Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS + 2015-2018. CZAS TRWANIA PROJEKTU BUDŻET PROJEKTU  Budżet projektu wynosi 170.400 euro  w tym POLSKA ponad 49.000 euro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS + 2015-2018. CZAS TRWANIA PROJEKTU BUDŻET PROJEKTU  Budżet projektu wynosi 170.400 euro  w tym POLSKA ponad 49.000 euro."— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS + 2015-2018

2 CZAS TRWANIA PROJEKTU

3 BUDŻET PROJEKTU  Budżet projektu wynosi 170.400 euro  w tym POLSKA ponad 49.000 euro

4

5  uczy młodzież w wieku 14-19 ;  jest to szkoła średnia zawodowa, jej dziedziną edukacji jest handel ;  Szkoła kształci uczniów w dwóch programach, dla sprzedawców detalicznych (trzyletni program) i handlowców (czteroletni program). Szkoła oferuje również program dla dorosłych studentów ;  Uczniowie programowo uczą się języka angielskiego i niemieckiego;  Szkoła ma obecnie około 1000 studentów i 60 nauczycieli;  Uczniowie pochodzą z rodzin średnio sytuowanych i biednych; Dotyka ich częściowo problem przedwczesnego kończenia edukacji jak i bezrobocia, dlatego projekt ten jest odpowiedzią na ich potrzeby;  Szkoła aktywnie działa w społeczności chorwackich szkół zawodowych i współpracuje z akademikami w Zagrzebiu, gdzie mieszkają niektórzy kształcący się w niej uczniowie.

6

7  jest publiczną szkołą średnią, licealną, znajduje się w północnej części Aten;  Roczny nabór szkoły jest to około 110-130 uczniów, którzy otrzymują wykształcenie oku;  Projekt da uczniom możliwość poznać ekonomicznych i przedsiębiorczych realiów świata pracy na rynku krajowym i w krajach partnerskich, da on możliwość wyboru dalszej edukacji uczniom przybliżając wiedzę "gdzie" i "czego" będą mogli się nauczyć, jakie kwalifikacje zawodowe zdobędą w poszczególnych instytucjach kształcenia i doskonalenia zawodowego by wykonywać zawody, o których marzą;  Praca w zespołach międzynarodowych podczas wymian i przez e-Tweening wzmocni wśród młodzieży poczucie własnej wartości, odrębności kulturowej i szacunku oraz tolerancji wobec odmienności narodowościowej rówieśników;  Erasmus+, który realizujemy od 2014 zawężony jest w działaniach do tematyki doradztwa zawodowego i opracowania międzynarodowego portfolio zawodowego. Dla naszych uczniów projekt "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE" stworzy możliwość rozwoju z dziedziny przedsiębiorczości, alternatywy na bezrobocie w ramach samozatrudnienia i zakładania własnego biznesu.

8

9  to szkoła, która została rozliczona jako nowa koncepcja w edukacji. Szkoła kształci młodych ludzi w wieku 14-18, uczy wszystkich umiejętności, które potrzebne im są na prawdziwym rynku pracy w nauczanych zawodach. Szkoła dotąd nie uczestniczyła w wymianach młodzieży z krajami UE;  Zintegrowane nauczanie zawodowe i techniczne jest wpisane w podstawę programową. Praca zaczyna się o 09:00 i trwa do 17:00 od poniedziałku do czwartku, a w piątek zajęcia kończą się wcześniej, około 16:00 jak w prawdziwym świecie pracy;  Uczniowie po ukończeniu Szkoły Studio Devon wyposażeni są w specjalistyczne umiejętności i wiedzę oczekiwaną przez pracodawców do pracy w sektorach ochrony zdrowia, opieki społecznej i opieki dziecięcej;  Będzie to jej pierwszy projekt unijny, tematyka i cele projektu wpisują się w jej podstawę programową, a przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji, dbałość o dostosowanie kształcenia uczniów do realiów rynku pracy są jej priorytetowymi założeniami;  Projekt wzmocni także motywację uczniów do realnego planowania własnej edukacji, ciągłego samorozwoju i uzmysłowi odpowiedzialność za planowanie własnej kariery zawodowej.

10  Od wielu lat szkoły partnerskie zajmują się badaniem losów swych absolwentów, na tej podstawie oraz w oparciu o analizę potrzeb uczniów klas młodszych, dyrekcję szkół oraz nauczycieli nurtuje temat spójności edukacji z rynkiem pracy.  Na podstawie rozmów, obserwacji i ankiet stwierdzono istotną rozbieżność między marzeniami uczniów a realnymi możliwościami znalezienia zatrudnienia po niektórych kierunkach kształcenia. Potwierdzają to dane statystyczne dot. bezrobocia młodych słabo wykształconych ludzi w Europie.  Ponadto obserwuje się dość duży procent młodzieży kończącej edukację na etapie szkoły średniej zasilając rzeszę bezrobotnych. Absolwenci zagrożeni rożnego rodzaju wykluczeniem nie mając pomysłu na zatrudnienie czy własny biznes skazani są na niepowodzenie. Niewielu z nich z różnych przyczyn decyduje się na kształcenie czy pracę poza miejscem zamieszkania.

