Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Gawroński i Prof. P iotr R zepecki CSK MON WIM WARSZAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Gawroński i Prof. P iotr R zepecki CSK MON WIM WARSZAWA."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Gawroński i Prof. P iotr R zepecki CSK MON WIM WARSZAWA

2 PRZESZCZEP: Opracowany materiał pochodzący ze szpiku kostnego, krwi obwodowej lub pępowinowej zawierający krwiotwórcze kk. macierzyste

3 PRZESZCZEPIENIE (TRANSPLANTACJA): Całość procedur związanych z prowadzeniem chorego przed, w trakcie i po podaniu wysokodawkowej chemioterapii (radio/chemioterapii) i przeszczepu

4

5 Rodzice są spokrewnieni Dzieci z rodzin, w których dwóch braci poślubiło dwie siostry Biorca ma szczególnie często występujący haplotyp Biorca ma część popularnego haplotypu

6 Szpik Krew obwodowa Krew pępowinowa

7 Szpik kostny1-3% Krew obwodowa0,01- 0,1% Krew pępowinowa0,1-0,4%

8 Pobranie szpiku kostnego Leukofereza CD34 – marker komórek macierzystych

9 Maksimum 20ml /kg DAWCY Minimalna ilość komórek: – kk. jądrzaste: 2- 3 x 10 do 8/kg BIORCY – CD34+: 1 x 10 do 6/kg BIORCY

10 U zdrowych dawców i chorych mobilizowanych za pomocą samego G-CSF zbiórki krwiotwórczych komórek macierzystych rozpoczyna się w V dobie stosowania czynnika wzrostu. Dawka 2 x 5-6 mcg/kg dziennie > 1 x 10 mcg/kg dziennie. Kroger N i wsp. Bone Marrow Transplant 2002; 29: 727-730 Bensinger W i wsp. Bone Marrow Transplant 2009; 43: 181-195 Arbona C i wsp. Bone Marrow Transplant 1998; 22: 39-45

11 Mechanizm działania G- CSF Mechanizm proteazo-zależny [katepsyna G, elastaza neutrofilowa, metaloproteinaza-9] – Rozkład molekuł adhezyjnych: VCAM-1, c-kit, CXCR4, SDF-1 Mechanizm proteazo-niezależny – Redukcja aktywności osteoblastów – Zmniejszenie ekspresji mRNA SDF-1alfa Bensinger W i wsp. Bone Marrow Transplant 2009; 43: 181-195

12 CTX 4-7 g / m2 IVE (ifosfamid, etopozyd, epirubicyna) ICE (ifosfamid, karboplatyna, etopozyd) Dexa- BEAM (deksametazon, BCNU, etopozyd, arabinozyd cytozyny, melfalan) – + G- CSF 5mcg/kg/d od dnia +1 lub +3 po chemioterapii Bensinger W i wsp. Bone Marrow Transplant 2009; 43: 181-195 Koumakis G i wsp. Oncology 1999; 56: 28-35

13 IGEV [ 90 HD; LENO 263 mcg/d od dnia +7 ] – Ifosfamid 2000mg/m^2 [1-4] – Gemcytabina 800mg/m^2 [1 i 4] – Vinorelbina 20mg/m^2 [1] – Prednison 100mg/m^2 [1-4] sztywna dawka lenograstimu Skuteczność 98,7%; mediana liczby CD34+- 11 x 10^6/kg Magagnoli M. Bone Marrow Transplant 2007; 1-7

