Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2001 – 2011 10 lat 2001-2011 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2001 – 2011 10 lat 2001-2011 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA."— Zapis prezentacji:

1 2001 – lat LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA

2 10 lat XII 2000 Podpisanie aktu notarialnego powołującego spółkę PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 1 VII 2001 Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. 29 XII 2004 Parafowanie projektu umowy pomiędzy PKP S.A. a Konsorcjum Samorządowym o zbyciu 100% udziałów PKP WKD Sp. z o.o. 30 IX 2005 Podpisanie Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki PKP WKD Sp. z o.o. pomiędzy PKP S.A. i Konsorcjum Samorządowym. 27 IX 2007 Wejście w życie Umowy Sprzedaży – własność 100% udział ó w Sp ó łki przechodzi z PKP S.A. na Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sześć gmin: Pruszk ó w, Podkowa Leśna, Milan ó wek, Grodzisk Mazowiecki, Brwin ó w i Michałowice. 13 VIII 2008 Zmiana nazwy spółki na Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI SPÓŁKI

3 10 lat NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 1 VII 2001 Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. 27 II 2004 Otrzymanie licencji na wykonywanie kolejowych przewozów osób (licencja nr WPO/043/2004) oraz licencji na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (licencja nr WPR/042/2004). 29 VIII 2004 Przekazanie Spółce do eksploatacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN IX 2005 Podpisanie Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników Spółki zawartego pomiędzy Pracodawcą reprezentowanym przez Zarząd Spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi. 19 V 2009 Podpisanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego 15-letniej Umowy Ramowej na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. 26 III 2010 Podpisanie umowy na dostawę 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

4 10 lat CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOZOWA 2. DZIAŁALNOŚĆ POZAPRZEWOZOWA Zarządzanie liniami kolejowymi WKD oraz organizowanie przewozów pasażerskich na tych liniach – według przyznanych licencji Wykorzystanie majątku WKD w celu generowania dodatkowych przychodów, np. z wynajem nieruchomości

5 10 lat WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPÓŁKI Rok Przychody [PLN] Koszty [PLN] 2001* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ** , ,00 Uwaga: Na wykresie nie zaznaczono danych dla roku ) Dane za okres **) Plan

6 10 lat WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI Rok Wynik finansowy [PLN] 2001* , , , , , , , , , , ** ,00 ) Dane za okres **) Plan

7 10 lat LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW Rok Liczba pasażerów 2001* ** ) Dane za okres **) Plan

8 10 lat WIELKOŚĆ PRACY EKSPLOATACYJNEJ Rok Praca eksploatacyjna * ) Plan

9 10 lat LICZBA URUCHAMIANYCH POCIĄGÓW Rok Liczba pociągów *129 ) Plan

10 10 lat PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE Rok Liczba zatrudnionych *238 ) Plan na rok w etatach

11 10 lat WYDATKI NA INWESTYCJE Rok Wydatki na inwestycje [mln PLN] 2001*0, , , , , , , , , **4, ***16,15 RAZEM 35,61 ) Dane za okres ** ) Bez kosztów zakupu nowego taboru (pierwsza płatność w wysokości 28,182 mln PLN) ***) Bez kosztów zakupu nowego taboru (1 szt.) RAZEM RAZEM: 35,61 mln PLN

12 10 lat WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE ZadanieTermin Koszt [PLN] Modernizacja wiaduktu kolejowego w Warszawie Modernizacja torowiska na odcinku Warszawa Ochota - Warszawa Raków Remonty peronów, budynków stacyjnych i przejazdów Naprawa torowiska na odcinku Komorów - Podkowa Leśna Naprawa torowiska na odcinku Podkowa Leśna - Grodzisk Mazowiecki Modernizacja hali przeglądowo-naprawczej dla taboru Nowe przetwornice do taboru serii EN Nowe okna do taboru serii EN Remonty obiektów na terenie lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim Pozostałe inwestycje w tabor pasażerski i gospodarczy Zakupy sprzętu roboczego na potrzeby utrzymania infrastruktury i taboru Nowe kasowniki biletowe do taboru Budowa parkingów w systemie P+R Modernizacja systemu sterowania ruchem pociągów2008-nadal Naprawa torowiska na odcinku Podkowa Leśna - Milanówek

