Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

2 2 WYKAZ OSI PRIORYTETOWYCH I DZIEDZIN WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU PWT PL-SK Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej Dziedzina wsparcia 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa Dziedzina wsparcia 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy Dziedzina wsparcia 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki Dziedzina wsparcia 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Dziedzina wsparcia 2.3: Projekty sieciowe Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Priorytet 4: Pomoc techniczna

3 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW Przedsięwzięcia objęte tym Priorytetem (np. organizacja konferencji i wystaw, opracowanie studiów i publikacji) zachęcą instytucje lokalne oraz obywateli do zaangażowania się we wspólne inicjatywy. Dofinansowanie inicjatyw lokalnych o niewielkiej skali może stworzyć fundament dla większych wspólnych projektów transgranicznych. W ramach wdrażania tego Priorytetu możliwa będzie również realizacja małych inwestycji powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze miękkim. 3

4 4 CEL MIKROPROJEKTÓW Cel ogólny: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach ludzie dla ludzi. Cele szczegółowe: Nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

5 5 PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE MIKROPROJEKTÓW PWT PL-SK Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Mikroprojekty Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Mikroprojekty Wytyczne dla wnioskodawców- Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry, Wyższe Jednostki Terytorialne : Prešov, Žilina Arkusz oceny projektu – Ocena Formalna i Kwalifikowalność Projektu Arkusz oceny projektu – Ocena Techniczna Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym) Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach z dn. 4 grudnia 2009 r. Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka z 13 lipca 2011 r.

6 6 OBSZAR WSPARCIA PROGRAMU

7 7 OBSZAR WSPARCIA C.D. PWT PL-SK EUROREGION BESKIDY NTS III BIELSKO-BIALSKI w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NTS III BIELSKO-BIALSKI 1. Powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie 2. Powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej 3. Powiat Żywiecki z siedzibą w Żywcu 4. Miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała NTS III CENTRALNY ŚLĄSKI 1.Powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie w WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NTS III NOWOSĄDECKI 1. Powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 2. Powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach 3. Gmina Pcim z powiatu myślenickiego NTS III KRAKOWSKO-TARNOWSKI 1. Powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu NTS III CENTRALNY ŚLĄSKI NTS III NOWOSĄDECKI NTS III KRAKOWSKO-TARNOWSKI NTS III KROŚNIEŃSKO- PRZEMYSKI NTS III RZESZOWSKO- TARNOBRZESKI NTS III KRAJ PRESZOWSKI NTS III KRAJ ŻYLIŃSKI

8 8 DOSTĘPNA KWOTA WSPARCIA Alokacja dla Euroregionu Beskidy na lata wynosi: ,33 EUR + oszczędności z realizacji mikroprojektów z I i II naboru

9 9 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PWT PL-SK dofinansowanie do 85% z EFRR + 10% z budżetu państwa (5% wkład własny) od euro do euro + 10% z budżetu państwa wartość całkowita mikroprojeku do euro OBOWIĄZUJE ZASADA REFUNDACJI WYDATKÓW!!

10 10 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ? Potencjalni beneficjenci funduszu: jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia, jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np. wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp., organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne), Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

11 11 KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI: podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i których siedziby znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt),

12 12 KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI C.D.: Każdy z tych podmiotów musi: być podmiotem o charakterze niedochodowym, mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie, być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem.

13 13 JAKIE POWINNY BYĆ PROJEKTY? transgraniczne (umacniać i rozwijać sąsiedzkie kontakty) partnerskie innowacyjne wnoszące wartość dodaną

14 14 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW jest zgodny z politykami wspólnotowymi, jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest spójny z zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka i spełnia szczegółowe kryteria określone dla III osi priorytetowej w Podręczniku Programu, jest zgodny z Wytycznymi dla wnioskodawców mikroprojektów, mieć ewidentny transgraniczny charakter i udokumentowany udział partnera zagranicznego, być przygotowany do realizacji, mieć realistyczny budżet i zapewniony odpowiedni poziom współfinansowania krajowego ( pkt 1.5 niniejszych Wytycznych), być zgodny ze strategiami, planami dotyczącymi rozwoju miasta, gminy, regionu/euroregionu, wpisywać się w założenia strategii lizbońskiej i strategii goeteborskiej, mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza,

15 15 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D. wnioskodawca mikroprojektu musi należeć do kategorii beneficjentów opisanych w Podręczniku Programu oraz w punkcie 2.1 wytycznych dla wnioskodawców; wnioskodawca mikroprojektu musi pochodzić z terenów objętych Programem i określonych w POWT oraz w punkcie 1.3 wytycznych dla wnioskodawców, okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach okres realizacji może zostać wydłużony do 18 miesięcy), wartość dofinansowania ze środków EFRR musi wynosić pomiędzy a EUR, działania realizowane jako część mikroprojektu powinny być zlokalizowane na terenach objętych Programem. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza obszarem Programu, projekt wspierany środkami pochodzącymi z innego programu unijnego nie może być finansowany z tego Programu.

