Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE DELEGATURY W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Delegatura w Siedlcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE DELEGATURY W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Delegatura w Siedlcach."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE DELEGATURY W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Delegatura w Siedlcach

2 2 PODSUMOWANIE EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W minionym roku szkolnym na terenie Delegatury w Siedlcach zaplanowano i zrealizowano 103 ewaluacje zewnętrzne, w tym:  11 całościowych,  62 problemowych w zakresie określonym przez MEN  30 problemowych w zakresie określonym przez MKO. Badania prowadzone były w 39 placówkach samodzielnych i w 64 placówkach w zespołach szkół. Delegatura w Siedlcach

3 3 Ewaluacje były prowadzone przez 7 zespołów. Badaniem objęto:  22 przedszkola,  43 szkoły podstawowe,  28 gimnazjów,  5 szkół ponadgimnazjalnych,  ponadto 2 młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz szkołę policealną. PODSUMOWANIE EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Delegatura w Siedlcach

4 4 PODSUMOWANIE EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WNIOSKI:  Mocną stroną badanych placówek jest aktywna współpraca z wieloma instytucjami środowiska lokalnego, przynosząca wymierne korzyści dla rozwoju uczniów i szkoły (organizacja zajęć dodatkowych, atrakcyjne formy zajęć pozaszkolnych, realizacja projektów i programów zewnętrznych, doposażenie placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne, uspołecznianie dzieci i młodzieży). Delegatura w Siedlcach

5 5 PODSUMOWANIE EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  Placówki stwarzają warunki do rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej dzieci wyrażającej się udziałem w zajęciach dodatkowych oraz uczestnictwem w konkursach i wydarzeniach o charakterze kulturalnym i sportowym.  Rodzice aktywnie włączają się w działania organizowane na terenie szkół i placówek, jednak słabym punktem współpracy z rodzicami jest ich niewielki udział w podejmowaniu decyzji na poziomie całego przedszkola czy szkoły. Delegatura w Siedlcach

6 PODSUMOWANIE EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  Z prowadzonych podczas ewaluacji obserwacji zajęć wynika, że większość nauczycieli nie stwarza uczniom możliwości podejmowania inicjatyw dotyczących organizacji i przebiegu zajęć. Ponadto w ocenie części uczniów proponowane formy zajęć lekcyjnych są dla nich mało ciekawe i atrakcyjne (szczególnie na wyższych etapach kształcenia).  Stałym elementem pracy szkół jest analizowanie osiągnięć uczniów, w tym wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, jednak nie zawsze wnioski z analizowania osiągnięć uczniów i podejmowane na ich podstawie działania przekładają się wzrost efektów kształcenia.  Dyrektorzy podejmują liczne działania mające na celu poprawę warunków lokalowych oraz wzbogacenia wyposażenia szkoły, wykazując dużą kreatywność w pozyskiwaniu środków na ten cel. 6 Delegatura w Siedlcach

7 PODSUMOWANIE EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 7 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że placówki dbają o jakość edukacji i podejmują systematyczne działania służące podniesieniu efektów kształcenia. Ewaluacje przebiegały w życzliwej atmosferze. Dyrektorzy wykazywali duże zaangażowanie i aktywnie współpracowali przy realizacji badań, dzięki czemu podejmowane przez wizytatorów – ewaluatorów działania nie dezorganizowały pracy placówek. Delegatura w Siedlcach

8 EWALUACJE W PLANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016 na terenie Delegatury w Siedlcach zaplanowanych zostało 70 ewaluacji, w tym: 7– całościowych, 42 – problemowych w zakresie określonym przez MEN, 21 – problemowych w zakresie wskazanym przez MKO. Badania prowadzone będą przez 7 zespołów wizytatorów, a objętych nimi zostanie 49 placówek publicznych oraz 21 niepublicznych 8 Delegatura w Siedlcach

9 PODSUMOWANIE KONTROLI PLANOWYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE DELEGATURY W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 9 Delegatura w Siedlcach

10 Delegatura w Płocku Liczba kontroli planowych zaplanowanych100 zrealizowanych100 wydanych zaleceń22 Kontrole planowe - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