14 Mobilizacja za pomocą chemioterapii + G-CSF- sposoby ustalenia optymalnego momentu do rozpoczęcia aferez: – pierwsza afereza gdy po okresie neutropenii leukocytoza osiąga wartość 1,0 G/l; – monitorowanie ilości krążących komórek CD34+ i rozpoczęcie aferez następnego dnia po stwierdzeniu wartości CD34+ 10- 20 CD34+/ µl. – Ocena ilości CIC (circulating immature cells) tj. liczby krążących niedojrzałych komórek: promielocytów, mielocytów, metamielocytów i erytroblastów. Jeśli ich ilość wynosi 1,0 G/l, w 75% przypadków udaje się uzyskać 1,0 x 10 do 6/kg CD34+ w czasie jednej aferezy. Hill QA i wsp. Bone Marrow Transplant 2007; 40: 925-930 Armitage S. i wsp. Bone Marrow Transplant 1997; 20: 587- 591

15 Dawka 5 mcg/kg/doba [ od +1 doby po zakończeniu chemioterapii: EPI/ADM +/- paclitaxel; CTX, CE, VIP/VeIP; IEV] Brak statystycznie znamiennych różnic w ilości uzyskanych CD34+ Mediana czasu stosowania G-SCF [od najkrótszego]: lenogastrim> filgastrim> molgramostrim (p<0.0001) Częstość i czas trwania neutropenii- najlepszy lenogastrim (p= 0.001) Toksyczność zbliżona Kopf B i wsp. Bone Marrow Transplant 2006; 38: 407-412

16 Badania in vitro wskazują na 27% większą aktywność lenograstimu nad filgrastimem* AutoPBSCT; 40 chorych Jednorodne grupy: – 20-filgrastim 10mcg/kg/d; – 20- lenograstim 7,5mcg/kg/d Skuteczność mobilizacji 95%; por ó wnywalne mediany: – liczby CD34+; – liczby aferez * Decleva E. Int J Tissue React 1995; 17: 191-198 Ataergin S. Am J Hematol 2008; 83: 644-648

17 Minimalna ilość komórek CD34+ niezbędna do przyjęcia się przeszczepu nie jest ustalona. Większość Ośrodków przyjmuje wartość co najmniej 2-2,5 x 10 do 6/kg biorcy. Villalon L i wsp. The Hematology Journal 2000; 1: 374-381. Ramakrishna L. Reddy. Transfusion and Apheresis science 2005; 32: 63-72

18 Minimalna ilość komórek CD34+ niezbędna do przyjęcia się przeszczepu nie jest ustalona. Większość Ośrodków przyjmuje wartość co najmniej 2- 2,5 x 10 do 6/kg biorcy. Chorzy, którzy otrzymali ilość komórek CD34+ pomiędzy 1,17 a 2,48 x 10 do 6/kg biorcy mieli dłuższą odnowę układu granulocytarnego a 10% pacjentów miała zdecydowanie opóźnioną regenerację układu płytkotwórczego

19 Biorąc pod uwagę dane z poprzedniego slajdu można założyć, że minimalna ilość CD34+, którą należy podać w przeszczepie wynosi > 1,0 x 10 do 6/kg dla chorych bez czynników ryzyka (dla tych, którzy uprzednio nie otrzymywali cytostatyków uszkadzających komórek macierzystych: BCNU, melfalanu, CCNU i nitrogranulogenu) i 2,0 x 10do 6/kg dla innych chorych.

20 Minimalna ilość komórek CD34+ zależy od uprzednio stosowanej chemioterapii: > 1,0 x 10^6/kg u chorych bez intensywnej/ długotrwałej radiochemioterapii > 2,0 x 10^6/kg u chorych po ww. leczeniu Przetoczenie większej liczby komórek CD34+ prowadzi do szybszej regeneracji układu krwiotwórczego po transplantacji (zależne od ilości przetoczonych komórek CD34+) Ramakrishna L. Reddy. Transfusion and Apheresis science 2005; 32: 63-72 Gandhi MK i wsp. Bone Marrow Transplant 1999; 23: 9-13 Scheid C i wsp. Bone Marrow Transplant 1999; 23: 1177-1181

