Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄDNOŚĆ W POLSCE Kielce, 9 września 2015r. Ewa Kapel-Śniowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄDNOŚĆ W POLSCE Kielce, 9 września 2015r. Ewa Kapel-Śniowska."— Zapis prezentacji:

1

2 SAMORZĄDNOŚĆ W POLSCE Kielce, 9 września 2015r. Ewa Kapel-Śniowska

3 REGION ŚWIĘTOKRZYSKI GDZIE TO JEST? ŚWIĘTOKRZYSKIE

4 REGION ŚWIĘTOKRZYSKI DOGODNY DOJAZD, NIEWIELKA ODLEGŁOŚĆ GŁÓWNE MIĘDZYNARODOWE PORTY LOTNICZE / AGLOMERACJE W ODLEGŁOŚCI DO 200 KM ZŁOTY TRÓJKĄT TURYSTYCZNY 8 STOLIC EUROPEJSKICH W PROMIENIU 700 KM ODLEGŁOŚĆ DO GRANIC: GRANICA CZESKA 250 KM GRANICA SŁOWACKA 220 KM GRANICA UKRAIŃSKA 255 KM

5 ŚWIĘTOKRZYSKIE = ŚWIĘTY KRZYŻ  GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE  GÓRA ŚWIĘTY KRZYŻ (ŁYSA GÓRA, ŁYSIEC)  SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO (PONAD 1000 LAT) Z RELIKWIAMI DRZEWA KRZYŻA, NA KTÓRYM ZMARŁ JEZUS CHRYSTUS; BAZYLIKA MNIEJSZA; KLASZTOR ZAKONU MISYJENGO OJCÓW OBLATÓW  SAKRUM I PROFANUM (WAŁY IX-WIECZNEJ ŚWIĄTYNI POGAŃSKIEJ; SABATY CZAROWNIC) REGION ŚWIĘTOKRZYSKI SKĄD POCHODZI NAZWA?

6

7

8 SAMORZĄDNOŚCI DEFINICJE SAMORZĄDNOŚĆ to samo-rządzenie - rozwiązywanie własnych spraw przez samych zainteresowanych, na własną odpowiedzialność. SAMORZĄD to instytucja, która tworzy ramy prawne dla samorządności obywatel. Samorząd obejmuje:  wspólnotę zainteresowanych ludzi,  władze, które ci ludzie wybierają dla rozwiązywania wspólnych spraw,  majątek należący do tej wspólnoty,  urzędy, przedsiębiorstwa i różne instytucje, powoływane przez wspólnotę,  różne narzędzia, w tym instrumenty prawne, służące realizacji wspólnych celów. Formy samorządu:  samorząd pracowniczy, który służy rozwiązywaniu spraw pracowników danego przedsiębiorstwa,  samorząd zawodowy, który służy rozwiązywaniu spraw wyodrębnionych grup zawodowych, np. lekarzy, adwokatów i in.  samorząd gospodarczy, wyznaniowy, narodowościowy,  samorząd terytorialny, który służy rozwiązywaniu spraw mieszkańców pewnego terenu http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

9 SAMORZĄD TERYTORIALNY DEFINICJE (I) SAMORZĄD TERYTORIALNY:  oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnej, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców (art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, ratyfikowanej i podpisanej przez Polskę)  Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału administracyjnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową (art. 16 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)  „Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.” (art.1. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny)  „Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym)  „Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie województwa) http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

10 SAMORZĄD TERYTORIALNY DEFINICJE (II) SAMORZĄD TERYTORIALNY:  Podstawę istnienia samorządu terytorialnego stanowi obowiązujące prawo: „Ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.” (Konstytucja RP Art. 15 ust. 1) „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.” (Konstytucja RP Art. 16 ust. 2)  Samorząd terytorialny jest instytucją publiczną, do której wszyscy członkowie wspólnoty należą obowiązkowo. Decyzje władz samorządowych obowiązują wszystkich mieszkańców. Samorząd stanowi władzę publiczną, której wszyscy muszą się podporządkować. Nikt nie może się „wypisać” z gminy albo powiatu.  Samorządy działają w ramach państwa. Działalność samorządów dotyczy więc tylko pewnych fragmentów spraw publicznych i musi być podporządkowana ogólnokrajowemu prawu i interesom obywateli państwa jako całości. http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

