Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU 1."— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU 1

2 podstawa prawna art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji 2

3 § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji poziom wykształcenia a typ szkoły studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 3

4 rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166) 4

5 studia podyplomowe zgodnie z punktem XI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć, jeżeli: program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach, a ponadto został opracowany z uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania, tak aby studia umożliwiały uzyskanie wiedzy i umiejętności odpowiednich do prowadzenia zajęć w trakcie studiów są realizowane zajęcia z zakresu dydaktyki przedmiotowej (zajęć) studia są prowadzone w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co najmniej trzy semestry 5

6 poprzez studia wyższe rozumie się: studia magisterskie studia pierwszego stopnia: licencjackie inżynierskie wyższe zawodowe 6

7 LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI 7

8 § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 8

9 § 11 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach posiada osoba, która ukończyła: studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych 9

10 § 11 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach posiada osoba, która ukończyła: ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych lub też świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do cytowanego rozporządzenia; są to: 10

11 świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt. -7,0 pkt. Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL), Princeton, USA: wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt. wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt. i dodatkowo minimum 4,5 pkt. z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt. z egzaminu ustnego - TSE wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt. i dodatkowo minimum 4,5 pkt. z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom,,Expert3, łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom,,Expert Certificate of Proficiency in English (CPE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 7,5 pkt. -9,0 pkt. Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL), Princeton, USA: wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt. wersja CBT (komputerowa) – minimum 250 pkt. i dodatkowo minimum 5 pkt. z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE wersja PBT (tradycyjna) - minimum 600 pkt. i dodatkowo minimum 5 pkt. z pracy pisemnej -TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom,,Mastery, łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom Mastery) 11

12 kwalifikacje do nauczania języków obcych w klasach I-III szkół podstawowych i przedszkolach kwalifikacje do nauczania języka obcego w klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do cytowanego rozporządzenia; są to: First Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A lub B International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 5,0 pkt. 6,0 pkt. Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Educational Testing Service, Princeton, USA: wersja iBT (internetowa) z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt. wersja CBT (komputerowa) minimum 173 pkt. i dodatkowo minimum 3,5 pkt. z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt., z egzaminu ustnego (TSE) wersja PBT (tradycyjna) minimum 500 pkt. i dodatkowo minimum 3,5 pkt. z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt. z egzaminu ustnego (TSE) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2, funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) poziom Communicator, łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5, funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) poziom Communicator 12

13 przygotowanie pedagogiczno-metodyczne nauczycieli języków obcych poprzez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli języków obcych powinno ono obejmować: metodykę nauczania danego języka obcego realioznawstwo (tj. wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego) gramatykę pedagogiczną pedagogikę psychologię przygotowanie pedagogiczne można uzyskać poprzez ukończenie studiów podyplomowych, które zgodnie z pkt. XI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) powinny trwać co najmniej trzy semestry i być prowadzone w wymiarze co najmniej 330 godzin oraz realizować praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin kurs kwalifikacyjny pedagogiczno - metodyczny w zakresie metodyki nauczania danego języka obcego; zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego wydaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby placówki doskonalenia nauczycieli, a świadectwo ukończenia jest dokumentem uznawanym na terenie kraju; na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w boksie Nauczyciele/Doskonalenie znajdują się informacje o instytucjach, które uzyskały zgodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych 13

14 art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy z osobą legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu 14

15 USTALENIE ZBLIŻONOŚCI 15

16 od 31 października 1991 r. do 29 stycznia 1994 r. – organ zatrudniający nauczyciela od 30 stycznia 1994 r. do 9 marca 1999 r. – organ sprawujący nadzór pedagogiczny od 10 marca 1999 r. do 7 października 2002 r. – dyrektor szkoły od 8 października 2002 r. do 31 maja 2004 r. – kurator oświaty przepis dotyczący ustalenia czy dany kierunek (specjalność studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć został wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. (sygn. aktu 1/04) uznany za niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) od dnia 31 maja 2004 r. dyrektor nie mógł uznać ukończonego kierunku studiów za zbliżony 16

