Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYCH 2009|2010 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Pedagogicznej Radzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny plan nadzoru pedagogicznego ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYCH 2009|2010 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Pedagogicznej Radzie."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny plan nadzoru pedagogicznego ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYCH 2009|2010 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Pedagogicznej Radzie Rodziców Radzie Rodziców WROCŁAW 2009 WROCŁAW 2009

2 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010 został opracowany na podstawie: Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010 został opracowany na podstawie: 1. art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami,z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2, sprawują nadzór pedagogicznart. 36 w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołachnauczycieliszkołachplacówkachszkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jestplacówkach organizowana praktyczna nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu), 2. § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego, który określa zadania dyrektora szkoły w ramach sprawowanego nadzoru z dnia 07.10.2009. 3.Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły za rok szkolny 2008/2009 4. Priorytety ZSE - A do pracy w roku szkolnym 2009/2010 1) wykorzystanie tablic interaktywnych i projektów multimedialnych na lekcjach 2) prowadzenie działań mających na celu poprawę frekwencji i wyników nauczania 3) relacje nauczyciel – uczeń – rodzic. Pozytywne budowanie autorytetu Wzajemne zaufanie kluczem do sukcesu wychowawczego. 4) Intensyfikacja działań podnoszących jakość kształcenia matematyki – sukcesem egzaminacyjnym. 5) zwiększenie atrakcyjności kształcenia w zawodzie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na terenie Dolnego Śląska

3 Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły za 2008//2009 Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły za 2008//2009 1. Zwiększyć liczbę zajęć wyrównawczych z: - przedmiotów ogólnokształcących objętych egzaminem maturalnym przedmiotów zawodowych objętych egzaminem zawodowym 2. Efektywnie zaplanować wykorzystanie dodatkowych godzin z KN na zajęcia pozalekcyjne z uczniem zdolnym i słabym. 3. Opracować program podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego szczególnie z rachunkowości i ekonomiki / pełne wykorzystanie bazy dydaktyczno-technicznej szkoły/ 4. Na zajęciach zwracać szczególną uwagę na wiadomości i umiejętności ujęte w standardach egzaminacyjnych maturalnych i zawodowych. 5. Podejmować wszystkie możliwe działania mające na celu motywowanie uczniów do nauki, udziału w konkursach, zajęciach rozwijających ich zdolności i promować sukcesy uczniów.

4 7. Przygotować oferty zajęć rozwijających umiejętności,zajęć wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów dla uczniów w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 8. Przygotowanie warsztatów dla uczniów mających na celu podniesienie efektywności uczenia, organizacji czasu pracy, a także zmodyfikować zakres programów profilaktycznych do oczekiwań uczniów i rodziców. 9. Opracować program promujący 100% frekwencję Stop wagarom 10. Kontynuować wszelkie działania SZOK mające na celu: - świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowe - promowanie zainteresowań i pasji uczniów - opracowanie kolejnego wydania Worcenallia 2010 - na godz. wychowawczych efektywnie korzystać z poradnika Moja kariera - zorganizować warsztaty dla uczniów Wystąpienia publiczne

5 Zadania wynikające z § 21 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. EWALUACJA 1.§ 21 pkt. 1 – organizacja ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły. Lp.Obszar podlegający ewaluacji Cele ewaluacjiFormaTerminNarzędziaOdpowi edzialny Termin określenia wniosków 1. EFEKTY DZIALALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ WYCHOWAWCZE J I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIALALNOŚCI STATUTOWEJ -Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. -Szkoła doskonali efekty swojej pracy. 1. Wyniki egzaminów zewnętrznych są analizowane 2.Wyrównywa- nie szans edukacyjnych uczniów Ocena wykorzystania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy jakości pracy szkoły oraz wzrostu efektów kształcenia. Zbadanie skuteczności i weryfikacja funkcjonujących w szkole systemów: pomocy psychologiczno- pedagogicznej, pomocy dzieciom mającym trudności w nauce oraz dzieciom o specjalnych potrzebach Analiza dokumentów Wywiad z pedagogiem, psychologiem IX/09 I/10 Arkusz informa- cyjny; Kwestio- nariusz wywiadu Zespoły przed miotowe Lider WDN Wicedy rektorzy Pedagog IX 2009 prezentacja na RP I/10 prezentacja na RP (I 2010)

6 1.PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE SŁUŻĄCE JEGO ROZWOJOWI -służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy. W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 1.Koncepcja pracy szkoły Badanie opinii rodziców, uczniów, nauczycieli na temat koncepcji pracy szkoły, kierunków jej rozwoju i oczekiwań w/w osób Ankieta Rozmowa z Radą Rodziców Rozmowa z SU i RS XII 2009 Kwestionarius z ankiety Lista pytań Zespół zadaniowy.badania opinii- -raport T. Chłopek – badanie opinii RR I 2010- prezent acja na RP 2. Kształtuje się postawy uczniów Badanie opinii na temat efektywności szkolnego systemu oddziaływań wychowawczych. Ankieta. Analiza dokumentów Rozmowa pedagogiem i psychologiem II 2010 Kwestiona- riusz ankiety. Arkusz informacyjny Lista pytań do uczniów. Zespół ds. badania opinii III-2010 prezen- tacja na RP 3. Funkcjono- wanie szkoły w środowisku Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa. 1.Wykorzystywa -ne są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 2.Rodzice są partnerami szkoły Ocena jakości współpracy szkoły z instytucjami, organizacjami funkcjonującymi w środowisku Badanie opinii rodziców na temat ich współpracy ze szkołą. Analiza dokumentów. Badanie opinii uczniów i rodziców Wywiad z RR ankieta dla Rodziców I sem. roku 2009/ 2010 IV 2010 Arkusz informacyjny. Lista pytań Ankieta. Kwestionarius z wywiadu Zespół ds. badania opinii Dyrektor – wywiad RR RP prezen- tacja I /2010 RP I /2010

