Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt realizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt realizowany."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

2 ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH ul. Wyszyńskiego 32 78 - 400 Szczecinek tel. (94) 37 250 98 fax. (94) 37 250 96 e-mail: rom.ch@pro.onet.pl zrp.rynekpracy@wp.pl www.romowie.com www.rowneszanse.romowie.com Okres realizacji projektu: 01.09.2013 - 30.11.2014 r. Realizator projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

3 Celem projektu Cooltura równych szans było stworzenie warunków do wejścia niepełnosprawnych Romów na rynek pracy. Doświadczenie nabyte podczas realizacji poprzednich projektów wskazuje, że najbardziej realną formą wsparcia dla grupy niepełnosprawnych Romów jest zorganizowanie staży zawodowych finansowanych w ramach POKL. W ramach projektu minimum 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów (kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Polski) otrzymało możliwość odbycia stażu, a co za tym idzie podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych. Cel projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

4 Staże sposobem na walkę z bezrobociem Staż stanowi popularną formę aktywizacji zawodowej osób będących bez pracy. Staże umożliwiają nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, pomaga również w zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych co zwiększa szanse osoby bezrobotnej na znalezienie pracy. Ma również zapewnione źródło dochodu w postaci stypendium.

5 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Cele szczegółowe Podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów 22K i 18M poprzez odbycie staży. Zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów 22K i 18M poprzez udział w poradnictwie zawodowym i opracowanym Indywidualnym Planie Pracy. Zwiększenie szansy na odbycie stażu 5 Romni wychowujących małoletnie dzieci, poprzez zapewnienie dzieciom opieki w placówkach edukacyjno-wychowawczych.

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Cele szczegółowe cd. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 6 niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów 3K i 3M poprzez uzyskanie prawa jazdy kat. B. Wzrost świadomości społeczeństwa (w szczególności pracodawców) na temat możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych pochodzenia romskiego zamieszkałych na terenie Polski.

7 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Grupa docelowa Dlaczego Romowie?

8 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Romowie to najbardziej zagrożona wykluczeniem społecznym mniejszość etniczna zamieszkująca Polskę. Główny problem mniejszości romskiej to bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia, w szczególności dotykający osoby niepełnosprawne. Romowie nie zostali wyposażeni w kapitał życiowy umożliwiający im pozytywną pozycję społeczną, odpowiedni poziom wykształcenia i kwalifikacji. Sytuację tą pogłębia niska samoocena oraz słaba motywacja do poszukiwania pracy.

9 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Romowie są także najmniej samodzielną grupą osób, dlatego też potrzebują pomocy od innych obywateli na każdym polu działania, zwłaszcza we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu. Wychodząc naprzeciw tym problemom i oczekiwaniom środowiska romskiego stworzyliśmy projekt dla osób niepełnosprawnych, mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. !

10 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działania przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej, rekrutacja uczestników projektu, rekrutacja pracodawców z terenu całej Polski, opracowanie Indywidualnych Planów Pracy, prowadzenie poradnictwa zawodowego, stały kontakt z pracodawcami na terenie całej Polski, organizacja konferencji podsumowującej.

11 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Kampania informacyjno - promocyjna opracowanie oraz kolportaż: plakatów - 100 szt. ulotek - 500 szt. nalepek magnetycznych na samochody - 50 szt. wrzutek (insert) - 50 000 szt. zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie oraz Internecie, opracowanie raportu z przebiegu projektu - 500 szt. Akcja promocyjna obejmowała:

12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Na potrzeby projektu została stworzona strona internetowa pod adresem: www.rowneszanse.romowie.com Ma ona służyć promocji projektu, EFS - u i POKL oraz przekazywaniu informacji o postępach w realizacji projektu.

13 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wymagania i kryteria ważne przy wyborze stażystów Wymagania dla osób, które chcieli podjąć staż: osoby pochodzenia romskiego zamieszkałe w Polsce, osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, osoby w wieku produkcyjnym bez względu na wykształcenie. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, warunkiem niezbędnym do podjęcia stażu jest wpis do rejestru bezrobotnych we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego Powiatowym Urzędzie Pracy. Przy wyborze uczestników w pierwszej kolejności pod uwagę były brane także następujące kryteria: grupa niepełnosprawności, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, bezrobocie na terenie zamieszkania, zaangażowanie i potencjał kandydata.

14 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Kim jest doradca zawodowy i jakiej pomocy udzielał beneficjentom projektu Teresa Gocałek-Sosnowska Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnienia czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

15 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Indywidualny Plan Działania - co oznacza? Indywidualny Plan Działania - IPD to osobisty program poszukiwania pracy przygotowany przy współpracy osoby bezrobotnej i poszukującej pracy z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, specjalistą do spraw szkoleń czy też liderem Klubu Pracy. IPD polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest zatrudnienie osoby, podjęcie przez nią działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej. Co zawiera IPD? ustalone możliwe działania i formy pomocy świadczone przez urząd; planowane, prowadzące do podjęcia aktywności zawodowej działania bezrobotnego i poszukującego pracy; terminy realizacji ustalonych działań; liczbę i terminy spotkań ze specjalistami z urzędu pracy; termin i warunki zakończenia realizacji IPD.

16 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Województwa naszych beneficjentów

17 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Beneficjenci projektu W projekcie udział wzięło łącznie 57 osób, z czego: stażyści - 51 osób; osoby, które skorzystały tylko ze wsparcia doradcy zawodowego - 6 osób.

18 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Raport końcowy - jako źródło wiedzy Badaniem objęto 40 stażystów biorących udział w stażach oferowanych w ramach projektu Cooltura równych szans oraz 40 przedstawicieli pracodawców organizujących dla nich staże, a także pracownicy 40 instytucji wsparcia (urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie) oraz pracownicy uczestniczący aktywnie w realizacji projektu. W badaniu zastosowano techniki ankietowe oraz badania źródeł zastanych. Celami badania były: Diagnoza barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych pochodzenia romskiego. Diagnoza opinii i postaw wobec zatrudniania niepełnosprawnych osób pochodzenia romskiego.

19 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wnioski Projekt Cooltura równych szans jest skuteczną metodą przeciwdziałania bezrobociu w środowisku niepełnosprawnych Romów, a także: buduje i stymuluje środowisko romskie do rozwiązywania problemów na rynku pracy; pozwala na podniesie kwalifikacji zawodowych niepełnosprawnych Romów; jest elastyczną metodą aktywizacji zawodowej, możliwą do adaptacji w każdych nieomal warunkach; przy relatywnie niskich nakładach pozwala osiągnąć oczekiwane rezultaty; ogranicza napięcia w środowisku romskim związane z procesem zatrudnienia; pozwala budować nowy start zawodowy; zmienia spojrzenie pracodawców na pracowników niepełnosprawnych pochodzenia romskiego; pozwala na nabycie przez beneficjentów praktycznych umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

20 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zdjęcia naszych stażystów

21 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt realizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google