Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje zmian 23 czerwca 2014. Proponujemy :  Określić oczekiwane przez MEN cechy i umiejętności nauczyciela – absolwenta wyższej uczelni i postulować.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje zmian 23 czerwca 2014. Proponujemy :  Określić oczekiwane przez MEN cechy i umiejętności nauczyciela – absolwenta wyższej uczelni i postulować."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje zmian 23 czerwca 2014

2 Proponujemy :  Określić oczekiwane przez MEN cechy i umiejętności nauczyciela – absolwenta wyższej uczelni i postulować w MNiSZW, aby pod tym kątem nastąpiły zmiany w kształceniu nauczycieli. 23 czerwca 2014

3  Zawrzeć porozumienie między MEN i MNiSZW w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych i ich finansowania. Studenci powinni trafiać do najlepszych szkół (np. rekomendowanych przez samorządy, a może też przez stowarzyszenia) i najlepszych nauczycieli (np. przeszkolonych na opiekunów praktyk przez uczelnie). Uczelnie, zwłaszcza pedagogiczne, powinny prowadzić jak najściślejszą i jak najszerszą współpracę ze szkołami. Szkoły współpracujące z uczelniami winny otrzymać wsparcie finansowe, a nauczyciele wynagrodzenie (dla opiekuna praktyk może to być jeden z elementów jego awansu zawodowego). 23 czerwca 2014

4 Jaki nauczyciel ma realizować strategię Edukacja 2020 ? 23 czerwca 2014

5  Określić kierunki (koncepcję) doskonalenia nauczycieli, aby doskonalić określone, pożądane umiejętności (np. doskonalenie metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne, TIK, językowe)  Wyeliminować nadmiar ofert doskonalenia, ale zróżnicować formy w zależności od stopnia awansu zawodowego. 23 czerwca 2014

6  Wprowadzić obowiązek stałego doskonalenia (wykorzystując np. model łotewski, francuski, hiszpański,...) o określonym zakresie (dni, godziny w semestrze czy roku szkolnym lub okresie zbliżonym do czasu uzyskiwanego obecnie awansu).  Uregulować finansowanie doskonalenia, aby środki na ten cel trafiały do konkretnego nauczyciela z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w danej formie doskonalenia. Jedną z możliwości jest wprowadzenie bonu edukacyjnego dla nauczyciela lub placówki z koniecznością wykorzystania w określonym czasie (np. roku) oraz urlopu szkoleniowego np. tygodniowego do wykorzystania również w określonym czasie.  Zobligować instytucje organizujące dłuższe formy doskonalenia np. kursy czy konferencje do respektowania organizacji roku szkolnego i czasu pracy nauczyciela. 23 czerwca 2014

7  Upowszechniać formy doskonalenia i materiały ze szkoleń ( szczególnie organizowane lub objęte patronatem MEN, międzynarodowe, organizowane tylko w dużych miastach). Mogą być nagrane i udostępnione na stronach MEN lub ORE do odtworzenia lub mieć formę e-konferencji. 23 czerwca 2014

8  Utworzyć ranking placówek doskonalenia nauczycieli udostępniony jak wyżej według ocen np. nadzoru pedagogicznego, a przede wszystkim nauczycieli.  Przy obecnych procedurach awansu umożliwić nauczycielowi zaproszenie do komisji do spraw awansu przedstawiciela stowarzyszenia oraz zwiększyć rolę (więcej punktów) oceny eksperta przedmiotowego w komisjach ds. awansu zawodowego. 23 czerwca 2014

9  W ramach porozumienia między MEN i MNiSZW organizować doskonalenia nauczycieli we współpracy z uczelniami (np. konferencje) według określonych reguł (w tym finansowania).  Promować szkoły których nauczyciele działają w stowarzyszeniach przedmiotowych np. przyznawać punkty przy ocenie pracy szkoły.  Uwzględnić przy wskaźnikach oceny jakości pracy szkoły punkty za udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia nauczycieli. Dyrektor szkoły byłby zainteresowany taką organizacją pracy szkoły, aby jak najwięcej nauczycieli mogło się doskonalić. 23 czerwca 2014

10  Uwzględnić w kryteriach rozpatrywanych wniosków podmiotów ubiegających się o organizację doskonalenia nauczycieli przydziału dodatkowych punktów za udział stowarzyszeń w realizacji danego projektu. Taką samą procedurę można wprowadzić przy finansowaniu z budżetu państwa prowadzonych przez różne podmioty szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Natomiast opinia stowarzyszeń nauczycielskich o poszczególnych podmiotach organizujących doskonalenie zawodowe nauczycieli może być cennym źródłem informacji dla komisji oceniających wnioski. 23 czerwca 2014

11  Rozpowszechnić świadomość tego, że udział w pracach przedmiotowego stowarzyszenia nauczycieli jest oddolną formą doskonalenia. Szkoły, dyrektorzy szkół, powinni zalecać swoim nauczycielom udział w pracach tych stowarzyszeń. Szkoły mogą być członkami instytucjonalnymi takich stowarzyszeń. Wtedy wszyscy nauczyciele danej szkoły mają dostęp do nowoczesnej elektronicznej formy czasopism i różnych materiałów produkowanych przez stowarzyszenia i mogą brać udział w nowoczesnej elektronicznej formie dyskusji nad bieżącymi sprawami nurtującymi środowisko. Szkoły i MEN, mając dostęp do tej dyskusji na gorąco, mogą trzymać rękę na pulsie. Takie formy doskonalenia są bardzo efektywne w różnych grupach zawodowych (np. lekarzy, inżynierów różnych specjalności), mimo że te grupy mają swoje szkoły akademickie i specjalistyczne wydziały na wyższych uczelniach. Nie ma w Polsce ani jednej placówki takiej jak np. London School of Education lub Warwick Center of Education. 23 czerwca 2014

12 Dlatego powstanie i zaistnienie stowarzyszeń nauczycielskich jest jednym z ważnych osiągnięć 25-lecia. 23 czerwca 2014


Pobierz ppt "Propozycje zmian 23 czerwca 2014. Proponujemy :  Określić oczekiwane przez MEN cechy i umiejętności nauczyciela – absolwenta wyższej uczelni i postulować."

Podobne prezentacje


Reklamy Google