Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBLICZENIA Ułamek molowy x i =n i /Σn i Ułamek masowy w i Ułamek objętościowy v i Stężenie molowe c i =n i /V r Stężenie procentowe c p =m s /m r Stężenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBLICZENIA Ułamek molowy x i =n i /Σn i Ułamek masowy w i Ułamek objętościowy v i Stężenie molowe c i =n i /V r Stężenie procentowe c p =m s /m r Stężenie."— Zapis prezentacji:

1 OBLICZENIA Ułamek molowy x i =n i /Σn i Ułamek masowy w i Ułamek objętościowy v i Stężenie molowe c i =n i /V r Stężenie procentowe c p =m s /m r Stężenie molalne c m =n i /m R Gęstość d Stężenie równoważnikowe c n =(1/z)n i /V r

2 Obliczyć stężenie proc. roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 30g soli kuchennej w 130g wody. W 155cm 3 roztworu znajduje się 3,35g czystego KCl. Obliczyć stężenie molowe. M KCl =74,551g/mol. Obliczyć molalność 15% roztworu Na 2 SO 4. M=142,037g/mol Obliczyć stężenie molowe 13% roztworu KOH. Gęstość roztworu wynosi 1,1187g/cm 3. M KOH =56,105g/mol Ile gram wody należy dodać do 200g 40% roztworu aby otrzymać roztwór 32% Podaj skład 60% roztworu K 2 SO 4 w ułamkach molowych M K2SO4 =174,25g/mol M H2O =18,02 g/mol

3 Stechiometria Ustalenie równania reakcji Ustalenie bilansu materiałowego – równania mas Ułożenie proporcji

4 Równanie chemiczne węglan + kwas chlorek + dwutlenek +woda wapnia solny wapnia węgla wzór ilość subst. (mol) masa, g CaCO 3 +2HCl CaCl 2 +CO 2 +H 2 O Ile wapna palonego można otrzymać z 500kg wapienia, przyjmując zawartość CaCO 3 równą 100%?

5 Równowaga chemiczna Układ znajduje się w stanie równowagi jeśli nie zachodzi w nim zmiana stężeń jego składników. aA+bBcC+dD, T=cons., p=const. K= cCccDdcCccDd cAacBbcAacBb

6 Stan równowagi zależy od: -temperatury -ciśnienia -dodatku reagentów

7 Termodynamika procesów chemicznych Służy do: określania kierunków i możliwości przemian chemicznych obliczania bilansów energetycznych kolejności przebiegu przemian określania trwałości układów określania warunków procesów

8 Termodynamika procesów chemicznych FUNKCJE TERMODYNAMICZNE U = ENERGIA WEWNĘTRZNA U - jest sumą energii ruchu cząsteczek, drgań atomów, stanu jąder i elektronów U - nie może być wyznaczona, ale można określić jej zmianę ( U) Zmiana energii wewnętrznej jest równa pracy wymienianej przez układ z otoczeniem w przemianie adiabatycznej (Q = 0)

9 ENTROPIA S - opisuje sposób dystrybucji energii w układzie S - jest miarą uporządkowania układu

10

11 Procesy prowadzone są zwykle w specyficznych warunkach: adiabatycznie Q = 0 izotermiczne T = const izobarycznie P = const izochorycznie V = const izentalpowe H = const termoelastyczne T, V, P zmienne Rodzaje pracy: objętościowa, mechaniczna, chemiczna, powierzchniowa, elektryczna, itp

12 I zasada termodynamiki W układzie izolowanym (bez wymiany ciepła i masy) ilość energii pozostaje stała U=Q+W U – zmiana energii wewnętrznej układu Q – ilość energii przekazana na sposób ciepła W – ilość energii przekazana na sposób pracy

13 II zasada termodynamiki Podstawą tej zasady jest nieodwracalność samorzutnych procesów przyrody. Zachodzą one od stanu o wyższym potencjale do stanów o potencjale niższym, dążąc do osiągnięcia stanu równowagi dQ T dS= S- entropia Q – ciepło przemiany odwracalnej T=const

14 III zasada termodynamiki Układowi można odebrać pewną skończoną ilość energii na sposób ciepła, wówczas temperatura zmierza do zera bezwzględnego a entropia do pewnej minimalnej wartości. W temp. zera bezwzględnego entropia dla materiałów krystalicznych wynosi 0

15 Kinetyka reakcji chemicznych opisuje przebieg reakcji w czasie, w czasie trwania reakcji zmienia się stężenie reagentów chwilowa szybkość reakcji chemicznej: v=-dc s /dt lub v=dc p /dt

16 Zmiana stężenia reagentów w czasie

17 Szybkość reakcji chemicznej zależy od: -stężenia substratów -stanu skupienia reagentów -stopnia kontaktu: stopnia rozdrobnienia (ciała stałe) intensywności mieszania (ciecze) ciśnienia (gazy) -temperatury -katalizatorów

18 Równanie opisujące szybkość reakcji v= - dc A dt =kc n k – stała szybkości reakcji, n – rząd reakcji c A – stężenie substratu

19 Zależność szybkości reakcji od temperatury wzór Arrheniusa k=k o e -Ea/RT lnk=lnk o -(E a /RT)

20 Zmiany energii podczas przebiegu reakcji a)egzotermicznej, b) endotermicznej E s - energia substratów, E a – energia aktywacji, E p – energia produktów

21 ELEKTROCHEMIA przemiana energii elektrycznej w chemiczną (elektroliza) przemiana energii chemicznej w elektryczną (ogniwa galwaniczne)

22 I prawo Faradaya Masa substancji wydzielonej na elektrodzie jest proporcjonalna do wielkości ładunku elektrycznego, który przepłynął przez elektrolit m = kIt [g] k=M/(z*F) M – masa molowa [g/mol], F – stała Faradaya=96500[C/mol], z – liczba elektronów wymienionych w reakcji I – natężenie prądu elektrycznego [A] t – czas przepływu prądu [s]

23 II prawo Faradaya Masy różnych substancji wydzielonych na elektrodach podczas przepływu jednakowego ładunku elektrycznego są proporcjonalne do ich równoważników elektrochemicznych m 1 /m 2 =k 1 /k 2

24 OGNIWA ELEKTRYCZNE proces odwrotny do elektrolizy – reakcji chemicznej towarzyszy przepływ prądu elektrycznego, Ogniwo – dwa półogniwa (elektrody) zanurzone w elektrolicie (roztworze swoich jonów) SEM – różnica potencjałów półogniw SEM=E 1 – E 2

25 Potencjał normalny elektrody (E 0 ): płytka metalu zanurzona w 1M roztworze elektrolitu, potencjał mierzony w stosunku odniesienia do elektrody wodorowej

26

27 Im bardziej ujemny potencjał normalny, tym większa skłonność metalu do przejścia w stan jonowy, czyli oddania elektronów, Potencjały normalne metali szlachetnych – dodatnie, nieszlachetnych – ujemne Metale nieszlachetne wypierają metale szlachetne z ich roztworów, np. Zn+Cu 2+ Zn 2+ +Cu Metale o ujemnym potencjale normalnym przeprowadzają wodór ze stanu jonowego w cząsteczkowy, rozpuszczają się w kwasach Skłonność niemetali do przechodzenia w stan jonowy jest tym większa im bardziej dodatni E 0


Pobierz ppt "OBLICZENIA Ułamek molowy x i =n i /Σn i Ułamek masowy w i Ułamek objętościowy v i Stężenie molowe c i =n i /V r Stężenie procentowe c p =m s /m r Stężenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google