Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie podatkowe
Prawo podatkowe (5) Postępowanie podatkowe

2 Schemat klasycznego postępowania podatkowego
CZAS TRWANIA [ TERMINY PROCESOWE]: 1 INST= 1 MC [ gdy skomplikowane sprawy = 2 MC] 2 INST = 2 MC [gdy jest rozprawa = 3 MC] WSZCZĘCIE DECYZJA PODATKOWA ORD 21 / 1 ustalająca zobowiązanie ( np. podatek rolny) ORD 21/3 określająca zobowiązanie ( np. zaległość podatkową) ORD 33 o zabezpieczeniu zobowiązania ORD 67a o ulgach w spłacie zobowiązania podatkowego ORD 108 o odpowiedzialności osoby trzeciej (5) Postępowanie podatkowe

3 Polskie organy skarbowe
ORGANY PODATKOWE Rządowe Minister Finansów, Dyrektor Izby Skarbowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Samorządowe Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta ORGANY CELNE Minister Finansów, Szef Służby Celnej, Dyrektor Izby Celnej, Naczelnik Urzędu Celnego ORGANY KONTROLI SKARBOWEJ Minister Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Organ podatkowy = wyodrębniona część aparatu administracji, działający w ramach przepisów prawa, posługujący się środkami władczymi dla realizacji zadań w imieniu i na rachunek SP / JST (3) Ordynacja podatkowa. Podatki i opłaty lokalne

4 Organy podatkowe - kompetencje
WIERZYCIEL PODATKOWY ( Skarb Państwa v JST) ORGAN PODATKOWY PODATNIK 1. Ustalenie roszczeń podatkowych Zapłata podatku 2. Wymiar podatku Podporządkowanie się władztwu administracyjnemu 3. Pobór podatku 1 WYMIAR PODATKU ( WYDAWANIE I DORĘCZANIE DECYZJI PODATKOWYCH) 2 POBÓR PODATKU ( W TYM: ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH + PROWADZENIE EGZEKUCJI PODATKOWEJ) 3 EWIDENCJONOWANIE PODATNIKÓW (M.IN. NADAWANIE NIP) 4 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH 5 PROWADZENIE KONTROLI PODATKOWEJ 6 PROWADZENIE DOCHODZEŃ W SPRAWACH KARNO-SKARBOWYCH 7 WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PODATKOWYMI INNYCH PAŃSTW UE (3) Ordynacja podatkowa. Podatki i opłaty lokalne

5 Organy podatkowe - struktura
PAŃSTWOWE (RZĄDOWE) ORGANY PODATKOWE SAMORZĄDOWE ORGANY PODATKOWE 2 instancja (organ wyższego stopnia) Dyrektor Izby Skarbowej Dyrektor Izby Celnej Samorządowe Kolegium Odwoławcze 1 instancja (organ podatkowy) Naczelnik Urzędu Skarbowego Naczelnik Urzędu Celnego Wójt, burmistrz, prezydent miasta starosta powiatu – marszałek województwa Właściwość rzeczowa Podatki państwowe (PIT, CIT, VAT) Podatki państwowe (Akcyza, od gier) Podatki gminne, z wyjątkiem trzech: Karta podatkowa PCC Podatek od spadków i darowizn (5) Postępowanie podatkowe

6 Właściwość organów podatkowych
WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA Zdolność danego organu podatkowego do rozpoznania sprawy…… WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA … na terenie danej jednostki podziału administracyjnego kraju…. WŁAŚCIWOŚĆ FUNKCJONALNA … w kierunku podjęcia rozstrzygnięcia podatkowego lub jego weryfikacji ORDYNACJA PODATKOWA Art. 18. § 1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Art. 18a. Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b. Art. 18b. Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości. (5) Postępowanie podatkowe

7 Jak ustalić właściwy organ podatkowy?
Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Określana według przepisów ustaw szczegółowych - np. ustawa o CIT art. 27 Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny. - np. ustawa o podatku leśnym Art. 6 Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ustalana ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej - np. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Art. 7. Podatek od nieruchomości (…) ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. - np. ustawa o PTU Art. 3. 1. Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. - np. ustawa o grach hazardowych Art. 77 Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według siedziby organu właściwego do udzielenia zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe. (5) Postępowanie podatkowe