11 SAMODZIELNOŚĆ SAMORZĄDU SAMODZIELNOŚĆ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JEST GWARANTOWANA PRAWNIE:  Przez KONSTYTUCJĘ RP oraz inne ustawy i podlega ochronie sądowej (art. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 2 ust. o samorządzie powiatowym i art. 6 ust. o samorządzie województwa)  Samorząd ma prawo zaskarżyć do sądu powszechnego wszelkie działania, które naruszają jego samodzielność  Wykonywanie zadań przez samorząd terytorialny gwarantują przyznane mu podstawowe atrybuty samodzielności, w szczególności:  osobowość prawna,  prawo własności i niezależne dysponowanie własnym majątkiem,  prawo uchwalania własnego budżetu i dysponowania swymi środkami finansowymi, a także zaciągania pożyczek, kredytów, emisji obligacji itp. zgodnie z ustawą o finansach publicznych,  własna administracja,  prawo do ustalania sposobu realizacji swych zadań,  prawo do ustalania organizacji urzędu, własnych przedsiębiorstw i innych własnych jednostek. http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

12 ZASADA POMOCNICZOŚCI ZASADA POMOCNICZOŚCI JEST JEDNĄ Z PODSTAW ORGANIZACJI PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO (W ANGIELSKIM: SUBSIDIARITY, STĄD CZASAMI UŻYWANA JEST NAZWA: ZASADA SUBSYDIARNOŚCI) :  Obowiązuje w Unii Europejskiej, regulując stosunki między Komisją Europejską a rządami państw członkowskich.  Konstytucja RP przywołuje ją w preambule jako zasadę, na której ma opierać się podział odpowiedzialności poszczególnych organów władzy publicznej.  Odwrócona hierarchia - instytucje są „nadbudowywane” tam, gdzie organizacje mniejsze, położone bliżej obywatela nie są w stanie realizować bardziej złożonych zadań.  sama zasada pomocniczości nie ma bezpośredniej mocy prawnej, ale wyznacza kierunki, w jakich poszczególne regulacje prawne mają kształtować ustrój państwa i kompetencje poszczególnych jego organów http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

13 PODZIAŁ TERYTORIALNY POLSKI HISTORIA:  1990 – utworzenie gmin  1 I 1999 – wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny „(…) siłą województw będzie ich wielkość. Musimy więc stworzyć niewielką liczbę dużych województw, które będą zdolne do realizowania naszych strategicznych narodowych interesów. To zrównoważy szanse na trwały rozwój gospodarczy całego naszego kraju. Pomoże tym do tej pory słabiej rozwiniętym terenom.” (Jerzy Buzek – b. Premier Rady Ministrów RP 1998r.) prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014

14 POLSKA – PAŃSTWO UNITARNE ZDECENTRALIZOWANE OBSZAR I WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW

15 POTENCJAŁ TERYTORIALNO -DEMOGRAFICZNY JEDNOSTEK PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO W RP prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014 W założeniach reformy powiat miał grupować co najmniej 5 gmin, a jego stolica musiała liczyć co najmniej 10.000 mieszkańców, natomiast na terenie całego powiatu nie powinno mieszkać mniej niż 50.000 osób.

16 JST W POLSCE – PORÓWNANIE GMINAPOWIATWOJEWÓDZTWO SAMORZĄD GMINNYM wypełnia bardzo odpowiedzialną rolę i JEST FUNDAMENTEM CAŁEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA POTRZEBAMI ZBIOROWOŚCI. Zadania gminy są trudne do określenia – wszelkie kwestie związane z życiem zbiorowości SAMORZĄD POWIATOWY stanowi SZCZEBEL POŚREDNI MIĘDZY GMINĄ A WOJEWÓDZTWEM Miasta na prawach powiatu, które mają status gminy, realizują funkcje przypisane co do zasady powiatom. Zadania powiatów, podobnie jak zadania gmin, nie są ściśle określone. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA jest ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ A RZĄDOWĄ. Jest to najwyższy szczebel podziału administracyjnego Polski. Obejmuje gminy i powiaty położone na jego terenie. http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

