Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia i Organizacja Robót Budowlanych mgr inż. Krzysztof Topolski Ćwiczenia nr 1 ROBOTY ZIEMNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia i Organizacja Robót Budowlanych mgr inż. Krzysztof Topolski Ćwiczenia nr 1 ROBOTY ZIEMNE."— Zapis prezentacji:

1 Technologia i Organizacja Robót Budowlanych mgr inż. Krzysztof Topolski Ćwiczenia nr 1 ROBOTY ZIEMNE

2 Prowadzenie robót ziemnych odbywa się w konkretnych i określonych warunkach, na które składają się: kategoria i rodzaj gruntu ze wszystkimi, wynikającymi z tego zaszeregowania, konsekwencjami, kategoria i rodzaj gruntu ze wszystkimi, wynikającymi z tego zaszeregowania, konsekwencjami, warunki wodne, warunki wodne, topografia terenu oraz rozmieszczenie wznoszonych w ramach przedsięwzięcia obiektów, topografia terenu oraz rozmieszczenie wznoszonych w ramach przedsięwzięcia obiektów, istniejące na terenie budowy przeszkody, istniejące na terenie budowy przeszkody, istniejący przy terenie budowy układ komunikacyjny, istniejący przy terenie budowy układ komunikacyjny, ujęte w umowie terminy wykonania wszystkich robót. ujęte w umowie terminy wykonania wszystkich robót.

3 Na wszystkie rodzaje robót ziemnych zawsze składają się trzy podstawowe elementy, którymi są: odspojenie gruntu, odspojenie gruntu, przemieszczenie gruntu, przemieszczenie gruntu, ułożenie gruntu w nowym miejscu. ułożenie gruntu w nowym miejscu.

4 Określenie ilości zdejmowanej ziemi roślinnej [m 3 ] [m 2 ] gdzie: V hum – objętość ziemi roślinnej P hum – pole powierzchni humusu (działki) h hum – grubość warstwy ziemi roślinnej A, B – wymiary działki a – bok małego kwadratu

5 Określenie ilości ziemi w nasypach i wykopach przy niwelacji terenu Ilość ziemi w nasypie i wykopie – przy zadanym poziomie rzędnej niwelety – określa się zwykle metodą pryzm o podstawie kwadratowej lub trójkątnej. Przykładowo dla metody kwadratów – w zależności od ukształtowania terenu – powierzchnię placu dzieli się na odpowiednio mniejsze kwadraty o boku 20÷100 m, które dzielą się na dwie grupy: przecięte rzędną niwelety, przecięte rzędną niwelety, nie przecięte rzędną niwelety. nie przecięte rzędną niwelety. Objętość niwelowanego gruntu w kwadratach (graniastosłupach) nie przeciętych rzędną niwelety oblicza się bezpośrednio w tabeli.

6 Tabelaryczne zestawienie obliczonych objętości wykopu i nasypu Numer pola kwadra tu Pole danego kwadra tu a 2 [m 2 ] Rzędne poszczególnych wierzchołków kwadratów Średnia rzędna terenu (w danym kwadracie) H T [m] Rzędna niwele ty NIW [m] Objętość nasyp u V N [m 3 ] (–) Objętość wykopu V W [m 3 ] (+) H A [m] H B [m] H C [m] H D [m] 123…………n V N …. V N …. V W ….. V W …..

7 Podstawa graniastosłupa znajdująca się w obszarze nasypu lub wykopu a – bok rozpatrywanego kwadratu a – bok rozpatrywanego kwadratu NIW – rzędna niwelety* NIW – rzędna niwelety* HT – średnia rzędna w środku danego kwadratu HT – średnia rzędna w środku danego kwadratu HA, HB, HC, HD – rzędne poszczególnych kwadratów HA, HB, HC, HD – rzędne poszczególnych kwadratów * – rzędna niwelety dotyczy terenu po zdjęciu humusu * – rzędna niwelety dotyczy terenu po zdjęciu humusu HTHT HCHC HBHB HAHA HDHD a a [m 3 ]