8 Kompetencje podatkowe Ministra Finansów
Prawotwórstwo Zaniechanie poboru podatków Zwolnienie płatników z obowiązku poboru podatków Przedłużanie terminów prawa podatkowego Ogłaszanie stawki odsetek za zwłokę Ustalanie zryczałtowanego wynagrodzenia płatników i inkasentów Określanie zunifikowanych wzorów e-deklaracji i innych formularzy Sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych Wydawanie ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego Rozstrzyganie sporów o właściwość między nUS a nUC Kształtowanie właściwości miejscowej organów podatkowych Decyzje w sprawach stosowania cen transakcyjnych Prowadzenie Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (5) Postępowanie podatkowe

9 Centralny Rejestr Danych Podatkowych (MF)
Ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej: zmiany wchodzące w życie w 2016 roku Minister Finansów Szef Administracji Podatkowej Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej Naczelnik Urzędu Skarbowego Centralny Rejestr Danych Podatkowych (MF) Baza Wiedzy Administracji Publicznej Portal Podatkowy Centra Obsługi Podatnika Asystent podatnika (3) Ordynacja podatkowa. Podatki i opłaty lokalne

10 Kto jest stroną w postępowaniu?
ORD 133. § 1. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, które z uwagi na SWÓJ INTERES PRAWNY żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Pełnomocnik: Art Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Art § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. § 3a. W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony. (5) Postępowanie podatkowe

11 Jak wszcząć postępowanie?
na żądanie strony / [zasada skargowości] [ przykłady: o ulgę w spłacie podatku, o stwierdzenie nadpłaty, wszystkie odwoławcze] moment wszczęcia: dzień doręczenia żądania organowi UWAGI: 1. wniosek = żądanie merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy; strona sama nadaje bieg sprawie 2. organ nie może odmówić wszczęcia, ani zaniechać czynności procesowych; powinien od razu przystąpić do procedowania, bez potrzeby wydawania jakiegoś potwierdzającego aktu Minimum formy (ORD 169): 1/ nadawca + adres , 2/ treść , 3 / podpis ORD 181a.  § 1. Podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo są równoważne pod względem skutków prawnych podaniu i deklaracji złożonym w formie pisemnej. z urzędu, w formie postanowienia / [ zasada oficjalności] [przykłady: nieujawnione dochody do opodatkowania PIT, odpowiedzialność osób trzecich, zabezpieczenie zobowiązań] moment wszczęcia: dzień doręczenia postanowienia stronie ZASADY DORĘCZANIA PISM PODATKOWYCH: PRZEZ: pocztę, pracowników organów podatkowych, upoważnione osoby; KOMU?: stronie lub przedstawicielowi [ np. pełnomocnik ds. doręczeń, gdy strona jest > 2 m-ce za granicą] GDZIE?: w domu lub w pracy albo: doręczenie zastępcze: 1/ w siedzibie organu podatkowego, 2/ w pracy do rąk osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, 3/ w domu, dla pełnoletniego domownika, sąsiada, dozorcy, gdy ten zobowiąże się oddać i podpisze pokwitowanie, a doręczyciel zostawi informację o doręczeniu + E- DORĘCZENIA (Ord 3 E) w ostateczności: FIKCJA DORĘCZENIA (ORD A) (5) Postępowanie podatkowe

12 Zasady postępowania podatkowego
LEGALNOŚCI ORD 120. Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa norma konstytucyjna, skierowana do WSZYSTKICH ORGANÓW administracji publicznej dotyczy przepisów prawa POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO zarówno materialnego, jak i formalnego ma zastosowanie do WSZYSTKICH CZYNNOŚCI urzędowych (podejmowanie decyzji podatkowych, postępowanie dowodowe, uznanie administracyjne) BUDOWANIA ZAUFANIA DO ORGANÓW PODATKOWYCH – ORD 121, 125, 126 pełna i prawdziwa informacja o przepisach podatkowych (ale : IGNORANTIA IURIS NEMINEM EXCUSAT) IN DUBIO PRO TRIBUTARIO ( ORD 2a: Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika) Przekonywanie podatnika, zamiast grożenia mu przymusem administracyjnym Kultura + profesjonalizm + życzliwość + cierpliwość urzędników Szybkość postępowania (TERMINY!!!) Wyłączanie pracowników [iudex suspectus, iudex inhabilis] (5) Postępowanie podatkowe

