Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardowa entalpia z entalpii tworzenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardowa entalpia z entalpii tworzenia"— Zapis prezentacji:

1 Standardowa entalpia z entalpii tworzenia
pierwiastki w stanach termodynamicznie trwałych w ilościach wynikających ze stechiometrii

2 Standardowa entalpia z entalpii tworzenia

3 Jeszcze parę słów o temperaturze
Czego temperaturę mierzymy? Mierzymy temperaturę termometru! Musi istnieć wspólny parametr. Wtedy temperatura termometru jest równa temperaturze układu. Zapewnia nam to istnienie osłony diatermicznej, co gwarantuje Zerowa Zasada Termodynamiki.

4 Jak zmierzyć temperaturę?
Jeśli nie bezpośrednio, to jak? Równanie stanu F(T, p, V, n = const) = 0. Stąd Ścisłą zależność daje nam pochodna: Ale pochodnej tej nie znamy! Co robić? Najprostsze rozwiązanie: Potrzebne dwa punkty do kalibracji!

5 Jeszcze parę słów o temperaturze
Wady „takiej” temperatury: arbitralność definicji, uzależnienie od cieczy, termometrycznej. Anders Celsius ( )

6 Jeszcze parę słów o temperaturze
Różne gazy, p  0, m = const pV t/ oC t =-273,15

7 Jeszcze parę słów o temperaturze
Różne gazy, p  0, V0 (T0,p0) = const pV William Thomson ( ) t/ oC t =-273,15 skala Kelvina

8 Jeszcze parę słów o temperaturze
Termometr gazowy i temperatura empiryczna

9 Dlaczego pewne procesy zachodzą, a inne nie?
W świecie, w którym żyjemy zachodzą tylko niektóre procesy, które nie są sprzeczne z I Zasadą. I Zasada nie wystarczy! Te procesy, które zachodzą, są nieodwracalne. niektóre!

10 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

11 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

12 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

13 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

14 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

15 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

16 w warunkach izochorycznych możliwe tylko procesy egzotermiczne ≤ 0 ?
Dlaczego ???? A może „zasada minimalizacji energii”? dU ≤ 0 ? dU = -pzdV + dQ ≤ 0 ? dla V = const dQ ≤ 0 ? w warunkach izochorycznych możliwe tylko procesy egzotermiczne ≤ 0 ?

17 Eksperyment z kartami Jakie jest prawdopodobieństwo powrotu do pierwotnego, uporządkowanego rozkładu poprzez tasowanie ? Liczba wszystkich konfiguracji (kolejności kart) wynosi 52! Ω = 52! Jeśli wszystkie konfiguracje są jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobieństwo zaistnienia jednej z nich wynosi

18 II zasada termodynamiki - swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
Początek - 1

19 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
2

20 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
3

21 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
4

22 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
5

23 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
6

24 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
7

25 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
8

26 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
8

27 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
7

28 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
6

29 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
5

30 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
4

31 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
3

32 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
2

33 II zasada termodynamiki - swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
Początek - 1

34 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
1 2 3 4 5 6 7 8

35 Swobodna ekspansja gazu
Każdej cząsteczce możemy przydzielić jeden z dwóch stanów – L i P. Cząsteczka w każdym z nich może się znaleźć z jednakowym prawdopodobieństwem. Liczba wszystkich możliwych stanów wynosi: 2∙2∙2∙2∙… = 2N. Przy założeniu, że wszystkie lokalizacje każdej cząsteczki są jednakowo prawdopodobne, prawdopodobieństwo powrotu do stanu początkowego wynosi Jeśli przyjąć, że zmiana konfiguracji odbywa się w czasie Plancka, tj.  = s, przejście po wszystkich konfiguracjach wymagałoby czasu rzędu 2N lat! To znacznie dłużej niż istnieje (i będzie istniał) Wszechświat!

