Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2."— Zapis prezentacji:

1 Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania oraz PO KL realizowanego w ramach Poddziałania oraz PO KL Gdańsk, luty 2008 r.

2 Część I Informacje ogólne

3 Sposób dofinansowania projektów OPS i PCPR Plan Działania (na dany rok) Wysokość dostępnej alokacji (załącznik) Zakres projektów systemowych Wniosek o dofinansowanie Umowa ramowa Coroczny załącznik opis działań podejmowanych w ramach projektu, określenie grup docelowych projektu, zestawienie wskaźników produktu i rezultatu (wraz z wartościami docelowymi), syntetyczny opis sposobu zarządzania projektem (w tym: zasoby kadrowe), budżet projektu. strony umowy, numer i tytuł projektu, wartość umowy na pierwszy rok budżetowy realizacji projektu, obowiązki beneficjenta w zakresie rozliczania projektu, obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli, obowiązki beneficjenta w zakresie promocji i informacji, zobowiązanie beneficjenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, termin przechowywania dokumentacji projektu.

4 Ogólne warunki umowy (1) Beneficjent (Projektodawca), którego projekt systemowy został zatwierdzony do realizacji zawiera z IP umowę ramową dotyczącą realizacji danego projektu, która obejmuje cały okres programowania ( ); Wniosek o dofinansowanie projektu na każdy rok budżetowy jest załączany do umowy w formie aneksu, przy czym pierwszy wniosek jest załączany w momencie zawarcia umowy ramowej; Wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu systemowego muszą być zgodne z: –ustawą o pomocy społecznej, –wytycznymi w sprawie realizacji projektów systemowych przez OPS, PCPR oraz ROPS, –wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.

5 Ogólne warunki umowy (2) Rozliczanie projektu systemowego następuje na podstawie wniosku beneficjenta o płatność sporządzonego zgodnie z zasadni PO KL; W celu realizacji projektu systemowego wymagane jest otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej; Wniosek o płatność składany jest do IP nie rzadziej niż raz na 3 miesiące – Beneficjent rozlicza wydatki zgodnie z zadaniami zdefiniowanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu; Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków przechowywane są w siedzibie Beneficjenta i podlegają weryfikacji przez IP podczas kontroli na miejscu.

6 Część II Zakres umowy

7 Definicje pojęć (par. 1) –Program, –Priorytet, –Działanie, –Tytuł projektu, –Partner, –Beneficjent ostateczny, –Koszty kwalifikowalne, –Instytucja Pośrednicząca (IP), –Instytucja Zarządzająca (IZ).

8 Przedmiot umowy (par.2-3) Zobowiązanie Beneficjenta do realizacji projektu systemowego; Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z wytycznymi dot. realizacji projektów systemowych w ramach Działania 7.1. PO KL; Okres obowiązywania umowy: – r.; Realizacja projektu systemowego w danym roku będzie się odbywać na podstawie corocznie zatwierdzonych wniosków stanowiących załącznik do umowy (od 2009 r. w formie aneksu).

9 Finansowanie projektu systemowego - 1 (par. 4-10) Środki finansowe na realizację projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku; Określenie wysokości środków przyznanych w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu, w tym % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu oraz wartości środków w ramach wkładu własnego; Określenie % kosztów pośrednich w odniesieniu do kosztów bezpośrednich; Wypłata dotacji rozwojowej odbywa się w formie zaliczki na podstawie harmonogramu płatności (załącznik do umowy); Warunkiem przekazania kolejnej transzy jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych dotychczas transz dotacji rozwojowej; Harmonogram płatności może być aktualizowany we wniosku o płatność przed przekazaniem kolejnej transzy.

10 Finansowanie projektu systemowego - 2 (par. 4-10) Dotacja rozwojowa może być przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć w ramach projektu przed podpisaniem umowy ramowej, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne i dotyczą okresu wskazanego we wniosku; Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu; Etapy przekazania transzy dotacji rozwojowej: –Złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność, –Zatwierdzenie przez IP wniosku o płatność, –Dostępność środków na rachunku bankowym IP; Wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent przedkłada: –Wydruk z ewidencji księgowej, –Wyciągi z rachunku bakowego; Umowa określa terminy złażenia wniosku o płatność przez Beneficjenta oraz termin weryfikacji tego wniosku przez IP (istnieje możliwość poprawiania i uzupełniania wniosków o płatność).