17 JST W POLSCE – ZADANIA (I) GMINAPOWIATWOJEWÓDZTWO ZADANIA GMINY: gospodarka nieruchomościami w gminie (np. przyznawanie mieszkań komunalnych) ochrona środowisk na terenie gminy (np. dbanie o parki) lokalny transport zbiorowy (np. organizowanie przewozów dzieci do szkoły) ZADANIA POWIAT (PONADGMINNE): edukacji ponadgimnazjalnej (np. prowadzenie liceów) specjalistycznej ochrony zdrowia (np. tworzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) wspierania osób niepełnosprawnych (np. orzekanie o niepełnosprawności i wydawanie odpowiednich legitymacji) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych) FUNKCJE WOJEWÓDZTWA: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim; pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli; wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji; http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

18 JST W POLSCE – ZADANIA (II) GMINAPOWIATWOJEWÓDZTWO ZADANIA GMINY: ochrona zdrowia mieszkańców (np. prowadzenie przychodni) pomoc społeczna (np. prowadzenie domów pomocy społecznej) edukacja (np. prowadzanie szkoły podstawowej) kultury (np. organizowanie festiwalu pieśni i tańca) bezpieczeństwa publicznego (np. wspieranie ochotniczej straży pożarnej). ZADANIA POWIAT (PONADGMINNE): ochrony praw konsumenta (np. finansowanie działalności rzecznika konsumenta) obronności (np. przygotowanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej) promocji powiatu (np. organizowanie festiwalu kultury ludowej) administracji architektoniczno- budowlanej (np. wydawanie zezwoleń na budowę). FUNKCJE WOJEWÓDZTWA: wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie. rozdysponowywanie funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój regionów (RPO) http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

19 prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014 STRUKTURA SYSTEMU POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

20 prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014 * *Nadzór dotyczy tylko legalności działań samorządów, a nie zasadności czy finansów; kontrole finansowe przeprowadza RIO

21 ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ ORGANY STANOWIĄCEORGANY WYKONAWCZEURZĘDY KRAJPARLAMENT (SEJM I SENAT)RADA MINISTRÓW KANELARIE, MINISTERSTWA, ITP REGION SEJMIK WOJEWÓDZTWAZARZAD WOJEWÓDZTWA WOJEWODA URZĄD MARSZAŁKOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI POWIATRADA POWIATUSTAROSTA STAROSTWO POWIATOWE GMINA RADA GMINY / RADA MIASTA WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA URZĄD GMINY URZAD MIASTA I GMINY, URZĄD MIASTA JEDNOSTKA POMOCNICZA W GMINIE RADA SOŁECTWASOTYS

22 FUNKCJE ORGANÓW STANOWIĄCYCH JST W POLSCE  stanowienie aktów prawa miejscowego, między innymi statutu gminy, powiatu lub województwa;  wybór i odwołanie zarządu powiatu lub województwa;  powołanie i odwołanie skarbnika oraz sekretarza gminy, powiatu lub województwa;  uchwalenie budżetu gminy, powiatu, województwa oraz przyjmowanie sprawozdań z wywiązywania się z tego planu;  uchwalanie podatków i opłat w granicach gminy, powiatu, województwa;  kontrola i nadzór nad działalnością zarządu powiatu lub województwa.

