Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Szkolnych Koordynatorek i Koordynatorów Programu Akademia uczniowska. sierpień, 2011 Akademia uczniowska Projekty matematyczno – przyrodnicze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Szkolnych Koordynatorek i Koordynatorów Programu Akademia uczniowska. sierpień, 2011 Akademia uczniowska Projekty matematyczno – przyrodnicze."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Szkolnych Koordynatorek i Koordynatorów Programu Akademia uczniowska. sierpień, 2011 Akademia uczniowska Projekty matematyczno – przyrodnicze w gimnazjach

2 Program Akademia uczniowska realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. We współpracy z Partnerami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty i wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akademia uczniowska 2

3 3 Program wprowadzający do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metody pomagające rozwijać kompetencje kluczowe uczniów; 300 gimnazjów z pięciu województw; Trzy kolejne roczniki uczniów rozpoczynających naukę we wrześniu: 2009, 2010 i 2011; Uczniowie zgłoszeni do Programu biorą w nim udział przez cały okres swojej nauki w gimnazjum; Łącznie Program obejmie ok. 38 000 uczniów; Akademia uczniowska

4 Zbieranie dokumentacji uczniów: 1.Sierpień/Wrzesień 2011 – pierwsze zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych: Koordynator/ka rozdaje pakiet dokumentów do uzupełnienia Rodzicom uczniów klas pierwszych i po ich wypełnieniu przez Rodziców zbiera dokumenty. 2.Początek września 2011: Koordynator/ka zbiera od uczniów klas pierwszych brakujące podpisy na dokumentach wcześniej uzupełnionych przez Rodziców. 3.Wrzesień 2011: Koordynator/ka DOKŁADNIE sprawdza całość dokumentacji wypełnionej przez rodziców i uczniów. Zadania Szkolnego Koordynatora Programu Akademia uczniowska Rok szkolny 2011/2012 4

5 5 Zbieranie dokumentacji uczniów cd.: 4. Wrzesień 2011: Po upewnieniu się, że zebrana dokumentacja jest poprawna Koordynator/ka wprowadza dane wszystkich uczniów do formularzy elektronicznych zamieszczonych na panelu administracyjnym Akademii uczniowskiej (szczegóły w II części spotkania). 5. Wrzesień 2011: Koordynator/ka przekazuje listę nazwisk uczniów zgłoszonych do programu WSZYSTKIM nauczycielom, którzy już uczestniczą lub rozpoczynają swoje uczestnictwo w programie Akademia uczniowska. CEL: Poinformowanie nauczycieli, z którymi uczniami mogą pracować w ramach programu Akademia uczniowska na Szkolnych Kołach Naukowych. Zadania Szkolnego Koordynatora Programu Akademia uczniowska Rok szkolny 2011/2012 cd.

6 66 Zbieranie dokumentacji uczniów cd.: 5.30 września 2011 (piątek): termin ostatecznej wysyłki pocztą tradycyjną całej dokumentacji papierowej uczniów na adres Fundacji. WYMAGANA FORMA PRZESYŁKI: LIST POLECONY Zadania Szkolnego Koordynatora Programu Akademia uczniowska Rok szkolny 2011/2012 cd.

7 777 Zbieranie dokumentacji nauczycieli zgłoszonych do udziału w Akademii uczniowskiej: 1.WRZESIEŃ 2011: Zaległej – od nauczycieli już uczestniczących w programie, którzy do dnia dzisiejszego nie uzupełnili wymaganych dokumentów 2.WRZESIEŃ 2011: Aktualnej – od nowych nauczycieli rozpoczynających swój udział w programie w roku szkolnym 2011/2012 3.14 października 2011 (piątek): termin ostatecznej wysyłki pocztą tradycyjną całej dokumentacji papierowej nauczycieli wraz z dokumentacją uczniów na adres Fundacji. WYMAGANA FORMA PRZESYŁKI: LIST POLECONY Zadania Szkolnego Koordynatora Programu Akademia uczniowska Rok szkolny 2011/2012 cd.