7 4.Zarządza nieszkołą Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonow anie szkoły 1.Warunki lokalowe, wyposażenie szkoły Ocena bazy szkoły i wyposażenia pod kątem zapewnienia realizacji standardów zawartych w podstawie programowej oraz jej wzbogacanie w celu poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły Obserwacja Opinie zespołów przedmiotowyc h oraz rozmowa z kierownikiem gospodarczym IX 2009Arkusz obserwacji Kwestiona riusz ankiety Lista pytań DyrektorVIII 2009 RP 2.Funkcjo- nuje współpraca w zespołach Pozyskanie informa cji o skuteczności form współpracy nauczycieli i innych pracowników Obserwacja. Rozmowa z liderem WDN, Przewodniczący zespołu przedmiotoweg pracownikami adm. i obsługi II sem. 09/10 Arkusz obserwacji. Lista pytań. Dyrektor,. Wicedyre ktorzy. Zespół - Ds.. badania opinii V I RP 09/10

8 KONTROLA 1.§ 20.1.2 – kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. LpLp ZadanieTerminSposób kontrolowania/stosowane metody – narzędzia OdpowiedzialnyTermin określenia wniosków 1 Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminu zewnętrznego IX 2009; wg harmonogramu obserwacji zajęć/hospitacji/ nauczycieli Analiza dokumentacji; Obserwacja zajęć/arkusz informacyjny, arkusz obserwacji Lista propozycji zajęć wyrównawczych i rozwijających Dyrektor; Wicedyrektorzy Zespoły przedmiotowe I/VI 2010 prezentacja na RP 2 Zgodność programów nauczania i podręczników z podstawą programową. IX 2009Analiza dokumentacji/arkusz informacyjnyWicedyrektorzyIX 2009, prezentacja na RP 3 Zgodność PSO z zasadami WSO i rozporządzeniem o ocenianiu IX 2009Analiza dokumentacji Arkusze obserwacji lekcji WicedyrektorzyI 2010 prezentacja na RP 4 Kontrola realizacji godzin z art.42 KNI, VI 2010Analiza dokumentacji Dzienniczki zajęć pozalekcyjnych Wicedyrektorzy Kierownik szkolenia praktycznego I, VI 2010 - prezentacja na RP 5 Uwzględnianie przez nauczycieli w pracy dydaktycznej z uczniem zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej XII 2009 V 2010 Analiza dokumentacji Arkusz obserwacji lekcji Lista pytań Wicedyrektorzy Pedagog IX 2009 VI 2010 – prezentacja na RP 6 Kontrola dokumentacji i działań związanych z organizacją turystyki szkolnej Zgodnie z harmonogramem wycieczek szkolnych Analiza kart wycieczekWicedyrektorzy Wychowawcy VI 2010 – prezentacja na RP 7 Kontrola zgodności z prawem sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania / dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen X, XII 2009 II, IV, arkusze- VI 2010 Analiza dokumentacjiWicedyrektorzy specjaliści ds. uczniowskich Zaraz po dokonaniu kontroli omówienie na RP VI 2010 8 Kontrola pełnienia dyżurów przez nauczycieli 1 x w miesiącuObserwacja / arkusz informacyjny, ankieta skierowana do uczniów Członkowie zespołu kierowniczego Wicedyrektorzy I / VI 2010 -prezentacja na RP 9 Kontrola przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 VIII 2009Przegląd pomieszczeń szkoły, arkusz przeglądu, analiza dokumentacji szkoły Dyrektor Kierownik gospodarczy Społeczny Inspektor Pracy 31 VIII 2009 prezentacja SIP na RP

9 lpzadanieCelTerminOdpowiedzialnyTermin określenia wniosków Uwagi 1. Opracowa ć harmonogram Posiedze ń Rad Pedagogicznych Doskonalenie wewn ą trzszkolnego systemu zapewniania jako ś ci oraz wspomaganie nauczycieli w realizacji zada ń wynikaj ą cych z planu pracy szko ł y IX 2009Dyrektor; Lider WDN RP dotycz ą ca ewaluacji i zdiagnozowania pracy szko ł y (I/VI 2010) Uwzgl ę dnion o wnioski z nadzoru pedagogiczn ego za rok szkolny 2008/2009 2. Opracowa ć harmonogram i tematyk ę posiedze ń zespo ł ów przedmiotowych Doskonalenie procesów edukacyjnych umiej ę tno ś ci nauczyciel i w celu podniesienia jako ś ci pracy szko ł y IX 2009Dyrektor Przewodnicz ą cy zespo ł ów przedmiotowych Lider WDN I, VI 2010 – prezentacja na RP dotycz ą cej Zdiagnozowania pracy szko ł y Uwzgl ę dnion o wnioski z nadzoru pedagogi- cznego za rok 2008/2009 3. Udzia ł nauczycieli w konferencjach w ramach SDiNTiASZ, WCDN, DODN, wydawnictw podr ę czników Wymiana do ś wiadcze ń mi ę dzy nauczycielami doskonalenie pracy dydaktycznej i wychowawczej Zgodnie harmo- nogramem DyrektorSprawozdania nauczycieli Z konferencji. Prezentacja na RP VI /10 4. Organizacja wyjazdowej warsztatowo- szkoleniowej RP Doskonalenie umiej ę tno ś ci Informatycznych /multimedialnych/, interpersonalnych, VI 2010DyrektorVIII 2010 – prezentacja na RP Przygotowan ie planu pracy szko ł y na rok 2010/2011 5. Organizowanie spotka ń szkoleniowych dla m ł odych, rozpoczynaj ą cych prac ę nauczycieli Zaznajomienie z obowi ą zkami podczas realizacji sta ż u nauczycielskiego i pomoc w konstruowaniu planu rozwoju zawodowego. IX 2009 I 2010 Dyrektor, Wicedyrektorzy Opiekun sta ż u Doradca.metodyczny I 2010 – podsumowanie na RP WSPOMAGANIE 3. & 20.1.3 – wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań a) organizacja szkoleń i narad