36 Entropia w ujęciu statystycznym
Jednemu stanowi makroskopowemu odpowiada olbrzymia liczba mikrostanów kwantowych Jeśli wszystkie stany są jednakowo osiągalne, to spontaniczny proces w układzie izolowanym biegnie od stanu 1 do stanu 2, jeśli Ω1 << 2 Wprowadzając funkcję zwaną entropią S = k lnΩ formułujemy zasadę wzrostu entropii: Dla każdego spontanicznego procesu zachodzącego w układzie izolowanym, tj. U, V, N = const, entropia musi rosnąć, osiągając maksimum w stanie równowagi

37 Stanowi makroskopowemu odpowiada wielka liczba mikrostanów kwantowych.
Podsumowanie Znaczenie funkcji S = k ln Stanowi makroskopowemu odpowiada wielka liczba mikrostanów kwantowych. Proces nieodwracalny przebiega od stanu mniej prawdopodobnego (realizowanego przez mniejszą liczbę mikrostanów kwantowych) do stanu bardziej prawdopodobnego (realizowanego przez większą liczbę mikrostanów kwantowych). Stanowi równowagi odpowiada maksymalna liczba mikrostanów kwantowych. Równoważne sformułowanie posługuje się pojęciem entropii. Odpowiednia reguła, zwana zasadą wzrostu entropii brzmi: Dla (N,V,U=const, tj. dla układu izolowanego) możliwy jest tylko proces, któremu towarzyszy wzrost entropii, która osiąga maksimum w stanie równowagi.

38 Właściwości entropii S = kln Ω
Ponieważ dla układu złożonego, Ω = Ω1 ∙2 - entropia jest funkcją ekstensywną S = S1 + S2

39 Przyjmijmy, że parametrem niezależnym jest U1, wtedy
Znaczenie pochodnej izolacja od otoczenia N = const V = const U1 + U2 = const N1,V1 N2 ,V2 U1 U2 Jaki będzie warunek równowagi względem przepływu energii pomiędzy 1 a 2 ? Zgodnie z zasadą wzrostu entropii, stan równowagi odpowiada maksimum entropii S = S1 + S2 dU1 + dU2 = 0 dU1 = - dU2 Przyjmijmy, że parametrem niezależnym jest U1, wtedy

40 Definicja temperatury termodynamicznej
Znaczenie pochodnej izolacja od otoczenia N = const V = const U1 + U2 = const N1,V1 N2 ,V2 U1 U2 W stanie równowagi Definicja temperatury termodynamicznej

41 Związek pomiędzy termodynamiką statystyczną a klasyczną
stała Boltzmanna Jeśli przyjmiemy, że k = R/NA

42 dU = dw + dQ dU = dwodw + dQodw TdS = dQodw ≥ dQ Ciepło a entropia
praca odwracalna - dwodw jest minimalna ciepło odwracalne – dQodw jest maksymalne dQodw ≥ dQ TdS =

43 II zasada termodynamiki
Postuluje się istnienie funkcji stanu zwanej entropią (S), która ma następujące właściwości Jest funkcją ekstensywną

44 Lokalny charakter II Zasady
II Zasada nie ma charakteru uniwersalnego, stosuje się jedynie do układów: - makroskopowych, - w stanie równowagi, - ergodycznych. Z braku uniwersalności wynikają liczne nieporozumienia i błędne interpretacje (do dnia dzisiejszego !)

45 Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822-1888)
Ludwig Eduard Boltzmann ( )

46 Wnioski z I i II zasady (1)
dU = dw + dQ = dwodw + dQodw dU = -pdV + TdS Wnioski: Istnienie związków pomiędzy parametrami (funkcjami) stanu. Uzasadnienie zasady Duhema (dwa parametry opisują różniczkę zupełną). Interpretacja temperatury i możliwe dalsze rozwinięcie dU.

47 Wnioski z I i II zasady(2)
parametr intensywny – siła uogólniona deformacja parametru ekstensywnego dU = -pdV + TdS To jest bilans energii: praca +ciepło ! ….bo mogą być inne formy przekazywania energii ! „zwykła” siła

48 Wnioski z I i II Zasady (3)
dla procesu odwracalnego dla każdego procesu U,V,(N) = const …. entropia rośnie i osiąga maksimum w stanie równowagi (zasada wzrostu entropii)

49 Wnioski z I i II Zasady (4)
dla procesu odwracalnego dla każdego procesu S,V,(N) = const …. energia wewnętrzna maleje i osiąga minimum w stanie równowagi

