Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Rodziców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Rodziców"— Zapis prezentacji:

1 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Rodziców
Szkolny plan nadzoru pedagogicznego ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYCH 2009|2010 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Rodziców WROCŁAW 2009

2 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010 został opracowany na podstawie:
1. art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami,z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczn w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu), 2. § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego, który określa zadania dyrektora szkoły w ramach sprawowanego nadzoru z dnia . 3.Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły za rok szkolny 2008/2009 4. Priorytety ZSE - A do pracy w roku szkolnym 2009/2010 1) wykorzystanie tablic interaktywnych i projektów multimedialnych na lekcjach 2) prowadzenie działań mających na celu poprawę frekwencji i wyników nauczania 3) relacje nauczyciel – uczeń – rodzic. Pozytywne budowanie autorytetu Wzajemne zaufanie kluczem do sukcesu wychowawczego. 4) Intensyfikacja działań podnoszących jakość kształcenia matematyki – sukcesem egzaminacyjnym. 5) zwiększenie atrakcyjności kształcenia w zawodzie w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego na terenie Dolnego Śląska”

3 Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły za 2008//2009
1. Zwiększyć liczbę zajęć wyrównawczych z: - przedmiotów ogólnokształcących objętych egzaminem maturalnym przedmiotów zawodowych objętych egzaminem zawodowym 2. Efektywnie zaplanować wykorzystanie dodatkowych godzin z KN na zajęcia pozalekcyjne z uczniem zdolnym i słabym . 3. Opracować program podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego szczególnie z rachunkowości i ekonomiki / pełne wykorzystanie bazy dydaktyczno-technicznej szkoły/ 4. Na zajęciach zwracać szczególną uwagę na wiadomości i umiejętności ujęte w standardach egzaminacyjnych maturalnych i zawodowych. 5. Podejmować wszystkie możliwe działania mające na celu motywowanie uczniów do nauki, udziału w konkursach, zajęciach rozwijających ich zdolności i promować sukcesy uczniów .

4 7. Przygotować oferty zajęć rozwijających umiejętności ,zajęć wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów dla uczniów w ramach projektu: „ Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” Przygotowanie warsztatów dla uczniów mających na celu podniesienie efektywności uczenia , organizacji czasu pracy, a także zmodyfikować zakres programów profilaktycznych do oczekiwań uczniów i rodziców. 9. Opracować program promujący 100% frekwencję „Stop wagarom” 10. Kontynuować wszelkie działania SZOK mające na celu: - świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowe - promowanie zainteresowań i pasji uczniów - opracowanie kolejnego wydania „Worcenallia 2010” - na godz. wychowawczych efektywnie korzystać z poradnika „ Moja kariera” - zorganizować warsztaty dla uczniów „Wystąpienia publiczne”

5 Termin określenia wniosków
Zadania wynikające z § 21 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. EWALUACJA § 21 pkt . 1 – organizacja ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły. Lp. Obszar podlegający ewaluacji Cele ewaluacji Forma Termin Narzędzia Odpowiedzialny Termin określenia wniosków 1. EFEKTY DZIALALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIALALNOŚCI STATUTOWEJ Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy. 1. Wyniki egzaminów zewnętrznych są analizowane 2.Wyrównywa-nie szans edukacyjnych uczniów Ocena wykorzystania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy jakości pracy szkoły oraz wzrostu efektów kształcenia. Zbadanie skuteczności i  weryfikacja funkcjonujących w  szkole systemów: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy dzieciom mającym trudności w nauce oraz dzieciom o  specjalnych potrzebach Analiza dokumentów Wywiad z pedagogiem, psychologiem IX/09 I/10 Arkusz informa-cyjny; Kwestio-nariusz wywiadu Zespoły przed miotowe Lider WDN Wicedy rektorzy Pedagog IX 2009 prezentacja na RP I/10 prezentacja na RP (I 2010)

6 3. Funkcjono-wanie szkoły w środowisku
PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE SŁUŻĄCE JEGO ROZWOJOWI -służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy. W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 1.Koncepcja pracy szkoły Badanie opinii rodziców, uczniów, nauczycieli na temat koncepcji pracy szkoły, kierunków jej rozwoju i oczekiwań w/w osób Ankieta Rozmowa z Radą Rodziców z SU i RS XII 2009 Kwestionariusz ankiety Lista pytań Zespół zadaniowy .badania opinii- -raport T. Chłopek – badanie opinii RR I prezentacja na RP 2. Kształtuje się postawy uczniów Badanie opinii na temat efektywności szkolnego systemu oddziaływań wychowawczych. Ankieta. Analiza dokumentów Rozmowa pedagogiem i psychologiem II 2010 Kwestiona-riusz ankiety . Arkusz informacyjny do uczniów. Zespół ds. badania opinii III-2010 prezen- tacja na RP 3. Funkcjono-wanie szkoły w środowisku Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa. 1.Wykorzystywa-ne są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 2.Rodzice są partnerami szkoły Ocena jakości współpracy szkoły z instytucjami, organizacjami funkcjonującymi Badanie opinii rodziców na temat ich współpracy ze szkołą. Analiza dokumentów . Badanie opinii uczniów i rodziców Wywiad z RR ankieta dla Rodziców I sem. roku 2009/2010 IV 2010 Arkusz informacyjny . Lista pytań Ankieta . Kwestionariusz wywiadu Dyrektor – wywiad RR RP prezen-tacja I /2010 RP

