Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach Gmina Chojnice 2015 Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1

2 Skąd wzięła się możliwość dofinansowania?
W 1993r. powstała Dyrektywa Rady 93/76/EWG dotycząca ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez poprawienie efektywności energetycznej. Zobowiązuje ona wszystkie państwa członkowskie do stworzenia takich przepisów, aby można było dokonać między innymi: Certyfikacji energetycznej budynków Regularnej kontroli sprawności kotłów grzewczych Finansowania inwestycji mających na celu poprawę wydajności energetycznej w sektorze publicznym.

3 Najważniejsze dokumenty i porozumienia.
Protokół z Kioto z r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w skali ogólnoświatowej. Państwa które go podpisały powinny do 2020r. zmniejszyć emisję gazów o co najmniej 5% w odniesieniu do stanu z roku 1990. W przypadku Polski redukcja powinna wynieść min. 6% i dotyczy 6 gazów: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, sześciofluorku siarki oraz węglowodorów perfluorowanych.

4 cd. W Polsce w 2003r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Jedną z takich strategii jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji wdrażany między innymi przez WFOŚiGW w Gdańsku pod nazwą TermoPomorze.

5 Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku Koszty inwestycji:

6 Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku Co to jest niska emisja? To ulatnianie się produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji znajdujących się na wysokości poniżej 40m. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku

7 Szkodliwe produkty spalania:
- dwutlenek węgla CO2, - tlenek węgla CO, - tlenki azotu NOx, - dwutlenek siarki SO2, - wielopierściniowe węglowodory aromatyczne WWA (benze(a)pirenu), - lotne związki organiczne LZO (ozon O3 – wynik wtórnego zanieczyszczenia oddziaływania LZO), - dioksyny, - metale ciężkie( kadm, ołów, nikiel, arsen), - pyły zawieszonePM2,5 oraz PM10.

8 Rodzaje niskiej emisji:
- emisja komunikacyjna – odpowiedzialną za ok. 10% zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku niskiej emisji; - emisja dla potrzeb energii cieplnej - centralnego ogrzewania i ciepłej wody – odpowiedzialną za ponad 80% zanieczyszczeń, - emisja przemysłowa – odpowiedzialną za ok 5% zanieczyszczeń. - emisje naturalne ok. 5 %

9 www.google.pl/search?q=kominy&biw Emisja przemysłowa
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku Emisja przemysłowa

10 Emisja dla potrzeb energii cieplnej

11 Emisja komunikacyjna

12 Efekty niskiej emisji to:
Smog fotochemiczny – w temp oC i przy braku wiatru dochodzi do reakcji chemicznych między węglowodorami i tlenami azotu ze światłem. W wyniku czego powstaje ozon i formaldehydy oraz inne utleniacze szkodliwe dla zdrowia organizmów żywych. Smog klasyczny – to zjawisko inwersji temperatur. Powietrze tuż przy ziemi jest chłodniejsze niż powietrze występujące nad nim. Spowodowało to zaleganie gęstej mgły w warstwie przypowierzchniowej. Spalanie paliwa w tych warunkach prowadzące do emitowania wymienionych wyżej produktów prowadzi do powstania smogu. Zjawisko to w roku 1952 doprowadziło do śmierci mieszkańców Londynu. W Polsce wystąpienie smogu fotochemicznego jest mało prawdopodobne natomiast smog klasyczny może występować powszechnie.

13 Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.
- tlenek węgla CO, powoduje zatrucie organizmu i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego; tlenki azotu NOx, drażnią układ oddechowy, oczy, wywołujący alergie i obniżające odporność. - dwutlenek siarki SO2, wywołujący bóle głowy, podrażnienie oczu, nosa, gardła, stan niepokoju, skurcze oskrzeli, niewydolność układu krążenia. - wielopierściniowe węglowodory aromatyczne WWA (benze(a)piren), związki rakotwórcze i mutagenne. Odpowiedzialne za problemy z oddychaniem i infekcje.

14 cd. - lotne związki organiczne LZO (ozon O3 – wynik wtórnego zanieczyszczenia oddziaływania LZO), podrażnienie oczu, nosa, gardła, problemy z oddychaniem i krążeniem. - dioksyny, silne działanie mutagenne, rakotwórcze, przyczyna bezpłodności. - metale ciężkie( kadm, ołów, nikiel, arsen), odkładają się w organizmie prowadzący do niewydolności i uszkodzenia narządów w konsekwencji prowadząc do zmian nowotworowych. - pyły zawieszonePM2,5 oraz PM10 wywołują choroby układu oddechowego, krążenia oraz zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.

15 Zanieczyszczenia a dobra materialne.
Najbardziej podatnymi materiałami na zanieczyszczenia są marmur, piaskowiec , wapień, stal, miedź i cynk. W efekcie prowadzą do uszkodzenia fasad budynków, konstrukcje stalowe szybciej rdzewieją, znikają rzeźby i płaskorzeźby, kamienie naturalne tracą swój kształt, rozwarstwiają się i pękają .

16 Sposoby zapobiegania oraz likwidacji niskiej emisji.
1. Termomodernizacja budynków – czyli ograniczenie zapotrzebowania budynku na ciepło. 2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez umiejętne gospodarowanie wyprodukowaną energią. 3. Wymiana źródła ciepła wykorzystującego jako nośnik energii paliwa stałe np.: węgiel złej jakości.

17 Na czym polega termomodernizacja?
W procesie termomodernizacyjnym należy więc upatrywać największe ograniczenia zjawiska niskiej emisji. Jest to bowiem spowodowane tym, że ogrzewanie mieszkań, budynków użyteczności publicznej oraz innych budynków mieszkalnych i użytkowych stanowi główną przyczynę niskiej emisji. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną spowoduje spalanie mniejszej ilości surowca energetycznego, to natomiast ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska. Maleją również koszty produkcji energii cieplnej. Prawidłowa termomodernizacja polega na: - wykonaniu izolacji stropu dachu, - wymianie okien i drzwi o niższym współczynniku przenikania ciepła U, - wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych, - wykonaniu izolacji fundamentów.

18 Pamiętaj! Najtańsza i najbardziej ekologiczna energia to ta, która nie została zużyta! Dlatego należy dążyć do jak największej efektywności korzystania z energii zmierzającej do ograniczenia zużycia.

19 Osiągnięty efekt ekologiczny naszych działań termomodernizacyjnych
Zmniejszenie emisji CO2 o 62,43 Mg/rok Roczne zmniejszenie zapotrzebowanie na energię o 54%. Roczna oszczędność kosztów energii ok zł

20 Więcej informacji na temat projektu i niskiej emisji
znajdą Państwo na stronie w zakładce WFOŚiGW w Gdańsku. Bibliografia: 1. Poradnik „Niskie emisje – jak temu zapobiec” – Joanna Kreczko – Kurzawa. 2. Glob energia -Kaczmarczyk 2015, Sadlok i in 3. Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google