Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalendarium 15.02.2008 r. – zebranie założycielskie SGPEO 12.05.2008 r. – rejestracja w KRS 06.06.2008 r. – I. Walne Zgromadzenie SGPEO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalendarium 15.02.2008 r. – zebranie założycielskie SGPEO 12.05.2008 r. – rejestracja w KRS 06.06.2008 r. – I. Walne Zgromadzenie SGPEO."— Zapis prezentacji:

1

2 Kalendarium 15.02.2008 r. – zebranie założycielskie SGPEO 12.05.2008 r. – rejestracja w KRS 06.06.2008 r. – I. Walne Zgromadzenie SGPEO

3 Członkowie Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu krajowym, zrzeszającą gminy-jednostki samorządowe na zasadzie dobrowolności, Aktualnie skupia 36 członków.

4 GMINA GNIEWINO GMINA POTĘGOWO GMINA POSTOMINO GMINA KOŁOBRZEG GMINA BĘDZINO GMINA BIESIEKIERZ MIASTO I GMINA KARLINO GMINA STEGNA GMINA MIŁORADZ GMINA CZŁUCHÓW GMINA PUCK GMINA ZGORZELEC GMINA ALECHOWO GMINA SŁUPSK GMINACHOJNICE GMINA BRZEŻNO GMINA I MIASTO KISIELICE GMINA WŁADYSŁAWÓW GMINA PRUSZCZ GMINA MYSŁAKOWICE GMINA SULIKÓW GMINA KOBYLNICA MIASTO I GMINA SZTUM GMINA TRABKI WIELKIE GMINA PLATERÓWKA GMINA DARŁOWO GMINA MARGONIN GMINA BOGATYNIA GMINA CHOCEŃ GMINA DĘBOWA ŁĄKA GMINA NIESZAWA GMINA PŁUŻNICA GMINA SŁAWNO GMINA WIELOWIEŚ GMINA WIĘCBORK GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

5 Cel statutowy SGPEO Wspieranie inicjatyw popularyzujących produkcję i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego.

6 SGPEO realizuje go poprzez następujące działania: - opiniowanie i promowanie inicjatyw prawnych oraz gospodarczych związanych z pozyskaniem i produkcją energii w oparciu o wykorzystanie siły wiatru, energii wody, słońca, biomasy i gazu w celu realizacji krajowej strategii rozwoju energii odnawialnej powiązanej z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej, - reprezentowanie wspólnych interesów miast i gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w tym dotyczących opłat środowiskowych, podatków, ulg i zwolnień z takich opłat,

7 - podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu – naturalnych walorów zasobów przyrodniczych, - przedstawianie parlamentarzystom, administracji rządowej i samorządowej opinii, wniosków, stanowisk projektów programów będących przedmiotem działań Stowarzyszenia.

8 Przedstawiciel SGPEO został zaproszony do udziału w pracach: - Komitetu Monitorującego Strategię Rozwoju Energetyki Województwa Pomorskiego, - Pomorskiego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, - Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki.

9 Korespondencja z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów z postulatem konkretnych zmian w zapisach odpowiednich ustaw, wystosowanie pisma do Premiera Rządu RP w tej sprawie Postulowane zmiany dot. m.in.: - uregulowania spornych zapisów odnośnie wysokości podatków, - doprecyzowania pojęcia budowli.

10 Nawiązanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej Cele współpracy Wypracowanie wspólnych działań dotyczących m. in.: Udziału społeczeństwa w procesie przygotowania inwestycji OZE Określenia procedur i dobrych praktyk Uproszczenia procedur realizacji inwestycji sieciowych Aktualizacji krajowej strategii rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych Działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających akceptację społeczną inwestycji

11 Nawiązanie współpracy z Investment Protection Agency Uzyskanie strategicznego know-how dotyczącego ochrony inwestycji bezpośrednich, w tym w OZE, m.in. w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych, komunikacji z interesariuszami oraz w zakresie prawa administracyjnego. Budowanie silnej marki, rozpoznawalnej w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

12 REZULTATY DZIAŁANIA dobra współpraca z samorządami gminnymi, przekazywanie dobrych praktyk, rozwiązywanie spraw problemowych w realizacji inwestycji.

13 Szanse dla rozwoju energetyki wiatrowej w gminach Korzyści ekonomiczne znaczący wzrost dochodów własnych samorządów, wzrost dochodów właścicieli gruntów, na których zlokalizowano farmę wiatrową. Korzyści społeczne znaczące zwiększenie potencjału rozwojowego gmin, rozwój infrastruktury, możliwość realizacji programów prospołecznych i ekologicznych). Korzyści promocyjne uzyskanie przez samorząd dobrej marki Gminy sprzyjającej inwestorom, przyciąganie kolejnych inwestorów.

14 Niespójność przepisów prawa, różnorodna interpretacja przepisów przez instytucje publiczne uczestniczące w procesie inwestycyjnym, Brak współpracy instytucji rządowych i samorządowych (szczególnie wojewódzkich) powodujący blokowanie możliwości realizacji budowy farm wiatrowych, Długotrwały proces zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, Brak uznania budowy farmy wiatrowej za inwestycję celu publicznego, Bariery dla rozwoju energetyki wiatrowej w gminach

15 Protesty społeczne - często nieuzasadnione i celowo podsycane w celu uzyskania doraźnych korzyści politycznych, Różnorodne stanowisko organizacji ekologicznych w sprawie oddziaływania farm wiatrowych na środowisko, Brak jednolitych uregulowań dotyczących lokalizacji farm wiatrowych na gruntach będących w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, Niski poziom wiedzy na temat OZE, a w szczególności energetyki wiatrowej wśród dziennikarzy - skutkujący powielaniem i nagłaśnianiem nieprawdziwych, często wręcz kuriozalnych informacji.

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński


Pobierz ppt "Kalendarium 15.02.2008 r. – zebranie założycielskie SGPEO 12.05.2008 r. – rejestracja w KRS 06.06.2008 r. – I. Walne Zgromadzenie SGPEO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google