10 Harmonogram szkoleniowych i stałych posiedzeń Rad Pedagogicznych Lp.TematykaOdpowiedzialnyTermin 1..Nowy Rok szkolny – priorytety pracy w roku 2009/2010Dyrektor31. 08. 2009 2..Aklimatyzacja klas pierwszych. Sprawy bieżace. Ustalenie kandydatur do nagród dyrektora szkoły Dyrektor25. 09. 2009 3.3. Zmiany w prawie oświatowym – U. Hojda Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Dyrektor 12. 10. 2009 4.4. E – Dziennik – firma LibrusDyrektor9. 11. 2009 5.Klasyfikacyjna RP dla klas III LPWicedyrektor21. 12. 2009 6.Klasyfikacja kl. I T, II T, III T, oraz I LP, II LPWicedyrektor26. 01. 2010 7.Podsumowująca pracę szkoły w I semestrzeDyrektor28. 01. 2010 8. Ewaluacja wewnętrzna szkoły – edukator WCDNDyrektor Lider WDN 24. 03. 2010 9.Klasyfikacja kl. III LPWicedyrektor27. 04. 2010 10Klasyfikacja kl. I, II, III, T, i I, II LP oraz SPWicedyrektor22. 06. 2010 11Podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2009/2010Dyrektor30. 06. 2010 12Wyjazdowe – warsztatowe szkolenie RPDyrektor27 06. – 29.06. 2010

11 Harmonogram posiedzeń zespołów przedmiotowych Lp.Zespół przedmiotowyTematykaTermin 1. Zespół j. obcych – j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski przewodnicząca E. Krupa 1.Ustalenie planu pracy zespołu. Przygotowanie testów diagnostycznych dla klas pierwszych 2.Omówienie zasad współpracy przy realizacji projektów Modernizacja kształcenia zawodowego… 3.Organizacja Tygodnia Kultury Niemieckiej 4.Elementy kulturoznawcze na lekcjach niemieckiego 5.Omówienie wyników próbnej matury sformułowanie wniosków do dalszej pracy z uczniem w celu poprawienia wyników. Przygotowanie do szkolnej klasówki za I sem. 6.Organizacja Otwartych Drzwi 7.Zasady egzaminu maturalnego w 2009 r. 8.Diagnoza językowa porównawcza na poziomie klas drugich. 9. Podsumowanie pracy zespołu w roku 2009/2010 i sformułowanie wniosków. wrzesień październik listopad grudzień styczeń Marzec kwiecień maj czerwiec

12 2. Zespół j. obcych – j. angielskiego przewodnicząca A. Szydłowska 1.Zaplanowanie pracy w roku 2009/2010 Przygotowanie testów diagnostycznych dla klas pierwszych 2.Omówienie działań zespołu w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego.. 3.Szkolenie Matura Sucess Digital - interaktywne nauczanie. 4.Próbne matury z j. Angielskiego /pisemne/ - zasady poprawiania prac. 5.Reforma Oświatowa 2012 – planowane zmiany w nauczaniu języków obcych. 6.Próbne egzaminy ustne – maturalne ewaluacja i wnioski do dalszej pracy 7.Przygotowanie do egzaminu maturalnego – zasady przeprowadzania i oceniania. 8. Podsumowanie pracy – analiza wyników i sformułowanie wniosków do pracy w roku 2010/2011 wrzesień październi k listopad styczeń marzec kwiecień maj czerwiec

13 3. Zespół humanistyczny przewodnicząca E. Wnorowska 1.Omówienie planu pracy w roku 2009/2010 2.Zwiększenie efektywności nauczania – przeprowadzenie diagnoz, analiza, wnioski do pracy 3.Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce – w ramach Modernizacji …. 4.Diagnoza w klasach pierwszych - analiza, wnioski i działania naprawcze. 5.Metody aktywizujące na lekcjach polskiego i WOK 6.Analiza próbnego egzaminu maturalnego – wnioski do dalszej pracy 7.Dzielenie się wiedzą - omówienie lekcji otwartych. 8.Interaktywne metody prowadzenia zajęć na j. polskim.Przygotowanie do egzaminu maturalnego – problemy i sukcesy. 9. Podsumowanie pracy w roku 2009/2010 – ewaluacja osiągnięć i porażek. – wnioski do pracy w roku 2010/2011 Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Czerwiec

14 4.Zespół przedmiotów informatycznych i technik biurowych przewodnicząca M. Drygała 1.Ustalenie planu pracy na rok 2009/2010 2.Stan przygotowań pracowni komputerowych do pracy. 3.Ustalenie zajęć dla młodzieży w ramach projektu Modernizacja kształcenia w szkołach zawodowych.. 4.Analiza ocen, umiejętności uczniów. Przygotowanie zagadnień do klasówki szkolnej 5.Analiza podręczników do nauczania przedmiotów informatycznych itd. Przygotowanie wykazu do biblioteki. 6.Przedstawienie realizacji zadań członków zespołu Wnioski i spostrzeżenia do pracy w roku następnym. 7.Podsumowanie pracy w roku 2009/2010. Przygotowanie sprawozdania końcowo rocznego Wrzesień Październik Grudzień Luty Marzec Maj Czerwiec

15 5.Zespół przedmiotów przyrodniczych. przewodnicząca K. Kopka 1.Opracowanie planu pracy. Ustalenie priorytetów i zadań dla członków komisji. 2. Podsumowanie i analiza wyników diagnozy kl. I oraz wnioski do pracy z uczniem zdolny i mającym trudności lub /braki/ 3.Przygotowanie kampanii reklamowej do projektu 50/50 Bezinwestycyjne oszczędzanie energii. Dzielenie się wiedzą z szkoleń metodycznych. 4. Nowoczesne i aktywne metody pracy z uczniem. Wykorzystanie tablicy interaktywnej. 5. Podsumowanie pracy, analiza wyników nauczania, efekty i zagrożenia. Wnioski do pracy w roku 2010/2011. Wrzesień Listopad Styczeń Marzec Czerwiec

16 6.6. Zespół matematyki przewodnicząca M. Chrobot 1.Ustalenie planu pracy i wybór przewodniczącego w roku 2009/2010 2.Analiza diagnozy WCDN i ustalenie zasad pracy z uczniem mającym braki edukacyjne Propozycje zajjęć w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego... 3.Opracowanie zasad konkursów dla maturzystów i pierwszoklasistów 4.Analiza wyników matury próbnej i wnioski do pracy, żeby egzamin w maju zakończył się sukcesem dla uczniów i nauczycieli. 5. Analiza wyników za I semestr.Klasówka szkolna- przygotowanie zadań 6.Analiza diagnoz przeprowadzonych w klasach drugich. Organizacja zajęć wyrównawczych. 7.Ustalenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Metody interaktywne na lekcjach matematyki. 8.Przygotowanie do egzaminów maturalnych omówienie zasad przeprowadzania egzaminów 9.Analiza ocen w klasach I i II LP i III T. Przygotowanie zadań do klasówki szkolnej. 10. Podsumowanie pracy, efektów kształcenia i ustalenie wniosków do realizacji w roku szkolnym 2010/2011. Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