7 4.Zarządzanieszkołą Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły 1.Warunki lokalowe, wyposażenie szkoły Ocena bazy szkoły i wyposażenia pod kątem zapewnienia realizacji standardów zawartych w podstawie programowej oraz jej wzbogacanie w celu poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły Obserwacja Opinie zespołów przedmiotowych oraz rozmowa z kierownikiem gospodarczym IX 2009 Arkusz obserwacji Kwestiona riusz ankiety Lista pytań Dyrektor VIII RP 2.Funkcjo-nuje współpraca w zespołach Pozyskanie informa cji o skuteczności form współpracy nauczycieli i innych pracowników Obserwacja . Rozmowa z liderem WDN, Przewodniczącyzespołu przedmiotoweg pracownikami adm. i obsługi II sem. 09/10 Arkusz obserwacji . Lista pytań. Dyrektor ,. Wicedyre ktorzy. Zespół - Ds.. badania opinii V I RP

8 KONTROLA § – kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Lp Zadanie Termin Sposób kontrolowania/stosowane metody – narzędzia Odpowiedzialny Termin określenia wniosków 1 Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminu zewnętrznego IX 2009; wg harmonogramu obserwacji zajęć/hospitacji/ nauczycieli Analiza dokumentacji; Obserwacja zajęć/arkusz informacyjny, arkusz obserwacji Lista propozycji zajęć wyrównawczych i rozwijających Dyrektor; Wicedyrektorzy Zespoły przedmiotowe I/VI 2010 prezentacja na RP 2 Zgodność programów nauczania i podręczników z podstawą programową. IX 2009 Analiza dokumentacji/arkusz informacyjny IX 2009, prezentacja na RP 3 Zgodność PSO z zasadami WSO i rozporządzeniem o ocenianiu Analiza dokumentacji Arkusze obserwacji lekcji I 2010 prezentacja na RP 4 Kontrola realizacji godzin z art.42 KN I, VI 2010 Dzienniczki zajęć pozalekcyjnych Kierownik szkolenia praktycznego I, VI prezentacja na RP 5 Uwzględnianie przez nauczycieli w pracy dydaktycznej z uczniem zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej XII 2009 V 2010 Arkusz obserwacji lekcji Lista pytań Pedagog VI 2010 – prezentacja na RP 6 Kontrola dokumentacji i działań związanych z organizacją turystyki szkolnej Zgodnie z harmonogramem wycieczek szkolnych Analiza kart wycieczek Wychowawcy 7 Kontrola zgodności z prawem sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania / dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen X, XII 2009 II, IV, arkusze- VI 2010 specjaliści ds. uczniowskich Zaraz po dokonaniu kontroli omówienie na RP VI 2010 8 Kontrola pełnienia dyżurów przez nauczycieli 1 x w miesiącu Obserwacja / arkusz informacyjny, ankieta skierowana do uczniów Członkowie zespołu kierowniczego I / VI prezentacja na RP 9 Kontrola przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 VIII 2009 Przegląd pomieszczeń szkoły, arkusz przeglądu, analiza dokumentacji szkoły Dyrektor Kierownik gospodarczy Społeczny Inspektor Pracy 31 VIII 2009 prezentacja SIP na RP

9 Termin określenia wniosków
WSPOMAGANIE 3. & – wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań a) organizacja szkoleń i narad lp zadanie Cel Termin Odpowiedzialny Termin określenia wniosków Uwagi 1. Opracować harmonogram Posiedzeń Rad Pedagogicznych Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości oraz wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły IX 2009 Dyrektor; Lider WDN RP dotycząca ewaluacji i  zdiagnozowania pracy szkoły (I/VI 2010) Uwzględniono wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2008/2009 2. i tematykę posiedzeń zespołów przedmiotowych Doskonalenie procesów edukacyjnych umiejętności nauczyciel i w celu podniesienia jakości pracy szkoły Dyrektor Przewodniczący zespołów przedmiotowych I, VI 2010 – prezentacja na RP dotyczącej Zdiagnozowania Uwzględniono wnioski z nadzoru pedagogi-cznego za rok 2008/2009 3. Udział nauczycieli w konferencjach w ramach SDiNTiASZ, WCDN, DODN, wydawnictw podręczników Wymiana doświadczeń między nauczycielami doskonalenie pracy dydaktycznej i wychowawczej Zgodnie harmo- nogramem Sprawozdania nauczycieli Z konferencji. Prezentacja na RP VI /10 4. Organizacja wyjazdowej warsztatowo- szkoleniowej RP Doskonalenie umiejętności Informatycznych /multimedialnych/ , interpersonalnych, VI 2010 VIII 2010 – prezentacja na RP Przygotowanie planu pracy szkoły na rok 2010/2011 5. Organizowanie spotkań szkoleniowych dla młodych, rozpoczynających pracę nauczycieli Zaznajomienie z obowiązkami podczas realizacji stażu nauczycielskiego i pomoc w konstruowaniu planu rozwoju zawodowego. I 2010 Dyrektor, Wicedyrektorzy Opiekun stażu Doradca .metodyczny I 2010 – podsumowanie na RP

10 Harmonogram szkoleniowych i stałych posiedzeń Rad Pedagogicznych
Lp. Tematyka Odpowiedzialny Termin 1.. Nowy Rok szkolny – priorytety pracy w roku 2009/2010 Dyrektor 2.. Aklimatyzacja klas pierwszych. Sprawy bieżace. Ustalenie kandydatur do nagród dyrektora szkoły 3. „ Zmiany w prawie oświatowym” – U. Hojda Uroczystość z okazji Dnia Edukacji 4. „ E – Dziennik” – firma Librus 5. Klasyfikacyjna RP dla klas III LP Wicedyrektor 6. Klasyfikacja kl. I T, II T, III T, oraz I LP, II LP 7. Podsumowująca pracę szkoły w I semestrze 8. „ Ewaluacja wewnętrzna szkoły” – edukator WCDN Lider WDN 9. Klasyfikacja kl. III LP 10 Klasyfikacja kl. I, II, III, T , i I, II LP oraz SP 11 Podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2009/2010 12 Wyjazdowe – warsztatowe szkolenie RP