13 Ochrona praw podatnika = budowanie zaufania do organów podatkowych
USTAWOWE TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW PRZEZ ORGANY PODATKOWE BEZWGLĘDNE: 1 mc ( w I instancji) 2 mc ( w I instancji w skomplikowanej sprawie) 2 mc ( w II instancji) 3 mc ( w II instancji, gdy przeprowadza się rozprawę) WZGLĘDNE: Niezwłocznie (natychmiast) Bez zbędnej zwłoki ( bez nieuzasadnionego opóźniania) PRZESŁANKI WYŁĄCZENIA PRACOWNIKÓW ORGANÓW PODATKOWYCH ( ORD 130 – 132) Iudex suspectus ( sędzia stronniczy) gdy sprawa dotyczy jego samego gdy wcześniej brał udział w tej sprawie osobisty stosunek do strony postępowania Iudex inhabilis ( sędzia niegodny) wszczęcie p-ko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego (5) Postępowanie podatkowe

14 Ochrona praw podatnika = urzędowe interpretacje podatkowe (1)
INTERPRETACJA OGÓLNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Minister Finansów KTO WYDAJE? 2015: Minister Finansów ( w podatkach państwowych) 2016: Dyrektor Krajowego Biura Informacji Podatkowej (jw.) oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta ( w podatkach samorządowych) Zgodnie z prawem nie mogą tego robić organy administracji publicznej. KTO WNIOSKUJE? „zainteresowany” w swej indywidualnej sprawie w której nie toczy się: ◊ postępowanie podatkowe ◊ kontrola podatkowa ◊ kontrola skarbowa ◊ RES IUDICATA kto oszuka – (1) naraża się na odpowiedzialność, jak za składanie fałszywych zeznań, (2) interpretacja wydana w takiej sprawie nie wywołuje skutków prawnych Formularz ORD / OG: wskazanie niejasności / niejednolitości stosowania przepisów prawa FORMALNOŚCI Wnioskodawca musi przedstawić: ● STAN FAKTYCZNY ● PYTANIE ● WŁASNĄ OCENĘ PRAWNĄ [ bo to nie jest porada prawna] Opłata: 40 złotych ( przy sprawach dot. MF v DKBIP) Nieokreślony w przepisach TERMIN WYDANIA Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 3 miesiące od otrzymania wniosku Zgodnie bowiem z art. 14 o = „MILCZĄCA INTERPRETACJA” = gdy nastąpi przekroczenie terminu do wydania INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ. uznaje się, że została wydana interpretacja uznająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUBLIKACJA ● przesyłana organowi podatkowemu v organowi kontroli skarbowej, który uczestniczył w danej sprawie ● publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej ( z „wymazaniem” danych osobowych podatnika) (5) Postępowanie podatkowe

15 Ochrona praw podatnika = urzędowe interpretacje podatkowe (2)
Interpretacja podatkowa nie jest źródłem prawa, ani decyzją administracyjną Interpretacje urzędowe nie są wiążące: … dla podatnika, który może zachować się sprzecznie z ich wskazówkami, … dla organów podatkowych, które mogą wydać decyzję wbrew wskazaniom interpretacji … dla sądów administracyjnych, które rozpatrując wniosek podatnika mogą zmienić urzędową interpretację Niekorzystną interpretację podatkową podatnik może zaskarżyć do WSA. Obowiązuje zasada, że zastosowanie się podatnika do interpretacji nie może mu szkodzić (ORD 14 K) Art. 14l. W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY PODATKU. Art. 14m. § 1. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, POWODUJE ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY PODATKU w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: 1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz 2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. (5) Postępowanie podatkowe

16 Inne zasady postępowania podatkowego
ORD 126: zasada pisemności ORD 127: zasada dwuinstancyjności ORD 128: zasada trwałości decyzji ostatecznych Co to są decyzje ostateczne? zapadłe w ostatniej instancji, wszystkie od których nie służy odwołanie, jeśli w wyznaczonym terminie nie wniesiono odwołania, a terminu tego nie przywrócono. ORD 129: zasada jawności tylko dla stron ORD 123: zasada ( zapewnienia przez organ podatkowy) czynnego udziału stron w postępowaniu przejawia się m.in. w: obowiązku organu podatkowego zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania, prawie do wielokrotnego przeglądania akt sprawy + robienie xero, notatek, prawie żądania przeprowadzania dowodu, prawie obecności w czasie przeprowadzania dowodów, prawie wypowiedzenia się co do materiału dowodowego przed wydaniem decyzji (5) Postępowanie podatkowe

