Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty na rzecz rozwoju świętokrzyskiej kultury i turystyki w kontekście współpracy LGD - ENKOLPION Fundacja Enkolpion Instytut Kultury Regionalnej i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty na rzecz rozwoju świętokrzyskiej kultury i turystyki w kontekście współpracy LGD - ENKOLPION Fundacja Enkolpion Instytut Kultury Regionalnej i."— Zapis prezentacji:

1 Projekty na rzecz rozwoju świętokrzyskiej kultury i turystyki w kontekście współpracy LGD - ENKOLPION Fundacja Enkolpion Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego 23 września 2015 Kielce www.enkolpion.org

2 Problem Główny: Brak jednego głównego wykazu aktualnych zasobów kultury województwa świętokrzyskiego zarządzanego i uaktualnianego na bieżąco Problem wynika z rozproszenia potencjałów i instytucji, które zajmują się tematem kultury Nieaktualne bazy danych i opisy działalności twórców, ale także zabytków, obiektów i zespołów ludowych prowadzi do niewykorzystywania tych zasobów dla rozwoju województwa świętokrzyskiego zarówno w aspekcie społecznym, turystycznym, jak i gospodarczym. Problem został zdiagnozowany szczegółowo podczas licznych spotkań zarówno z JST, przedstawicielami Instytucji Kultury, jak również samymi artystami i twórcami

3 Cel Główny: Stworzenie jednolitego i aktualnego wykazu/katalogu danych o kulturze świętokrzyskiej, który byłby zarządzany i uaktualniany na bieżąco Baza danych umożliwi efektywniejsze wykorzystanie zasobów zarówno przez LGDy, NGOsy, jak również samorządy i przedsiębiorstwa w różnych projektach Podejście w sposób oddolny – poziom gmin pozwoli na dotarcie do ukrytych zasobów, a artystom na rozwój swoich potencjałów i talentów wraz z możliwością pokazania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców

4 Przedmiot i zakres inwentaryzacji: - Zasoby materialne np. zabytki, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, domy kultury, ośrodki pracy twórczej; - Zasoby osobowe np. twórcy, menadżerowie kultury, zespoły ludowy, KGW, chóry, kapele i orkiestry, itp. - Cykliczne imprezy i wydarzenia o charakterze kulturowym, rekreacyjnym i rozrywkowym - Obiekty wspomagające gospodarcze wykorzystanie zasobów kulturalnych województwa np. gospodarstwa agroturystyczne, hostele, hotele, restauracje, punkty spotkań i koncertów itp. - Zwrócić szczególną uwagę na potencjał wytworzony w wyniku realizacji projektów

5 Wprowadzenie w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) zapisu o działaniach na rzecz przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów Kultury na terenie aktywności LGD Przeprowadzenie jednorodnej jakościowo inwentaryzacji zasobów kultury na terenie całego województwa poprzez współpracę wszystkich LGD Wybór Lidera partnerstwa spośród LGD i współpraca przy uszczegóławianiu zakresu projektu z Fundacją ENKOLPION, która działa w obszarze kultury Wspólna realizacja projektu pozwoli na stworzenie efektu skali

6 Rola Fundacji Enkolpion: Przeprowadzenie szkoleń dla osób z LGD uczestniczących w projekcie na temat właściwego przeprowadzenia inwentaryzacji Przygotowanie ankiet i standardów wg których powinna być przeprowadzona inwentaryzacja kultury Stworzenie katalogowych baz danych umożliwiających bieżące wprowadzanie danych przez pracowników LGD w terenie - on-line Weryfikacja wprowadzanych danych i udostępnienie ich dla instytucji kultury w tym np. dla WDK czy innych podmiotów Zarządzanie katalogami i systemem w celu promocji jego zasobów

7 Rola LGDów Wspólne przygotowanie projektu partnerskiego Wytypowanie osób w gminach/na terenie działalności LGD do przeprowadzenia inwentaryzacji Współpraca z Enkolpionem przy opracowywaniu systemu katalogów i baz danych Wprowadzenie do elektronicznej bazy danych zestandaryzowanych informacji dotyczących obiektów, artystów i pozostałych zasobów kultury oraz obiektów wspomagających wykorzystanie zasobów endogenicznych województwa – realizacja przeprowadzona przez pracowników LGD

8 DziałanieI kw. 2016II kw. 2016III kw. 2016IV kw. 2016I kw. 2017 Przygotowanie Materiałów do inwentaryzacji Wytypowanie osób i przeszkolenie ich z przeprowadzenia inwentaryzacji Stworzenie Baz danych/Systemu Przeprowadzenie Inwentaryzacji w każdej z gmin Wprowadzanie danych do systemu i ich weryfikacja- standaryzacja Udostępnienie Baz danych

9 Rezultaty: 1. Opracowanie i udostępnienie w portalu elektronicznym zasobów kultury z obszaru 102 gmin 2. Wdrożenie systemu gospodarczego wykorzystania zasobów kultury województwa świętokrzyskiego Parnterzy: LGDy

10 Korzyści dla Gmin i osób związanych z kulturą: - Fundacja umożliwi stworzenie i zarządzanie systemami baz danych, które będą wykorzystywane do różnych przedsięwzięć i projektów - Stworzenie warunków dla lokalnych społeczności (artyści, KGW, obiekty kultury) aby mogły uzyskiwać benefity z zasobów będących w ich dyspozycji - Ogólnodostępna pakietyzacja usług turystycznych - Standaryzacja i zarządzanie rozproszonymi działaniami z zakresu kultury i turystyki - Zwiększenie konkurencyjności całego województwo i pozytywny wpływ na lokalny przemysł i przedsiębiorczość

11 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Projekty na rzecz rozwoju świętokrzyskiej kultury i turystyki w kontekście współpracy LGD - ENKOLPION Fundacja Enkolpion Instytut Kultury Regionalnej i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google