekcję cyfrowych, powiązanych ze sobą artefaktów. Powinny zawierać różne typy mediów, m.in.: teksty, grafiki, audio, wideo czy hiperłącza. Powinny zawierać krytyczne przemyślenia na temat zebranych dowodów, a także autorefleksje oraz opinie innych na temat pokazanych celów i materiałów. Wykorzystują dobrze zorganizowany, logiczny format do zaprezentowania wszystkich elementów ePortfolio. Michael Taves, Director of Technology and Instructional Support Services, a division of ITS. Mają cel i widownię, co należy rozumieć dosłownie... Twórz ePortfolio, które dostarczy dowodów, że osiągnęłaś/ąłeś swoje cele. Mają postać elektroniczne i zawierają kolekcję cyfrowych, powiązanych ze sobą artefaktów. Zwykle powinny być dostępne w Internecie, choć w niektórych przypadkach dostęp do nich powinien być ograniczony. Jest to podyktowane względami prywatności. Powinny zawierać różne typy mediów, m.in.: teksty, grafiki, audio, wideo czy hiperłącza. Znajdą się tam wszystkie ogólne informacje normalnie zamieszczane w CV, ale dodatkowo można dołączyć napisane teksty w całości, ostateczne wersje wizualnych projektów, nagrania wywiadów na temat osiągnięć autora, nagrania audio lub wideo jego występów itd. Powinny zawierać krytyczne przemyślenia na temat zebranych dowodów, a także autorefleksje oraz opinie innych na temat pokazanych celów i materiałów. Wykorzystują dobrze zorganizowany, logiczny format do zaprezentowania wszystkich elementów ePortfolio. Jest się po ni łatwo poruszać i ilustruje on edukacyjny bądź zawodowy rozwój twórcy.

29 Kryteria oceny ePortfolio:
Funkcjonalność Wygląd Dowody Refleksja

30 Funkcjonalność : Wskaźniki: nawigacja jest spójna i przejrzysta,
wszystkie łącza działają, pliki multimedialne pokazywane są bez błędów, funkcjonalności optymalnie rozwinięte (bez większych ograniczeń i bez przerostu formy nad treścią) nie ma błędów gramatycznych czy literówek, opublikowane materiały nie łamią praw autorskich.

31 Wygląd: Wskaźniki: wygląd jest spójny i przejrzysty,
grafiki są zoptymalizowane pod kątem prezentacji w Internecie, teksty są czytelne (czcionki, rozmiar i kontrasty). Wygląd (e-Portfolio wygląda dobrze). Wskaźniki: teksty są czytelne (czcionki, rozmiar i kontrasty).

32 Dowody: Wskaźniki: schemat organizacyjny strukturyzuje wszystkie dowody w spójną całość, prezentowane są konkretne artefakty, wskazuje na głęboką wiedzę i doświadczenie na określone tematy, zawiera streszczenie (jedna strona łatwa do wydruku). Dowody (akademickie, związane z programem nauczania i osobiste dowody). Wskaźniki:

33 Refleksja: Wskaźniki:
grupa docelowa i cel ePortfolio są opisane bądź oczywiste, odnosi się do osobistego rozwoju i kariery, zawiera komentarze zawierające refleksje nad dowodami oraz nad tym, co owe dowody mówią o osobie , zawiera cele krótkoterminowe (umiejętności, które trzeba nabyć/poprawić) zawiera cele długoterminowe (zawodowe i osobiste) zawiera interpretacje osiągnięć samego uczącego się. Refleksja (osobiste treści stanowią część ePortfolio).Wskaźniki: Skala ocen Skala ocen może mieć formę liczbową - od 0 (brak) do 10 (doskonały): 10 (doskonały) - praktycznie bez wad 9 (bardzo dobry) 8 (dobry) - powyżej przeciętnej 7 (solidny) - przeciętny, bez większych braków 6 (zadowalający) poniżej przeciętnej, z dużymi brakami 5 (wystarczający) spełnia kryteria minimalne 4 (niewystarczający) nie spełnia kryteriów mininimalnych 3 (zupełnie niewystarczający) 2 (słaby) dużo poniżej kryteriów minimalnych 1 (bardzo słaby) 0 (brak)

34 Walidacja to proces udowadniania – sobie i innym – że proces nauczania został zrealizowany - na podstawie zidentyfikowanych I utrwalonych umiejętności i kompetencji. MOSEP (More Self-Esteem with my e-Portfolio) czerpie z możliwości e-portfolio by dać wsparcie zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom oraz doradcom.