17 Zasady postępowania dowodowego
ORD 123: ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ nakaz rozpatrzenia wszystkich dowodów, zagwarantowanie stronom prawa przeprowadzania wniosków dowodowych, udokumentowany stan faktyczny powinien stanowić pełną i logicznie spójną całość ……..wszystko po to, by odtworzyć rzeczywisty obraz sprawy i trafnie zastosować przepisy prawa ORD 180: ZASADA OTWARTEGO KATALOGU DOWODÓW ORD 187: ZASADA SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW ORD 182: OBOWIĄZEK UCHYLENIA TAJEMNICY BANKOWEJ NA ŻĄDANIE ORGANU PODATKOWEGO ORD 193: ZASADA DOMNIEMANIA RZETELNOŚCI I NIEWADLIWOŚCI KSIĄG PODATKOWYCH ORD 194: ZASADA DOMNIEMANIA PRAWIDŁOWOŚCI FORMALNEJ DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH DOMNIEMANIE = zakaz określania w postępowaniu podatkowym elementów mających wpływ na wysokość podatku bez uprzedniego stwierdzenia prowadzenia ksiąg w sposób wadliwy lub nierzetelny lub bez wcześniejszego zakwestionowania prawdziwości dokumentów urzędowych ORD 293: OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY SKARBOWEJ w aktach postępowania podatkowego w indywidualnych dokumentach w wynikach kontroli podatkowej Dane te ujawnia się tylko na żądanie określonym organom Złamanie tajemnicy skarbowej – zob. ORD 306 (5) Postępowanie podatkowe

18 (5) Postępowanie podatkowe
Decyzja podatkowa Decyzja = indywidualny akt administracyjny, który kształtuje sytuację materialnoprawną strony postępowania albo kończy postępowanie przez rozstrzygnięcie, które wywołuje skutki procesowe powodujące zakończenie sprawy. Elementy decyzji podatkowej ORD 210. § 1. DECYZJA ZAWIERA: 1] OZNACZENIE ORGANU PODATKOWEGO, (funkcja informacyjna, służy do weryfikacji właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej; jeżeli niewłaściwy organ wydał tę decyzję – przesłanka stwierdzenia jej nieważności) 2] DATĘ JEJ WYDANIA, ( funkcja informacyjna, ale jej brak nie jest istotny dla skutków prawnych decyzji) 3] OZNACZENIE STRONY (brak taki może mieć charakter pozorny, gdy z treści decyzji wynika jednoznacznie, do kogo ona się odnosi; chyba że decyzja jest skierowana do osoby niebędącej stroną – wówczas: przesłanka stwierdzenia jej nieważności) 4] POWOŁANIE PODSTAWY PRAWNEJ, (w sposób precyzyjny, z dokładnością do konkretnej jednostki podziału przepisu prawnego – art., ust, §) 5] ROZSTRZYGNIĘCIE, (tzw. osnowa decyzji, kwintesencja decyzji – jasne i precyzyjne, jednoznaczne i pełne; musi być tak sformułowane, aby wyraźnie z niej wynikało jakie obowiązki, za jaki okres i w jakiej kwocie zostały nałożone na adresata decyzji) 6] UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE,( zob. ORD 210 § 4) 7] POUCZENIE O TRYBIE ODWOŁAWCZYM - JEŻELI OD DECYZJI SŁUŻY ODWOŁANIE, 8] PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ, Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA ORAZ STANOWISKA SŁUŻBOWEGO (5) Postępowanie podatkowe

19 (5) Postępowanie podatkowe
Odwołania od decyzji TREŚĆ ODWOŁANIA: ZARZUT ŻĄDANIE DOWÓD NA POPARCIE ZARZUTU CECHY ODWOŁANIA: DEWOLUTYWNE (przeniesienie sprawy do organu wyższego stopnia) ZAKAZ REFORMATIONIS IN PEIUS, chyba że decyzja RAŻĄCO narusza prawo lub interes publiczny SUSPENSYWNE – zależy od rodzaju decyzji (slajd obok) 3 A. decyzja nieostateczna ( np. gdy nie upłynął jeszcze termin odwołania lub gdy w ciągu 14 dni strona wniosła odwołanie), nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( a takim są wpłaty danin publicznych), nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [ORD 239 b] 3 B. decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. [ORD 239 f] (5) Postępowanie podatkowe

20 Schemat procedury odwoławczej
Max. 14 dni Max. 1 mc. Doręczenie decyzji organu podatkowego Wniesienie odwołania do organu podatkowego Wydanie nowej decyzji ( tryb autokontroli) Organ odwoławczy Max. 2 m-ce Utrzymanie w mocy decyzji organu 1 inst. Uchylenie decyzji organu 1 instancji Umorzenie postępowania odwoławczego + wydanie nowej decyzji + zwrot sprawy do organu 1 inst. + umorzenie całego postępowania (5) Postępowanie podatkowe