11 Harmonogram posiedzeń zespołów przedmiotowych
Lp. Zespół przedmiotowy Tematyka Termin 1. Zespół j. obcych – j. niemiecki , j. hiszpański, j. rosyjski przewodnicząca E. Krupa 1.Ustalenie planu pracy zespołu. Przygotowanie testów diagnostycznych dla klas pierwszych 2.Omówienie zasad współpracy przy realizacji projektów “Modernizacja kształcenia zawodowego…” 3.Organizacja Tygodnia Kultury Niemieckiej 4.Elementy kulturoznawcze na lekcjach niemieckiego 5.Omówienie wyników próbnej matury sformułowanie wniosków do dalszej pracy z uczniem w celu poprawienia wyników. Przygotowanie do szkolnej klasówki za I sem. 6.Organizacja Otwartych Drzwi 7.Zasady egzaminu maturalnego w 2009 r. 8.Diagnoza językowa porównawcza na poziomie klas drugich. 9. Podsumowanie pracy zespołu w roku 2009/2010 i sformułowanie wniosków. wrzesień październik listopad grudzień styczeń Marzec kwiecień maj czerwiec

12 Zespół j. obcych – j. angielskiego
2. Zespół j. obcych – j. angielskiego przewodnicząca A. Szydłowska 1.Zaplanowanie pracy w roku 2009/2010 Przygotowanie testów diagnostycznych dla klas pierwszych 2.Omówienie działań zespołu w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego..” 3.Szkolenie “Matura Sucess Digital” - interaktywne nauczanie. 4.Próbne matury z j. Angielskiego /pisemne/ - zasady poprawiania prac. 5.Reforma Oświatowa 2012 – planowane zmiany w nauczaniu języków obcych. 6.Próbne egzaminy ustne – maturalne ewaluacja i wnioski do dalszej pracy 7.Przygotowanie do egzaminu maturalnego – zasady przeprowadzania i oceniania. 8. Podsumowanie pracy – analiza wyników i sformułowanie wniosków do pracy w roku 2010/2011 wrzesień październik listopad styczeń marzec kwiecień maj czerwiec

13 1.Omówienie planu pracy w roku 2009/2010
3. Zespół humanistyczny przewodnicząca E. Wnorowska 1.Omówienie planu pracy w roku 2009/2010 2.Zwiększenie efektywności nauczania – przeprowadzenie diagnoz, analiza , wnioski do pracy 3.Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce – w ramach “Modernizacji ….” 4.Diagnoza w klasach pierwszych - analiza , wnioski i działania naprawcze. 5.Metody aktywizujące na lekcjach polskiego i WOK 6.Analiza próbnego egzaminu maturalnego – wnioski do dalszej pracy 7.Dzielenie się wiedzą - omówienie lekcji otwartych. 8.Interaktywne metody prowadzenia zajęć na j. polskim .Przygotowanie do egzaminu maturalnego – problemy i sukcesy. 9. Podsumowanie pracy w roku 2009/2010 – ewaluacja osiągnięć i porażek. – wnioski do pracy w roku 2010/2011 Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Czerwiec

14 4. Zespół przedmiotów informatycznych i technik biurowych przewodnicząca M. Drygała 1.Ustalenie planu pracy na rok 2009/2010 2.Stan przygotowań pracowni komputerowych do pracy. 3.Ustalenie zajęć dla młodzieży w ramach projektu “Modernizacja kształcenia w szkołach zawodowych..” 4.Analiza ocen , umiejętności uczniów . Przygotowanie zagadnień do” klasówki szkolnej” 5.Analiza podręczników do nauczania przedmiotów informatycznych itd. Przygotowanie wykazu do biblioteki. 6.Przedstawienie realizacji zadań członków zespołu Wnioski i spostrzeżenia do pracy w roku następnym. 7.Podsumowanie pracy w roku 2009/2010. Przygotowanie sprawozdania końcowo rocznego Wrzesień Październik Grudzień Luty Marzec Maj Czerwiec

15 5. Zespół przedmiotów przyrodniczych. przewodnicząca K. Kopka 1.Opracowanie planu pracy. Ustalenie priorytetów i zadań dla członków komisji. 2. Podsumowanie i analiza wyników diagnozy kl. I oraz wnioski do pracy z uczniem zdolny i mającym trudności lub /braki/ 3.Przygotowanie kampanii reklamowej do projektu 50/50 “Bezinwestycyjne oszczędzanie energii”. Dzielenie się wiedzą z szkoleń metodycznych. 4. Nowoczesne i aktywne metody pracy z uczniem . Wykorzystanie tablicy interaktywnej. 5. Podsumowanie pracy , analiza wyników nauczania, efekty i zagrożenia. Wnioski do pracy w roku 2010/2011. Wrzesień Listopad Styczeń Marzec Czerwiec

