Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o"— Zapis prezentacji:

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przygotowanie wniosków za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) Barbara Maksimowska Starszy specjalista

2 Plan prezentacji Przygotowanie wniosku o dotację w GWD
Przygotowanie wniosku o pożyczkę na uzupełnienie wkładu własnego do dotacji NFOŚiGW

3 https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
Wypełnianie wniosków https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/

4 Wybór odpowiedniego formularza

5 Wybór odpowiedniego formularza

6 Dane wnioskodawcy

7 Beneficjent konkursu Beneficjenci : parki narodowe
organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki parki krajobrazowe i ich zespoły uczelnie wyższe posiadające w swojej strukturze Leśne Zakłady Doświadczalne Odpowiednio w zakresie rodzajów przedsięwzięć wskazanych w warunkach konkursu

8 Beneficjent konkursu W przypadku gdy podmiot nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie, konieczna jest zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia. Dostarczenie odpowiedniej zgody jest warunkiem uzyskania pozytywnej oceny w zakresie kryteriów dostępu – tzw. oceny formalnej. Brak zgody oznacza, że Wnioskodawca nie może być Beneficjentem konkursu

9 Dane przedsięwzięcia Gdy przedsięwzięcie ma być prowadzone na terenie więcej niż jednego województwa – należy wybrać opcję „Ogólnopolskie” Inne informacje - np. ranga i nazwa obszaru chronionego

10 Efekty rzeczowe i ekologiczne
Efekty rzeczowe i ekologiczne należy wybrać z listy. Nie ma możliwości dodania nowych efektów.

11 Charakterystyka ekologiczno- techniczna przedsięwzięcia
Rodzaje przedsięwzięć: Możliwe jest wybranie zarówno wyłącznie jednej opcji, jak i wszystkich, w zależności od zakresu planowanego przedsięwzięcia

12 Charakterystyka ekologiczno-techniczna przedsięwzięcia

13 Szczegółowy opis przedsięwzięcia
W tym punkcie należy osób opisać, na czym będzie polegała realizacja przedsięwzięcia. 3.1. Należy określić i scharakteryzować zakres oddziaływania oraz wielkość terenu objętego przedsięwzięciem. 3.2. W przypadku obszarów chronionych należy wymienić cel oraz przedmiot ochrony, dla którego obszar został utworzony.

14 Planowane działania i środki Opis działania
Nazwa działania Miejsce i termin realizacji Uzasadnienie konieczności realizacji działania w zakresie przedmiotowym i ilościowym Szczegółowy opis działania Oczekiwane rezultaty (w odniesieniu do rezultatów przedsięwzięcia) Przewidywane koszty (opis i kalkulacja z uwzględnieniem zasobów własnych i zapotrzebowania na sprzęt, materiały i robociznę) Ryzyka związane z wdrażaniem działania i sposób przeciwdziałania

15 Szczegółowy opis przedsięwzięcia
Należy wskazać działania, jakie mają zostać podjęte w ramach przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Należy uwzględnić działania edukacyjno – informacyjne i zarządzanie. W przypadku, gdy działania edukacyjne nie stanowią głównego celu realizacji przedsięwzięcia, a mają charakter dodatkowy, tj. stanowią Komponent Edukacji Ekologicznej Przedsięwzięcia (tzw. KEEP), koszt związany z jego realizacją, nie jest kosztem kwalifikowanym. NFOŚiGW premiuje takie działania w postaci dodatkowej „premii punktowej” na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

16 Szczegółowy opis przedsięwzięcia
3.4 problemy i zagrożenia związane z zachowaniem różnorodności biologicznej: Należy wskazać, jakie uwarunkowania występują na terenie realizacji planowanego przedsięwzięcia i w jaki sposób będzie ono wpływać na obecne środowisko przyrodnicze. 3.5 ryzyka związane z wdrażaniem przedsięwzięcia i sposób przeciwdziałania: Należy wskazać czynniki ryzyka w realizacji przedsięwzięcia oraz przedstawić ewentualne działania naprawcze w wypadku ich wystąpienia. 3.6 zwiększenie świadomości ekologicznej przez edukowanie i informowanie: Należy wskazać działania informacyjne skierowane do społeczeństwa oraz zainteresowanych stron, mające na celu ułatwienie realizacji projektu oraz działania związane z podnoszeniem świadomości społecznej oraz upowszechnianiem doświadczeń nabytych w trakcie realizacji projektu.