17 7.7. Zespół rachunkowości przewodnicząca M. Szpleter 1.Opracowanie planu pracy na rok 32009/2010 2. Weryfikacja planów wynikowych i PSO z. rachunkowości. 3.Przedstawienie sprawozdania ze szkolenia z dn. 7.11.2009 w Ludowie Polskim 4.Przedstawienie zmian w przepisach podatkowych na rok 2010. Opracowanie harmonogramu przeprowadzenia konkursu z rachunkowości 5.Omówienie wyników konkursu i wytypowanie uczniów do II etapu. 6.Omówienie wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w SP/E i A/ 7.Opracowanie wymagań na szkolną klasówkę i przygotowanie zadań na każdy poziom klas 8.Podsumowanie pracy w roku 2009/2010 i opracowanie wniosków do pracy w roku 2009/2010 Sierpień Wrzesień Grudzień Styczeń Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

18 8.8. Zespół ekonomiczno-prawny przewodnicząca J. Rakowska 1.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2009/2010 2.Przygotowanie planu działań związanego z realizacją projektu unijnego Modernizacja… Analiza wyników egzaminu zawodowego w 2009/2008 w zawodzie technik ekonomista 3.Nowy nadzór pedagogiczny – omówienie art. kol. Izy Serwatki omówienie spraw związanych z przygotowaniem debaty Euro tak, Euro nie 4.Ustalenie tematu lekcji koleżeńskiej i przygotowanie do Olimpiady Ekonomicznej. 5.Szkolenie z zakresu ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i pracodawców oraz zmiana ustawy Kodeks Pracy. 6.Ustalenie terminu i zasad przeprowadzenia egzaminu próbnego z przygotowania zawodowego w SP. 7.Opracowanie ankiety ewaluacyjnej – realizacja praktyk zawodowych w T i SP. 8.Sprawy bieżące komisji – analiza realizacji projektów Modernizacja.. Zadania na szkolną klasówkę 9. Podsumowanie pracy w roku 2009/2010. Gł. priorytety do pracy na nowy rok szkolny. Wrzesień Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

19 b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego Lp. ZadanieCelTerminOdpowie dzialny Termin określenia wniosków Uwagi 1.Opracować plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Doskonalenie metod i warsztatu pracy nauczycieli, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji poszerzających ofertę edukacyjną szkoły i mających wpływ na jej jakościowy rozwój IX 2009DyrektorRP dotycząca ewaluacji i diagnozowania pracy szkoły (I/VI 2010) Opracowując plany doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniono priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego oraz ofertę przedstawioną przez nauczycieli, zgodną z potrzebami szkoły 2.Opracować harmonogram awansu zawodowego nauczycieli Doskonalenie metod i warsztatu pracy nauczycieli, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji poszerzających ofertę edukacyjną szkoły i mających wpływ na jej jakościowy rozwój IX 2009DyrektorRP dotycząca ewaluacji i diagnozowania pracy szkoły (I/VI 2010) 3.Opracować plan oceniania pracy zawodowej lub dorobku zawodowego nauczycieli Motywowanie do wysokiej jakościowo pracy, służącej rozwojowi szkoły IX 2009DyrektorPodczas dokonywania oceny 4.Wytypowanie nauczycieli do nagród KO Prezydenta Wrocławia Nagrody Dyrektora Szkoły Motywowanie do wysokiej jakościowo pracy i działalności innowacyjnej III 2010 VI 2010 IX 2010 DyrektorRP harrnonogramem typowania do nagród Zgodnie z procedurą nagradzania nauczycieli i rozporządzeniem MEN

20 Wykaz nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych rok szkolny 2009/2010 Jakubiak Karolina Matyasik Irena Barańska Maria Berska Joanna Kozak Katarzyna Samotiuk Magdalena Zaworska Agnieszka Trzepla Magdalena Stażysta Kontraktowy Mianowany Kontraktowy Mianowany Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Mianowany Dyplomowany 9 m-c 2 lata 9m-c 1.09.2009 1.09.2007 1.09.2009 31.05.2010 31.05.2012 VI. 2010 VII 2010 VII 2012

21 Plan oceniania nauczycieli Nazwisko i imię nauczyciela Ostatnia ocenaTermin planowanej ocenyData dokonania oceny datapracydorobku zawodowego pracydorobku zawodowego Bajer Aneta20.05.1999 Barańska Maria15.06.2007 Bednarz Jadwiga14.12.2000 Berska Joanna20.06.1997 Białecka Elżbieta08.06.1998 Biernat Barbara14.02.2007 Bujok-Bercz Marlena15.06.1999 Busse Rafał04.05.2009 Chajdas Urszula05.05.1999 Chęcińska Jolanta19.06.1996

22 Chłopek TeresaII 2010 Chmura Beata15.03.2004 Chrobot Małgorzata09.12.2005 Dipel-Demidow Elżbieta28.05.1990 Drygała Małgorzata15.06.2000 Gawlińska Danuta1 rok pracy Góralski Jacek02.07.1999XII 2009 Grzybowska Anna17.06.1996 Iwanowski Karol16.04.2004 Jabłońska Elżbieta20.05.2006

23 Jakubiak Karolina1 rok pracy Janusiewicz Małgorzata18.06.1998 Jarosz Alicja11.05.2009 Jasińska Maria15.11.2004 Kiecenka SzymonIII 2010 Klużniak Sylwia22.04.1997 Kocik Piotr01.06.1995 Komorowska-Kuchowicz Katarzyna 23.06.1998 Konieczna Elżbieta14.03.2002 Kopka Krystyna13.12.2000 Krupa Ewa15.06.1998

24 Kotowska Julita29.01.1999 Kownacka Beata16.04.2004 Kozak Agnieszka22.05.2009 Kozak Katarzyna07.06.1995 Łukasik Ewa1 rok pracy Marszałek Jolanta28.06.1999 Matyasik IrenaIII 2010 Miller Grażyna16.11.2004 Mydlikowska Aleksandra30.05.2007 Opalińska Krystyna21.06.1993 Oszust Joanna16.08.2000