8 888 Dokumentacja uczniów zgłoszonych do programu Akademia uczniowska - Szczegóły 1.Po otrzymaniu drogą mailową w dniu 24 sierpnia 2011 od zespołu Au wzorów dokumentów do wypełnienia przez rodziców uczniów klas pierwszych - wydrukowanie odpowiedniej liczby dokumentów, zgodnej z liczbą nowych uczniów i przekazanie ich rodzicom na pierwszych zebraniach. 2.Na komplet dokumentów ucznia składają się: List przewodni dla Rodziców z informacją o projekcie (Mat. nr 1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie Akademia uczniowska (Mat. nr 2) Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Mat. nr 3) Formularz danych osobowych ucznia (Mat. nr 4)

9 9999 Dokumentacja uczniów zgłoszonych do programu Akademia uczniowska - Szczegóły List przewodni dla Rodziców- Mat. nr 1 Informacja o Programie Akademia uczniowska Zadaniem Koordynatora jest poinformowanie rodziców o przystąpieniu ich dziecka do programu Akademia uczniowska i podanie informacji o projekcie poprzez: przeczytanie listu przewodniego rodzicom rozdanie listu rodzicom wraz z resztą dokumentacji MEN może skontrolować czy rodzice dzieci zgłoszonych do Akademii uczniowskiej zostali poinformowani o szczegółach projektu.

10 10 Dokumentacja uczniów zgłoszonych do programu Akademia uczniowska - Szczegóły Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Mat. nr 2 Deklaracja uczestnictwa WAŻNA jest tylko wtedy gdy wypełnione zostaną następujące pola: Imię i nazwisko ucznia/uczennicy PESEL ucznia/uczennicy (zgodny z PESELEM na formularzu z danymi ucznia) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zgłoszonego ucznia Miejscowość Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Podpis Uczestnika – Ucznia/Uczennicy Data na deklaracji będzie Z GÓRY USTALONA, TAKA SAMA dla wszystkich zgłoszonych uczniów. Będzie to: 2011-09-01 NIE WPROWADZAĆ INNYCH DAT NA DEKLARACJI! Rozdawane Rodzicom wraz z Listem przewodnim, Oświadczeniem i Formularzem danych osobowych ucznia

11 11 Dokumentacja uczniów zgłoszonych do programu Akademia uczniowska- Szczegóły Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego - Mat. nr 3 W oświadczeniu znajdują się bardzo ważne informacje o: Instytucji zarządzającej danymi osobowymi uczniów Celu zbierania danych osobowych Prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania Dobrowolności podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że odmowa zgody na ich przetwarzanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w tym projekcie realizowanym w ramach PO KL Koordynator powinien mieć pewność, że rodzic zapoznał się z treścią tego oświadczenia np. poprzez przeczytanie na głos treści oświadczenia.

12 12 Dokumentacja uczniów zgłoszonych do programu Akademia uczniowska - Szczegóły Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego - Mat. nr 3 Oświadczenie WAŻNE jest tylko wtedy gdy wypełnione zostaną pola: Miejscowość Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Podpis Uczestnika – Ucznia/Uczennicy ZMIANA: data na oświadczeniu będzie Z GÓRY USTALONA, TAKA SAMA dla wszystkich zgłoszonych uczniów. Będzie to: 2011-09-01 NIE WPROWADZAĆ INNYCH DAT NA OŚWIADCZENIU! Rozdawane Rodzicom wraz z Listem przewodnim, Deklaracją uczestnictwa w projekcie i Formularzem danych osobowych ucznia