17 Szczegółowy opis przedsięwzięcia
cele przedsięwzięcia oczekiwane rezultaty w ujęciu ilościowym (wskaźniki do osiągnięcia) i jakościowym metody zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów przedsięwzięcia Opis celów przedsięwzięcia opis stanu istniejącego problem środowiskowy, który rozwiązuje przedsięwzięcie podstawa prawna realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę Opis podstawowych przesłanek uzasadniających realizację przedsięwzięcia wykonane działania dotyczące przedsięwzięcia wykonane działania przygotowujące realizację przedsięwzięcia Zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia

18 Zasadność realizacji przedsięwzięcia
Pole nieobowiązkowe Każdy z wypełnionych wierszy tabeli reprezentuje realizację jednego z wskaźników osiągnięcia celu programu priorytetowego.

19 Ranga ochrony obszaru/gatunku, którego dotyczy przedsięwzięcie
Punktowane będą tylko te obszary lub gatunki, dla których planowane wydatki przekroczą 50% kosztów przedsięwzięcia. Można podać kilka obszarów i gatunków. Jeden obszar lub gatunek można przyporządkować do kilku kategorii - w takim przypadku należy wskazać pozycję, która jest wyżej punktowana zgodnie z kryteriami wyboru. Pole nieobowiązkowe

20 Priorytet przedsięwzięcia
W zależności od tematyki przedsięwzięcia oraz prowadzonych działań należy zaznaczyć odpowiednią opcję

21 Konieczność i pilność realizacji
Warunkiem złożenia Wniosku jest posiadanie opinii odpowiedniego organu nadzorującego obszar chroniony. Opinię tą należy załączyć do wniosku. Na podstawie opinii należy zaznaczyć właściwą opcję dotyczącą konieczności i pilności realizacji przedsięwzięcia.

22 Wykonalność przedsięwzięcia
Uzasadnienie wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań Opis przyjętego rozwiązania Przedsięwzięcie realizuje wariant optymalny? TAK /NIE Opis rozwiązań alternatywnych, w tym wariant niepodejmowania działań Parametry lub cechy optymalnego rozwiązania/technologii, które decydują o przewadze jego rozwiązań nad rozwiązaniami alternatywnymi

23 Realność wdrożenia przyjętego rozwiązania
Realność wdrożenia przyjętego rozwiązania należy opisać z uwzględnieniem posiadanych pozwoleń i pozyskiwania pozostałych w odniesieniu do harmonogramu rzeczowego oraz osiągnięcia i utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej przedsięwzięcia. Dodatkowo należy wyszczególnić niezbędne decyzje i pozwolenia oraz ewentualnie harmonogram i sposób ich uzyskania. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w załącznikach do wniosku pojawia się kolejna pozycja np. plan ochrony

24 Zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu
W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada praw do dysponowania gruntem, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, konieczne jest przedstawienie odpowiednich zgód. Dokumenty powinny dokładnie wskazywać lokalizację (działkę), której dotyczy zgoda. Niedostarczenie ww. dokumentów powoduje odrzucenie wniosku

25 Realność wdrożenia przyjętego rozwiązania
Dotyczy wyłącznie zgód i decyzji, które nie są kluczowe dla oceny zasadności przedsięwzięcia

26 Przygotowanie instytucjonalne
Przygotowanie instytucjonalne do wdrożenia przyjętego rozwiązania (czy uprawdopodobnione jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna Należy opisać strukturę instytucjonalną wnioskodawcy oraz posiadane zaplecze techniczne przydatne w zarządzaniu i realizacji planowanego przedsięwzięcia (np. sprzęt, zasoby lokalowe itp.). Należy opisać sposób działania wnioskodawcy w fazie przygotowania, wdrażania oraz fazie eksploatacyjnej realizowanego przedsięwzięcia (zamówienia publiczne, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, realizacja zakupów, proces budowlany, nadzór inwestorski, monitoring zaawansowania i rozliczanie przedsięwzięcia, eksploatacja, remonty, bieżące utrzymanie, monitoring celów przedsięwzięcia itp.).