11  Założone cele można w pełni zrealizować wyłącznie przy współpracy międzynarodowej. Wspólne doświadczenia w jej ramach będą stanowiły istotną wartość dodaną dla uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji, przedstawicieli władzy lokalnej i partnerów z zakresu doradztwa zawodowego i świadczenia pracy.  Planowane przez nas praktyczne warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i zakładania biznesu wzmocnią wiedzę i umiejętności beneficjentów oraz wpłyną na motywację do dalszego kształcenia się.

12  1. umożliwić uczestnikom poznanie edukacyjnych różnic w krajach partnerskich i przybliżyć uczniom informacje o doradztwie zawodowym w UE, przedsiębiorczości oraz potrzebach lokalnego i europejskiego rynku pracy by zapewnić większą spójność miedzy tymi dwoma sektorami ;  2. przeciwdziałać bezrobociu i przedwczesnemu kończeniu edukacji młodych ludzi;  3. wskazać możliwości i ukierunkować młodzież by efektywniej planowała dalszą edukację i ścieżkę kariery zawodowej, co przełoży się na ich mądre wybory w spójności z oczekiwaniami rynku pracy i pracodawców;  4. opracować i wdrożyć innowacyjny Międzynarodowy Program Zajęć Pozalekcyjnych;  5. stworzyć ogólnodostępną bazę informacji o możliwościach kształcenia, doskonalenia zawodowego, doradztwie zawodowym, bieżących potrzebach rynku pracy, instytucjach zatrudnienia w kraju i zagranicą;  6. dzielenie się doświadczeniem i wymiana dobrych praktyk poprzez powszechną dostępność konta Projektu na Facebooku / Twitterze oraz do jego strony www ;  7. przyczynienie się do dialogu między szkołami i pracodawcami w krajach UE, by umożliwić naszym uczniom w przyszłości wybrać właściwe kierunki kształcenia akademickiego bądź edukacji w poszukiwanych zawodach, a szkołom lepiej dostosować ofertę edukacyjną.

13  Realizacja projektu zmieni świadomość ucznia, zwłaszcza zagrożonego wykluczeniem;  Może pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego,  wykształcić w nim pożądane cechy przedsiębiorcy;  wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia;  powstanie Innowacyjny Program Zajęć Pozalekcyjnych, który eksperymentalnie zrealizujemy we wszystkich szkołach partnerskich i będzie on narzędziem wspierającym nauczanie przedmiotów Ekonomii w praktyce i Przedsiębiorczości;  Program ten będzie mógł być realizowany po zakończeniu projektu w formie koła zainteresowań i spełniać funkcję elementów doradztwa zawodowego dla młodzieży.

14 4 wizyty organizacyjno-monitorujące w związku z ustaleniem działań budżetowych i planowaniem działań projektowych w kolejnych etapach:  w Chorwacji X.2015,  w Grecji VI.2016,  w Wielkiej Brytanii II 2017,  w Polsce XI 2017, oraz 4 wymiany młodzieży  Chorwacja III.2016,  Grecja X 2016,  Wielka Brytania IV 2017,  Polska IV 2018. Każda wymiana młodzieży zakłada udział 48 uczestników(w tym 6 opiekunów ze szkół wysyłających i 16 uczestników, (w tym 4 opiekunów) z kraju goszczącego. Zaplanowano 192 mobilności międzynarodowych. 144 uczniów-w tym 24 dla uczniów o specjalnych potrzebach i 48 opiekunów. Uczniowie biorący udział w projekcie będą wyłonieni w procedurze rekrutacji. liczba mobilności zmniejszy się z powodu obcięcia w budżecie ilości opiekunów wymian

15  Niematerialne rezultaty trwałe będą obejmować doświadczenia, umiejętności i wiedzę zdobytą podczas projektu przez jego uczestników (uczniów, kadrę uczącą, reprezentantów partnerów szkół), związane z większą świadomością, tematyki projektu, kulturową, językową.  Trwałymi rezultatami będzie wykorzystywanie przez uczestników w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu. Szkoły kontynuować będą współprace przez e-Tweening i portale społecznościowe i stronę www, którą zamierzają aktualizować przez kolejne lata. Materiały dydaktyczne, nowe narzędzia TIK wypracowane jako produkty projektu, trwale służyć będą jako narzędzia pracy edukacyjnej.  Innowacyjny program zajęć pozalekcyjnych będzie stanowił alternatywne rozwiązanie dla szkół celem przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki i bezrobociu, przygotowując uczniów w wejście na rynek pracy w realny ale spójny sposób z ich marzeniami i potrzebami pracodawców.

