Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE Organizatorzy: Dziekan Wydziału Elektrycznego Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii Dr inż. Arkadiusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE Organizatorzy: Dziekan Wydziału Elektrycznego Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii Dr inż. Arkadiusz."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE Organizatorzy: Dziekan Wydziału Elektrycznego Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii Dr inż. Arkadiusz Szmal Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP mgr inż. Grzegorz Studziński mgr inż. Piotr Wiącek

2 1.Informacje główne, 2.Regulamin konkursu, 3.Wykonawca usługi, 4.Aplikowanie, 5.Współpraca z jednostką naukową, 6.Prace warsztatowe – wniosek.

3 Alokacja środków: 46,1 mln PLN Nabór Wniosków: 31.08.2015r. – 30.12.2015r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi: 60.000,00 zł 48.0000 + 20 % wkładu własnego (mikro, mały) 42.0000 +30 % wkładu własnego (średni) Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem wynosi: 400.000,00 zł. 320.000 +20 % wkładu własnego (mikro, mały) 280.000 + 30 % wkładu własnego (średni) Czas trwania projektu: do 18 miesięcy Finansowanie może zostać przeznaczone na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

4 Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy. Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty:  usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;  usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze,  materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1.

5 Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy, usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, Projekty, o których mowa w ust. 2 mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy, usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w ust. 2.  projekt wzorniczy - opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu;  innowacja nietechnologiczna - innowacja organizacyjna i/lub marketingowa. 2.Regulamin konkursu

6 Innowacja organizacyjna - to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Innowacja marketingowa - to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.

7 Innowacja organizacyjna – stanowi bardzo ważny element prowadzonego projektu w ramach realizacji możliwe jest sfinansowanie działań do wysokości 15% całkowitej wielkości projektu. Innowacja marketingowa - sfinansowanie działań do wysokości 15% całkowitej wielkości projektu

8 Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania oraz poddziałania, do których należy w szczególności zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

9 IO – obszary zarządzania produkcja: VSM, 5S, FMEA, Karty Zwolnienia Linii, Lean Management, Kaizen, Karty Pracy, optymalziacja procesu, optymalizacja ryzyka na stanowisku pracy, PFMEA, FMEA, APQP, IM – Marketing Mix, nowa polityka dystrybucji, Proponujemy bliską współpracę w tym zakresie z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, uwzględnienie w projekcie przyczyni się do zwiększenia liczby punktów uzyskanych w trakcei oceny.

10 Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki: 1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn zm.); 3) instytuty badawcze;

11 4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) Polska Akademia Umiejętności; 6)Inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014; posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

12 Wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Składanie wniosków

13 Sposób współpracy z Politechniką Śląską 1.Przygotowanie i przesłanie zapytania ofertowego przez przedsiębiorcę, do potencjalnego Wykonawcy w tym np.; Politechniki Śląskiej, 2.Rozesłanie zapytania do kilku jednostek naukowych, spełniających wymagania oraz posiadających zdolność realizacji, (min. 3) 3.Wyznaczenie terminu zbierania ofert, proponowany termin 10 – 14 dni, (przygotowanie oferty wymaga czasu) przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy przygotowanie i zamieszczenie protokołu z wyboru oferenta, Przygotowanie oferty wymaga kalkulacji kosztów wykonania oraz zakresu prowadzonych prac w tym: termin, zakres, wielkość, etapy, sposoby rozliczenia itp.;

14 Protokół z postępowania Określenie liczby złożonych ofert, ilość ofert wysłanych do wymienionych jednostek, miejsce, czas zbierania ofert, zgodność wyboru oferty pod kątem opłacalności ekonomicznej,  Wybrana jednostka spełniająca określone w zapytaniu wymagania,  Przedsiębiorstwo po dokonaniu wyboru kontaktuje się z wykonawcą informując o rezultacie postępowania ofertowego,  Jednostka naukowa wysyła wzór potwierdzenia przyjęcia zamówienia określonego w ofercie przedsiębiorstwo akceptuje,

15 Sposób współpracy z Politechniką Śląską  Przygotowanie umowy warunkowej na wykonywanie prac BU w sytuacji otrzymania dofinansowania przez Beneficjenta w ramach złożonego projektu. Wzór umowy zostaje przesłany do firmy po akceptacji, umowa jest procedowana w ramach wewnętrznych struktur Politechniki Śląskiej – szacowany czas podpisywania od 4 do 7 dni czas przeprowadzenia procedury podpisywania umowy jest zależny poziomu zaawansowania przygotowanej umowy, poziomu skomplikowania,dostępności osób odpowiedzialnych, nadzoru nad przebiegiem procesu, błędów wykrytych podczas kontroli itd., Trwa ocena formalna i merytoryczna Wniosek otrzymuje pozytywna ocena merytoryczną i formalną, rekomendacje do podpisania umowy,  Podpisanie umowy na realizację pracy BU z wyłonionym wykonawcą.

16 Sposób realizacji prac NB  Przygotowanie umowy BU na realizację prac określonych w zapytaniu ofertowym z dnia ……, czas procedowania 5 – 10 dni,  Zakresy prac, warunki, kalkulacja, własność intelektualna, dobór sposobu przekazania praw do WI, 12345678910101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 BU1SPK BU2SPK BU3SPK BU4SPK BU – praca badawczo - usługowa, P - płatność pośrednia do 90% kosztów całego projektu, K – płatność końcowa protokół zdawczo – odbiorczy,

17 Sposób realizacji prac NB  Proponowany termin pracy BU do 18 miesięcy, 12345678910101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 BU1SPK BU2SPK BU3SPK BU4SPK BU – praca badawczo - usługowa, P - płatność pośrednia do 90% kosztów całego projektu, K – płatność końcowa protokół zdawczo – odbiorczy,

18 Status wnioskodawcy Należy określić status wnioskodawcy aktualny na dzień składania wniosku poprzez zaznaczenie jednej z dostępnych we wniosku opcji: „mikro, małym, średnim, dużym” (dofinansowanie może otrzymać wyłącznie mikro, mały lub średni przedsiębiorca). W celu określenia statusu przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Przygotowanie wniosku

19 WNIOSEK Prace Warsztatowe

20 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Zakres rzeczowy Zakres rzeczowy powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w ramach projektu. Należy wymienić zadania jakie wnioskodawca planuje zrealizować w projekcie oraz przedstawić szczegółowy opis planowanych w ich ramach działań, sposób ich realizacji wraz z podaniem nazwy wykonawcy (jednostki naukowej) danego zadania oraz podać datę rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania. Informacje przedstawione w tabeli powinny być uzasadnione w kontekście wskazanego celu projektu i obejmować całość realizacji projektu.


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE Organizatorzy: Dziekan Wydziału Elektrycznego Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii Dr inż. Arkadiusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google