16 Zespół matematyki przewodnicząca M. Chrobot 6. 1.Ustalenie planu pracy
i wybór przewodniczącego w roku 2009/2010 2.Analiza diagnozy WCDN i ustalenie zasad pracy z uczniem mającym braki edukacyjne Propozycje zajjęć w ramach projektu ” Modernizacja kształcenia zawodowego ...” 3.Opracowanie zasad konkursów dla maturzystów i pierwszoklasistów 4.Analiza wyników matury próbnej i wnioski do pracy , żeby egzamin w maju zakończył się sukcesem dla uczniów i nauczycieli. 5. Analiza wyników za I semestr .Klasówka szkolna- przygotowanie zadań 6.Analiza diagnoz przeprowadzonych w klasach drugich. Organizacja zajęć wyrównawczych. 7.Ustalenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Metody interaktywne na lekcjach matematyki. 8.Przygotowanie do egzaminów maturalnych omówienie zasad przeprowadzania egzaminów 9.Analiza ocen w klasach I i II LP i III T. Przygotowanie zadań do klasówki szkolnej. 10. Podsumowanie pracy, efektów kształcenia i ustalenie wniosków do realizacji w roku szkolnym 2010/2011. Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

17 1.Opracowanie planu pracy na rok 32009/2010
7. Zespół rachunkowości przewodnicząca M. Szpleter 1.Opracowanie planu pracy na rok 32009/2010 2. Weryfikacja planów wynikowych i PSO z . rachunkowości. 3.Przedstawienie sprawozdania ze szkolenia z dn w Ludowie Polskim 4.Przedstawienie zmian w przepisach podatkowych na rok 2010. Opracowanie harmonogramu przeprowadzenia konkursu z rachunkowości 5.Omówienie wyników konkursu i wytypowanie uczniów do II etapu . 6.Omówienie wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w SP/E i A/ 7.Opracowanie wymagań na szkolną klasówkę i przygotowanie zadań na każdy poziom klas 8.Podsumowanie pracy w roku 2009/2010 i opracowanie wniosków do pracy w roku 2009/2010 Sierpień Wrzesień Grudzień Styczeń Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

18 Zespół ekonomiczno-prawny przewodnicząca J. Rakowska
8. Zespół ekonomiczno-prawny przewodnicząca J. Rakowska 1.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2009/2010 2.Przygotowanie planu działań związanego z realizacją projektu unijnego ”Modernizacja…” Analiza wyników egzaminu zawodowego w 2009/2008 w zawodzie technik ekonomista 3.Nowy nadzór pedagogiczny – omówienie art. kol. Izy Serwatki omówienie spraw związanych z przygotowaniem debaty „Euro tak, Euro nie” 4.Ustalenie tematu lekcji koleżeńskiej i przygotowanie do Olimpiady Ekonomicznej. 5.Szkolenie z zakresu ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i pracodawców oraz zmiana ustawy Kodeks Pracy. 6.Ustalenie terminu i zasad przeprowadzenia egzaminu próbnego z przygotowania zawodowego w SP. 7.Opracowanie ankiety ewaluacyjnej – realizacja praktyk zawodowych w T i SP. 8.Sprawy bieżące komisji – analiza realizacji projektów „Modernizacja..” Zadania na „ szkolną klasówkę” 9. Podsumowanie pracy w roku 2009/2010. Gł. priorytety do pracy na nowy rok szkolny. Wrzesień Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

19 Termin określenia wniosków
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego Lp. Zadanie Cel Termin Odpowie dzialny Termin określenia wniosków Uwagi 1. Opracować plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Doskonalenie metod i warsztatu pracy nauczycieli, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji poszerzających ofertę edukacyjną szkoły i mających wpływ na jej jakościowy rozwój IX 2009 Dyrektor RP dotycząca ewaluacji i diagnozowania pracy szkoły (I/VI 2010) Opracowując plany doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniono priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego oraz ofertę przedstawioną przez nauczycieli, zgodną z potrzebami szkoły 2. Opracować harmonogram awansu zawodowego nauczycieli 3. Opracować plan oceniania pracy zawodowej lub dorobku zawodowego nauczycieli Motywowanie do wysokiej jakościowo pracy, służącej rozwojowi szkoły Podczas dokonywania oceny 4. Wytypowanie nauczycieli do nagród KO Prezydenta Wrocławia Nagrody Dyrektora Szkoły Motywowanie do wysokiej jakościowo pracy i działalności innowacyjnej III 2010 VI 2010 IX 2010 RP harrnonogramem typowania do nagród Zgodnie z procedurą nagradzania nauczycieli i rozporządzeniem MEN

20 Wykaz nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
w  Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych rok szkolny 2009/2010 Jakubiak Karolina Matyasik Irena Barańska Maria Berska Joanna Kozak Katarzyna Samotiuk Magdalena Zaworska Agnieszka Trzepla Magdalena Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 9 m-c 2 lata 9m-c 2 lata 9 m-c VI. 2010 VII 2010 VII 2012

21 Nazwisko i imię nauczyciela Termin planowanej oceny
Plan oceniania nauczycieli Nazwisko i imię nauczyciela Ostatnia ocena Termin planowanej oceny Data dokonania oceny data pracy dorobku zawodowego Bajer Aneta Barańska Maria Bednarz Jadwiga Berska Joanna Białecka Elżbieta Biernat Barbara Bujok-Bercz Marlena Busse Rafał Chajdas Urszula Chęcińska Jolanta

22 Chłopek Teresa II 2010 Chmura Beata Chrobot Małgorzata Dipel-Demidow Elżbieta Drygała Małgorzata Gawlińska Danuta 1 rok pracy Góralski Jacek XII 2009 Grzybowska Anna Iwanowski Karol Jabłońska Elżbieta

23 Jakubiak Karolina 1 rok pracy Janusiewicz Małgorzata Jarosz Alicja Jasińska Maria Kiecenka Szymon III 2010 Klużniak Sylwia Kocik Piotr Komorowska-Kuchowicz Katarzyna Konieczna Elżbieta Kopka Krystyna Krupa Ewa