13 Przychody 2010 Przychody ze sprzedaży biletów: ,59 PLN Przychody z umowy z ZTM ( honorowanie WKM w pociągach WKD ): ,38 PLN Dotacja przedmiotowa wyrównująca utracone przychody z tytułu honorowania ulg ustawowych: ,75 PLN Przychody z tytułu sprzedaży uprawnień przejazdowych: ,64 PLN Razem działalność przewozowa: ,36 PLN Rekompensata z tytułu realizacji nierentownych przewozów: ,00 PLN Pozostałe przychody ( sprzedaż materiałów, amortyzacja ): ,13 PLN Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: ,23 PLN Pozostałe przychody z działalności pozaprzewozowej: ,00 PLN Razem działalność pozaprzewozowa: ,36 PLN Razem przychody: ,72 PLN 10 lat

14 Koszty 2010 Zużycie materiałów i energii: ,44 PLN Amortyzacja: ,13 PLN Usługi obce: ,34 PLN Wynagrodzenia: ,63 PLN Ubezpieczenia społeczne: ,23 PLN Podatki i opłaty: ,84 PLN Pozostałe koszty: ,63 PLN Wartość sprzedanych towarów i materiałów: ,90 PLN Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: ,50 PLN Razem koszty: ,64 PLN ZYSK NETTO: ,08 PLN 10 lat

15 Przychody 2011 Przychody ze sprzedaży biletów: ,00 PLN Przychody z umowy z ZTM ( honorowanie WKM w pociągach WKD ): ,00 PLN Dotacja przedmiotowa wyrównująca utracone przychody z tytułu honorowania ulg ustawowych: ,00 PLN Przychody z tytułu sprzedaży uprawnień przejazdowych: ,00 PLN Razem działalność przewozowa: ,00 PLN Rekompensata z tytułu realizacji nierentownych przewozów: ,00 PLN Pozostałe przychody ( sprzedaż materiałów, amortyzacja ): ,00 PLN Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: ,00 PLN Pozostałe przychody z działalności pozaprzewozowej: ,00 PLN Razem działalność pozaprzewozowa: ,00 PLN Razem przychody: ,00 PLN 10 lat

16 Koszty 2011 Zużycie materiałów i energii: ,00 PLN Amortyzacja: ,00 PLN Usługi obce: ,00 PLN Wynagrodzenia: ,00 PLN Ubezpieczenia społeczne: ,00 PLN Podatki i opłaty: ,00 PLN Pozostałe koszty: ,00 PLN Wartość sprzedanych towarów i materiałów: ,00 PLN Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: ,00 PLN Razem koszty: ,00 PLN ZYSK NETTO: ,00 PLN 10 lat

17 PLAN FINANSOWANIA ZAKUPU NOWEGO TABORU Zakup 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości ,00 PLN brutto ma zostać sfinansowany: –10% – ,00 PLN brutto – środki własne WKD wpłacone we wrześniu 2010r., –ok. 48% – ,00 PLN brutto, z czego ,00 PLN netto – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) (Działanie 3.2.). –do 50% ,00 PLN brutto, z czego ,00 PLN netto – środki z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, którego uzyskanie Spółka aktualnie negocjuje –dodatkowo należy uwzględnić koszty informacji i promocji zakupu nowego taboru, które planujemy na łączną kwotę ,00 PLN netto (z czego 50% to koszty kwalifikowane w ramach wniosku do RPO WM) – poniesione w latach Zabezpieczeniem dla ewentualnie zaciągniętego kredytu ma być ramowa Umowa 15-letnia – podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 19 maja 2009r. 10 lat

18 KIERUNKI ROZWOJU Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej w najbliższych latach jest ściśle związana z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe. Główne zamierzenia obejmują: + Całkowitą wymianę taboru – termin rok Modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym. m.in. podwyższenie napięcia zasilania w sieci trakcyjnej do 3000V DC – termin rok Wdrożenie nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej – rok Wdrożenie nowych systemów kontroli i pobierania opłat za przewozy – lata 2011/ Rozbudowę sieci parkingów w systemie Parkuj i Jedź – w realizacji + Zwiększenie il. pociągów – wdrożenie częstotliwości kursowania pociągów w odstępie 5 min w godz. szczytu – II połowa roku 2013

19 10 lat Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel Fax


Pobierz ppt "2001 – 2011 10 lat 2001-2011 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google