27 Przygotowanie instytucjonalne
Przedsięwzięcia (zakres rzeczowy) zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat lub będące w trakcie realizacji na dzień składania wniosku W tabeli należy wpisać wszystkie zadania, realizowane w przeciągu ostatnich 5 lat, których tematyka dotyczyła składanego wniosku. Należy podać: Nazwę przedsięwzięcia Okres realizacji – podać dzień, miesiąc rok rozpoczęcia i zakończenia realizacji. Podobny sposób realizacji przedsięwzięcia i/lub Przedsięwzięcie z dziedziny objętej wnioskiem.

28 Efektywność kosztowa Czy cel przedsięwzięcia można uzyskać zmniejszając planowane środki finansowe i korygując działania? O ile? W tym miejscu należy podać wyczerpujące uzasadnienie niezbędności przeprowadzenia zaplanowanych w ramach wniosku działań oraz wysokości zaplanowanych kosztów w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W przypadku stwierdzenia, że niektóre działania i tym samym koszty, które są planowane na ich przeprowadzenie, nie są niezbędne do uzyskania zakładanego efektu ekologicznego, należy je wymienić i podać przyczyny.

29 Efektywność kosztowa Pola niebieskie wypełniają się automatycznie
Wysokość kosztów w odniesieniu do tabeli standaryzowanych kosztów jednostkowych i powszechnie obowiązujących cenników (lub ofert z rozpoznania rynku dostawców i wykonawców). Pola niebieskie wypełniają się automatycznie

30 DANE UZUPEŁNIAJĄCE Informacje niezbędne do otrzymania dodatkowych punktów w ramach kryterium KEEP (Komponent Edukacji Ekologicznej Przedsięwzięcia). Przedsięwzięcie powinno przyczyniać się do zwiększania świadomości ekologicznej przez edukowanie i informowanie jego odbiorców oraz interesariuszy o efekcie ekologicznym przedsięwzięcia. W ramach Programu Priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej” koszt działań dotyczących edukacji ekologicznej stanowi koszt niekwalifikowany

31 Zasady oceny kryterium KEEP
Czy wnioskodawca wskazał w grupę docelową działań edukacyjnych i uzasadnił jej wybór w kontekście zapotrzebowania na działania edukacyjne związane z realizowanym przedsięwzięciem? Czy wnioskodawca wskazał termin realizacji działań edukacyjnych powiązany w sposób właściwy z realizacją przedsięwzięcia? 3. Czy wnioskodawca zaplanował i zwymiarował realizację (tj. nie tylko wymienił, ale też krótko opisał i wskazał oczekiwany rezultat) co najmniej jednego z narzędzi edukacyjnych, spośród wymienionych poniżej: szkolenia, warsztaty, konferencje, happeningi, imprezy edukacyjne, konkursy, gry terenowe/gry miejskie, udostępnienie instalacji dla zwiedzających, stworzenie centrum demonstracyjno-edukacyjnego wraz z jego programem edukacyjnym, stworzenie ścieżki edukacyjnej, e-learning, wystawy, gry komputerowe?

32 Zasady oceny kryterium KEEP
Czy wnioskodawca zaplanował i zwymiarował realizację (tj. nie tylko wymienił, ale też krótko opisał i wskazał oczekiwany rezultat) co najmniej dwóch z narzędzi edukacyjnych, spośród wymienionych poniżej: spoty telewizyjne/radiowe, filmy i programy telewizyjne – produkcja i emisja, artykuły sponsorowane w prasie, strony internetowe, plakaty, w tym wielkoformatowe – reklama outdoor, gadżety wydawnictwa drukowane i multimedialne-książki, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, broszury, foldery, ulotki, płyty CD/DVD?