24 Kotowska Julita Kownacka Beata Kozak Agnieszka Kozak Katarzyna Łukasik Ewa 1 rok pracy Marszałek Jolanta Matyasik Irena III 2010 Miller Grażyna Mydlikowska Aleksandra Opalińska Krystyna Oszust Joanna

25 Pałac Agnieszka Paterek Agnieszka Patkowska Aleksandra Padurek Bożena XII 2009- Pastusińska Ewa Pawlak Jolanta Pempko Beata Piecyk Joanna Podgórska Teresa Rakowska Jadwiga Samotiuk Magdalena 2 rok pracy Serwatka Izabela

26 Stokłosa-Dudek Bogumiła
Styś Małgorzata Sujak Grażyna Suszko Lidia Szydłowska Arleta Szpleter Małgorzata XII 2009 Śpiewak Magda Janiszewska-Świderska Ewa Trzepla Magdalena I 2010 Waldowska Wioletta II 2010 Warachim Anna Wąsik Hanna

27 Weremko Iwona Wożniak Joanna Wnorowska Elżbieta Wojcieszak Małgorzata IV 2010 Wojnarska Małgorzata Zagrobelna Joanna III 2010 Zalewska Grażyna Zalewska-Pięta Elżbieta Ziemba Aldona Zych Katarzyna Zaworska Agnieszka V 2010

28 Termin określenia wniosków Termin określenia wniosków
przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego Lp. Zadanie Cel Termin Odpowiedzialny Termin określenia wniosków Uwagi 1. Przedstawić wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości zgodnie z harmonogram.zadań ujętych w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektor RP dotycząca ewaluacji i zdiagnozowania pracy szkoły (I/VI 2010) 20.2 – obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły lub placówki. Lp. Zadanie Cel Termin Narzędzia Odpowiedzialny Termin określenia wniosków Uwagi 1 Opracować harmonogram obserwacji zajęć nauczycieli Dokonanie oceny efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego, organizacji procesu nauczania na lekcji, skuteczności kształcenia wybranych umiejętności przedmiotowych i ponad przedmiotowych IX 2009 Arkusze obserwacji Dyrektor; Wicedyrektorzy RP dotycząca ewaluacji i zdiagnozowania pracy szkoły (I/VI 2010)

29 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Podstawa opracowania: Plan Pracy ZSE-A na rok szkolny 2009/2010. 2. Indywidualne plany rozwoju zawodowego nauczycieli. 3. Priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009/2010 Ustala się na lata 2009–2010 :

30 Lp. Forma kwalifikacji/ doskonalenia Nazwa Kierunku / szkolenia Nazwisko i imię nauczyciela Termin kształcenia Rodzaj uzyskanych Kwalifikacji /umiejętności 1. Studia Uzupełniające kwalifikacje Filologia hiszpańska. Joanna Berska Uzupełnienie kwalifikacji do poziomu magisterskiego 2-gi przedmiot nauczania 2. podyplomowe Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami. M. Wojnarska Kwalifikacje do prowadzenia Zajęć z młodzieżą mającą trudności w nauce. 3. Kursy   doskonalące umiejętności w pracy nauczyciela. Sztuka prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela. Tworzenie stron www. ich projektowanie. M. Matyasik M.Janusiewicz Wrzesień- grudzień 2009/2010 Doskonalenie psychologicznych. Autoprezentacja i projektowania stron internetowych.

31 4. Seminaria, warsztaty i inne formy doskonaleni Realizacja programów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości: Ekonomia w szkole, Moje finanse. Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2009 Zastosowanie technologii informatycznej i multimedialnej w procesie kształcenia. Realizacja programów nauczania w kontekście propozycji rynku wydawniczego. Nordic Walking. XI Zjazd Dyrektorów –Warszawa Edukacja dla bezpieczeństwa Skuteczne metody wspomagania dziecka w osiąganiu sukcesu. Zjawisko prostytucji wśród młodzieży. Strona WWW. Szkoły - Share Point. Szkolenie HTML Zmiany w nadzorze pedagogicznym. K.Opalińska, J.Bednarz, J.Chęcińska, A.Kozak, B.Biernat E.Świderska,A.Warachim T. Chłopek K.Opalińska,J.Rakowska B. Biernat Zainteresowani nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego. A. Patkowska G. Skrętkowicz, Grzybowska K. Iwanowski Ziemba i G. Sujak Zgadzaj P. Stawarz G.Skrętkowicz Kwiecień 2010 Wrzesień- styczeń 2010 Doskonalenie umiejętności metodyczno-merytorycznych nauczycieli kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wychowawców. Tworzenie linków, galerii na stronie WWW. Szkoły Tworzenie dokumentacji w oparciu o nowe przepisy.

32 5. 6. Szkolenie Rady Pedagogicznej warsztatowe RP dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Zmiany w przepisach prawa oświatowego Wprowadzenie e-dziennika do praktyki szkolnej. Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Obsługa programu Kadrowo – płacowego „Gratyfikant GT” Członkowie RP Nauczyciele 01/2010 Aktualizacja wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Kształtowanie umiejętności prowadzenia e- dziennika. Diagnozowanie pracy nauczycieli. Aktualizacja wiedzy nie zbędnej przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego

33 Cel i tematyka obserwacji / hospitacji/ zajęć nauczycieli
Rodzaj planowanych obserwacji Cel obserwacji Tematyka obserwacji Podsumowująca / przy ocenie pracy nauczyciela/ Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego - organizacja procesu nauczania na lekcji, skuteczność kształcenia wybranych umiejętności przedmiotowych i ponad przedmiotowych -wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i diagnoz Kształtująca (koleżeńska) /realizująca temat hospitacji: „wykorzystanie technik multimedialnych” Wymiana doświadczeń między nauczycielami – obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych przez nauczyciela celów, zastosowanych metod nauczania – uczenia się - skuteczność kształcenia wybranych umiejętności przedmiotowych i ponad przedmiotowych Diagnozująca Ocena stopnia realizacji i osiągania umiejętności zawartych w podstawie programowej i w standardach egzaminacyjnych stopień opanowania umiejętności zawartych w podstawie programowej -umiejętność wykorzystania informatorów egzaminacyjnych - umiejętność pracy w zespole Problemowa Ocena wybranych elementów pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły -funkcjonowanie WSO i PSO – ocenianie na lekcji, motywacyjny charakter oceny -obserwacja relacji nauczyciel –uczeń w różnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych

34 2. Funkcjonowanie WSO i PSO – ocenianie na lekcji.
Tematyka hospitacji lekcji w roku 2009/2010 1.Wykorzystanie technik multimedialnych i tablic interaktywnych w dydaktyce. 2. Funkcjonowanie WSO i PSO – ocenianie na lekcji. Motywacyjny charakter oceny. 3. Obserwacja relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel w różnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych.

35 Hospitacje L p. Rodzaj hospitacji Klasa Cel hospitacji 1. Diagnozująca
II LP III T Znajomość standardów egzaminacyjnych / wykorzystanie informatorów egzaminacyjnych/ j. polski, matematyka, j. obce 2. III T SP Znajomość standardów egzaminacyjnych zawodowych w zawodzie: technik ekonomista , technik administracji technik prac biurowych 3. IV T Umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych. 4. III LP Bogactwo słownictwa z zakresu tematyki egzaminacyjnej z j. obcych . Umiejętności prezentacji prac. 5. II T Stosowanie reguł matematycznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych. Reguły matematyczne w zadaniach algebraicznych. 6. I LP, T Potencjał uczniów i umiejętność pracy w zespole.

36 HARMONOGRAM HOSPITACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 wg klas
Klasa Przedmiot Nazwisko i imię nauczyciela Hospitujący Termin 1ae J. polski A. Paterek A. Grzybowska XI 1be matematyka K. Jakubiak XII 1ai Sz. Kiecenka G. Skretkowicz 1bi Technologia informacyjna J. Marszałek K. Opalińska 1at ekonomika T. Chłopek 1bt geografia K. Kopka 2ae M. Śpiewak 2be Funkcjonowanie przedsiębiorstwa M. Drygała 2ai historia M. Samotiuk I 2at j. angielski J. Zagrobelny 2bt rachunkowość E. Świderska II 2ct pracownia ekonomiczna 2dt M. Janusiewicz 3ae j. niemiecki K. Kozak III 3be Wiedza O społeczeństwie I. Serwatka G. Skrętkowicz

37 3ai Wiedza o kulturze M. Śpiewak G.Skrętkowicz III 3at prawo E. Zalewska-Pięta K. Opalińska 3bt biologia R. Busse A. Grzybowska IV 3ct matematyka E. Łukasik 3dt specjalizacja M. Jasińska 1TEz gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa M. Szpleter 1TA pracownik administracji biurowej I. Matyasik G. Skrętkowicz 1TE B. Padurek XII organizacja pracy biurowej G. Miler I

38 Nazwisko i imię nauczyciela
HARMONOGRAM HOSPITACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 wg nauczycieli Lp Przedmiot Nazwisko i imię nauczyciela Hospitujący Termin 1 rachunkowość Białecka Elżbieta G. Skrętkowicz XI 2 J. polski Barańska Maria A. Grzybowska XII 3 podstawy ekonomii Bednarz Jadwiga G. Skretkowicz 4 technologia informacyjna Bujok- Bercz Marlena K. Opalińska 5 matematyka Chrobot Małgorzata 6 wychowanie fizyczne Góralski Jacek 7 Jabłońska Elżbieta G.Skrętkowicz 8 Patkowska Aleksandra 9 etyka Suszko Lidia I 10 j. angielski Weremko Iwona

39 11 Wychowanie do życia w rodzinie Wojcieszak Małgorzata G. Skretkowicz II 12 Technologia informacyjna Zalewska Grażyna K. Opalińska I 13 przedsiębiorczość Chęcińska Jolanta 14 religia Gawlińska Danuta III 15 przysposobienie obronne Iwanowski Karol G. Skrętkowicz 16 ekonomika Konieczna Elżbieta G.Skrętkowicz 17 Kozak Agnieszka 18 j. niemiecki Krupa Ewa A. Grzybowska IV 19 Oszust Joanna 20 rachunkowość Piecyk Joanna 21 wychowanie fizyczne Wojnarska Małgorzata 22 i hiszpański Berska Joanna 23 Jarosz Alicja XII 24 Komorowska Katarzyna

40 25 wychowanie fizyczne Kownacka Beata A. Grzybowska XI 26 religia Oszust Joanna K. Opalińska XII 27 praca biurowa i marketing Pastusińska Ewa G. Skrętkowicz 28 biblioteka Pawlak Jolanta 29 Demidow Elżbieta 30 prawo Rakowska Jadwiga G. Skretkowicz 31 Styś Małgorzata 32 j. angielski Szydłowska Arleta 33 Waldowska Wioletta I 34 rachunkowość Warachim Anna 42 pedagog Sujak Grażyna III

41 35 j. polski Wnorowska Elżbieta A. Grzybowska II 36 j. angielski Zagrobelny Joanna I 37 wychowanie fizyczne Zych Katarzyna K. Opalińska 38 Trzepla Magdalena III 39 chemia Zaworska Agnieszka G. Skretkowicz XII 40 doradztwo zawodowe Podgórska Teresa 41 pedagog Ziemba Aldona G. Skrętkowicz

