Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawność programu Jak ustrzec się błędów przy opracowaniu programu Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawność programu Jak ustrzec się błędów przy opracowaniu programu Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu."— Zapis prezentacji:

1 Poprawność programu Jak ustrzec się błędów przy opracowaniu programu Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z 2012 r. poz.977) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych zał. nr7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752) Podstawy prawne tworzenia programu

3 Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Program nauczania

4 2) program zawiera: a)szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b)treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c)sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, d)opis założonych osiągnięć ucznia, e)propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 3)jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

5 wstęp szczegółowe cele kształcenia i wychowania treści sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania opis założonych osiągnięć ucznia propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia dla kogo? idea (główne założenia) warunki wdrażania Program nauczania dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów warunki realizacji programu literatura

6 Pytanie: Dlaczego Podstawa programowa nie może być równoznaczna z programem nauczania ? Odpowiedź: Ponieważ nie stanowi opisu sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

7 CELE WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

8 CELE POZNAWCZE Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

9 W zakresie celów poznawczych program zakłada zapoznanie ucznia z: podstawowym słownictwem z podanego w treściach kształcenia zakresu gramatyką języka konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi różnego typu: relacjonowania, uzyskiwania informacji, negocjowania, wyrażania opinii, wyrażania emocji, wydawania poleceń i rozkazów, pisania instrukcji itd. zgodnie z treściami kształcenia

10 informacjami dotyczącymi kultury, tradycji, obyczajów i stylu życia ludzi w wybranych krajach anglojęzycznych, głównie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii głównymi atrakcjami turystycznymi w tych krajach informacjami dotyczącymi realiów funkcjonowania w danym kraju w przypadku wyjazdu tj. na lotnisku, dworcu, biurze informacji turystycznej, biurze pośrednictwa pracy itd. zgodnie z treściami kształcenia różnymi odmianami i dialektami języka głównie w zakresie różnic wymowy i podstawowego słownictwa podstawowymi technikami uczenia się języków obcych

11 przyswojenie przez uczniów określonych treści w mowie i piśmie wykorzystywanie przez uczniów w praktyce zdobytej wiedzy opanowanie języka na poziomie zapewniającym w miarę sprawną komunikację w odniesieniu do spraw życia codziennego przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Program ma określać jakie to są treści (1) Pozostałe cele to umiejętności

12 umiejętność tworzenia i rozumienia wypowiedzi nabywanie umiejętności rozumienia powszechnie spotykanych tekstów autentycznych, takich jak: rozkłady jazdy, ogłoszenia, reklamy, menu, instrukcje, przepisy bhp, listy korzystanie ze źródeł informacji np. słowniki, Internet, prasa To niestety umiejętności

13 Cel poznawczy: -poznanie podstawowego słownictwa -poznanie podstawowych faktów Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

14 CELE KSZTAŁCĄCE Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

15 motywowanie ucznia do pracy rozbudzanie ciekawości poznawczej przygotowanie ucznia i wyposażenie go w narzędzia umożliwiające dalszy, samodzielny rozwój (techniki i strategie uczenia się) stworzenie uczniom optymalnych warunków zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności poprzez dobór ciekawych treści nauczania stworzenie dodatkowej motywującej oferty dydaktycznej, jaką są prace projektowe uwzględnienie w zakresie oceniania roli ucznia jako podmiotu procesu nauczania wprowadzenie różnych form pracy na zajęciach wspierających społeczny rozwój ucznia (praca w parach, w grupie) rzetelne formułowanie przez nauczyciela wymagań przedmiotowych uwzględniających zaproponowane w programie elementy To są zadania dla nauczyciela

16 cele kształcące (kształcenie umiejętności) rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, opanowanie zasad wymowy rozwijanie sprawności czytania i pisania, opanowanie zasad ortografii rozwijanie integracji sprawności językowych nabywanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi rozróżnianie i stosowanie stylu formalnego i nieformalnego rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się korzystanie z różnych źródeł informacji

17 kształtowanie w uczniach śmiałości do nawiązywania dialogu, umiejętności słuchania drugiego człowieka i rozumienia jego poglądów kształtowania postaw zdrowego stylu życia To są cele wychowawcze – kształtowanie postaw

18 Uczeń powinien: komunikować się w typowych sytuacjach życia codziennego zrozumieć ogólny sens wypowiedzi ustnej czytać i analizować podstawowe teksty użytkowe pisać podstawowe teksty użytkowe posługiwać się podstawowym słownictwem zawodowym

19 Cel kształcący: -korzystanie ze źródeł informacji -konstruowanie wykresów Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

20 CELE WYCHOWAWCZE Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

21 doskonalenie umiejętności korzystania z programów komputerowych i innych źródeł wiedzy rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób i samodzielności w podejmowaniu decyzji doskonalenie umiejętności organizowania pracy własnej oraz współdziałania w grupie kształtowanie umiejętności komunikowania się z zachowaniem zasad etyki i etykiety biznesu kształtowanie obowiązkowości, punktualności, rzetelności staranności i kreatywności rozwijanie świadomości ekologicznej wychowywanie w duchu tolerancji dla innych kultur i religii Czy te wszystkie cele należą do wychowawczych ?