11 Finansowanie projektu systemowego - 3 (par. 4-10) Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia 100% otrzymanej dotacji rozwojowej wraz z końcowym wnioskiem o płatność; IP może zawiesić wypłacanie transzy dotacji rozwojowej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ramach realizacji projektu systemowego (uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości); Przypadki, w których Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej: –Wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, –Wykorzystanie z naruszeniem procedur; –Pobranie środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W przypadku zlecenia części zadań partnerom, w umowie partnerskiej (porozumieniu) należy zastrzec prawo wglądu do dokumentów partnera dotyczących realizacji projektu, w tym w toku kontroli prowadzonej przez IP.

12 Ochrona danych osobowych (par. 18) Beneficjent jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w zakresie związanym z realizacją projektu systemowego – dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji PO KL; Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone jedynie osoby na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Beneficjenta; Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych teleadresowych przez IP.

13 Obowiązki informacyjne (par. 19) Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu projektu systemowego ze środków UE; Beneficjent składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Wytycznych w zakresie informacji i promocji; Zakres działań promocyjno – informacyjnych: –Oznaczenie budynków i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt systemowy, –Informowanie uczestników projektu o fakcie współfinansowania z EFS, –Informowanie instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania z EFS; Beneficjent udostępnia IP i udziela nieodpłatnie licencji wyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z materiałów zdjęciowych, audio-wizualnych oraz prezentacji dot. projektu systemowego.

14 Zmiany w projekcie (par. 20) Beneficjent może dokonywać zmian w projekcie pod warunkiem: –ich zgłoszenia w formie pisemnej do IP, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji wniosku, –przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji IP ( ww. zmiany nie wymagają aneksowania umowy); Beneficjent może dokonywać przesunięć w rezultatach projektu systemowego określonych we wniosku do 10 % wartości wskazanych we wniosku, bez konieczności informowania IP, przy czym przesunięcia nie mogą: –powodować zmian o więcej niż 10% środków alokowanych na dane zadanie w ramach budżetu, –zmieniać proporcji pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania, a wydatkami na realizację całości zadnia.

15 Rozwiązanie umowy (par. 21) IP może rozwiązać umowę, z przyczyn zawinionych przez Beneficjenta: –Wykorzystania dotacji rozwojowej na cel inny niż realizacja projektu systemowego; –Złożenia nieprawdziwych (podrobionych) dokumentów w celu uzyskania wsparcia finansowego; –Braku rozpoczęcia realizacji projektu systemowego w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty realizacji projektu, zaprzestania realizacji lub realizacji niezgodnej z warunkami umowy; –Realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem, –Nieosiągnięcia celów projektowych z przyczyn zawinionych przez Beneficjenta; –Złożenia odmowy na poddanie się kontroli; –Nieusunięcia nieprawidłowości w terminie wskazanym przez IP; –Nieterminowego przedkładania wniosków o płatność; –Realizacji projektu niezgodnie z przepisami prawa krajowego; Ponadto, umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron w przypadku okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie jej postanowień; W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent ma prawo wydatkowania tej części dotacji rozwojowej, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części umowy.

16 Przepisy końcowe (par ) Prawa i obowiązki Beneficjenta nie mogą być przenoszone na osoby trzecie (z wyjątkiem działań partnerskich); W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy zawarte w: –dokumentacji programowej dotyczącej PO KL, –aktach prawnych UE, –aktach prawa krajowego; Załączniki do umowy: –Wniosek, –Harmonogram płatności, –Wzór wniosku o płatność, –Oświadczenie o kwalifikowlaności podatku VAT, –Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo – księgowego.

17 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax


Pobierz ppt "Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google