Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE

Коpie: 1
CIĄGŁE TOCZENIE PIŁKI DO CELU o edukacji na Podkarpaciu w nowym roku szkolnym KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE SIERPIEŃ 2013 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE"— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
„CIĄGŁE TOCZENIE PIŁKI DO CELU” o edukacji na Podkarpaciu w nowym roku szkolnym KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE SIERPIEŃ 2013 R.

2 LIKWIDACJE 2011/2012 179

3 6- latki w I klasie 11%

4 Sprawdzian

5 Problemy demograficzne w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

6 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
2013/2014 2008/ 2009

7 Bezpieczeństwo w szkole
zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole należy przede wszystkim do dyrektora szkoły, a także nauczycieli. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

8 Obowiązek powiadamiania
§ 41. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:    1)   rodziców (opiekunów) poszkodowanego;   2)  pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;   3)  społecznego inspektora pracy;  4)  organ prowadzący szkołę lub placówkę;   5)  radę rodziców. 2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

9 Obowiązek powiadamiania
O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.

10 DEFINICJE Śmiertelny wypadek – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od daty wypadku (art. 3 ust. 4 u. w .c . z.). Ciężki wypadek – nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (art. 3 ust. 5 u. w .c.z.). Zbiorowy wypadek –wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby (art. 3 ust. 6 u. w. c.z.). Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz z późn. zm.) – dalej u.w.c.z.

11 Liczba wypadków w typach szkół

12 Miejsce wypadku

13 Przyczyna wypadków brak lub niedostateczny nadzór nad uczniem 3
niewłaściwe posługiwanie się maszynami i urządzeniami 1 nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów BHP 8 pobicie, umyślne uderzenie 50 uderzenie nieumyślne 723 zły stan obiektów zły stan wyposażenia, sprzętów 2 zły stan zdrowia lub niepełna zdolność do zajęć nieuwaga 3008

14 Zajęcia, na których doszło do wypadku
wycieczki, inne formy wypoczynku 94 wychowanie fizyczne 2267 przerwy międzylekcyjne 945 praktyczna nauka zawodu 33 inne zajęcia edukacyjne 180 inne zajęcia 653 zajęcia praktyczno- techniczne 6

15 Ewidencja SIO- wypadki
ciężki złamania śmiertelny zwichnięcia i skręcenia inne rany zewnętrzne, rozerwania

16 Skargi i wnioski Przyjęcia do szkół i innych placówek oświatowych - egzaminy wstępne 2 Tok nauczania w szkołach (regulamin oceniania) 1 Stypendia, internaty, żywienie, pomoc materialna, wypoczynek młodzieży Sprawy wychowawcze uczniów - metody wychowawcze nauczycieli 4 Stosunki pracy (zatrudnienie, zwolnienie, ocena pracy, konkursy) 7 Stosunki międzyludzkie, atmosfera pracy Postawa etyczna nauczycieli 13 Zarządzanie oświatą, sieć szkolna, lokalizacja, dowożenie Nadużycie i nieprawidłowości finansowo-gospodarcze BHP i odszkodowania 3 Ocenianie, klasyfikowanie, ocena zachowania 15 Skargi na dyr. i pracowników pedagogicznych 16 Przemoc w szkole 5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Skreślanie z listy uczniów, przenoszenie

17

18 Uprawnienia laureatów na sprawdzianie i egzaminie od 2015 r.
Jest: Będzie: laureaci są zwolnieni, odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego : Laureaci, są zwolnieni: 1)   w przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu; 2)   w przypadku uczniów gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.

19 zmiany w konkursach Ogłoszenie wymagań konkursowych nie później niż do 12 lipca 2013 r. Kwalifikowanie na drugi i trzeci etap zawodów z poszczególnych konkursów proporcjonalnej liczby zawodników , którzy uzyskali liczbę punktów większą od średniej arytmetycznej. Tytuł laureata otrzymuje 25% finalistów każdego konkursu z największą liczbą punktów, którzy uzyskali więcej punktów niż średnia arytmetyczna. Ogłaszanie wykazów zawodników kwalifikowanych na kolejne etapy i tych , którym przyznano tytuły finalisty i laureata po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. Wprowadzenie konkursu z języka ukraińskiego w gimnazjum. Przeprowadzenie trzeciego etapu zawodów wszystkich konkursów w analogicznych warunkach.

20

21 Nasze rekomendacje Nauczcie Waszych uczniów uczyć się.
Dostrzegajcie bogactwo w kreatywności (twórczości) Waszych uczniów. 3. „Nulla dies sine linea”

22 Kreatywność w edukacji jest równie istotna jak nauka pisania i czytania. Powinna być traktowana na równi.

23 Sprawdzian 2013

24 „Każde dziecko jest artystą
„Każde dziecko jest artystą. Problemem jest pozostanie artystą, gdy dorośnie” P. Picasso

25

26

27 I PODKARPACKI KONGRES OŚWIATOWY 19 września 2013, godz. 9.00

28 I PODKARPACKI KONGRES OŚWIATOWY 19 września 2013, godz. 9.00
Celem Kongresu jest przedstawienie kompleksowych rozwiązań obejmujących wykorzystanie nowoczesnych technologii w codziennej praktyce pedagogicznej. Dla uczestników przygotowano sesję plenarną oraz warsztaty panelowe obejmujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji. Zaprezentowane zostaną współczesne rozwiązania wspierające proces nauczania oraz zarządzania oświatą. Prelegenci przedstawią aktualne trendy technologiczne w zakresie sprzętu i oprogramowania pokazując ich ogromne możliwości. Omówione będą zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy na finansowanie doposażenia placówek oświatowych. SERDECZNIE ZAPRASZAM!

29 Dziękuję Państwu za uwagę.
Marek Kondziołka


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google