11 Delegatura w Płocku L.p Tematyka kontroli planowych - zalecenia Liczba szkół/placówek Liczba zaleceń 1. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność2517 2. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniami (szkoły podstawowe 11, gimnazja 6)303 3. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.61 Kontrole planowe - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

12 Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 12 Kontrole planowe - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

13 Wynika z tego, że w szkołach nie są przestrzegane przepisy prawa w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, a w szczególności w zakresie: - zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, - określenia w indywidualnym programie edukacyjno-­terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, - realizacji przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, - powierzenia realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć. elegatura w Płocku Kontrole planowe - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

14 PODSUMOWANIE KONTROLI DORAŹNYCH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE DELEGATURY W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Delegatura w Siedlcach

15 Delegatura w Płocku Liczba kontroli: zrealizowanych103 w tym z zaleceniami36 Kontrole doraźne - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

16 Delegatura w Płocku Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli: organy prowadzące36 rodzice33 Mazowiecki Kurator Oświaty 18 nauczyciele8 Rzecznik Praw Dziecka 2 uczniowie1 inne podmioty 5 Kontrole doraźne - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

17 Lp. Najczęściej tematyka kontroli dotyczyła Liczba szkół i placówek 1.Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 15 2.Przestrzegania praw dziecka i praw ucznia. 10 3.Przestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania 9 4.Organizacji pracy szkoły/przedszkola/placówki. 8 5.Realizacji podstaw programowych 7 6.Zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 7 Kontrole doraźne - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

18 Lp. Najczęściej tematyka kontroli dotyczyła:Liczba placówek 7.Przestrzegania przez szkołę niepubliczną art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 6 8.Realizacji zadań dyrektora szkoły wynikających z nadzoru pedagogicznego. 3 9. Prawidłowości realizacji zaleceń zawartych w opiniach wydanych przez PPP 3 10.Liczebności uczniów klas I 3 11.Realizacji nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły 3 12.Ocena pracy dyrektora 34 Kontrole doraźne - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

19 Najczęściej wydawane zalecenia: 1. Zaleca się bezwzględnie zapewniać bezpieczeństwo i stwarzać warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wszystkim wychowankom, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami). 2. W razie zaistniałego wypadku w szkole bezwzględnie stosować przepisy § 40 i § 41 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.). 3. Zaleca się zorganizować zajęcia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z § 7 ust.2 załącznika nr 2 zarządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej (Dz.U. Nr 61, poz.624, z późn.zm.). Kontrole doraźne - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

20 Najczęściej wydawane zalecenia: 4. Zaleca się nadzorować przestrzeganie przez nauczycieli zapisów § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.poz.532). 5. Zaleca się dostosować Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562, z późn. zm.). 6. Zaleca się opracować Indywidualne Programy Edukacyjno -Terapeutyczne zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn.zm). Kontrole doraźne - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

21 Najczęściej wydawane zalecenia: 7. Zaleca się sprawować nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr 168, poz.1324 z późn.zm), szczególnie w zakresie kontroli nad przestrzeganiem przez nich wykonywania obowiązków wychowawcy klasowego, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podczas zajęć lekcyjnych. 8. Zaleca się prowadzić dokumentację szkolną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz.225, z późn.zm.). Kontrole doraźne - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

22 Najczęściej wydawane zalecenia: 9. Zaleca się zatrudniać nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami (§ 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Dz.U. Nr 50 z 2009 r., poz.400 ze zmianami). 10. Zaleca się wyposażyć szkołę w potrzebne środki dydaktyczne zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 997). Kontrole doraźne - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

23 PODSUMOWANIE MONITOROWANIA DZIAŁAŃ SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROWADZONEGO NA TERENIE DELEGATURY W SIEDLCACH Delegatura w Siedlcach

24 Delegatura w Płocku Zakres i liczba placówek objętych monitorowaniem Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego53 Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów49 Monitorowanie - Delegatura Siedlce Delegatura w Siedlcach

25 25 WNIOSKI Z MONITOROWANIA Raport z monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji PODSUMOWANIE MONITOROWANIA W ROKU SZK. 2014/2015 Delegatura w Siedlcach


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE DELEGATURY W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Delegatura w Siedlcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google