21 Optymalna ilość przetoczonych komórek CD34+ zawiera się pomiędzy 5-8 x 10 do 6/kg biorcy, stwierdza się wtedy statystycznie znacząca redukcję ilości powikłań gorączkowych i ilości stosowanych antybiotyków. Ramakrishna L. Reddy. Transfusion and Apheresis science 2005; 32: 63-72 Scheid C i wsp. Bone Marrow Transplant 1999; 23: 1177-1181

22 W przypadkach allo od w pełni zgodnego rodzeństwa przetoczenie > 8,3 x 10 do 6/kg biorcy komórek CD34+ jest związane ze wzrostem śmiertelności związanej z rozwojem przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Ramakrishna L. Reddy. Transfusion and Apheresis science 2005; 32: 63-72 Mohty M i wsp. Leukemia 2003; 17: 869- 875 Sohn SK i wsp. Bone Marrow Transplant 2003; 31: 967-972

23 Z uwagi na fakt istnienia ujemnej korelacji pomiędzy prawdopodobieństwem nawrotu choroby a rozwojem przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u chorych z wysokim ryzykiem nawrotu można przetoczyć, w trakcie procedury przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych od HLA zgodnego rodzeństwa, > 10,5 x 10 do 6/kg biorcy komórek CD34+ celem zminimalizowania ryzyka nawrotu choroby.

24 rodzaj uprzednio stosowanej chemioterapii, zastosowanie: nitrogranulogenu, prokarbazyny, busulfanu, melfalanu, karmustyny (lub innych pochodnych nitrozomocznika), analogów puryn, cyklofosfamidu w dawce > 7,5g. ilość uprzednio stosowanej chemioterapii: ilość kursów chemioterapii > 6 ( 11 wg. innej pracy), czas ekspozycji na chemioterapię > 12 miesięcy.

25 Ilość i jakość chemioterapii przed mobilizacją Uprzednio stosowana radioterapia Ubogokomórkowy szpik kostny Choroba oporna na dotychczas stosowane leczenie Rodzaj uprzednio stosowanych cytostatyków: busulfan, melfalan, pochodne nitrozomocznika, nitrogranulogen, fludarabina/ 2-CDA Clark RE, Brammer CG. Bone Marrow Transplant 1998; 22: 859-863

26 Auto w HD i NHL Przeszczepienie odpowiedniej ilości CD34+ Chorzy, u których wystąpiły problemy z uzyskaniem odpowiedniej ilości CD34+ mieli: Dłuższy czas odnowy układu płytkotwórczego Krótsze: PFS i OS Pavone V i wsp. Bone Marrow Transplant 2006; 37: 719-724 Tomblyn M i wsp. Bone Marrow Transplant 2007; 40: 111-118 Bolwell BJ i wsp. Bone Marrow Transplant 2007; 40: 437-441

27 1.Zwiększenie dawki G-CSF [do 16mcg/kg/doba lub nawet 2x doba po 16 mcg/dawka] 2.Plerixafor [ rola wiązania CXCR4-SDF-1alfa] 3.EPO + G-CSF 4.G-CSF stimulated bone marrow 5.Ponowna stymulacja Kroger N i wsp. Bone Marrow Transplant 2002; 29: 727-730 Stiff P. i wsp. Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15: 249-256 Hart C. i wsp. Bone Marrow Transplant 2009; 43: 197-206 Seshadri T. i wsp. Bone Marrow Transplant 2008; 42: 733-737 Watts MJ i wsp. British Journal of Haematology 2000; 111: 287- 291

28 Wyniki porównywalne z PB Mniejsze ryzyko GvHD Brak zwiększonego ryzyka nawrotu choroby Pomocny przy nieskutecznej stymulacji z PB DAWKI G-CSF podobne jak przy PBSC Elfenbein GJ, Sackstein R. Exp Hematol 2004; 32: 698-699 Elfenbein GJ i wsp. Blood Cells Mol Dis 2004; 32: 106-111 Chen Y i wsp. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2002; 82: 1306-1309 Ji SQ i wsp. Biol Blood Marrow Transplant 2002; 8: 261-267 Ji SQ i wsp. Clin Transplant 2001; 15: 317-323 Ostronoff M i wsp. Biol Blood Marrow Transplant 2006; 12: 729-733 Seshadri T i wsp. Bone Marrow Transplant 2008; 42: 733-737