35 Mahara e-Portfolio: Przygotowana w 2006 roku, Mahara jest kompletnym systemem ePortfolio opartym na otwartym kodzie źródłowym, zawierającym blog, narzędzie do tworzenia życiorysu i moduł społecznościowy, łączący użytkowników i tworzący społeczności w sieci. Mahara została zaprojektowana tak, by umożliwić jej użytkownikom zaprezentowanie ich umiejętności i rozwoju w trakcie całego życia. Przygotowana w 2006 roku, Mahara jest rezultatem wspólnych działań wspieranych finansowo od 2006 roku przez nowozelandzki fundusz Tertiary Education Commission's e-learning Collaborative Development (eCDF) Mahara jest kompletnym systemem ePortfolio opartym na otwartym kodzie źródłowym, zawierającym blog, narzędzie do tworzenia życiorysu i moduł społecznościowy, łączący użytkowników i tworzący społeczności w sieci. Mahara została zaprojektowana tak, by umożliwić jej użytkownikom zaprezentowanie ich umiejętności i rozwoju w trakcie całego życia.

36 ELGG z modułem prezentacyjnym:
Oprogramowanie ELGG - Learning Landscapes – narzędzie skupiających społeczności w sieci. Oprogramowanie to koncentruje się na społecznym tworzeniu kategorii – tagowaniu, budowaniu społeczności oraz refleksji. Moduł prezentacyjny daje możliwość stworzenia skupionego na społecznościach systemu ePortfolio. Oprogramowanie ELGG - Learning Landscapes - wpisuje się w środowisko oprogramowania otwartego i społecznościowego, jako narzędzie skupiających społeczności w sieci. Oprogramowanie to koncentruje się na społecznym tworzeniu kategorii - tagowaniu, budowaniu społeczności oraz refleksji. Moduł prezentacyjny daje możliwość stworzenia skupionego na społecznościach systemu ePortfolio.

37 Moodle z modułem ePortfolio:
"EXABIS„ wyposaża każdą osobę w indywidualny moduł portfolio. Ten element jest niezależny od kursów i umożliwia przemyślenie kolejnych etapów uczenia się, utrwalanie indywidualnych zasobów dokumentujących historię nauki oraz kategoryzację ich, a także komunikację z nauczycielami. Niemieckie Ministerstwo Edukacji opracowało aplikację jako dodatkowy moduł do platformy Moodle o nazwie "EXABIS", która wyposaża każdego ucznia w indywidualny moduł portfolio. Ten element jest niezależny od kursów i umożliwia uczniom przemyślenie kolejnych etapów uczenia się, utrwalanie indywidualnych zasobów dokumentujących historię ich nauki oraz kategoryzację ich, a także komunikację z nauczycielami. Moduł ten powoduje, że zamknięte dotąd w obrębie jednego kursu osiągnięcia uczniów mogą zostać zaprezentowane horyzontalnie. Moduł ten nie umożliwia jednak komunikacji z zewnętrznymi serwisami, nie umożliwia także publikacji w sieci i udostępnienia portfolio odbiorcy nie zalogowanego na platformie i kursie.

38 KEEP-Toolkit (Knowledge Exchange Exhibition and Presentation Toolkit)
Opiera się na założeniu, że "zdjęcia - klatki" czyli informacje mogą być przechowywane w ustrukturyzowany sposób oraz dowolnie wybierane jako prezentacja w zależności od kontekstu i potrzeby. Opiera się na założeniu, że "zdjęcia - klatki" czyli informacje mogą być przechowywane w ustrukturyzowany sposób oraz dowolnie wybierane jako prezentacja w zależności od kontekstu i potrzeby. Toolkit opiera się w głównej mierze na szablonach oferujących użytkownikowi pytania naprowadzające odnoszące się do podsumowania, celów jednostkowych, refleksji osobistej, zewnętrznych danych oraz metadanych.

39 Nasza propozycja- MAHARA

40

41

42

43

44

45 Pomocy!!!

46 Bibliografia: http://www.eportfolio.enauczanie.com
??

47 Dziękujemy. Anna Domowicz Justyna Marks Joanna Paszkowska


Pobierz ppt "Anna Domowicz Justyna Marks Joanna Paszkowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google