16 16 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D. Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z instrumentami przyjętymi w ramach Traktatu oraz z politykami i działaniami Wspólnoty, a w szczególności w zakresie: konkurencji (w szczególności w zakresie zgodności z zasadą udzielania pomocy publicznej), udzielania zamówień publicznych, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, równego traktowania kobiet i mężczyzn.

17 17 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D. Każdy wnioskodawca musi mieć partnera po drugiej stronie granicy (Partner powinien spełniać te same kryteria co wnioskodawca i musi mieć siedzibę na obszarze objętym Programem) Partnerstwo jest potwierdzone porozumieniem partnerskim (zał. 6.3 wniosku o dofinansowanie), które to określa wzajemne działania i zobowiązania podczas realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku partnerstwo musi spełniać kryteria: Wspólne przygotowanie mikroprojektu z partnerem zagranicznym; Wspólna realizacja mikroprojektu z partnerem zagranicznym. Mikroprojekt jest składany tylko przez jednego z partnerów (wnioskodawcę) po polskiej lub słowackiej stronie. Dofinansowanie może otrzymać tylko wnioskodawca.

18 18 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D. Znacznym stopniem zaangażowania partnera zagranicznego jest złożenie przez niego wniosku o dofinansowanie projektu komplementarnego, co może wzmacniać efekt transgraniczny. Stopień zaangażowania partnerów/jakość partnerstwa jest przedmiotem oceny technicznej/eksperckiej. Projekty komplementarne, to dwa projekty uzupełniające się przedmiotowo (zakres rzeczowy) lub przestrzennie (lokalizacja w przestrzeni) dotyczące działań o podobnym charakterze i tematyce realizowanych po obu stronach granicy. Wnioskodawca polski i wnioskodawca słowacki wspólnie przygotowują i realizują projekty komplementarne. Projektami komplementarnymi są tylko takie projekty, w których wnioskodawcy są dla siebie wzajemnie partnerami (wnioskodawca polskiego projektu komplementarnego jest jednocześnie partnerem w projekcie złożonym przez wnioskodawcę słowackiego i vice versa).

19 W ramach mikroprojektów wspiera się następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym): organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów sztuki, wystaw, festiwali, festynów), ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów), przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania), promowanie walorów przyrodniczych, działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne, 19

20 ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, organizacja konferencji, seminariów i warsztatów, organizacja targów, tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi, działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego, działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym, realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze miękkim z dziedziny kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska. 20

21 KROK 1 STRONA KROK 2 ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI, OCENIĆ SWOJE SZANSE NA UZYSKANIE WYSOKIEJ OCENY PUNKTOWEJ, PRZEANALIZOWAĆ KRYTERIA OCENY KROK 3 WSTĘPNE OPRACOWANIE WNIOSKU KROK 4 UCZESTNICTWO W SZKOLENIU I KONSULTACJACH KROK 5 PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ PRAWIDŁOWY WNIOSEK 21 ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU

22 22

23 23

24 24

25 25 Okres realizacji mikroprojektu. Okres realizacji mikroprojektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, okres jego realizacji może być za zgodą Euroregionu/WJT wydłużony do 18 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu może nastąpić po złożeniu wniosku o jego dofinansowanie do właściwego Euroregionu/WJT na ryzyko własne wnioskodawcy. Zakończenie realizacji mikroprojektów nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2014 r. Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku!!!

26 26

27 27 Produkty – bezpośrednie, materialne efekty działań zrealizowanych w trakcie trwania projektu. Rezultaty - bezpośrednie korzyści wynikające z realizacji projektu.

