Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania zachowań z okresu młodości osób, które dokonały samobójstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce mjr dr n. med. Marian Kopciuch Suicydologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania zachowań z okresu młodości osób, które dokonały samobójstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce mjr dr n. med. Marian Kopciuch Suicydologia."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania zachowań z okresu młodości osób, które dokonały samobójstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce mjr dr n. med. Marian Kopciuch Suicydologia wśród nastolatków, 23 luty 2009, Warszawa Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

2 „Samobójstwem nazywa się każdy przypadek śmierci, będący bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania, przejawionego przez ofiarę zdającą sobie sprawę ze skutków swego zachowania.” ● Le suicide, 1897 E.Durkheim 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Czy można przewidzieć? Harmonogram przedsięwzięć zapobiegającym zamachom autoagresywnym i samobójczym. Rodzaj przedsięwzięciaTerminOdpowiedzialnyWspółdziałający 1. W rozmowie wstępnej należy precyzyjnie ustalać okoliczności, o których mowa w §49 Zarządzenia nr 2/04 DGSW (uprzednie dokonywanie samouszkodzeń lub prób samobójczych, objawy zespołu odstawiennego, szczególne trudności w adaptacji do warunków izolacji penitencjarnej oraz osadzeni, którzy są pozbawieni wsparcia społecznego i są izolowani w grupie osadzonych) zamieszczając odpowiednie wpisy w punkcie IV rozmowy wstępnej (załącznik do zarządzenia DGSW z dnia 24.02.2004, wzór 2). każdorazowoWychowawcyWychowawcy lub psychologowie pełniący służbę popołudniowe oraz w dni wolne od pracy i święta 2. W przypadku stwierdzenia wzmożonego ryzyka samoagresji należy kierować osadzonego na konsultację do psychologa lub lekarza, którzy winni określić zalecenia do wzmożonych oddziaływań profilaktycznych. Psycholog i lekarz zalecenia dokumentują w aktach osobowych cz.B. Wychowawca w oparciu o te informacje sporządza kartę "Trudnego" (załącznik nr l do Harmonogramu). każdorazowoWychowawcyPsycholog, lekarz 3. Psycholog sporządza wykazy osadzonych wykazujących wzmożone ryzyko samoagresji, które należy przekazać służbie zdrowia, oddziałowym. Wykazy te należy aktualizować na bieżąco. Raz w tygodniuPsycholog *Dowódca zmiany, oddziałowi, lekarze i pielęgniarze, wychowawcy 4. Osadzonych ujętych w wykazach kwaterować w celach wieloosobowych o odpowiednio dobranym składzie osobowym tj. z osadzonymi pozytywnymi nie wykazującymi wzmożonego ryzyka autoagresji oraz cech dominacji nad innymi. każdorazowoosoby dokonujące przemieszc zeń Wychowawcy poszczególnych Oddziałów 5. Osadzonych można kwaterować pojedynczo w celi mieszkalnej tylko za zgodą lekarza lub psychologa udokumentowaną w aktach osobowych cz.B. każdorazowoLekarze, psychologowie KDP, KDE, osoby dokonujące przemieszczeń, wychowawcy