33 Harmonogram rzeczowo-finansowy
całkowite całkowite kwalifikowane* Wnioskowane dofinansowanie danego działania w ramach dotacji kwalifikowane* Kwota dofinasowania oraz udział procentowy * Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych” oraz programem priorytetowym

34 Tabela źródeł finansowania przedsięwzięcia
Pożyczki z NFOŚiGW należy wyszczególnić w przypadku ubiegania się o pożyczkę na realizację przedsięwzięcia

35 Harmonogram wypłat Harmonogram wypłat powinien mieć ścisły związek z harmonogramem rzeczowo–finansowym. Powinien wskazywać terminy przekazania środków przez NFOŚiGW oraz rodzaj planowanej płatności – zaliczka/ refundacja. Planując płatności zaliczkowe należy przewidzieć termin rozliczenia zaliczki (rozliczenie zaliczki musi poprzedzać kolejną płatność zaliczkową). Zaliczki są wypłacane tylko w uzasadnionych przypadkach.

36 Warunki finansowania Zabezpieczenia nie są wymagane od jednostek sektora finansów publicznych

37 Koszty przedsięwzięcia
Należy podać wyłącznie wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Prosimy zwrócić uwagę, czy dane te są spójne z danymi podanymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, warunkach finansowania przedsięwzięcia, jak również dopuszczalnym limitem dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych) określonym w programie priorytetowym.

38 Dane finansowe Wnioskodawca nienależący do sektora finansów publicznych, składający wniosek o dotację, w którym koszty inwestycyjne stanowią powyżej 50% kosztów kwalifikowanych oraz wszyscy ubiegający się o przyznanie pożyczki zobowiązany jest do wypełnienia tabel finansowych: Za trzy ostatnie lata rozliczeniowe Prognozy finansowej na planowany okres finansowania. Np. składając wniosek o pożyczkę w roku 2015 do roku 2021, wnioskodawca powinien wypełnić tabele finansowe za lata: Dodatkowo należy dołączyć dokumenty finansowe za trzy ostatnie lata.

39 Dane finansowe - przykład
Każde pole musi być wypełnione. Jeśli w danej pozycji jest „0” należy je wpisać

40 Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie zaznaczenie
Oświadczenia Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie zaznaczenie

41 Walidacja wniosku

42 Pożyczka do dotacji W widoku szczegóły:
Po przesłaniu wniosku do NFOŚiGW:

43 Pożyczka do dotacji

44 Wybór odpowiedniego formularza

45 Pożyczka do dotacji Po przekopiowaniu wniosku prosimy o szczegółowe sprawdzenie czy wszystkie elementy zostały prawidłowo skopiowane oraz o weryfikację parametrów finansowych wniosku: Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien obejmować całe przedsięwzięcie ze wskazaniem kwoty pożyczki oraz działań w ramach przedsięwzięcia, na które przeznaczona zostanie pożyczka

46 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wnioskowane dofinansowanie danego działania w ramach pożyczki Kwota pożyczki oraz udział procentowy

47 Harmonogram wypłat pożyczki
Harmonogram wypłat powinien mieć ścisły związek z harmonogramem rzeczowo–finansowym. Powinien wskazywać terminy przekazania środków z pożyczki przez NFOŚiGW oraz rodzaj planowanej płatności – zaliczka/ refundacja. Planując płatności zaliczkowe należy przewidzieć termin rozliczenia zaliczki (rozliczenie zaliczki musi poprzedzać kolejną płatność zaliczkową).

48 Warunki finansowania – wkład własny
Można przewidzieć karencję w spłacie kapitału pożyczki Spłata może być rozłożona na 8 lat od daty pierwszej wypłaty pożyczki

49 Dane finansowe - przykład
Wypełnienie tabel finansowych: Za trzy ostatnie lata rozliczeniowe Prognoza finansowej na planowany okres finansowania Każde pole musi być wypełnione. Jeśli w danej pozycji jest „0” należy je wpisać

50 Ważne! Każdorazowo wnioskując o pożyczkę do NFOŚiGW, park narodowy powinien dostarczyć zgodę Ministra Środowiska na zaciągnięcie pożyczki wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

51 Życzymy owocnej pracy Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl
Barbara Maksimowska tel.: (22)


Pobierz ppt "Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o"

Podobne prezentacje


Reklamy Google