28 28

29 29 W pierwszej kolejności określamy wskaźniki uniwersalne Wskaźniki własne wykazujemy w punkcie tylko wtedy, gdy nie zostały ujęte jako wskaźniki uniwersalne w punkcie Wskaźniki uniwersalne powinny zostać uszczegółowione

30 30 Zmiany wskaźników projektu Zmiany nieprzekraczające 20% wartości docelowej wskaźnika produktu i/lub rezultatu, zawartego we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, mogą być dokonane samodzielnie przez Beneficjenta. Beneficjent niezwłocznie przedkłada informację pisemną o dokonanych zmianach do Euroregionu/WJT z uzasadnieniem wprowadzonych zmian wraz z aktualną tabelą zawierającą zmodyfikowane wskaźniki mikroprojektu. Wprowadzona zmiana powinna zostać zawarta także w złożonym kwartalnym/końcowym raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu. Zmiany przekraczające 20% wartości docelowej wskaźnika produktu i/lub rezultatu, zawartego we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu mogą być dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Euroregionu/WJT. Wprowadzona zmiana powinna zostać zawarta także w złożonym kwartalnym/końcowym raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu. Proponowane przez Beneficjenta zmiany w zakładanych wskaźnikach realizacji mikroprojektu nie mogą prowadzić do zmiany w sposób istotny celów mikroprojektu. Euroregion lub Wyższa Jednostka Terytorialna ma prawo nie zgodzić się na zaproponowane przez beneficjenta zmiany dotyczące realizacji mikroprojektu. Należy pamiętać, iż w przypadku nieosiągnięcia założonych wskaźników realizacji mikroprojektu, Euroregion/WJT ma prawo do obniżenia wartości przyznanego dofinansowania.

31 31

32 32 W ciągu 5 lat od zakończenia projektu zabronione jest wprowadzenie jakichkolwiek znaczących modyfikacji, w szczególności mających wpływ na: charakter projektu, warunki jego realizacji, przychody nie ujęte we wniosku o dofinansowanie, własność produktów projektu, wstrzymanie działalności.

33 33 Zgodność projektu z politykami UE: Strategia Lizbońska iGoeteborska Innowacyjność Transfer wiedzy Tworzenie nowych miejsc pracy Zrównoważony rozwój Polityki horyzontalne Ochrona środowiska Równość szans Społeczeństwo informacyjne

34 34

35 PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA KROK 6 REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z WNIOSKIEM ORAZ UMOWĄ KROK 7 PRAWIDŁOWE ROZLICZENIE PROJEKTU KROK 8 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU 35 ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU C.D.

36 36 OCENA PROJEKTU

37 37 KTO OSTATECZNIE ZATWIERDZA MIKROPROJEKT ? Projekty będą zatwierdzane przez Podkomitet Monitorujący na podstawie Regulaminu Obrad. Najbliższe posiedzenie PKM to: Październik 2012 r.

38 38 ZAWARCIE UMOWY Wnioskodawca, którego projekt zostanie zatwierdzony, będzie zawierał umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE (EFRR) ze stowarzyszeniem reprezentującym krajową część euroregionu => Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Białej. Umowa określa warunki finansowania, realizacji, sprawozdawczości mikroprojektu.

39 1. Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie (dodatkowe rubryki dotyczące projektu komplementarnego, doświadczeń partnerów we współpracy, wskaźników uniwersalnych, trwałości projektu, zgodności projektu z politykami UE i strategiami regionalnymi, budżet w formacie EXCEL jako załącznik do wniosku, nowy załącznik nr 6.9 do wniosku) 2. Nabór ciągły. 3. Projekty komplementarne. 4. Zmiany wskaźników (do i powyżej 20%). 5. Brak możliwości dublowania wskaźników własnych i uniwersalnych. 6. Inne procedury dotyczące finansowania ze środków budżetu państwa projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 7. Zmiany w Wytycznych Kontroli pierwszego stopnia z dn. 13 lipca 2011 r. BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI I DOFINANSOWANIA IMPREZ CYKLICZNYCH!!!!! 39 RÓŻNICE POMIĘDZY I, II i III NABOREM

40 Oryginał wniosku z załącznikami oraz kopią z załącznikami i wersją elektroniczną należy dostarczyć do: biura Stowarzyszenia Region Beskidy ul. Widok 18/1-3, Bielsko-Biała Tel Termin składania wniosków mija w dniu: 31 lipca 2012 r. o godzinie 15:00 POWODZENIA!!!!! 40 PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU

41 41 Stowarzyszenie Region Beskidy ul. Widok 18/ Bielsko-Biała Polska tel.: fax: Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka


Pobierz ppt "1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google