22 Szczegółowe cele programu: Cele wychowawcze: rozwijanie pozytywnych postaw i motywacji względem języka niemieckiego oraz społeczności nim władającej kształtowanie otwartości i tolerancji na inne kultury pobudzenie ciekawości świata dostrzeganie różnic kulturowych kształtowanie odpowiedzialności za siebie, własne środowisko

23 kształtowanie postaw otwartości, ciekawości, tolerancji wobec innych kultur doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami: polską i krajów anglojęzycznych kształcenie umiejętności współpracy w grupie rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym argumentowania i negocjowania kształtowanie nawyku samodyscypliny i systematyczności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności świadome wykorzystywanie najbardziej efektywnych strategii uczenia się stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się Trochę dobrze – trochę źle

24 pogłębianie ogólnych wiadomości kulturowo- cywilizacyjnych na temat krajów angielskiego obszaru językowego rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości i ukształtowane dotychczas kompetencje rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości i tolerancji wobec różnych kultur i tradycji Trochę dobrze – trochę źle

25 Cel wychowawczy: -kształtowanie postawy odpowiedzialności - rozwijanie postawy tolerancji Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

26 Program zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

27 Program zawiera opis założonych osiągnięć ucznia Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

28 Pytanie? Czym różni się cel kształcenia od treści kształcenia i osiągnięcia ucznia ? Np.: Mapa źródłem informacji Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

29 Układamy cel szczegółowy i osiągnięcie ucznia do treści kształcenia Treść kształcenia: Mapa źródłem informacji Cel szczegółowy: Odczytywanie informacji z mapy Osiągnięcie ucznia: Uczeń potrafi odczytać potrzebne informacje z mapy Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

30 Na czym polega brak spójności między celami kształcenia, treściami i osiągnięciami ucznia ? Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

31 Treści kształceniaCele szczegółowe Osiągnięcia ucznia Uczeń: Przyczyny starzenia się skóry poznawanie ogólnego schematu budowy skóry Podanie podstawowych funkcji skóry  wymienia warstwy, z których składa się skóra  określa podstawowe funkcje jakie spełnia skóra  wymienia cechy, jakie charakteryzują skórę dojrzałą i starzejącą się

32 Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej Treści kształceniaCele szczegółowe Osiągnięcia ucznia Uczeń: Przyczyny starzenia się skóry poznawanie ogólnego schematu budowy skóry podanie podstawowych funkcji skóry określanie czynników wpływających na starzenie się skóry podanie cech skóry dojrzałej i starzejącej się  wymienia warstwy, z których składa się skóra  określa podstawowe funkcje jakie spełnia skóra  podaje czynniki wpływające na proces starzenia się skóry  wnioskuje, jak wymienione czynniki działają na skórę  wymienia cechy, jakie charakteryzują skórę dojrzałą i starzejącą się

33 Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej Treści kształceniaCele szczegółowe Osiągnięcia ucznia Uczeń: Współczesne metody pomiaru czasu. stosowanie gnomonu jako najprostszego urządzenia do pomiaru czasu wyjaśnianie zasady działania klepsydry wyjaśnianie zasady działania zegara mechanicznego określa przybliżony czas na podstawie cienia rzucanego przez gnomon wyznacza czas na podstawie wskazań klepsydry i zegara wodnego określa czas za pomocą różnych zegarów

34 Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej Treści kształceniaCele szczegółowe Osiągnięcia ucznia Uczeń: 6. Współczesne metody pomiaru czasu.  wyjaśnianie metod pomiaru czasu za pomocą zegara kwarcowego, atomowego i pulsarowego  określa dokładność i precyzyjność współczesnych metod pomiaru czasu  wyjaśnia sposoby pomiaru czasu za pomocą zegara kwarcowego, atomowego i pulsarowego  określa dokładność i precyzyjność współczesnych metod pomiaru czasu

35 TREŚCI KSZTAŁCENIA W POWIĄZANIU Z CELAMI EDUKACYJNYMI i OSIĄGNIĘCIAMI UCZNIA Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