17 § 28 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki 17

18 § 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji przygotowanie pedagogiczne - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną- w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego nie można uznać przygotowania pedagogicznego 18

19 § 27 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288, z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 98, poz. 433, z późn. zm.) zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 19

20 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia (Dz. U. Nr 50, poz. 400) dopuszcza możliwość ustalenia zgodności ukończonego kierunku studiów wyższych z nauczanym przedmiotem zapis ten dotyczy ustalenia zgodności, które jednakże nie jest tożsame z uznaniem kwalifikacji do nauczania 20

21 KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE 21

22 podstawa prawna art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie kształcenia integracyjnego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166) 22

23 w myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167) w przedszkolach i szkołach integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się: nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole oraz dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz odpowiednich specjalistów w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego 23

24 § 14 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji kwalifikacje wymagane odpowiednio do niepełnosprawności ust. 1 - upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim ust. 2 – niepełnosprawności niewymienione w ust. 1 (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone, niewidomi, niesłyszący, przewlekle chorzy) 24

25 § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia integracyjnego nauczyciel dodatkowo zatrudniony winien posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych szkół i przedszkoli odpowiednie do następujących niepełnosprawności: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym – oligofrenopedagogika niesłyszące, słabosłyszące – surdopedagogika niewidome, słabowidzące – tyflopedagogika zagrożeni niedostosowaniem społecznym, niedostosowani społecznie – resocjalizacja, socjoterapia przewlekle chorzy – pedagogika lecznicza (terapeutyczna) 25

26 nauczyciel a specjalista w myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) stanowisko nauczyciela, może zajmować osoba, która: posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje, przestrzega podstawowych zasad moralnych, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli w poszczególnych typach i rodzajach szkół odpowiednio do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć od dnia 1 września 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia (Dz. U. Nr 50, poz. 400) 26

27 nauczyciel a specjalista art. 11 Karty Nauczyciela zobowiązuje dyrektora szkoły do nawiązania z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego akt mianowania lub umowa o pracę powinny w szczególności określić stanowisko pracy i miejsce pracy zgodnie z art. 14 pkt 1 KN 27

28 § 5 ust. 1 w związku z § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie kształcenia integracyjnego § 5 ust. 1 w związku z § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie kształcenia integracyjnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz odpowiednich specjalistów specjalistów nie zatrudnia się na stanowisku nauczyciela, nie mają w stosunku do nich zastosowania przepisy Karty Nauczyciela oraz nie mogą ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela w obecnie obowiązującym stanie prawnym brak podstaw do utworzenia w szkole stanowiska nauczyciela-rehabilitanta, nauczyciela-reedukatora; taką osobę można zatrudnić na stanowisku specjalisty 28

29 Art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – wykaz stanowisk w poszczególnych typach szkół i placówek Lp.Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 123 1Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich25 2Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich22 3Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego 18 4Nauczyciele kolegiów nauczycielskich, z wyjątkiem nauczycieli kolegiów języków obcych, kulturalno-oświatowego i bibliotekarskiego 15 5Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół22 6Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii 26 7Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych 30 8Wychowawcy: a)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci,26b)w domach wczasów dziecięcych26 - w tym na zajęcia dydaktyczne,10c)w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, wychowawcy realizujący zajęcia w domach pomocy społecznej 26 10 24 9Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych 18 10Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych30 11Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych20 29

30 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00 pojęcie stanowisko pracy należy interpretować zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) 30

31 Opracowanie: Agata Krzywania, Bartosz Popiołek DZIĘKUJĘ 31

32 ZESPÓŁ DO SPRAW PRAGMATYKI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI Małgorzata Buchert – starszy wizytator Maria Janeczko-Janicka – referent prawny Agata Krzywania – referent prawny Agnieszka Michalec – referent Zofia Nowak – specjalista Bartosz Popiołek – inspektor tel. (61) 8541 573 e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl pokój 107 budynek C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 32


Pobierz ppt "KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google