29 51024 zdrowych dawców 5 zgonów [1-BM, 4- PB] Zator t. płucnej [15 doba], krwiak podpajęczynówkowy [1 doba], zatrzymanie akcji serca [15, 17 i 0 doba] 37 ciężkich działań niepożądanych [12-BM, 25-PB] Zawał, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zakrzepica, obrzęk płuc, drgawki, pęknięcie śledziony 20 nowotworów układu krwiotwórczego [8-BM, 12-PB] AML, ALL, NHL, HD, CLL, MPD Halter J i wsp. Haematologica 2009; 94: 94-101

30 Allo/ lenograstim/ 184 zdrowych dawców/dane z 62mm Wczesne 71,2% bóle kostne 27,7% ból głowy 22,3% bezsenność 19% zmęczenie Nudności 5,4% gorączka 4,3% powiększenie śledziony Późne TIA- 1 [po 39mm] ZZSK- 1 [po 28 mm] Rak płuca- 1 [po 19mm] BRAK CHORÓB UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO, SERCA *ANAFILAKSJA- po 40 minutach od pierwszej iniekcji [1 przypadek] Martino M. Bone Marrow Transplantation 2009; doi: 10.1038/bmt.2008.440 * Tulpule S. Bone Marrow Transplant 2009; 1-2

31 Zaawansowana faza choroby Potrzeba zastosowania manipulacji graftu Transplantacje z użyciem reżimów niemieloablacyjnych Decyzja dawcy

32 Młodsi chorzy mniejszego ryzyka Dzieci Niedokrwistość aplastyczna CML w pierwszej fazie przewlekłej

33 Bezpieczne pobranie [dla matki i dziecka] Brak problemów etycznych Materiał całkowicie opracowany i gotowy do przeszczepienia Skrócony czas oczekiwania na allo w porównaniu z dawcą niespokrewnionym (4 tygodnie vs. 4-6 miesięcy)

34 Mniejsza dojrzałość układu immunologicznego Duża aktywność proliferacyjna [długie telomery] Mniejsze ryzyko odrzucenia przeszczepu Mniejsze ryzyko rozwoju GVHD [duża ilość limfocytów T dziewiczych; dużo IL-10]

35 Bada się 6 a nie 10 antygenów transplantacyjnych Dopuszczalna niezgodność w 2 antygenach transplantacyjnych [4/6] Małe ryzyko obecności wirusów- CMV, EBV

36 Minimalna ilość komórek jądrzastych: 2 x 10 do 7/ kg CD34+- 1,7- 2 x 10 do 5/kg

37 100ml krwi pępowinowej = ok. 0,3 x 10 do 6/ kg komórek CD34+ 1 porcja KP wystarcza dla chorych o masie ciała < 40kg Max. obj. krwi pępowinowej do pobrania = 180ml

38 Mało komórek Nie wiadomo jakie choroby posiada noworodek i jaki to będzie miało wpływ na biorcę Brak materiału do DLI, w przypadku niewydolności przeszczepu

39 Długi okres odnowy układu krwiotwórczego – ANC ok. 28 dni – Plt ok. 52 dni

40 – Można łączyć kilka porcji CB – Ok. +100 dnia dominuje jedna [nie HLA, nie CD34+ a ilość CD3+] – Można CB + haplo CD34+ od rodziny

41 Wskazania do alotransplantacji Brak dawcy rodzinnego Brak dawcy niespokrewnionego Krew pępowinowa 6/6 lub 5/6 lub 4/6 BMT Dawca niespokrewniony 10/10 BMT Dawca rodzinny 6/6 lub 5/6 BMT

42


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Gawroński i Prof. P iotr R zepecki CSK MON WIM WARSZAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google