36 3.1.24.Dział Nauka i technika TreściOdkrycia naukowe, wynalazki - komórka, komputer, Internet, sprzęt gospodarstwa domowego, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych CeleCele poznawcze:  poznanie słownictwa związanego z odkryciami naukowymi i wynalazkami - komórka, komputer, Internet, sprzęt gospodarstwa domowego,  zapoznanie się z instrukcjami obsługi podstawowych urządzeń technicznych, Cele kształcące:  utrwalanie poznanego materiału leksykalnego  doskonalenie wymowy,  doskonalenie opisu przedmiotów,  doskonalenie uzyskiwania i udzielania informacji,  doskonalenie negocjowania,  kształcenie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania, Cele wychowawcze:  kształtowanie świadomości racjonalnego korzystania z Internetu, rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, a także współpracy w grupie i zespole,  rozwijanie umiejętności korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy OsiągnięciaUczeń potrafi:  nazwać najważniejsze odkrycia naukowe i wynalazki,  podać wady i zalety komputera, Internetu i telefonu komórkowego,  wymienić sprzęt gospodarstwa domowego i uzasadnić jego przydatność,  uzyskać i udzielić informacji na temat obsługiwania urządzeń technicznych, Klasyfikacja celów budzi pewne wątpliwości?- ale porządna tabela

37 1 Tytuły Tematyka : KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE Nauczane treści leksykalne : informacje personalne formy powitań i pożegnań w języku niemieckim nazwy państw, języków, narodowości ulubione zajęcia w czasie wolnym zainteresowania Nauczane treści gramatyczne : zaimki osobowe w mianowniku zdania oznajmujące i pytające przyimki in, aus odmiana czasowników w czasie teraźniejszym zaimki dzierżawcze liczebniki główne Dobrze rozpisane cele szczegółowe w powiązaniu z treściami

38 Cele edukacyjne w zakresie : poznawczym : poznanie słownictwa umożliwiającego nawiązanie i potrzymanie kontaktu z innymi ludźmi kształcącym : rozwijanie umiejętności swobodnego udzielania i uzyskiwania informacji personalnych wychowawczym : rozwijanie tolerancji wobec odmiennych kultur i zachowań rozbudzenie ciekawości wobec kultur krajów niemieckiego obszaru językowego poprzez uwzględnienie informacji realioznawczych Osiągnięcia ucznia : Uczeń potrafi nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowę mającą na celu udzielenie informacji o sobie oraz uzyskanie informacji o swoich rozmówcach. Uczeń umie napisać ogłoszenie prasowe w celu nawiązania przyjaźni oraz podać swoje dane osobowe w formularzu, kwestionariuszu itp.. Uczeń zna struktury morfosyntaktyczne umożliwiające rozumienie słuchanych informacji o innych.

39 Program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

40 Czym się różnią formy prowadzenia zajęć od metod i technik pracy ? Czym jest: Portfolio Burza mózgów Wycieczka dydaktyczna Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

41 Program zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

42 Co rozumiemy przez: -metody sprawdzania osiągnięć ucznia -propozycje kryteriów oceny Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

43 Ewaluacja – co to jest? Z języka łacińskiego: e-valesco, -ere, -ui – stawać się silnym, potężnieć evaeleo, -ere – móc, zdołać e-valesco, -ere, -ui – wzmocnić się, nabrać siły, spotężnieć, móc, być zdolnym, zdołać, potrafić „ proces poszukiwania, gromadzenia i komunikowania w sposób jawny informacji mających pomóc w podejmowaniu decyzji” Helen Simons „proces systematycznego gromadzenia informacji o rzeczywistości, których otrzymanie, przeanalizowanie umożliwia sformułowanie wniosków o jakości i efektywności ewaluowanych obiektów” Anna Malenda „proces zmierzający do stwierdzenia, w jakim stopniu założone cele edukacyjne są rzeczywiście realizowane” Ralph Tyler „czas rozliczeń(…), sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów” Bolesław Niemierko

44 Czym jest ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia, a czym jest ewaluacja programu? Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

45 Ewaluacja programu Ewaluacja oznacza zbieranie, analizę i interpretację danych związanych z oceną efektywności przedsięwzięć edukacyjnych. Polega na wszechstronnej analitycznej ocenie programu, przebiegu i końcowych efektów procesu dydaktycznego, porównaniu nakładów i zamierzeń z końcowymi rezultatami i poniesionymi kosztami Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

46 ETAPY EWALUACJI: Etap 1 - Przygotowanie a)plan ewaluacji b)harmonogram działań Etap 2 - Realizacja a)zbieranie danych b)porządkowanie i opracowanie danych Etap 3 - Podsumowanie a)wnioski b)rekomendacje c)raport d)upowszechnienie raportu Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