21 Stwierdzenie nieważności decyzji
Niektóre przesłanki (ORD 247) 1. Decyzja wydana z naruszeniem przepisów o właściwości 2. …lub bez podstawy prawnej 3. ….lub z rażącym naruszeniem prawa 4. Decyzja dotyczy sprawy już rozstrzygniętej decyzją ostateczną 5. Decyzja skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie 6. Decyzja niewykonalna trwale Wszczęcie postępowania Z urzędu lub na wniosek strony Przed organem wyższej instancji Nowe decyzje 1. Decyzja o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI dotychczasowej decyzji 2. DECYZJA o ODMOWIE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚC DECYZJI dotychczasowej – jeśli nie potwierdzi się istnienie przesłanek, 3. DECYZJA o ODMOWIE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI dotychczasowej z powodu upływu terminów przedawnienia (5) Postępowanie podatkowe

22 Wznowienie postępowania
Niektóre przesłanki (ORD 240) 1. Fałszywe dowody 2. Strona bez swej winy nie brała udziału w postępowaniu 3. Decyzja wydana w wyniku przestępstwa albo bez stanowiska innego organu 4. Decyzję wydano na podstawie innej decyzji / orzeczenia sądu, które następnie zostało zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji 5. Decyzja wydana na podstawie przepisu uznanego przez TK za niezgodny z Konstytucją Wszczęcie postępowania Z urzędu lub na wniosek strony Przed organem, który wydał decyzję o ostatniej instancji ( orzekał jako ostatni w tej sprawie) Nowe decyzje 1. Decyzja o UCHYLENIU DECYZJI dotychczasowej i orzeczenie AD REM lub umorzenie postępowania w sprawie 2. DECYZJA o ODMOWIE UCHYLENIA DECYZJI dotychczasowej – jeśli nie potwierdzi się istnienie przesłanek, 3. DECYZJA o ODMOWIE UCHYLENIA DECYZJI dotychczasowej, jeśli w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana tylko taka sama decyzja jak dotychczasowa lub jeśli nie można wydać nowej decyzji z powodu przedawnienia (5) Postępowanie podatkowe

23 (5) Postępowanie podatkowe
Kontrola podatkowa (podstawa prawna: art. 281 – 292 Ordynacji podatkowej) CEL KONTROLI Sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków podatkowych, a także uprawnień podatkowych, jeśli były one warunkowe ( np. niektóre preferencje podatkowe) KTO PODLEGA KONTROLI? Podatnicy, płatnicy, inkasenci, następcy prawni podatnika. Zgoda podmiotu kontrolowanego nie jest w żadnym przypadku potrzebna. On lub osoba przez niego wskazana ma prawo asystowania przy czynnościach kontrolnych ( ORD 285) KTO WYKONUJE KONTROLĘ? pracownicy urzędów skarbowych – za upoważnieniem Naczelnika US pracownicy urzędów gminy, miasta, starostwa, urzędu marszałkowskiego – za upoważnieniem wójta, burmistrza, starosty, marszałka województwa Minister Finansów – gdy chodzi o sprawdzenie stosowania metody ustalania cen transakcyjnych PRZEBIEG KONTROLI Zawiadomienie o kontroli ( zbędne przy tzw. „nagłej kontroli” – ORD 282 C - np. gdy chodzi o zatajenie dochodów przed fiskusem lub podmiot kontrolowany był już uprzednio karany) Wszczęcie kontroli : doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli + legitymacji służbowej (niekiedy – tylko sama legitymacja, ORD 284 A) Właściwa kontrola podatkowa (wstęp do budynków, żądanie okazania dokumentów, za zgodą prokuratora dokonanie oględzin miejsca; można korzystać z asysty służb mundurowych); kontrola powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej z upływem przewidywanego terminu, zawartego w upoważnieniu Protokół pokontrolny, doręczany kontrolowanemu 14 dni dla kontrolowanego na złożenie wyjaśnień/ zastrzeżeń 14 dni dla kontrolującego na ustosunkowanie się do wyjaśnień / zastrzeżeń (5) Postępowanie podatkowe