25 Pałac Agnieszka20.06.2005 Paterek Agnieszka12.06.2000 Patkowska Aleksandra13.031997 Padurek Bożena06.11.2001XII 2009- Pastusińska Ewa27.01.1999 Pawlak Jolanta05.05.1999 Pempko Beata12.01.1999 Piecyk Joanna01.06.1995 Podgórska Teresa02.06.2008 Rakowska Jadwiga27.04.2008 Samotiuk Magdalena2 rok pracy Serwatka Izabela27.04.2007

26 Stokłosa-Dudek Bogumiła16.11.2004 Styś Małgorzata28.05.1990 Sujak Grażyna27.04.2007 Suszko Lidia11.05.2009 Szydłowska Arleta12.10.1999 Szpleter Małgorzata12.06.2008XII 2009 Śpiewak Magda10.06.2001 Janiszewska-Świderska Ewa15.11.2004 Trzepla MagdalenaI 2010 Waldowska WiolettaII 2010 Warachim Anna09.01.1997 Wąsik Hanna28.02.1997

27 Weremko Iwona12.03.2004 Wożniak Joanna11.05.2009 Wnorowska Elżbieta26.06.1996 Wojcieszak Małgorzata28.08.1995IV 2010 Wojnarska Małgorzata09.05.2005 Zagrobelna JoannaIII 2010 Zalewska Grażyna02.06.2008 Zalewska-Pięta Elżbieta28.05.2007 Ziemba Aldona03.06.2002 Zych Katarzyna07.11.2004 Zaworska AgnieszkaV 2010

28 I)przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego Lp. ZadanieCelTerminOdpowiedzia lny Termin określenia wniosków Uwagi 1.Przedstawić wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości zgodnie z harmonogram. zadań ujętych w planie nadzoru pedagogicznego DyrektorRP dotycząca ewaluacji i zdiagnozowania pracy szkoły (I/VI 2010) 20.2 – obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły lub placówki. L p. ZadanieCelTerminNarzędziaOdpowiedzialnyTermin określenia wniosków Uw agi 1Opracować harmonogram obserwacji zajęć nauczycieli Dokonanie oceny efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego, organizacji procesu nauczania na lekcji, skuteczności kształcenia wybranych umiejętności przedmiotowych i ponad przedmiotowych IX 2009 Arkusze obserwacji Dyrektor; Wicedyrektorzy RP dotycząca ewaluacji i zdiagnozowa nia pracy szkoły (I/VI 2010)

29 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Podstawa opracowania: 1.Plan Pracy ZSE-A na rok szkolny 2009/2010. 2. Indywidualne plany rozwoju zawodowego nauczycieli. 3. Priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009/2010 Ustala się na lata 2009–2010 :

30 Lp. Forma kwalifikacji/ doskonalenia Nazwa Kierunku / szkolenia Nazwisko i imię nauczyciela Termin kształcenia Rodzaj uzyskanych Kwalifikacji /umiejętności 1. Studia Uzupełniające kwalifikacje Filologia hiszpańska.Joanna BerskaUzupełnienie kwalifikacji do poziomu magisterskiego 2-gi przedmiot nauczania 2. Studia podyplomowe Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami. M. WojnarskaKwalifikacje do prowadzenia Zajęć z młodzieżą mającą trudności w nauce. 3. Kursy doskonalące Psychologiczne umiejętności w pracy nauczyciela. Sztuka prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela. Tworzenie stron www. ich projektowanie. M. Matyasik M.Janusiewicz Wrzesień- grudzień 2009/2010 Doskonalenie umiejętności psychologicznych. Autoprezentacja i projektowania stron internetowych.

31 4.4. Seminaria, warsztaty i inne formy doskonaleni Realizacja programów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości: Ekonomia w szkole, Moje finanse. Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2009 Zastosowanie technologii informatycznej i multimedialnej w procesie kształcenia. Realizacja programów nauczania w kontekście propozycji rynku wydawniczego. Nordic Walking. XI Zjazd Dyrektorów – Warszawa Edukacja dla bezpieczeństwa Skuteczne metody wspomagania dziecka w osiąganiu sukcesu. Zjawisko prostytucji wśród młodzieży. Strona WWW. Szkoły - Share Point. Szkolenie HTML Zmiany w nadzorze pedagogicznym. K.Opalińska, J.Bednarz, J.Chęcińska, A.Kozak, B.Biernat E.Świderska,A.Warachim T. Chłopek K.Opalińska,J.Rakowska B. Biernat Zainteresowani nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego. A. Patkowska G. Skrętkowicz, A.Grzybowska K. Iwanowski A.Grzybowska A.Ziemba i G. Sujak A.Zgadzaj P. Stawarz G.Skrętkowicz 6.11.2009 Kwiecień 2010 27.10.2009 Wrzesień- styczeń 2010 15- 16.09.2009 21- 23.10.2009 23.11.2009 25.11.2009 08.12.2009 10.12..2009 10.11.2009 Doskonalenie umiejętności metodyczno- merytorycznych nauczycieli kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wychowawców. Tworzenie linków, galerii na stronie WWW. Szkoły Tworzenie dokumentacji w oparciu o nowe przepisy.

32 5.6.5.6. Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkolenie warsztatowe RP dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Zmiany w przepisach prawa oświatowego Wprowadzenie e-dziennika do praktyki szkolnej. Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Obsługa programu Kadrowo – płacowego Gratyfikant GT Członkowie RP Nauczyciele przedmiotów zawodowych 12.10.2009 9.11.2009 24.03.2010 01/2010 Aktualizacja wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Kształtowanie umiejętności prowadzenia e- dziennika. Diagnozowanie pracy nauczycieli. Aktualizacja wiedzy nie zbędnej do prawidłowego przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego

33 Cel i tematyka obserwacji / hospitacji/ zajęć nauczycieli Rodzaj planowanych obserwacji Cel obserwacjiTematyka obserwacji Podsumowuj ą ca / przy ocenie pracy nauczyciela/ Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opieku ń czego - organizacja procesu nauczania na lekcji, -skuteczno ść kszta ł cenia wybranych umiej ę tno ś ci przedmiotowych i ponad przedmiotowych --wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewn ę trznych i diagnoz Kszta ł tuj ą ca (kole ż e ń ska) /realizuj ą ca temat hospitacji: wykorzystanie technik multimedialnych Wymiana do ś wiadcze ń mi ę dzy nauczycielami – obserwatorami lekcji na temat osi ą gania za ł o ż onych przez nauczyciela celów, zastosowanych metod nauczania – uczenia si ę - organizacja procesu nauczania na lekcji, - skuteczno ść kszta ł cenia wybranych umiej ę tno ś ci przedmiotowych i ponad przedmiotowych Diagnozuj ą caOcena stopnia realizacji i osi ą gania umiej ę tno ś ci zawartych w podstawie programowej i w standardach egzaminacyjnych -stopie ń opanowania umiej ę tno ś ci zawartych w podstawie programowej --umiej ę tno ść wykorzystania informatorów egzaminacyjnych -- umiej ę tno ść pracy w zespole ProblemowaOcena wybranych elementów pracy dydaktycznej i wychowawczej szko ł y --funkcjonowanie WSO i PSO – ocenianie na lekcji, motywacyjny charakter oceny --obserwacja relacji nauczyciel –ucze ń w ró ż nych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych

34 Tematyka hospitacji lekcji w roku 2009/2010 1.Wykorzystanie technik multimedialnych i tablic interaktywnych w dydaktyce. 2. Funkcjonowanie WSO i PSO – ocenianie na lekcji. Motywacyjny charakter oceny. 3. Obserwacja relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel w różnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych.

35 Hospitacje L p.Rodzaj hospitacjiKlasaCel hospitacji 1.1.DiagnozującaII LP III T Znajomość standardów egzaminacyjnych / wykorzystanie informatorów egzaminacyjnych/ j. polski, matematyka, j. obce 2.2.DiagnozującaIII T SPZnajomość standardów egzaminacyjnych zawodowych w zawodzie: technik ekonomista, technik administracji technik prac biurowych 3.DiagnozującaIV TUmiejętność rozwiązywania problemów matematycznych. 4.DiagnozującaIII LPBogactwo słownictwa z zakresu tematyki egzaminacyjnej z j. obcych. Umiejętności prezentacji prac. 5.DiagnozującaII TStosowanie reguł matematycznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych. Reguły matematyczne w zadaniach algebraicznych. 6.DiagnozującaI LP, TPotencjał uczniów i umiejętność pracy w zespole.

36 HARMONOGRAM HOSPITACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 KlasaPrzedmiotNazwisko i imię nauczyciela HospitującyTermin 1aeJ. polskiA. PaterekA. GrzybowskaXI 1bematematykaK. JakubiakA. GrzybowskaXII 1aimatematykaSz. KiecenkaG. SkretkowiczXI 1biTechnologia informacyjna J. MarszałekK. OpalińskaXII 1atekonomikaT. ChłopekK. OpalińskaXII 1btgeografiaK. KopkaG. SkretkowiczXI 2aeJ. polskiM. ŚpiewakA. GrzybowskaXII 2beFunkcjonowanie przedsiębiorstwa M. DrygałaK. OpalińskaXII 2aihistoriaM. SamotiukG. SkretkowiczI 2atj. angielskiJ. ZagrobelnyA. GrzybowskaI 2btrachunkowośćE. ŚwiderskaG. SkretkowiczII 2ctpracownia ekonomiczna M. DrygałaK. OpalińskaI 2dtJ. polskiM. JanusiewiczA. GrzybowskaII 3aej. niemieckiK. KozakA. GrzybowskaIII 3beWiedza O społeczeństwie I. SerwatkaG. SkrętkowiczIII wg klas

37 3aiWiedza o kulturzeM. ŚpiewakG.SkrętkowiczIII 3atprawoE. Zalewska- Pięta K. OpalińskaIII 3btbiologiaR. BusseA. GrzybowskaIV 3ctmatematykaE. ŁukasikA. GrzybowskaIV 3dtspecjalizacjaM. JasińskaK. OpalińskaIV 1TEzgospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa M. SzpleterK. OpalińskaIV 1TApracownik administracji biurowej I. MatyasikG. SkrętkowiczIV 1TEgospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa B. PadurekG. SkrętkowiczXII 1TEzorganizacja pracy biurowejG. MilerA. GrzybowskaI

38 HARMONOGRAM HOSPITACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 wg nauczycieli LpPrzedmiotNazwisko i imi ę nauczyciela Hospituj ą cyTermin 1rachunkowośćBiałecka ElżbietaG. SkrętkowiczXI 2J. polskiBarańska MariaA. GrzybowskaXII 3podstawy ekonomiiBednarz JadwigaG. SkretkowiczXI 4technologia informacyjna Bujok- Bercz Marlena K. OpalińskaXII 5matematykaChrobot MałgorzataA. GrzybowskaXII 6wychowanie fizyczneGóralski JacekG. SkretkowiczXI 7wychowanie fizyczneJabłońska ElżbietaG.SkrętkowiczXII 8wychowanie fizycznePatkowska Aleksandra K. OpalińskaXII 9etykaSuszko LidiaG. SkretkowiczI 10j. angielskiWeremko IwonaA. GrzybowskaI

39 11Wychowanie do życia w rodzinie Wojcieszak MałgorzataG. SkretkowiczII 12Technologia informacyjna Zalewska GrażynaK. OpalińskaI 13przedsiębiorczośćChęcińska JolantaK. OpalińskaII 14religiaGawlińska DanutaK. OpalińskaIII 15przysposobienie obronne Iwanowski KarolG. SkrętkowiczIII 16ekonomikaKonieczna ElżbietaG.SkrętkowiczIII 17ekonomikaKozak AgnieszkaK. OpalińskaIII 18j. niemieckiKrupa EwaA. GrzybowskaIV 19religiaOszust JoannaK. OpalińskaIV 20rachunkowośćPiecyk JoannaK. OpalińskaIV 21wychowanie fizyczneWojnarska Małgorzata K. OpalińskaIV 22j. niemiecki i hiszpański Berska JoannaG. SkrętkowiczIV 23j. niemieckiJarosz AlicjaA. GrzybowskaXII 24wychowanie fizyczneKomorowska Katarzyna K. OpalińskaI