47 Ewaluacja w aspekcie programu nauczania może odnosić się do:  celów kształcenia  sposobów realizacji celów  spójności treści nauczania z celami  efektywności nauczania  kształcenia kompetencji kluczowych Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

48 Ewaluacja w aspekcie programu nauczania może odnosić się do:  celów kształcenia  sposobów realizacji celów  spójności treści nauczania z celami  efektywności nauczania  kształcenia kompetencji kluczowych Triangulacja źródeł ewaluacji

49 Triangulacja metod Wywiady Obserwacja Dyskusje Analiza dokumentów Kwestionariusze Analiza wyników

50 Czy osiąganie dobrych wyników na egzaminie zewnętrznym wpiszemy do ewaluacji osiągnięć ucznia czy do ewaluacji programu? Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

51 Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: 1)nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub 2)konsultanta lub doradcy metodycznego, lub 3)zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 3. Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

52 Program powinien : zawierać założenia dydaktyczne i wychowawcze na jakich została oparta jego koncepcja dokładnie określać użytkowników uwzględniać szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści oraz opis zamierzonych osiągnięć ucznia zawierać dobrze dobrany i czytelny zakres i układ treści kształcenia przedstawiać sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany być dostosowany do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania

53 być poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym zostać napisany jasno, zwięźle, poprawną polszczyzną określać warunki wdrożenia n p. kwalifikacje kadry szkolącej, materialne wyposażenie szkoły, koszty finansowe zawierać propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia zawierać literaturę pomocniczą wspomagającą pracę nauczyciela Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

54 Zgodnie z edukacją XXI wieku programy powinny uwzględniać : kształcenie w zakresie kompetencji kluczowych zachowanie równowagi między nabywaniem wiedzy, kształceniem umiejętności i kształtowaniem postaw motywowanie ucznia do nauki wdrażanie do samooceny kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem ( praca w grupach, metoda projektu edukacyjnego, dyskusji, dramy itd………… Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

55 Brytyjski model „dobrego nauczania” nauczyciel ma wyrazisty cel lekcji uczniowie są tego celu świadomi nauczyciel wykazuje dobre przygotowanie merytoryczne zakres treści przekazywany uczniom jest zadawalający aktywności lekcyjne są różnorodne i dobrze dostosowane do typu prezentowanych treści metody nauczania motywują i uaktywniają uczniów uczniowie pracują w odpowiednim dla siebie tempie uczniowie są w pełni świadomi swoich osiągnięć i braków Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

56 Norweski model „dobrego nauczania” dobre przygotowanie merytoryczne nauczyciela umiejętność zachęcenia, a nie przymuszania uczących się do nauki umiejętność zróżnicowania form pracy z uczniami okazywanie uczniom szacunku, życzliwości i zainteresowania umiejętność diagnozowania trudności merytorycznych uczniów umiejętność diagnozowania trudności psychologicznych zapewnienie i wykorzystanie podręczników i pomocy naukowych w nauczaniu Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

57 Silberman Mel: Uczymy się uczyć. Gdańsk: GWP, 2005. ISBN 83-89574-19-5 Od Wydawcy: * Jak uaktywnić uczniów? * Jak pomóc im czynnie zdobywać wiedzę i umiejętności? * Jak sprawić, aby nauka stała się niezapomnianym przeżyciem? * 101 metod aktywizujących nauczanie, dzięki którym stanie się ono owocne, satysfakcjonujące i przyjemne! Nauczanie nie polega tylko na słownym przekazie wiedzy i jej objaśnianiu, a pobieranie wiedzy nie ogranicza się do bezrefleksyjnego zapamiętywania informacji. Proces ten wymaga od ucznia i nauczyciela umysłowego zaangażowania i działania. Nie osiągniemy tego, stosując tradycyjne sposoby pracy w szkole. Książka ta prezentuje 101 metod aktywizujących nauczanie, dzięki którym kształcenie stanie się nie tylko owocne, ale również będzie satysfakcjonujące i przyjemne. Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

58 Komorowska Hanna : O programach w kształceniu ogólnym i zawodowym ; Fraszka Edukacyjna Sp.zo.o. Warszawa 2012 Od Wydawcy: Wybór programu spośród istniejących czy tworzenie programu wymaga orientacji w podstawowych tendencjach w edukacji w Polsce i w innych krajach europejskich. Taka orientacja pozwoli określić, który z programów jest tradycyjny, a który nowatorski i jakiego zakresu dotyczy jego innowacyjność. Jeśli nauczyciel sam jest twórcą programu, książka dostarczy mu wiedzy jak to skutecznie wykonać. Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu


Pobierz ppt "Poprawność programu Jak ustrzec się błędów przy opracowaniu programu Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google