8 Podstawa graniastosłupa znajdująca się częściowo w obszarze nasypu i częściowo wykopu, przecięta niweletą przez przeciwległe boki b, c, d, e, – długości boków wykopu i nasypu oddzielonych niweletą NIW – rzędna niwelety L N – średnia szerokość nasypu L W – średnia szerokość wykopu H T – średnia rzędna w środku danego kwadratu (graniastosłupa H A, H B, H C, H D – rzędne poszczególnych kwadratów [m 3 ] [m] [m] [m] [m] – średnia rzędna w środku rozpatrywanego wykopu – średnia rzędna w środku rozpatrywanego wykopu – średnia rzędna w środku rozpatrywanego nasypu – średnia rzędna w środku rozpatrywanego nasypu

9 Podstawa graniastosłupa znajdująca się częściowo w obszarze nasypu i częściowo wykopu, przecięta niweletą przez przyległe boki NIW – rzędna niwelety d, l – długości boków nasypu oddzielonych niweletą od wykopu H A, H B, H C, H D – rzędne poszczególnych kwadratów [m 3 ] – średnia rzędna w środku rozpatrywanego wykopu – średnia rzędna w środku rozpatrywanego wykopu – średnia rzędna w środku rozpatrywanego nasypu – średnia rzędna w środku rozpatrywanego nasypu

10 Obliczenie objętości wykopu szerokoprzestrzennego pod obiekt (ze wzoru Simpsona) Zasada określania kąta pochylenia skarp nasypów i wykopów [m 3 ] l h α h – wysokości skarpy nasypu (głębokość wykopu) l – rzut skarpy na płaszczyznę poziomą m – stosunek rzutu poziomego skarpy do jej rzutu pionowego

11 A, B – wymiary obiektu w poziomie stropu nad piwnicami, a, b – wymiary wykopu z poziomu terenu, c, d – wymiary dna wykopu, l – szerokość skarpy wykopu, h – głębokość wykopu (wysokość skarpy wykopu), 1:m – pochylenie skarpy wykopu zależne m.in. od kategorii gruntu i głębokości wykopu, s – grubość ściany budynku, – szerokość ławy fundamentowej, f* – przy skarpach pionowych umacnianych i ścianach: nieizolowanych f=0,6 m, izolowanych f=0,8 m.

12 Obliczenia dla I wariantu (skarpa wykopu pochyła): [m][m] [m] [m]

13 Obliczenia dla II wariantu (skarpa wykopu pionowa): [m][m] [m] [m]

14 Obliczenie objętości ziemi niezbędnej do obsypania fundamentów V Z – objętość gruntu potrzebna do zasypania fundamentów V W – objętość wykopu szerokoprzestrzennego V ob. – objętość obiektu pod poziomem terenu A, B – wymiary obiektu w poziomie stropu nad piwnicami h – głębokość wykopu [m 3 ]

15 OBLICZENIE BILANSU MAS ZIEMNYCH Obliczone ilości zdejmowanej ziemi roślinnej, niwelowanego gruntu i objętości wykopu szerokoprzestrzennego zestawia się w tablicę bilansową, w której wszystkie zapisy powinny być już zsynchronizowane z przyjętą koncepcją przemieszczania mas ziemnych. * sporządzając bilans mas ziemnych należy uwzględnić koncepcję przemieszczania mas ziemnych

16 Przykład liczbowy obliczania bilansu mas ziemnych – wariant z wywozem ziemi na zwałkę V W > V N Lp. Rodzaj roboty WYKOPUKOPNASYPODKŁADZWAŁKA ETAP I 1 Zdjęcie humusu [m 3 ] Niwelacja [m 3 ] Wywóz ziemi [m 3 ] Wykop pod obiekt [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] ETAP II 5 Obsypanie fundamentów [m 3 ] Rozłożenie ziemi roślinnej [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ]

17 Przykład liczbowy obliczania bilansu mas ziemnych – wariant z dowozem ziemi z ukopu V W < V N Lp. Rodzaj roboty WYKOPUKOPNASYPODKŁADZWAŁKA ETAP I 1 Zdjęcie humusu [m 3 ] Niwelacja [m 3 ] Dowóz ziemi (tylko tyle, ile potrzeba) [m 3 ] Wykop pod obiekt [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] ETAP II 5 Obsypanie fundamentów [m 3 ] Rozłożenie ziemi roślinnej [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ]


Pobierz ppt "Technologia i Organizacja Robót Budowlanych mgr inż. Krzysztof Topolski Ćwiczenia nr 1 ROBOTY ZIEMNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google