40 25wychowanie fizyczneKownacka BeataA. GrzybowskaXI 26religiaOszust JoannaK. OpalińskaXII 27praca biurowa i marketing Pastusińska EwaG. SkrętkowiczXI 28bibliotekaPawlak JolantaA. GrzybowskaXII 29bibliotekaDemidow ElżbietaK. OpalińskaXII 30prawoRakowska JadwigaG. SkretkowiczXI 31bibliotekaStyś MałgorzataG. SkrętkowiczXII 32j. angielskiSzydłowska ArletaA. GrzybowskaXII 33j. angielskiWaldowska WiolettaG. SkretkowiczI 34rachunkowośćWarachim AnnaK. OpalińskaI 42pedagogSujak GrażynaA. GrzybowskaIII

41 35j. polskiWnorowska ElżbietaA. GrzybowskaII 36j. angielskiZagrobelny JoannaA. GrzybowskaI 37wychowanie fizyczneZych KatarzynaK. OpalińskaII 38j. angielskiTrzepla MagdalenaA. GrzybowskaIII 39chemiaZaworska AgnieszkaG. SkretkowiczXII 40doradztwo zawodowePodgórska TeresaK. OpalińskaIII 41pedagogZiemba AldonaG. SkrętkowiczIII

42 Plan badań edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w roku szkolnym 2009/ 2010 KlasyPrzedmiotyTermin badania Narz ę dzia badania I LP, T matematykawrzesieńtesty diagnostyczne WCDN II LP, T matematykastyczeńtesty diagnostyczne WCDN II LP, T j. polskimarzectesty diagnostyczne ZSE-A II LP, T j. obcestyczeńtesty diagnostyczne ZSE-A III T j. obcelutytesty diagnostyczne ZSE-A III T rachunkowośćkwiecieńtesty diagnostyczne ZSE-A III LP matematyka próbna matura listopadtesty diagnostyczne OKE III LP próbna matura j. polski, historia, biologia j. obce, WOS, geografia grudzieńtesty diagnostyczne OPERON SP III T programy księgowo- - finansowe majzadania na komputerze ZSE-A

43 Praca zespołu do spraw badania, ankietowania i prezentowania wyników w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego 2009/2010 Skład zespołu: A. Kozak, K. Kopka, L. Suszko, M. Samotiuk J. Zagrobelny, H. Wąsik, A. Patkowska, A. Warachim Do zadań zespołu należy : -opracowanie ankiet w celu zbadania stopnia realizacji zadań wyznaczonych w ramach nadzoru -pedagogicznego / ankiety zawierają pytania kluczowe / -przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, -pracowników administracji, obsługi. - opracowanie wyników ankiet - przedstawienie wyników ankiet dyrektorowi szkoły, na posiedzeniu RP, na zebraniu SU i RR -przeprowadzenie wywiadów z np. przewodniczącymi komisji przedmiotowych, agend szkolnych, przedstawicielami rodziców, przedstawicielami uczniów i słuchaczy - przedstawienie wyników tych wywiadów w/w osobom - opracowanie i przedstawienie do dyskusji wniosków z przeprowadzonej ewaluacji i zaprojektowanie nowych rozwiązań w danym obszarze mającym na celu udoskonalenie działań dydaktyczno – wychowawczych lub zaproponowanie programów naprawczych.

44 Pytania kluczowe do EWALUACJI Obszar I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innej statutowej. Krystyna Kopka i Agnieszka Kozak 1.WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNETRZNYCH SĄ ANALIZOWANE Jakie działania podejmujemy do zanalizowania wyników egzaminów zewnętrznych? - W jaki sposób analizujemy wyniki sprawdzianów i egzaminów? -Czy analiza egzaminów jest pracą zespołową nauczycieli? -Czy są nauczyciele przedmiotów, którzy nie uczestniczą w analizowaniu wyników sprawdzianów i egzaminów? Dlaczego? - Do czego służy analiza wyników egzaminów i sprawdzianów? - Jak i gdzie są prezentowane wyniki w/w ? - W jaki sposób w szkole wdraża się wnioski po sprawdzianach i i egzaminach? 2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - W jaki sposób prowadzi się analizę potrzeb edukacyjnych uczniów ? - Czy analizuje się orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych ? - Jak wykorzystują orzeczenia poradni nauczyciele w swojej pracy ? - Jakie programy pomocy psychologiczno – pedagogicznej funkcjonują w szkole ? - Czy nauczyciele stosują indywidualizacje procesu nauczania na poszczególnych przedmiotach? - Czy są przygotowane zadania do pracy z uczniem o zróżnicowanym stopniu trudności? - Jakie zajęcia organizuje się w szkole w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów? - Czy są w szkole organizowane zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? - Czy WSO i PSO uwzględnia potrzeby edukacyjne ucz. z dysfunkcjami? - Czy analizuje się postępy /wyniki nauczania/ uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi? -Czy na bieżąco informuje się rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach uczniów ze szczególnymi potrzebami?

45 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole służące jego rozwojowi. Magdalena Samotiuk i Anna Warachim 3. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - Czy zostały zebrane opinie od rodziców, uczniów i nauczycieli na temat koncepcji pracy szkoły? - Czy w koncepcji pracy szkoły uwzględniono propozycje przedstawione przez rodziców, uczniów i nauczycieli? - Na podstawie czego powstała koncepcja pracy szkoły? -Jak są realizowane zadania zawarte w koncepcji pracy szkoły? - Jaki wpływ maja klienci szkoły na realizację zadań zawartych w koncepcji? - Czy znana jest koncepcja pracy społeczności szkolnej? -czy zadania określone w perspektywicznym planie rozwoju są realizowane i znajdują odzwierciedlenie w bieżących planach działania placówki 4. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW - Jakie cechy szkoła pragnie ukształtować w postawach uczniów? - Jakie zadania uwzględnia Program Wychowawczy Szkoły? - Jakie programy profilaktyczne są realizowane w szkole? - Jaki wpływ mają uczniowie i rodzice na układanie programu wychowawczego klasy na dany rok szkolny? - Czy propozycje / pomysły/ rodziców i uczniów są uwzględniane w tworzeniu programów wychowawczych klas? - Czy programy wychowawcze klas uwzględniają zadania zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym? - Czy i jak nauczyciele badają opinie o realizacji ? - Czy w szkole funkcjonuje system oddziaływań wychowawczych? - Jak organizowane jest pomoc pedagogiczna i psychologiczna w szkole? - Jak funkcjonuje zespół wychowawczy w szkole i jakie ma zadania? - Czy rodzice angażują się w realizację działań wychowawczych szkoły? - Czy wartości określone w misji i wizji szkoły są akceptowane przez społeczność szkolną? - Czy analizuje się efektywność podejmowanych działań wychowawczych w szkole?