23 JST W POLSCE – ELEKCJA ORGANY STANOWIĄCEORGANY WYKONAWCZE OPIS organy kolegialne wybierane w wyborach, które odbywają się co 4 lata; Kandydować może każdy, kto w dniu wyborów ukończy 18 rok życia i jest obywatelem Polski posiadającym pełnię praw publicznych oraz stale zamieszkujący w gminie, powiecie, województwie organy zarządzające jednostką samorządu terytorialnego zgodnie z wytycznymi ze strony organu stanowiącego REGION Wybory pośrednie (głosowanie na listę kandydatów), odzwierciedlają sympatie partyjne Kolegialne organy wykonawcze, a ich członkowie są wybierani spośród radnych przez członków sejmiku województwa. W ten sposób wyłaniany jest zarząd województwa na czele z marszałkiem województwa. Członkostwa zarządu województwa nie można łączyć z członkostwem w organach gminy i powiatu, zatrudnieniem w administracji rządowej oraz z mandatem posła lub senatora. POWIAT Wybory pośrednie (głosowanie na listę kandydatów), odzwierciedlają sympatie partyjne Kolegialne organy wykonawcze, a ich członkowie są wybierani spośród radnych przez członków rad powiatu. W ten sposób wyłaniany jest zarząd powiatu na czele ze starostą. GMINA wybory bezpośrednie (na osobę), powszechne, tajne i równe. Wybierane w wyborach bezpośrednich (kandydat 25 lat) http://www.prezydent.pl/kancelaria/samorzadnosc/samorzad-terytorialny/abc/

24 PRACOWNICY SAMORZĄDOWI prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014

25 WSPÓŁPRACA RZĄDU I SAMORZĄDU prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014 KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU (1993R)

26 KWRiST – SKŁAD (I) prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014 ZE STRONY RZĄDU

27 KWRiST – SKŁAD (II) prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014 ZE STRONY SAMORZĄDU

28 KWRiST – ZESPOŁY prezentacja „System administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, VII 2014

29 KORPORACJE SAMORZĄDOWE W POLSCE KORPORACJA - „STOWARZYSZENIE, ZWIĄZEK, ZRZESZENIE OSÓB PRAWNYCH, MAJĄCE ZA ZADANIE REALIZACJĘ WSPÓLNYCH ZADAŃ” OGÓLNOPOLSKIE CIAŁO ZRZESZAJĄCE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DANEGO SZCZEBLA W POLSCE: ZWIĄZEK WOJEWÓDZTW RP ZWIĄZEK MIAST POLSKICH ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RP ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH UNIA MIASTECZEK POLSKICH UNIA METROPOLII POLSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: ZWIĄZEK MIAST I GMIN WŚ ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH KONWENT STAROSTÓW WŚ

30 PRZEDSTAWICIELSTWO SAMORZĄDÓW W UE KOMITET REGIONÓW BIURA REGIONALNE W BRUKSELI EUROREGIONY EUROPEJSKIE UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (EUWT)

31 REGION ŚWIĘTOKRZYSKI INFORMACJE OGÓLNE ŚWIĘTOKRZYSKIE UE (28)POLSKA ŚWIĘTOKRZYSKIE POWIERZCHNIA (w tys km 2 ) 4 423,3312,711,7 POPULACJA (w mln os.) 505,738,51,3 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA ( os/km 2 ) 115123109 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY REGIONY 16 INNE POZIOMY ADMINISTRACYJNE powiaty – 380 gminy – 2 479 powiaty – 14 gminy – 102 STOLICA WARSZAWAKIELCE

32 DUALIZM WŁADZY REGION ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODASAMORZĄD REGIONALNY ADMINISTRACJA RZĄDOWA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PANI BOŻENTYNA PAŁKA-KORUBA WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PAN ADAM JARUBAS MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PAN ARKADIUSZ BĄK PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PANI MARIA FIDZIŃSKA- DZIURZYŃSKA SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

33 DUALIZM WŁADZY SZCZEBEL REGIONALNY – KOMPETENCJE WOJEWODASAMORZĄD REGIONALNY ADMINISTRACJA RZĄDOWAADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA  REPREZENTUJE RZĄD W REGIONIE,  KIERUJE ZESPOLONĄ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ,  REPREZENTUJE SKARB PAŃSTWA  KONTROLUJE LEGALNOŚĆ DZIAŁAŃ SAMORZĄDÓW W REGIONIE  WYKONUJE ZADANIA PUBLICZNE NA SZCZEBLU REGIONU, JEŚLI NIE SĄ ZASTRZEŻONE,  WYKONUJE OKREŚLONE W USTAWIE ZADANIA WE WŁASNYM IMIENIU I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ,  ZARZĄDZA MAJĄTKIEM REGIONALNYM  SAMODZIELNIE ZARZĄDZA FINANSAMI W OPARCIU O BUDŻET WOJEWÓDZTWA  POSIADA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ  ORGANY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NIE STANOWIĄ WOBEC POWIATU I GMINY ORGANÓW NADZORU LUB KONTROLI ORAZ NIE SĄ ORGANAMI WYŻSZEGO STOPNIA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