18 6. Osadzony pod żadnym pozorem nie może bez zgody lekarza lub psychologa przebywać sam w celi i innych pomieszczeniach czasowego pobytu (np. poczekalnie, świetlice, łaźnie oraz w przypadku wyjścia współosadzonych do lekarza, na spacer, do wychowawcy, na zajęcia k-o itp.). Praca ciągłaoddziałowyLekarz, psycholog 7. Osadzonym o cechach wzmożonego ryzyka samoagresji wskazuje się w celi mieszkalnej miejsce do spania, które jest widoczne przez wizjer umieszczony w drzwiach celi. Praca ciągłaWychowawca, oddziałowy ---------------- 8. Osadzonych zaliczonych do grupy o wzmożonym ryzyku samoagresji poddaje się wzmożonym oddziaływaniom profilaktycznym poprzez: - codzienną wizytację przez wychowawcę cel, w których są zakwaterowani, - częste rozmowy indywidualne z wychowawcą, - częste rozmowy z psychologiem (ich częstotliwość określa w zaleceniach psycholog), - obserwowanie ich stanu przez służbę medyczną i zlecenie odpowiedniego leczenia lub postępowania z nimi, stosownie do ustaleń wynikających z obserwacji i zaleceń odpowiednich służb, - realizowanie kontroli osobistej, rzeczy i pomieszczeń, w których przebywają (pod kątem posiadania np. wymontowanych ostrzy z jednorazowych maszynek do golenia, pętli, posiadanych bez zgody lekarza leków), - wnikliwe kontrolowanie przyjmowania przez osadzonych zleconych leków podawanych w dawkach indywidualnych, - kontrola ich zachowania w szczególności przez oddziałowego stosownie do zaleceń innych służb lub ustaleń z własnych obserwacji. Praca ciągłaWychowawcy, oddziałowi, służba zdrowia ---------------- 9. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni wykonujący stale obowiązki służbowe w danym oddziale są zobowiązani znać na bieżąco przypadki umieszczenia pojedynczo osadzonego w celi mieszkalnej lub innych pomieszczeniach tego oddziału. Praca ciągłaFunkcjonariusze i pracownicy Cywilni ---------------- 10. Osadzonych o wzmożonym ryzyku samoagresji oraz podejrzanych o popełnienie przestępstwa zagrożonego wysokim wymiarem kary, którzy powracają z czynności procesowych pytać o informacje dotyczące zapadnięcia wyroku skazującego, bądź zajścia innych okoliczności mogących mieć wpływ na stan emocjonalny osadzonych. Praca ciągłaWychowawcy, Wychowawcy Dyżurni Funkcjonariusze realizujący czynności procesowe, oddziałowi 11. W przypadku uzyskania od osadzonego informacji o zapadnięciu wyroku skazującego należy niezwłocznie przeprowadzić z nim rozmowę w związku z istotną zmianą sytuacji prawnej. Praca ciągłaWychowawcy, Wychowawy dyżurni

19 12. Kontrolę zachowania osadzonych przebywających w celi monitorowanej lub innym pomieszczeniu monitorowanym należy realizować przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszem pełniącym służbę na stanowisku operatorskim. W przypadku niemożności kontroli zachowania osadzonych spowodowanej wykonywaniem innych czynności, należy o tym fakcie powiadomić operatora celem wzmocnienia przez niego obserwacji cel lub innych pomieszczeń monitorowanych. Praca ciągłaOperator, oddziałowi, Pielęgniarka Dowódca zmiany, zastępca dowódcy zmiany 13. Nasilić obserwację zachowania i kontakty indywidualne z osadzonymi nowoprzyjętymi w początkowej fazie pobytu w areszcie, w szczególności zwracając uwagę na symptomy zespołu odstawiennego, stany depresji, problemy rodzinne lub osobiste. Praca ciągłaWychowawcy, oddziałowi, Pielęgniarka, Lekarze wychowawcy dyżurni 14. Przekazywać wychowawcom informacje o osadzonych rezygnujących często z udziału w spacerach, zajęciach k-o i innych zajęciach grupowych. Praca ciągłaFunkcjonariusze Realizujący Czynności Wychowawcy, oddziałowi, dowódcy zmian 15. Prowadzenie szkoleń dla całej załogi jeden raz w roku oraz z częstotliwością zależną od potrzeb w dziale penitencjarnym, ochrony i służbie zdrowia pod kątem rozpoznania sytuacji i zachowań osadzonych o wzmożonym ryzyku samoagresji. 1 raz w rokuKDK,KDP, KDO, Dyrektor szpitala 16. Wzmóc nadzór ze strony dowódców zmian nad realizacją przez oddziałowych obowiązku kontroli zachowania osadzonych z grupy wzmożonego ryzyka zaliczonych do kategorii „trudnych”, zwłaszcza w porze nocnej stosownie do zaleceń wychowawców i służby zdrowia. Praca ciągłaDowódcy zmianWychowawcy, służba zdrowia 17. Na bieżąco omawiać w trakcie odpraw penit.-ochronnych i w czasie szkoleń wewnątrzdziałowych przypadki autoagresji ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zapobiegania powstaniu zdarzenia. Praca ciagłaKDP, KDO, Dyrektor szpitala 18. Ściśle współpracować z rodzinami osadzonych z grupy wzmożonego ryzyka samoagresji poprzez ich wzywanie, w zależności od potrzeb, na rozmowę do Dyrektora aresztu. Praca ciągłaWychowawcyDyrektor 19. Należy każdorazowo zapoznawać funkcjonariuszy i pracowników działu ochrony, służby zdrowia, a w miarę potrzeby innych służb z treścią protokołów i wniosków z odpraw penitencjarno-ochronnych samodzielne Praca ciągłaKDPWszystkie służby i samodzielne Stanowiska 19

20 Dziękuj ę za uwagę


Pobierz ppt "Uwarunkowania zachowań z okresu młodości osób, które dokonały samobójstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce mjr dr n. med. Marian Kopciuch Suicydologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google