16 INNOWACYJNY MIĘDZYNARODOWY PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

17  X. 2015 - Marzenia młodzieży dot. wspólnej przyszłości w UE › Sonda o marzeniach w szkole i na ulicy (gimnazjum), 4 pytania › marzenia (ogólnie), › pytanie dot. zainteresowań, › plany dot. dalszego kształcenia (jaki typ szkoły, LO, T, ZSZ, studia), › plany dot. kariery zawodowej i wymarzonego miejsca pracy;  XI. 2015 - opracowanie wyników sondy;  XII. 2015 - montaż materiału filmowego i prezentacji;  I. 2016 - wyszukiwanie informacji z zakresu 10 top zawodów przyszłości w Polsce wg. wybranego rankingu. Porównanie danych z danymi z PUP Myślibórz;  II. 2016 - ewaluacja krajowego rynku pracy – nowe zawody (przenikanie się rynków pracy w UE-obcobrzmiące nazwy zawodów 2-3 przykłady);  IV. 2016 - „W świecie zawodów” salon informacji o zawodach (prezentacje, ekspozycje informacji zdobytych z krajów partnerskich), Dni Erasmusa;  V. 2016 – testy z doradztwa zawodowego Młodzieżowe Biuro Pracy Badanie predyspozycji osobowościowych i zawodowych;  VI. 2016 – instytucje wspierające młodych ludzi na lokalnym rynku pracy (MBP w Barlinku), oferty szkolenia, praktyki i pracy wakacyjnej w kraju i zagranicą.

18  IX. 2016 – Warsztaty z zakresu szans i możliwości rozwoju, edukacji i doskonalenia młodych ludzi w Polsce (wyszukanie informacji o instytucjach kształcenia i doskonalenia zawodowego w regionie i w kraju);  X. 2016 – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, przygotowanie wystawy, Dni Erasmusa -podsumowanie;  XII. 2016 – sposoby szukania pracy Jak szukać pracodawcy i jak szuka się pracownika;  I. 2017 – Pisanie dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjnej pod oryginalną ofertę pracy);  II. 2017 - Myśl jak pracodawca – przygotowanie do rozmowy o pracę (dressing code, mowa ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna);  III. 2017 - „Bezkonkurencyjny na rynku pracy”, wiem gdzie się kształcić i doskonalić zawodowo, znam oczekiwania lokalnych i krajowych pracodawców, potrafię przygotować dokumentację aplikacyjną, przygotować się do rozmowy o pracę, wiem jak zadbać o swój rozwój zawodowy- „uczenie się przez całe życie” ;  V. 2017 - Mobilność edukacyjna w UE i systemy certyfikacji uczestnictwa i kwalifikacji zawodowych;  VI. 2017 - Stypendia i staże w ramach Erasmus Plus.

19  IX. 2017 - Własny biznes (samozatrudnienie) alternatywą na bezrobocie. Krok po kroku - jak założyć własną firmę;  X. 2017 -„Pomysł na biznes- gwarancją sukcesu” - Logo i marka  XI. 2017 – „Nasza firma osiąga zyski” (próg rentowności, konkurencyjność, perspektywy);  XII. 2017 – Skuteczny marketing i reklama;  I. 2018 – „Udało ci się- podziel się z nami” spotkanie z przedstawicielami lokalnego „small biznesu”;  II. 2018 - ciekawe inicjatywy w biznesie – przygotowania do seminarium na temat przedsiębiorczości Dni Erasmusa;  III. 2018 - Warunki rekrutacji i nauki dla obcokrajowców w Polsce na uczelniach wyższych;  V. 2018 - Jesteśmy, mądrzejsi, bardziej doświadczeni, mobilni – ewaluacja.

20  Podpisanie umowy z AN w Warszawie  Należy ustalić zakres obowiązków w zespołach międzynarodowych  opracowanie zasad rekrutacji uczniów i rozpoczęcie upowszechniania informacji o projekcie na stronach szkół, w lokalnych i regionalnych mediach  Zaplanowanie wydatków budżetowych w 2015  Przygotowania do 1 wizyty budżetowej w Chorwacji (X. 2015)  Realizacja zadań zaplanowanych na wrzesień zgodnie z harmonogramem projektu

21


Pobierz ppt "ERASMUS + 2015-2018. CZAS TRWANIA PROJEKTU BUDŻET PROJEKTU  Budżet projektu wynosi 170.400 euro  w tym POLSKA ponad 49.000 euro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google