50 Wnioski z I i II Zasady (5)
Nie tylko entropia decyduje o naszym Świecie…. Parametrem rozstrzygającym o kierunku zachodzenia procesów mogą być różne funkcje (zwane potencjałami termodynamicznymi). Entropia jest potencjałem termodynamicznym dla U,V, N = const, podczas gdy dla warunków S,V,N = const, takim potencjałem jest energia wewnętrzna. Z praktycznego punktu widzenia najlepszy byłby potencjał „rządzący” procesami w warunkach dających się łatwo kontrolować (stałe parametry p, V, T)

51 Wnioski z I i II Zasady (6) – pozostałe potencjały
Entalpia: H = U + pV U = H - pV dla procesu odwracalnego dla każdego procesu S,p,(N) = const …. entalpia maleje i osiąga minimum w stanie równowagi

52 Wnioski z I i II Zasady (7) – pozostałe potencjały
Energia swobodna: F = U - TS U = F + TS dla procesu odwracalnego dla każdego procesu T,V,(N) = const …. energia swobodna maleje i osiąga minimum w stanie równowagi

53 Wnioski z I i II Zasady (8) – pozostałe potencjały
Entalpia swobodna: G = H – TS = U + pV - TS U = G – pV + TS dla procesu odwracalnego dla każdego procesu T,p,(N) = const …. entalpia swobodna maleje i osiąga minimum w stanie równowagi

54 Entalpia swobodna – najważniejszy potencjał termodynamiczny
Entalpia swobodna (energia Gibbsa, funkcja Gibbsa) G = H – TS różniczka zupełna pochodne cząstkowe relacja Maxwella

55 Potencjały termodynamiczne – pochodne i różniczki
różniczka zupełna pochodne cząstkowe relacje Maxwella Entropia dS = (1/T)dU + (p/T)dV (S/U)V = 1/T (S/V)U = p/T Energia wewnętrzna dU = TdS - pdV (U/S)V = T (U/V)S = -p (T/V)S = - (p/S)V Entalpia dH = TdS +Vdp (H/S)p= T (H/p)S = V (T/p)S = (V/S)p Energia swobodna dF = -SdT - pdV (F/T)V = -S (F/V)T= -p (S/V)T = (p/T)V Entalpia swobodna dG = -SdT +Vdp (G/T)p= -S (G/p)T = V (S/p)T = - (V/T)p

56 Potencjały termodynamiczne
Parametry Warunek S (II zasada) U,V (dS)U,V ≥ 0 U (I zasada) S,V (dU)S,V ≤ 0 H = U + pV S, p (dH)S,p ≤ 0 F = U - TS T, V (dF)T,V ≤ 0 G = H - TS T, p (dG)T,p ≤ 0

57 Wnioski z I i II Zasady Termodynamiki
1. Istnieją funkcje (potencjały termodynamiczne), których zmiana, przy stałości dwóch parametrów, decyduje o kierunku procesu; potencjał termodynamiczny osiąga minimum (maksimum) w stanie równowagi. 2. Daje to możliwość znajdywania związków między parametrami w stanie równowagi. 3. Można wyprowadzić liczne tożsamości, wyrażające związki pomiędzy funkcjami termodynamicznymi, umożliwiające obliczanie ich zmian podczas rzeczywistych procesów.

58 Bilanse reaktorów chemicznych
reaktor okresowy reaktor przepływowy zwykle V = const zwykle V = const „minus” praca techniczna

59 Praca techniczna p p+dp różniczkowa praca techniczna

60 Zależność entropii od temperatury

61 Jak wyznaczyć entropię?
cp lnT lnT0 lnT1

62 III Zasada Termodynamiki
Jeśli przyjmiemy, że S(T=0) = 0 - postulat ten nosi nazwę III Zasady Termodynamiki, W termodynamice statystycznej wymóg ten jest zbyteczny, bo dla S(Ω =1) = kln (1) = 0 i ten stan odpowiada T = 0

63 Termodynamika układów otwartych
przecież U zmienia się w wyniku transportu masy!!!! Bilans energii: dU = – pdV + TdS + …… ?

64 Potencjał chemiczny Potencjał chemiczny ma charakter siły uogólnionej,
jest miarą wpływu zmiany liczby moli na energię wewnętrzną, jest parametrem intensywnym

65 Różniczka zupełna energii wewnętrznej


Pobierz ppt "Standardowa entalpia z entalpii tworzenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google