46 Obszar 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku Aleksandra Patkowska i Lidia Suszko - Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła na rzecz rozwoju uczniów, rodziców i nauczycieli? - W jakim zakresie szkoły wyższe współpracują ze szkołą? - Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach współpracy ze szkołą? - Jakie korzyści dla uczniów i szkoły wynikają z tej współpracy? - Z jaki instytucjami oprócz szkół wyższych współpracuje szkoła w celu rozwijania umiejętności i kształtowania postaw uczniów? - Czy w ramach tej współpracy organizowane są również zajęcia dla rodziców i w jakim zakresie? - Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła w celu rozwoju kompetencji i umiejętności nauczycieli? 5. WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU 6. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY. - Jaki wpływ mają rodzice na tworzenie programu wychowawczego i dydaktycznego szkoły? - Czy i jak zgłaszają swoje propozycje do planu pracy szkoły? - Czy w szkole funkcjonuje Rada Rodziców? - Jak wykorzystywane są środki z funduszu RR? - Jakie propozycje współpracy z rodzicami płyną ze strony szkoły? - W jakim stopniu rodzice korzystają z zaproponowanej przez szkołę współpracy? - Jaki jest stopień zadowolenia rodziców ze współpracy ze szkołą? - Z jakimi propozycjami współpracy ze szkołą wychodzą rodzice? - Jak rodzice współpracują z wychowawcą klasy? - Jaki jest udział rodziców w realizacji programu wychowawczego klasy? - Jaka jest frekwencja rodziców na spotkaniach z wychowawcą klasy i udział w konsultacjach przedmiotowych? - Czy chętnie angażują się w działania wychowawcze szkoły? -Czy monitoruje się częstotliwość kontaktów rodziców ze szkołą, ich charakter/udział w wywiadówkach, komisjach wychowawczych? - Czy rodzice są świadomi o czym mogą współdecydować w szkole?

47 Obszar 4. Zarządzanie szkołą Hanna Wąsik i Joanna Zagrobelny 7. WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE SZKOŁY - Jaki jest stan sanitarno-higieniczny szkoły? -Czy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły zapewniają prawidłową realizację procesów dydaktyczno – wychowawczych? - Czy jest dobra baza sportowa szkoły? - Jaki jest procent sal wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu? - Jakie pracownie przedmiotowe funkcjonują w szkole? - Jakie pomoce dydaktyczne umożliwiają multimedialne prowadzenie zajęć? - Jaki jest stopień ich wykorzystania? -Jakie są plany polepszenia bazy lokalowej szkoły i wzbogacenia w pomoce dydaktyczne szczególnie multimedialne? -Czy pracownie przedmiotowe zapewniają prawidłową realizację podstaw programowych i prawidłowego przygotowania do egzaminów zewnętrznych? -Czy monitoruje się stopień wykorzystania dostępnych środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej? -Czy i jak informuje się nauczycieli o dostępnych środkach i zasobach pomocy dydaktycznych wspomagających realizację podstaw programowych? -Czy plany wynikowe zawierają informację o środkach dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej?

48 8. FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOLE - Czy w szkole zorganizowane są komisje przedmiotowe? - Czy nauczyciele dzielą się wiedzą i umiejętnościami i w jaki sposób? - Czy wspólnie rozwiązują problemy wychowawcze danej klasy? - Czy służą pomocą dyrektorowi w zarządzaniu szkołą? -W jaki sposób odbywa się składanie zapotrzebowania na zakup środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej ? - Jaki jest udział w tym zakresie komisji przedmiotowych i kierownika gospodarczego i księgowej? -Czy istnieje współpraca między pracownikami szkoły na rzecz poprawy warunków i atmosfery pracy? - Czy w szkole są organizowane wspólne wyjazdy szkoleniowe i turystyczne? - Czy nauczyciele współpracują ze sobą na polu korelacji międzyprzedmiotowej? - Czy klimat współpracy jest pozytywny? - Jakie inne działania są podejmowane na rzecz integracji środowiska szkolnego? -Jaki jest stopień zaangażowania i współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego/ statut szkoły, procedury, regulaminy/. -Jak zorganizowana jest współpraca w środowisku szkolnym w zakresie dysponowania funduszem socjalnym. -Czy i jakie działania są podejmowane na rzecz integracji ze środowiskiem nauczycieli i pracowników emerytowanych?

49 Charakterystyka wymagań na poziom B i D 1.Sytuacja wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza w szkole WymaganiePoziom DPoziom B 1. Wyniki egzaminów zewnętrznych są analizowane Wyniki egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości edukacyjnej szkoły. Wdrażane są wnioski z analizy sprawdzian Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. Wdrażane w szkole wnioski z analizy przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 2.Wyrównywane są szanse edukacyjnej uczniów Uczniowie nabywają wiadomości zgodne z podstawą programową. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągniecia uczniów Uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.

50 2. Procesy zachodzące w szkole 1.Szkoła ma opracowaną koncepcję pracy. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez RP koncepcją pracy Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. 2. Kształtuje się postawy uczniów. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Działania wychowawcze podejmowane w szkole planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz ich udziałem. Działania podejmowane w szkole są analizowane, a wnioski z tych analiz są wdrażane.

51 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. 2.Rodzice są partnerami szkoły.Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

52 4. Zarządzanie szkołą 1. Funkcjonuje współpraca w zespołach Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, Rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. 22. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.

53 DOŚWIADCZENIE JEST MISTRZYNIĄ ŻYCIA Mamy doświadczenie Mamy wiedzę Mamy umiejętności Wobec tego zdobycie szczytów doskonałości A przy ocenie pracy szkoły jest oczywiste !!!!!!!!

54 Dziękuję za uwagę Życzę powodzenia Grażyna Skrętkowicz


Pobierz ppt "Szkolny plan nadzoru pedagogicznego ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYCH 2009|2010 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej Radzie Pedagogicznej Radzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google