13 13 Dokumentacja uczniów zgłoszonych do programu Akademia uczniowska - Szczegóły Formularz danych osobowych ucznia- Mat. nr 4 Formularz WAŻNY tylko wtedy gdy wypełnione zostaną pola ze znakiem # Pola bez #- nieobowiązkowe ZMIANA: data na formularzu będzie Z GÓRY USTALONA, TAKA SAMA dla wszystkich zgłoszonych uczniów. Będzie to: 2011-09-01 NIE WPROWADZAĆ INNYCH DAT NA FORMULARZU. Rozdawany Rodzicom wraz z Listem przewodnim, Deklaracją uczestnictwa i Oświadczeniem

14 14 Co dalej z zebraną dokumentacją uczniów zgłoszonych do programu Akademia uczniowska? 1.BARDZO WAŻNE: Dokładne sprawdzenie poprawności i kompletności wszystkich zebranych dokumentów. 2.Na podstawie wypełnionych przez Rodziców formularzy z danymi dzieci - uzupełnienie danych uczniów na panelu administracyjnym Akademii uczniowskiej. Obsługa panelu administracyjnego Akademii uczniowskiej – II część naszego spotkania.

15 15 Co dalej z zebraną i sprawdzoną dokumentacją uczniów? Wysłanie poprawnie wypełnionych i ułożonych alfabetycznie dokumentów uczniów na adres: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem Akademia uczniowska TERMIN: do 30 WRZEŚNIA 2011 r. Zgodnie z datą stempla pocztowego!

16 16 Zebranie zaległej dokumentacji nauczycieli zgłoszonych do udziału w Akademii uczniowskiej: Koordynator – jedyny łącznik między CEO a niektórymi nauczycielami 1.Zebranie dokumentacji od nauczycieli, którzy do dnia dzisiejszego nie uzupełnili wymaganych przez CEO dokumentów. Informacje o zaległościach (lub ich braku) nauczycieli można uzyskać pisząc do Agnieszki Guzickiej na adres agnieszka.guzicka@ceo.org.pl W przypadku trudności w zbieraniu zaległych dokumentów nastąpi kontakt CEO z Dyrekcją co może skutkować np. obciążeniem Szkoły kosztami udziału zalegających nauczycieli w kursach prowadzonych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nauczyciel, który nie dostarczy brakujących dokumentów nie może prowadzić zajęć SKN i brać udziału w projekcie. Dokumentacja nauczycieli zgłoszonych do programu Akademia uczniowska - Szczegóły

17 17 Zebranie dokumentacji od nowych nauczycieli: 2. Zebranie kompletu wydrukowanych, wypełnionych i podpisanych dokumentów od nowych nauczycieli rozpoczynających udział w programie Akademia uczniowska w roku szkolnym 2011/2012 (nauczyciele dokumenty będą wypełniać na swoich profilach w panelu administracyjnym Akademii uczniowskiej). 3. Na komplet dokumentów składają się: Deklaracja uczestnictwa w projekcie Akademia uczniowska; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Formularz danych osobowych nauczyciela; Oświadczenie do celów podatkowych; Dokumentacja nauczycieli zgłoszonych do programu Akademia uczniowska - Szczegóły

18 18 Co dalej z zebraną i sprawdzoną dokumentacją nauczycieli? Wysłanie poprawnie wypełnionych dokumentów nauczycieli na adres: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem Akademia uczniowska TERMIN: do 14 PAŹDZIERNIKA 2011 r. Zgodnie z datą stempla pocztowego!

19 19 Inne zadania 1.Raport Szkolnego Koordynatora Programu Akademia uczniowska – wysyłany zgodnie z instrukcją dołączoną do materiałów. 2.Aktualizacja danych uczniów zgłoszonych do Programu – na bieżąco przesyłanie informacji o rezygnacjach, powtarzaniu klasy etc. 3.Wpisanie ocen uczniom klas trzecich, którzy w ciągu 3 lat nauki w Gimnazjum uczestniczyli w programie Akademia uczniowska – termin wykonania tego zadania zostanie podany w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego

20 20 Umowa i wynagrodzenie 1.Umowa o dzieło nr 1. 2.Kwota wynagrodzenia: Podstawa: 250 zł/brutto Wynagrodzenia dodatkowe dodane do podstawy za: zebranie deklaracji w roku szkolnym 2010/2011 - 1zł/ brutto za jedną deklarację od 1 ucznia zebranie kompletu poprawnie wypełnionej dokumentacji od nowych uczniów zgłoszonych w roku szkolnym 2011/2012 - 3zł/brutto za 1 komplet dokumentów od 1 ucznia (komplet to: Deklaracja uczestnictwa w projekcie + Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych + Formularz danych osobowych jednego ucznia) zebranie kompletu wypełnionych dokumentów od nauczycieli zgłoszonych do programu - 3zł/brutto za 1 komplet dokumentów od 1 nauczyciela (komplet to: Deklaracja uczestnictwa w projekcie + Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych + Formularz danych osobowych + Oświadczenie do celów podatkowych jednego nauczyciela).

21 21 Umowa i wynagrodzenie cd. Wypłata wynagrodzenia za umowę nr 1: PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2011 Dla koordynatorów: którzy wysłali poprawne dokumenty: - uczniów – do 30.09.2011. - nauczycieli – do 14.10.2011 po ostatecznej weryfikacji i akceptacji przez opiekunów z CEO Będzie się liczyć data stempla pocztowego!

22 22 Nie dostarczenie w terminie dokumentów uczniów i nauczycieli jest podstawą do rozwiązania umowy jaką Szkoła podpisała z CEO. PRZYPOMINAMY!

23 23 Umowa i wynagrodzenie cd. 1.Umowa o dzieło nr 2. 2.Kwota wynagrodzenia: Podstawa: 100 zł/brutto Wynagrodzenia dodatkowe do podstawy za: Wpisanie ocen uczniom klas trzecich, którzy w ciągu 3 lat nauki w Gimnazjum uczestniczyli w programie Akademia uczniowska Wymagane oceny: - punkty z egzaminu szóstoklasisty - oceny (semestralna i na koniec roku) z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych tj. biologia, chemia, fizyka, matematyka) każdego ucznia z 3 lat nauki w Gimnazjum - punkty z końcowego egzaminu gimnazjalnego 5zł/brutto za komplet ocen 1 ucznia

24 24 Umowa i wynagrodzenie cd. Wypłata wynagrodzenia za umowę nr 2: LIPIEC/SIERPIEŃ 2012

25 25 Umowa i wynagrodzenie- inne zadania 1.Aktualizacja danych osobowych uczniów kończących naukę w Gimnazjum w czerwcu 2012, którzy uczestniczyli w Programie Akademia uczniowska w ciągu ostatnich 2,5 lat nauki 2.Ewaluacja uczniów Szczegóły tych zadań i sposób wynagrodzenia zostaną przedstawione w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2011/2012

26 26 Terminy ok. 24.08.2011- Akademia uczniowska przesyła pakiet dla Koordynatora pierwsze zebranie z Rodzicami – Koordynator/ka rozdaje i zbiera wypełnione i podpisane dokumenty od Rodziców Podpisane przez Rodziców dokumenty podpisują uczniowie do 30.09.2011- Koordynator/ka wypełnia formularze danych osobowych uczniów na panelu administracyjnym Akademii uczniowskiej do 30.09.2011- Koordynator/ka wysyła listem poleconym na adres CEO komplet dokumentów uczniów do 14.10.2011- Koordynator/ka wysyła listem poleconym na adres CEO komplet dokumentów nauczycieli na bieżąco- aktualizowanie i informowanie CEO o ewentualnych zmianach danych uczniów już zgłoszonych do Akademii uczniowskiej lub ich rezygnacjach z udziału w projekcie.

27 Dziękujemy za uwagę Akademia uczniowska Projekty matematyczno – przyrodnicze w gimnazjach 27


Pobierz ppt "Spotkanie Szkolnych Koordynatorek i Koordynatorów Programu Akademia uczniowska. sierpień, 2011 Akademia uczniowska Projekty matematyczno – przyrodnicze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google