24 (5) Postępowanie podatkowe
Kontrola skarbowa (podstawa prawna: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej) Cel kontroli Ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa Zapewnienie skutecznego wykonywania zobowiązań podatkowych Przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w obrocie z zagranicą Zapobieganie przestępstwom łapówkarstwa w jednostkach podległych Ministrowi Finansów Zakres kontroli Niezgłoszona do opodatkowania działalności gospodarczej Deklaracje podatkowe Decyzje dot. zarządzania mieniem publicznym Wykorzystywanie środków europejskich Wykorzystywanie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa Oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy publicznych KTO PODLEGA KONTROLI? Podatnicy, spółki Skarbu Państwa, pracownicy organów skarbowych, beneficjenci środków publicznych ( w tym europejskich) KTO WYKONUJE KONTROLĘ? Minister Finansów – organ naczelny Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej ( powoływany przez Premiera na wniosek MF) Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej ( w każdym z 16 urzędów kontroli skarbowej) PRZEBIEG KONTROLI Wywiad skarbowy (czynności operacyjno –rozpoznawcze) Możliwość przeprowadzenia NIEJAWNEJ KONTROLI OPERACYJNEJ (art. 36c Postępowanie przygotowawcze (na wzór kpk i kks, wszczynane z urzędu lub w wyniku zawiadomienia] Postępowanie kontrolne (obowiązują wszystkie zasady postępowania podatkowego, tym bardziej, że w ramach kontroli skarbowej można prowadzić kontrolę podatkową); Organ kontroli skarbowej wydaje decyzję (ws. podatków i należności budżetowych; odwołanie do DIC lub DIS) lub wynik kontroli (w innych sprawach, nie można go zaskarżyć i nie wiąże on żadnego organu) (5) Postępowanie podatkowe

25 Inspektorzy i pracownicy mają prawo do:
Wybrane uprawnienia inspektorów kontroli skarbowej (art.11 powołanej poprzednio ustawy) Inspektorzy i pracownicy mają prawo do: legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; zatrzymywania i przeszukiwania osób oraz przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych w celu przeprowadzenia kontroli przewożonych towarów lub dokumentów przewozowych dotyczących tych towarów, a także badania towarów i pobierania ich próbek, oraz przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego użycia środków przymusu bezpośredniego oraz środków przeznaczonych do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, z wyłączeniem materiałów wybuchowych, lub wykorzystać te środki. użycia broni palnej lub ją wykorzystać (…) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, jeżeli ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia inspektora, pracownika lub innej osoby lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba zatrzymana może użyć materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Art. 11b. 1. W toku wykonywania czynności służbowych inspektorzy i pracownicy są zobowiązani do poszanowania godności człowieka oraz respektowania innych praw i wolności obywatelskich. 2. Inspektorzy i pracownicy są zobowiązani do wykonywania czynności służbowych w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe osób i przedsiębiorców, których te czynności dotyczą. 3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki pozostające w dyspozycji organów kontroli skarbowej, inspektorów i pracowników są bezcelowe lub okazały się nieskuteczne. 4. W razie uzasadnionej potrzeby zatrzymaną osobę należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 5. Zatrzymanie pojazdów mechanicznych i innych środków przewozowych może być dokonywane tylko przez umundurowanych inspektorów i pracowników, znajdujących się w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego. (5) Postępowanie podatkowe

26 Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
Postępowania odrębne Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń Postępowanie w sprawie wymiany informacji podatkowej z innymi państwami UE Nie rozstrzyga się w nim o prawach i obowiązkach strony, a jedynie w sposób urzędowy potwierdza dany stan faktyczny lub prawny ( np. rejestracja podatnika podatku akcyzowego, certyfikat rezydencji) Nie ma tu żadnych decyzji, a jedynie zaświadczenia stanowiące urzędowy dowód tego, co zostało w nich potwierdzone ( np. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych) Zaświadczenie wydaje się w granicach wniosku bez zbędnej zwłoki, max. w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia Obowiązek wymiany informacji wynika z DYREKTYW UE oraz z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Warunkiem wydania takich informacji jest to, że ich wykorzystanie nastąpi na zasadach określonych w w/w umowach ( wzajemność, poufność, terminy) Właściwym organem jest MF lub z jego upoważnienia GIKS, DUKS, DIS Informacje przekazywane : wszelkie istotne dla prawidłowego określenia podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego w zakresie: opodatkowania dochodu, majątku lub kapitału, a także składek ubezpieczeniowych (5) Postępowanie podatkowe


Pobierz ppt "Postępowanie podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google