34 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA ART. 14. 1. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WYKONUJE ZADANIA O CHARAKTERZE WOJEWÓDZKIM OKREŚLONE USTAWAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:  EDUKACJI PUBLICZNEJ, W TYM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO,  PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA,  KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW,  POMOCY SPOŁECZNEJ,  POLITYKI PRORODZINNEJ,  MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH,  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,  OCHRONY ŚRODOWISKA,  GOSPODARKI WODNEJ, W TYM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI  WYPOSAŻENIA I UTRZYMANIA WOJEWÓDZKICH MAGAZYNÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH,  TRANSPORTU ZBIOROWEGO I DRÓG PUBLICZNYCH,  KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI,  OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW,  OBRONNOŚCI,  BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,  PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

35 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.  W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.  Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.  Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.  Działalność organów województwa jest jawna (wyłączenia z ustaw) Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku województwa i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji sejmiku województwa.

36 SEJMIK ZADANIA (I)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności: statutu województwa i zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim  uchwalanie strategii rozwoju województwa  uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego  uchwalanie budżetu województwa  określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa  rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa  wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa  podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa  uchwalanie, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych  podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego  uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",  podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,

37 SEJMIK ZADANIA (II)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów  Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa  tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji  tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,  uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

38 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA - ZADANIA Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:  wykonywanie uchwał sejmiku województwa  gospodarowanie mieniem województwa  przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa  przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych oraz ich wykonywanie  organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi  kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,  uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego

39 DOKĄD ZMIERZA POLSKI SAMORZĄD TERYTORIALNY? Prezentacja „Samorządy terytorialne w Polsce. Przyszłość nie ogranicza się do powielania teraźniejszości,”, M. Wójcik Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, 13-02-2015 Warszawa

40 Perspektywa finansowa UE (2014-2020) Perspektywa finansowa UE (2020-2025) Przygotowanie mechanizmów prawnych i finansowych Stworzenie narzędzi wspierających proces nieuniknionych zmian Demograficzna zapaść PRZYSZŁOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ogromne tempo zmian cywilizacyjnych Rosnące oczekiwania wobec administracji Prezentacja „Samorządy terytorialne w Polsce. Przyszłość nie ogranicza się do powielania teraźniejszości,”, M. Wójcik Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, 13-02-2015 Warszawa

41 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDÓW Prezentacja „Samorządy terytorialne w Polsce. Przyszłość nie ogranicza się do powielania teraźniejszości,”, M. Wójcik Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, 13-02-2015 Warszawa

42 KONSEKWENCJE ZMIAN CYWILIZACYJNYCH Prezentacja „Samorządy terytorialne w Polsce. Przyszłość nie ogranicza się do powielania teraźniejszości,”, M. Wójcik Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, 13-02-2015 Warszawa

43 2015 – 2020 Wdrażanie nowych rozwiązań prawnych i finansowych 2020 – 2022 Korekta wprowadzonych rozwiązań, zdynamizowanie procesów osiągania zaplanowanego modelu 2025 – 2027 Nowy model działania samorządu terytorialnego w Polsce Prezentacja „Samorządy terytorialne w Polsce. Przyszłość nie ogranicza się do powielania teraźniejszości,”, M. Wójcik Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, 13-02-2015 Warszawa PRZYSZŁOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

44 WIZJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  W zmocnione gminy;  W zmocnione powiaty;  W zmocnione województwa Prezentacja „Samorządy terytorialne w Polsce. Przyszłość nie ogranicza się do powielania teraźniejszości,”, M. Wójcik Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, 13-02-2015 Warszawa kompetencyjnie, instytucjonalnie, finansowe i majątkowe, terytorialnie

45

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAM PONOWNIE


Pobierz ppt "SAMORZĄDNOŚĆ W POLSCE Kielce, 9 września 2015r. Ewa Kapel-Śniowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google