42 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
Plan badań edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w roku szkolnym 2009/ 2010 Klasy Przedmioty Termin badania Narzędzia badania I LP, T matematyka wrzesień testy diagnostyczne WCDN II styczeń j. polski marzec testy diagnostyczne ZSE-A j. obce III T luty III T rachunkowość kwiecień LP próbna matura listopad testy diagnostyczne OKE III LP j. polski, historia, biologia j. obce, WOS, geografia grudzień testy diagnostyczne OPERON SP programy księgowo- - finansowe maj zadania na komputerze ZSE-A

43 w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego 2009/2010
Praca zespołu do spraw badania, ankietowania i prezentowania wyników w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego 2009/2010 Skład zespołu: A. Kozak, K. Kopka, L. Suszko, M. Samotiuk J. Zagrobelny, H. Wąsik, A. Patkowska, A. Warachim Do zadań zespołu należy : opracowanie ankiet w celu zbadania stopnia realizacji zadań wyznaczonych w ramach nadzoru pedagogicznego / ankiety zawierają pytania kluczowe / przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi. - opracowanie wyników ankiet - przedstawienie wyników ankiet dyrektorowi szkoły, na posiedzeniu RP, na zebraniu SU i RR przeprowadzenie wywiadów z np. przewodniczącymi komisji przedmiotowych, agend szkolnych, przedstawicielami rodziców, przedstawicielami uczniów i słuchaczy - przedstawienie wyników tych wywiadów w/w osobom - opracowanie i przedstawienie do dyskusji wniosków z przeprowadzonej ewaluacji i zaprojektowanie nowych rozwiązań w danym obszarze mającym na celu udoskonalenie działań dydaktyczno – wychowawczych lub zaproponowanie programów naprawczych.

44 Pytania kluczowe do EWALUACJI
Obszar I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innej statutowej. Krystyna Kopka i Agnieszka Kozak 1.WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNETRZNYCH SĄ ANALIZOWANE Jakie działania podejmujemy do zanalizowania wyników egzaminów zewnętrznych? - W jaki sposób analizujemy wyniki sprawdzianów i egzaminów? -Czy analiza egzaminów jest pracą zespołową nauczycieli? Czy są nauczyciele przedmiotów, którzy nie uczestniczą w analizowaniu wyników sprawdzianów i egzaminów? Dlaczego? - Do czego służy analiza wyników egzaminów i sprawdzianów? - Jak i gdzie są prezentowane wyniki w/w ? - W jaki sposób w szkole wdraża się wnioski po sprawdzianach i i egzaminach? 2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - W jaki sposób prowadzi się analizę potrzeb edukacyjnych uczniów ? - Czy analizuje się orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych ? - Jak wykorzystują orzeczenia poradni nauczyciele w swojej pracy ? - Jakie programy pomocy psychologiczno – pedagogicznej funkcjonują w szkole ? - Czy nauczyciele stosują indywidualizacje procesu nauczania na poszczególnych przedmiotach? - Czy są przygotowane zadania do pracy z uczniem o zróżnicowanym stopniu trudności? - Jakie zajęcia organizuje się w szkole w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów? - Czy są w szkole organizowane zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? - Czy WSO i PSO uwzględnia potrzeby edukacyjne ucz. z dysfunkcjami? - Czy analizuje się postępy /wyniki nauczania/ uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi? Czy na bieżąco informuje się rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach uczniów ze szczególnymi potrzebami?

45 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole służące jego rozwojowi.
Magdalena Samotiuk i Anna Warachim 3. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - Czy zostały zebrane opinie od rodziców, uczniów i nauczycieli na temat koncepcji pracy szkoły? - Czy w koncepcji pracy szkoły uwzględniono propozycje przedstawione przez rodziców, uczniów i nauczycieli? - Na podstawie czego powstała koncepcja pracy szkoły? -Jak są realizowane zadania zawarte w koncepcji pracy szkoły? - Jaki wpływ maja klienci szkoły na realizację zadań zawartych w koncepcji? - Czy znana jest koncepcja pracy społeczności szkolnej? czy zadania określone w perspektywicznym planie rozwoju są realizowane i znajdują odzwierciedlenie w bieżących planach działania placówki 4. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW - Jakie cechy szkoła pragnie ukształtować w postawach uczniów? - Jakie zadania uwzględnia Program Wychowawczy Szkoły? - Jakie programy profilaktyczne są realizowane w szkole? - Jaki wpływ mają uczniowie i rodzice na układanie programu wychowawczego klasy na dany rok szkolny? - Czy propozycje / pomysły/ rodziców i uczniów są uwzględniane w tworzeniu programów wychowawczych klas? - Czy programy wychowawcze klas uwzględniają zadania zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym? - Czy i jak nauczyciele badają opinie o realizacji ? - Czy w szkole funkcjonuje system oddziaływań wychowawczych? - Jak organizowane jest pomoc pedagogiczna i psychologiczna w szkole? - Jak funkcjonuje zespół wychowawczy w szkole i jakie ma zadania? - Czy rodzice angażują się w realizację działań wychowawczych szkoły? - Czy wartości określone w misji i wizji szkoły są akceptowane przez społeczność szkolną? - Czy analizuje się efektywność podejmowanych działań wychowawczych w szkole?

46 Obszar 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku
Aleksandra Patkowska i Lidia Suszko 5. WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU - Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła na rzecz rozwoju uczniów, rodziców i nauczycieli? - W jakim zakresie szkoły wyższe współpracują ze szkołą? - Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach współpracy ze szkołą? - Jakie korzyści dla uczniów i szkoły wynikają z tej współpracy? - Z jaki instytucjami oprócz szkół wyższych współpracuje szkoła w celu rozwijania umiejętności i kształtowania postaw uczniów? - Czy w ramach tej współpracy organizowane są również zajęcia dla rodziców i w jakim zakresie? - Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła w celu rozwoju kompetencji i umiejętności nauczycieli? 6. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY. - Jaki wpływ mają rodzice na tworzenie programu wychowawczego i dydaktycznego szkoły? - Czy i jak zgłaszają swoje propozycje do planu pracy szkoły? - Czy w szkole funkcjonuje Rada Rodziców? - Jak wykorzystywane są środki z funduszu RR? - Jakie propozycje współpracy z rodzicami płyną ze strony szkoły? - W jakim stopniu rodzice korzystają z zaproponowanej przez szkołę współpracy? - Jaki jest stopień zadowolenia rodziców ze współpracy ze szkołą? - Z jakimi propozycjami współpracy ze szkołą wychodzą rodzice? - Jak rodzice współpracują z wychowawcą klasy? - Jaki jest udział rodziców w realizacji programu wychowawczego klasy? - Jaka jest frekwencja rodziców na spotkaniach z wychowawcą klasy i udział w konsultacjach przedmiotowych? - Czy chętnie angażują się w działania wychowawcze szkoły? Czy monitoruje się częstotliwość kontaktów rodziców ze szkołą, ich charakter/udział w wywiadówkach , komisjach wychowawczych? - Czy rodzice są świadomi o czym mogą współdecydować w szkole?

47 Obszar 4. Zarządzanie szkołą Hanna Wąsik i Joanna Zagrobelny
7. WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE SZKOŁY - Jaki jest stan sanitarno-higieniczny szkoły? Czy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły zapewniają prawidłową realizację procesów dydaktyczno – wychowawczych? - Czy jest dobra baza sportowa szkoły? - Jaki jest procent sal wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu? - Jakie pracownie przedmiotowe funkcjonują w szkole? - Jakie pomoce dydaktyczne umożliwiają multimedialne prowadzenie zajęć? - Jaki jest stopień ich wykorzystania? Jakie są plany polepszenia bazy lokalowej szkoły i wzbogacenia w pomoce dydaktyczne szczególnie multimedialne? Czy pracownie przedmiotowe zapewniają prawidłową realizację podstaw programowych i prawidłowego przygotowania do egzaminów zewnętrznych? Czy monitoruje się stopień wykorzystania dostępnych środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej? Czy i jak informuje się nauczycieli o dostępnych środkach i zasobach pomocy dydaktycznych wspomagających realizację podstaw programowych? Czy plany wynikowe zawierają informację o środkach dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej?

48 8. FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
- Czy w szkole zorganizowane są komisje przedmiotowe? - Czy nauczyciele dzielą się wiedzą i umiejętnościami i w jaki sposób? - Czy wspólnie rozwiązują problemy wychowawcze danej klasy? - Czy służą pomocą dyrektorowi w zarządzaniu szkołą? W jaki sposób odbywa się składanie zapotrzebowania na zakup środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej ? - Jaki jest udział w tym zakresie komisji przedmiotowych i kierownika gospodarczego i księgowej? Czy istnieje współpraca między pracownikami szkoły na rzecz poprawy warunków i atmosfery pracy? - Czy w szkole są organizowane wspólne wyjazdy szkoleniowe i turystyczne? - Czy nauczyciele współpracują ze sobą na polu korelacji międzyprzedmiotowej? - Czy klimat współpracy jest pozytywny? - Jakie inne działania są podejmowane na rzecz integracji środowiska szkolnego? Jaki jest stopień zaangażowania i współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego/ statut szkoły, procedury, regulaminy/. Jak zorganizowana jest współpraca w środowisku szkolnym w zakresie dysponowania funduszem socjalnym. Czy i jakie działania są podejmowane na rzecz integracji ze środowiskiem nauczycieli i pracowników emerytowanych?

49 Charakterystyka wymagań na poziom B i D 1
Charakterystyka wymagań na poziom B i D 1.Sytuacja wychowawcza , dydaktyczna i opiekuńcza w szkole Wymaganie Poziom D Poziom B 1. Wyniki egzaminów zewnętrznych są analizowane Wyniki egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości edukacyjnej szkoły. Wdrażane są wnioski z analizy sprawdzian Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. Wdrażane w szkole wnioski z analizy przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 2.Wyrównywane są szanse edukacyjnej uczniów Uczniowie nabywają wiadomości zgodne z podstawą programową. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągniecia uczniów Uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów , dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.

50 2. Procesy zachodzące w szkole
1.Szkoła ma opracowaną koncepcję pracy. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez RP koncepcją pracy Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. 2. Kształtuje się postawy uczniów. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. w szkole planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz ich udziałem. Działania podejmowane w szkole są analizowane , a wnioski z tych analiz są wdrażane.

51 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. 2.Rodzice są partnerami szkoły. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

52 4. Zarządzanie szkołą 1. Funkcjonuje współpraca w zespołach
Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, Rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. 22. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.

53 DOŚWIADCZENIE JEST MISTRZYNIĄ ŻYCIA
Mamy doświadczenie Mamy wiedzę Mamy umiejętności Wobec tego zdobycie szczytów doskonałości A przy ocenie pracy szkoły jest oczywiste !!!!!!!!

54 Dziękuję za uwagę Życzę powodzenia Grażyna Skrętkowicz


Pobierz ppt "Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Rodziców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google